Teksti suurus:

Keskkonnaministri 1. juuni 2004. a määruse nr 62 „Loodushoiutoetuse taotlemise, taotluse läbivaatamise ja toetuse maksmise kord, nõuded toetuse maksmiseks ja toetuse määrad” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:05.04.2015
Avaldamismärge:RT I, 02.04.2015, 17

Keskkonnaministri 1. juuni 2004. a määruse nr 62 „Loodushoiutoetuse taotlemise, taotluse läbivaatamise ja toetuse maksmise kord, nõuded toetuse maksmiseks ja toetuse määrad” muutmine

Vastu võetud 01.04.2015 nr 25

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 18 lõike 3 alusel.

Keskkonnaministri 1. juuni 2004. a määrust nr 62 „Loodushoiutoetuse taotlemise, taotluse läbivaatamise ja toetuse maksmise kord, nõuded toetuse maksmiseks ja toetuse määrad” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 4 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „10. maiks” tekstiosaga „22. maiks”;

2) paragrahvi 13 lõike 4 punktid 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„1) taotleja esitab korraldajale määruse lisas 1 esitatud vormi kohase taotluse 2015. aasta 22. maiks;
2) korraldaja otsustab kontrollimise tulemusi, toetuseks määratud rahasumma suurust ja alade eelisjärjestust arvestades taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise hiljemalt 2015. aasta 1. juuliks;”;

3) paragrahvi 13 lõige 5 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud toetuse rahuldamise otsuse korral sõlmitakse leping taotluse rahuldamise otsuse tegemisest arvates 30 tööpäeva jooksul.”.

Mati Raidma
Minister

Andres Talijärv
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json