Teksti suurus:

Loodushoiutoetuse taotlemise, taotluse läbivaatamise ja toetuse maksmise kord, nõuded toetuse maksmiseks ja toetuse määrad

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.04.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:23.04.2017
Avaldamismärge:RT I, 02.04.2015, 18

Loodushoiutoetuse taotlemise, taotluse läbivaatamise ja toetuse maksmise kord, nõuded toetuse maksmiseks ja toetuse määrad

Vastu võetud 01.06.2004 nr 62
RTL 2004, 75, 1228
jõustumine 14.06.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
27.04.2006RTL 2006, 39, 66912.05.2006
21.08.2007RTL 2007, 70, 122810.09.2007
21.01.2009RTL 2009, 11, 13101.02.2009
26.03.2010RTL 2010, 18, 31612.04.2010
13.05.2013RT I, 17.05.2013, 420.05.2013
23.05.2013RT I, 29.05.2013, 501.06.2013
26.01.2015RT I, 27.01.2015, 1130.01.2015
01.04.2015RT I, 02.04.2015, 1705.04.2015

Määrus kehtestatakse «Looduskaitseseaduse» § 18 lõike 3 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrus kehtestab kaitseala, hoiuala või püsielupaiga keskkonnaregistrisse kantud poollooduslike koosluste säilimiseks kaitse-eeskirjaga või kaitsekorralduskavaga määratud vajaliku töö toetamiseks kinnisasja valdajale makstava loodushoiutoetuse (edaspidi toetus) taotlemise, taotluse läbivaatamise, tööde tegemise, toetuse maksmise nõuded ja tingimused, toetuse maksmise korra ning toetuste määrad.
[RT I, 27.01.2015, 11 - jõust. 30.01.2015]

§ 2.   Loodushoiutoetuse määrad

  (1) [Kehtetu – RT I, 27.01.2015, 11 - jõust. 30.01.2015]

  (11) Kaitsealal, hoiualal või püsielupaigas asuvate poollooduslike koosluste taastamiseks antavate toetuste määrad on:
  1) looniitude, puisniitude, liigirikaste aruniitude ja nõmmeniitude puhastamisel hõredast võsast (liituvusega 0,2–0,4), kui võsa on kuni 1,5 m kõrgune, 245 eurot hektari kohta või, kui võsa on üle 1,5 m kõrgune, 340 eurot hektari kohta;
  2) punktis 1 nimetamata niidu puhastamisel hõredast võsast (liituvusega 0,2–0,4), kui võsa on kuni 1,5 m kõrgune, 180 eurot hektari kohta või, kui võsa on üle 1,5 m kõrgune, 250 eurot hektari kohta;
  3) looniitude, puisniitude, liigirikaste aruniitude ja nõmmeniitude puhastamisel keskmise tihedusega võsast (liituvusega 0,5–0,7), kui võsa on kuni 1,5 m kõrgune, 315 eurot hektari kohta või, kui võsa on üle 1,5 m kõrgune, 460 eurot hektari kohta;
  4) punktis 3 nimetamata niidu puhastamisel keskmise tihedusega võsast (liituvusega 0,5–0,7), kui võsa on kuni 1,5 m kõrgune, 230 eurot hektari kohta või, kui võsa on üle 1,5 m kõrgune, 340 eurot hektari kohta;
  5) looniitude, puisniitude, liigirikaste aruniitude ja nõmmeniitude puhastamisel tihedast võsast (liituvusega 0,8–1), kui võsa on kuni 1,5 m kõrgune, 435 eurot hektari kohta või, kui võsa on üle 1,5 m kõrgune, 590 eurot hektari kohta;
  6) punktis 5 nimetamata niidu puhastamisel tihedast võsast (liituvusega 0,8–1), kui võsa on kuni 1,5 m kõrgune, 320 eurot hektari kohta või, kui võsa on üle 1,5 m kõrgune, 435 eurot hektari kohta;
  7) puisniidul puurinde liituvuse vähendamisel puistu grupilise struktuuri taastamise eesmärgil 1 kuni 2 liituvusastme võrra 220 eurot hektari kohta või 3 kuni 4 liituvusastme võrra 340 eurot hektari kohta;
  8) puiskarjamaal puurinde liituvuse vähendamisel puistu grupilise struktuuri taastamise eesmärgil 1 kuni 2 liituvusastme võrra 160 eurot hektari kohta või 3 kuni 4 liituvusastme võrra 250 eurot hektari kohta;
  9) poolloodusliku koosluse tihedast pilliroost puhastamisel (niitmine, karjatamine, purustamine) või kuni 1,5 meetri kõrguse hõreda võsaga ebatasase ja mätastunud niidu puhastamisel (niitmine, purustamine) 231 eurot hektari kohta;
  10) poollooduslikel kooslustel käesoleva määruse kohaseks karjatamiseks vajalike tarade ehitamine 1,00 euro meetri kohta.
[RT I, 27.01.2015, 11 - jõust. 30.01.2015]

