Teksti suurus:

Välisministri 27. novembri 2006. a määruse nr 7 „Välisesinduses töötava teenistuja kasutusse antav eluruum ja selle taotluse vorm” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Välisminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.05.2024
Avaldamismärge:RT I, 02.04.2024, 1

Välisministri 27. novembri 2006. a määruse nr 7 „Välisesinduses töötava teenistuja kasutusse antav eluruum ja selle taotluse vorm” muutmine

Vastu võetud 27.03.2024 nr 2

Määrus kehtestatakse välisteenistuse seaduse § 64 alusel.

§ 1.  Välisministri 27. novembri 2006. a määruses nr 7 „Välisesinduses töötava teenistuja kasutusse antav eluruum ja selle taotluse vorm” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõikes 1 asendatakse sõnad „suuruse normid” sõnadega „üüri piirmäärad”;

2) paragrahvi 3 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna „arvestatakse” sõnadega „eluruumi üüri piirmäärasid,”;

3) paragrahv 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 4. Välisesinduses töötava teenistuja kasutusse antava eluruumi üüri piirmäärad

(1) Välisesinduses töötava teenistuja kasutusse antava eluruumi üüri piirmäärad on kehtestatud lisas 3.

(2) Eluruumi, millele ei ole lisas 3 kehtestatud üüri piirmäära, taotluse rahuldamise otsustab Välisministeeriumi haldusküsimuste asekantsler või lähetajaministeeriumi kantsler või asekantsler või lähetajaministeeriumi kantsleri volitatud isik.

(3) Piirmäärad vaadatakse üle ja vajaduse korral korrigeeritakse vähemalt üks kord aastas.”;

4) paragrahvi 5 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna „asekantslerile” sõnadega „või kantsleri volitatud isikule”;

5) paragrahvi 12 lõike 1 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) üüri; käesoleva määruse lisas 3 kehtestatud piirmääradest suurema üüri korral maksab teenistuja üldjuhul piirmäära ületava osa üürist ise, kui Välisministeeriumi haldusküsimuste asekantsleriga või lähetajaministeeriumi kantsleriga või asekantsleriga või lähetajaministeeriumi kantsleri volitatud isikuga ei lepita kokku teisiti;”;

6) paragrahvi 13 täiendatakse pärast sõnu „lähetajaministeeriumi kantsler või asekantsler” sõnadega „või lähetajaministeeriumi kantsleri volitatud isik”;

7) määrust täiendatakse §-ga 15 järgmises sõnastuses:

§ 15. Käesoleva määruse § 4 rakendamine

(1) Kuni 1. maini 2024. a kehtinud käesoleva määruse §-s 4 sätestatud eluruumi suuruse normidele vastavad üürilepingud kehtivad kuni lepingu lõppemiseni.

(2) Välisministeeriumi haldusküsimuste asekantsler või lähetajaministeeriumi kantsler või asekantsler või lähetajaministeeriumi kantsleri volitatud isik võib teenistuja taotlusel otsustada, et teenistuja eluruumile, mille üürileping on sõlmitud enne 1. maid 2024. a ja mille normiülese pinna eest tasub teenistuja üüri ise, rakendatakse alates 1. maist 2024. a üüri piirmäära. Kui üürisumma ületab üüri piirmäära, tasub teenistuja piirmäära ületava osa üürist ise.”;

8) määruse lisa 1 „Eluruumi taotlus” punkti 6 „Üldinformatsioon eluruumi ja selle sisustuse kohta” esimesest reast jäetakse välja lahter „Ülepind m2”;

9) määrust täiendatakse lisaga 3 „Eluruumi üüri piirmäärad” (lisatud).

§ 2.  Määrus jõustub 1. mail 2024. a.

Margus Tsahkna
Välisminister

Jonatan Vseviov
Kantsler

Lisa 3 Eluruumi üüri piirmäärad

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json