Teksti suurus:

Eesti spordiregistri põhimäärus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Eesti spordiregistri põhimäärus - sisukord
Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.04.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 02.04.2024, 11

Eesti spordiregistri põhimäärus

Vastu võetud 27.02.2020 nr 4
RT I, 29.02.2020, 1
jõustumine 03.03.2020

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
13.08.2020RT I, 14.08.2020, 517.08.2020
28.03.2024RT I, 02.04.2024, 1005.04.2024, rakendatakse 2024. aasta 1. jaanuarist

Määrus kehtestatakse spordiseaduse § 61 lõike 5 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Andmekogu asutamine ja nimetus

  Riigi infosüsteemi kuuluv spordi andmekogu, ametliku nimetusega Eesti spordiregister (edaspidi andmekogu), on asutatud Vabariigi Valitsuse 26.05.2011 määrusega nr 65 „Eesti spordiregistri asutamine ja registri pidamise põhimäärus”.

§ 2.   Andmekogu pidamise eesmärk

  (1) Andmekogu põhieesmärk on andmete kogumine ja töötlemine spordi korraldamise, juhtimise ja toetamise ning sportimise tõhustamiseks.

  (2) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatule on andmekogu eesmärk:
  1) koguda, väljastada ja avalikustada teavet, mis on vajalik treenerikutse andja kutseseadusest tulenevate ülesannete täitmiseks ja treenerikutse andmiseks ning sportijate ohutuse tagamiseks;
  2) koguda ja töödelda andmeid spordiseaduse §-s 101 sätestatud sportlasestipendiumi maksmiseks vajaliku arvestuse pidamiseks;
  3) koguda ja töödelda andmeid spordiseaduse §-s 105 sätestatud sportlasetoetuse maksmiseks vajaliku arvestuse pidamiseks;
  4) koguda, töödelda, avalikustada ja säilitada Eesti ja rahvusvahelistel tiitlivõistlustel saavutatud sporditulemusi toetuste eraldamise otsuste tegemiseks, Eesti spordi arengu toetamiseks ja spordiajaloo jäädvustamiseks.

§ 3.   Andmekogu vastutav ja volitatud töötleja

  (1) Andmekogu vastutav töötleja on Kultuuriministeerium.

  (2) Andmekogu vastutav töötleja:
  1) korraldab andmekogu tööd ja kavandab vajaduse korral selle arendamist;
  2) korraldab andmekoguga seotud dokumentatsiooni koostamist;
  3) kooskõlastab mittestandardse struktuuriga andmete sisestamise põhimõtted ja muud erijuhtumid;
  4) teeb järelevalvet andmekogusse sisestatud andmete õigsuse üle;
  5) sõlmib või volitab volitatud töötlejat sõlmima andmekogu pidamisega seotud lepinguid ning kontrollib nende täitmist;
  6) teeb järelevalvet volitatud töötleja kohustuste täitmise üle;
  7) vastutab andmekogu pidamise seaduslikkuse eest;
  8) vastutab andmete väljastamise õiguspärasuse eest;
  9) lahendab andmekogu pidamisega seotud vaidlusi ja kaebusi;
  10) täidab muid õigusaktidest tulenevaid kohustusi.

  (3) Andmekogu volitatud töötleja on Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutus.

  (4) Andmekogu volitatud töötleja:
  1) sisestab andmekogusse enda valduses olevad andmekogusse kogutavad andmed ja vastutab sisestatud andmete õigsuse eest;
  2) kontrollib andmekogusse esitatud andmeid ning korraldab nende parandamise;
  3) koordineerib andmevahetust andmeandjate ja teiste andmekogudega;
  4) tagab andmete kandmise andmekogusse käesolevas põhimääruses sätestatud tähtaegade jooksul;
  5) korraldab kasutajatele juurdepääsuõiguse andmise;
  6) rakendab meetmeid andmekaitse, andmetele juurdepääsu ja nende säilimise tagamiseks;
  7) edastab kogutud andmed spordistatistilise ülevaate koostamiseks Statistikaametile;
  8) osaleb andmekogu arendustöödel;
  9) täidab vastutava töötleja korraldusi andmekogu pidamisel;
  10) avaldab teavet andmete tähtaegse esitamise kohta ja edastab andmeid riigieelarveliste sporditoetuste eraldamiseks vajalike otsuste tegemiseks.

§ 4.   Andmekogusse kantud andmete õiguslik tähendus

  Andmekogusse kantud andmetel on informatiivne tähendus, välja arvatud seaduses sätestatud juhtudel.

§ 5.   Andmekogusse kantud andmete kaitse

  Andmekogusse kantud andmete turbeaste on madal (L) ning andmekogu turvaklass on K1T1S1.

2. peatükk Andmekogu pidamise viis, koosseis ja ülesanne 

§ 6.   Andmekogu pidamise viis ja koosseis

  (1) Andmekogu koosneb digitaalsest andmebaasist ja arhiveeritud andmetest.

  (2) Andmekogul on järgmised alamandmekogud:
  1) spordiorganisatsioonide alamandmekogu;
  2) spordikoolide alamandmekogu;
  3) spordiehitiste alamandmekogu;
  4) treenerite alamandmekogu;
  5) sportlasetoetuste ja -stipendiumide alamandmekogu;
  6) sporditulemuste alamandmekogu.

§ 7.   Spordiorganisatsioonide alamandmekogu pidamise eesmärk ja ülesanne

  (1) Spordiorganisatsioonide alamandmekogu asutamise ja kasutusele võtmise eesmärk on pidada arvestust spordiorganisatsioonide ehk spordiklubide, maakonna spordiliitude, spordialaliitude, spordiühenduste, rahvusliku olümpiakomitee ja spordiorganisatsioonide liikmeks olevate muude juriidilisest isikust organisatsioonide andmete üle.