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 11 kohast toetust ei maksta, kui samal aastal taotletakse sellel maatükil Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 11 lõike 1 punkti 1 alusel ühtset pindalatoetust või toetust sama tegevuse eest muudest vahenditest või Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 67 lõike 2 alusel poolloodusliku koosluse hooldamise toetust.
[RT I, 27.01.2015, 11 - jõust. 30.01.2015]

§ 3.   Toetuse taotleja

  Toetust on õigus taotleda kaitsealal, hoiualal või püsielupaigas asuva kinnisasja maad õiguslikul alusel kasutaval valdajal (omanikul, rentnikul, ajutise kasutusõiguse alusel kasutajal), kui sellel maal toimub kaitsekorra või kaitsekorralduskava kohaselt vajalik poolloodusliku koosluse ilmet ja liigikoosseisu tagav tegevus.

§ 4.   Taotluse esitamine

  (1) Taotleja esitab Keskkonnaametile (edaspidi korraldaja) määruse lisas 1 esitatud vormi kohase taotluse jooksva aasta 22. maiks.
[RT I, 02.04.2015, 17 - jõust. 05.04.2015]

  (2) Taotlusele peab olema lisatud:
  1) kinnisasja valdamise õiguslikku alust tõendav dokument, kui taotleja ei ole maaomanik;
[RT I, 27.01.2015, 11 - jõust. 30.01.2015]
  2) taastatava ala asukohakaart.
[RT I, 27.01.2015, 11 - jõust. 30.01.2015]

  (3) Kui taotluse esitavad nii kinnisasja omanik kui ka selle õiguspärane valdaja, vaadatakse läbi üksnes kinnistusraamatusse kantud isiku taotlus ning teine taotlus jäetakse läbi vaatamata.

§ 5.   Nõuded toetuse maksmiseks

  (1) Toetust makstakse tingimusel, et poolloodusliku koosluse taastamisel kohustub taotleja:
[RT I, 27.01.2015, 11 - jõust. 30.01.2015]
  1) mitte kasutama kasvuregulaatoreid;
  2) mitte kündma ja külvama;
  3) mitte rajama kuivendussüsteeme;
  4) mitte kasutama pestitsiide või väetisi (sh meliorante) lepingu kehtivuse ajal ega aasta jooksul pärast selle lõppemist;
  5) mitte kasutama lindude peletamise vahendeid;
  6) [kehtetu – RT I, 27.01.2015, 11 - jõust. 30.01.2015]
  7) [kehtetu – RT I, 27.01.2015, 11 - jõust. 30.01.2015]
  8) [kehtetu – RT I, 27.01.2015, 11 - jõust. 30.01.2015]
  9) [kehtetu – RT I, 27.01.2015, 11 - jõust. 30.01.2015]
  10) [kehtetu – RT I, 27.01.2015, 11 - jõust. 30.01.2015]
  11) [kehtetu – RT I, 27.01.2015, 11 - jõust. 30.01.2015]
  12) [kehtetu – RT I, 27.01.2015, 11 - jõust. 30.01.2015]
  13) poolloodusliku koosluse tihedast pilliroost puhastamisel pilliroogu niitma või purustama ja pärast niitmist või purustamist karjatama loomi või tõrjuma pilliroogu karjatamise teel, kui karjatamiskoormus on vähemalt 1,5 lü/ha ning taastamise tulemusena ei tohi pilliroog ja muu rohttaimestu olla kõrgem kui 0,5 m;
[RT I, 27.01.2015, 11 - jõust. 30.01.2015]
  14) [kehtetu – RT I, 27.01.2015, 11 - jõust. 30.01.2015]
  15) niitude või loopealsete võsast või tihedast pilliroost puhastamisel ning puisniidul ja puiskarjamaal puurinde liituvuse vähendamisel puistu grupilise struktuuri taastamise eesmärgil tuleb raiutud võsa või eemaldatud pilliroog koristada, põletada või peenestada;
[RTL 2007, 70, 1228 - jõust. 10.09.2007]
  16) purustama või niitma kuni 1,5 meetri kõrguse hõreda võsaga ebatasase või mätastunud koosluse, kuid võib jätta võsa koristamata;
[RT I, 27.01.2015, 11 - jõust. 30.01.2015]
  17) puisniidul ja puiskarjamaal ei tohi puurinde liituvust vähendada korraga rohkem kui 4 astme võrra;
  18) [kehtetu – RT I, 27.01.2015, 11 - jõust. 30.01.2015]
  19) puisniidu ja puiskarjamaa taastamistööde lõppemisel tagama puistu liituvuse 0,2–0,4 ja põõsarinde liituvuse kuni 0,1 ning loopealsete taastamistööde lõppemisel kadakate ja muu puittaimestiku liituvuse kuni 0,3;
[RT I, 27.01.2015, 11 - jõust. 30.01.2015]
  20) tegema taastamistööd selliselt, et maha ei jää raidmeid, mille diameeter on üle 5 cm ja pikkus üle kui 50 cm ning kännud on lõigatud võimalikult madalalt, mitte kõrgemalt kui 15 cm maapinnast;
[RT I, 27.01.2015, 11 - jõust. 30.01.2015]
  21) taastamistööde lõppemisel tagama alal hooldustegevuse viie aasta jooksul.
[RT I, 27.01.2015, 11 - jõust. 30.01.2015]

  (2) Ühele loomühikule (lü) vastab:
  1) üks täiskasvanud veis või hobune;
  2) kaks mullikat või sälgu;
  3) kolm vasikat või varssa;
  4) viis lammast või kitse.

  (3) Tara võib olla rajatud võrkaiana, okastraataiana, elektritarana või valmistatud kohalikust traditsioonilisest materjalist vastavalt lepingus märgitud tingimustele.

§ 6.   Taotluse läbivaatamine ja otsuse tegemine

  (1) Korraldaja registreerib esitatud taotlused ja kontrollib esitatud andmete õigsust.

  (2) Kontrollimise tulemusi, toetuseks määratud rahasumma suurust ja alade eelisjärjestust arvestades otsustab korraldaja taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise hiljemalt jooksva aasta 1. juuliks.
[RT I, 27.01.2015, 11 - jõust. 30.01.2015]

  (3) [Kehtetu – RT I, 27.01.2015, 11 - jõust. 30.01.2015]

  (4) Taotluse rahuldamata jätmise põhjendatud otsuse ärakiri saadetakse taotlejale kümne tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates.
[RT I, 27.01.2015, 11 - jõust. 30.01.2015]

  (5) Taotluse rahuldamise korral saadab korraldaja taotlejale loodushoiutoetuse lepingu projekti.

§ 7.   Taotluse rahuldamata jätmise tingimused

  (1) Taotlus jäetakse rahuldamata, kui:
  1) taotlejal pole õigust toetust saada;
  2) taotleja ei ole esitanud kõiki selles määruses ettenähtud andmeid ja neid tõendavaid dokumente;
  3) taotleja on esitanud ebaõigeid või mittetäielikke andmeid (edaspidi valeandmed);
  4) taotleja ei võimalda korraldaja esindajal tutvuda taotleja tegevusega või dokumentidega kohapeal, viibida kinnisasjal või hoones;
  5) puuduvad rahalised vahendid toetuse maksmiseks või taotlus ei kuulu lõigetest 2 ja 3 tulenevalt eelisjärjekorras rahuldamisele.

  (2) Taotlusi läbi vaadates ja hinnates määrab korraldaja taotlustes esitatud andmete alusel taastatavate alade eelisjärjestuse. Kui eelisjärjestuses eespool olevatele taotlejatele toetuse määramisega lõpeb toetuse maksmiseks ettenähtud raha, jäetakse järgmised taotlused rahuldamata, sellele vaatamata, et taotleja vastab kõigile toetuse saamiseks selles määruses ja teistes tema tegevust reguleerivates õigusaktides sätestatud nõuetele.
[RT I, 27.01.2015, 11 - jõust. 30.01.2015]

  (3) Maatükkide eelisjärjestus koostatakse järgmiselt:
  1) maaüksused, kus keskkonnaregistris registreeritud andmete kohaselt on liigirikas aruniit, loopealne, puisniit ja nõmmeniit;
  2) maaüksused, kus keskkonnaregistris registreeritud andmete kohaselt on luhaniit, rannaniit ja sooniit;
  3) ülejäänud maaüksused, eelistades kõrgema ja keskmise looduskaitseväärtusega alasid madala looduskaitseväärtusega aladele.
[RT I, 27.01.2015, 11 - jõust. 30.01.2015]

  (31) [Kehtetu – RT I, 15.12.2010, 3 - jõust. 18.12.2010]

  (4) Kui rahuldatud taotluse esitaja loobub toetusest, vaatab korraldaja lõike 1 punkti 5 alusel rahuldamata jäetud taotlused uuesti läbi ning otsustab nende rahuldamise võimaluse.

§ 8.   Loodushoiutoetuse leping

  (1) Korraldaja sõlmib taotlejaga selle määruse lisas 2 esitatud vormi kohase loodushoiutoetuse lepingu (edaspidi leping), milles määratakse kindlaks:
  1) lepingupooled;
  2) taotleja kohustused §-s 2 nimetatud tööde tegemise osas;
  3) toetussumma § 2 lõikes 1 nimetatud tööde tegemiseks iga töö kohta eraldi;
  4) taotleja vastutus kohustuste täitmata jätmise ja mittenõuetekohase täitmise korral.

  (2) Leping sõlmitakse taotluse rahuldamise otsuse tegemisest arvates 30 tööpäeva jooksul.
[RT I, 27.01.2015, 11 - jõust. 30.01.2015]

  (3) Kui taotleja jätab lepingu lõikes 2 nimetatud tähtajaks mõjuva põhjuseta sõlmimata ning kui teise isiku taotlus on jäänud rahuldamata § 7 lõike 1 punktis 5 sätestatud alusel, loetakse taotleja toetusest loobunuks ning tema taotlus jäetakse rahuldamata käesoleva lõike alusel.

§ 9.   Toetuse maksmine

  (1) Toetust makstakse toetuse saajale proportsionaalselt valmis tööde mahuga pärast seda, kui korraldaja esindaja on töö tulemused üle vaadanud ja vormistanud määruse lisas 3 esitatud vormi kohase akti, kuid mitte hiljem kui järgneva kalendriaasta 1. aprilliks.
[RT I, 15.12.2010, 3 - jõust. 18.12.2010]

  (2) Korraldaja taganeb lepingust, kui:
  1) toetusesaaja ei täida lepinguga võetud kohustusi või esitab tehtava töö kohta valeandmeid;
  2) toetusesaaja täidab lepingus võetud kohustusi puudustega, korraldaja on määranud toetusesaajale tähtaja järelevalve käigus avastatud puuduste kõrvaldamiseks, kuid toetusesaaja ei ole avastatud puudusi tähtpäevaks kõrvaldanud;
  3) toetusesaaja ei võimalda tutvuda tehtub töö tulemustega või dokumentidega kohapeal, viibida kinnisasjal või hoones;
  4) pärast lepingu sõlmimist ilmneb, et toetusesaaja on esitanud taotluses valeandmeid ning toetusesaajal ei ole tegelikult õigust toetust saada;
  5) on esitatud «Looduskaitseseaduse» § 61 kohane taotlus hooldataval maatükil rändel viibivate lindude tekitatud kahju hüvitamiseks.

  (3) Kui korraldaja taganeb lepingust seetõttu, et toetuse saaja pole täitnud lepingutingimusi, kohustub toetuse saaja tasuma riigieelarve tuludesse leppetrahvi, mille suurus on 10% lepingujärgsest toetusest ning talle ei maksta loodushoiutoetust.

  (4) Kui korraldaja taganeb lepingust, loodushoiutoetust ei maksta.

  (5) Kui maaomanik katkestab maa rendilepingu kohustuse kehtivusajal, võib teine isik kohustuse üle võtta või see lõpeb ning kohustuse kehtivusaja eest loodushoiutoetuse tagasimaksmist ei nõuta.
[RT I, 27.01.2015, 11 - jõust. 30.01.2015]

§ 10.   Järelevalve toetuse sihipärase kasutamise üle

  (1) Korraldaja teostab toetuse sihipärase kasutamise üle järelevalvet.

  (2) Korraldajal on õigus:
  1) kõrvaldamist võimaldavate puuduste avastamise korral teha otsus, milles ta määrab tähtaja puuduste kõrvaldamiseks;
  2) selliste puuduste avastamise korral, mida ei ole võimalik kõrvaldada, või eelmises punktis nimetatud tähtajaks puuduste kõrvaldamata jätmise korral lõpetada toetuse saajaga sõlmitud leping ja toetuse maksmine ning nõuda toetuse saajalt sisse lepingujärgne leppetrahv;
  3) vähendada toetuse saajale makstavat toetust 50% võrra toetusemäärast, kui poolloodusliku koosluse niitmise või purustamise järel ei ole samal aastal karjatatud või kui eemaldatud pilliroog on koristamata, põletamata või peenestamata.
[RT I, 27.01.2015, 11 - jõust. 30.01.2015]

§ 11.   Aruandlus
[Kehtetu – RT I, 15.12.2010, 3 - jõust. 18.12.2010]

§ 12.   Andmete säilitamine

  Korraldaja säilitab taotlusi ja lepinguid kümme aastat.

§ 13.   Määruse rakendamine

  (1) «Kaitstavate loodusobjektide seaduse» ja keskkonnaministri 10. juuni 2002. a määruse nr 41 «Loodushoiutoetuse taotlemise, taotluse läbivaatamise ja toetuse maksmise kord ning nõuded toetuse maksmiseks» alusel enne selle määruse jõustumist esitatud loodushoiutoetuse saamise taotlusi menetletakse «Looduskaitseseaduse» ja selle määruse kohaselt.

  (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (3) 2010. aastal sõlmitud lepingute alusel talvistes oludes tehtavate tööde täitmise ja toetuse maksmise tähtaega võib taotleja ja korraldaja kokkuleppel pikendada kuni 1. aprillini 2011.
[RT I, 15.12.2010, 3 - jõust. 18.12.2010 – kohaldatakse tagasiulatuvalt 1.12.2010]

  (4) 2015. aastal saab alale, mis on saanud «Eesti maaelu arengukava 2007–2013» kohast poolloodusliku koosluse hooldamise toetust, kuid mis ei vasta Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 65 lõikes 1 nimetatud programmi «Eesti maaelu arengukava 2014–2020» kohastele toetuse andmise nõuetele, taotleda üksnes hooldusnõuetele vastavusse viimise toetust, mille määr on 100 eurot hektari kohta ja mille taotlemisel:
  1) taotleja esitab korraldajale määruse lisas 1 esitatud vormi kohase taotluse 2015. aasta 22. maiks;
[RT I, 02.04.2015, 17 - jõust. 05.04.2015]
  2) korraldaja otsustab kontrollimise tulemusi, toetuseks määratud rahasumma suurust ja alade eelisjärjestust arvestades taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise hiljemalt 2015. aasta 1. juuliks;
[RT I, 02.04.2015, 17 - jõust. 05.04.2015]
  3) taotleja kohustub lõpetama ala taastamise 2015. aasta 1. oktoobriks.
[RT I, 27.01.2015, 11 - jõust. 30.01.2015]

  (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud toetuse rahuldamise otsuse korral sõlmitakse leping taotluse rahuldamise otsuse tegemisest arvates 30 tööpäeva jooksul.
[RT I, 02.04.2015, 17 - jõust. 05.04.2015]

  (6) 2015. aastal on maatükkide eelisjärjestuse esimene prioriteet käesoleva paragrahvi lõikes 4 taotletud tegevus.
[RT I, 27.01.2015, 11 - jõust. 30.01.2015]


1 Kaartidega saab tutvuda Keskkonnaametis ja Keskkonnaministeeriumis.

Lisa 1 Loodushoiutoetuse taotlus
[RT I, 27.01.2015, 11 - jõust. 30.01.2015]

Lisa 2 Loodushoiutoetuse leping
[RT I, 27.01.2015, 11 - jõust. 30.01.2015]

Lisa 3 Loodushoiutoetuse lepingu alusel tehtud tööde üleandmise ja vastuvõtmise akt
[RT I, 27.01.2015, 11 - jõust. 30.01.2015]

Lisa 4
[Kehtetu – RT I, 15.12.2010, 3 - jõust. 18.12.2010]

Lisa 5
[Kehtetu – RT I, 15.12.2010, 3 - jõust. 18.12.2010]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json