  (2) Spordiorganisatsioonide alamandmekogu ülesanne on:
  1) hallata ülevaadet Eesti spordisüsteemi aluseks olevate spordiorganisatsioonide struktuuri ehk maakonna spordiliitude, spordialaliitude, spordiühenduste ja rahvusliku olümpiakomitee liikmeskonnast ning spordiorganisatsioonide liikmesusest ja esindatusest rahvusvahelistes spordiorganisatsioonides;
  2) koguda, süstematiseerida ja avaldada teavet spordiorganisatsioonide tegutsemise, spordi harrastamise, spordialaliidu võistlussüsteemis osalevate sportlaste, treenerite alamandmekogusse kantud treenerite, treenerikutse taotlejate ning sporditegevust juhendavate treenerikutseta isikute, spordiorganisatsiooni tegevpersonali ja majandamise, sportimiseks kasutatavate spordiobjektide ja ehitiste ning tiitlivõistlustel saavutatud sporditulemuste kohta;
  3) koondada iga spordiorganisatsiooni juurde temaga seotud terviklik spordialane andmekogum, mis on abiks Eesti spordijuhtidele ja -töötajatele nende töös ning avalikkusele;
  4) avaldada ohutu ja teadlikuma sportimise eesmärgil spordiorganisatsioonides tegutsevate treenerite ning sporditegevust juhendavate treenerikutseta isikute nimed koos kutsekvalifikatsiooni andmetega ja spordiala või distsipliini nimetusega, millel nad tegutsevad;
  5) koguda ja edastada andmed Statistikaametile riikliku spordistatistika tegemiseks.

§ 8.   Spordikoolide alamandmekogu pidamise eesmärk ja ülesanne

  (1) Spordikoolide alamandmekogu asutamise ja kasutusele võtmise eesmärk on pidada arvestust spordikoolide ehk huvihariduse omandamise raames spordi harrastamist võimaldavate huvikoolide andmete üle.

  (2) Spordikoolide alamandmekogu ülesanne on:
  1) koguda, süstematiseerida ja avaldada teavet spordikoolide, nende spordiga seotud õppekavade ning huvihariduse omandamise raames toimuva spordi harrastamise kohta;
  2) avaldada ohutu ja teadlikuma sportimise eesmärgil treenerite alamandmekogusse kantud spordikoolides õpetajana tegutsevate treenerite ja sporditegevust juhendavate treenerikutseta isikute nimed koos kutsekvalifikatsiooni andmetega ja spordiala või distsipliini nimetusega, millel nad tegutsevad.

§ 9.   Spordiehitiste alamandmekogu pidamise eesmärk ja ülesanne

  (1) Spordiehitiste alamandmekogu asutamise ja kasutusele võtmise eesmärk on pidada arvestust spordiobjektide andmete üle.

  (2) Spordiehitiste alamandmekogu ülesanne on hallata ülevaadet, koguda, süstematiseerida ja avaldada teavet avalikkusele suunatud spordiobjektide, nende spordialase teeninduse, sportimispaikade tehniliste andmete ja nendega seonduvate spordialade ja distsipliinide kohta.

§ 10.   Treenerite alamandmekogu pidamise eesmärk ja ülesanne

  (1) Treenerite alamandmekogu asutamise ja kasutusele võtmise eesmärk on pidada arvestust treenerikutset taotlevate ning spordiklubides, spordialaliitudes, samuti spordikoolides õpetajana tegutsevate treenerite ja sporditegevust juhendavate treenerikutseta isikute kohta.

  (2) Treenerite alamandmekogu ülesanne on:
  1) võimaldada treenerikutse andjal kutseseaduses sätestatud treenerikutse andmisega seotud ülesannete täitmist;
  2) treenerikutsega seotud koolitusvajaduste prognoosimise ning sporditegevuses osalejate ohutuse eesmärgil treenerikutset taotlevate ning spordiklubides, spordialaliitudes ja spordikoolides treenerite ning sporditegevust juhendavate treenerikutseta isikute tegutsemisega seotud andmete kogumine, süstematiseerimine, haldamine ja avaldamine;
  3) treenerite, treenerikutset taotlevate ja sporditegevust juhendavate treenerikutseta isikute kontaktandmete haldamine ning neile operatiivse asjakohase treenerikutsega seotud spordiinfo saatmine.

§ 11.   Sportlasetoetuste ja -stipendiumide alamandmekogu pidamise eesmärk ja ülesanne

  (1) Sportlasetoetuste ja -stipendiumide alamandmekogu asutamise ja kasutusele võtmise eesmärk on pidada arvestust sportlasestipendiumide, sportlastega sõlmitud lepingute ja sportlasetoetuste kohta.

  (2) Sportlasetoetuste ja -stipendiumide alamandmekogu ülesanne on:
  1) koguda ja väljastada teavet sportlaste kohta, kellega on sporditegevuse raames sõlmitud leping, kellele on eraldatud sportlasestipendium või kellele makstakse sportlasetoetust;
  2) teavitada sportlast ning sportlasele sportlasestipendiumi ja -toetuse maksjaid spordiseaduses sätestatud piirmäärade täitumisest ja ületamisest;
  3) edastada andmeid sportlasele väljamakstud sportlasestipendiumi, sportlasetoetuse ja selle maksmise eelduseks oleva sportlasega sõlmitud lepingu kohta Maksu- ja Tolliametile maksukorralduse seaduse § 10 lõikes 2 toodud ülesannete täitmiseks.

§ 12.   Sporditulemuste alamandmekogu pidamise eesmärk ja ülesanne

  (1) Sporditulemuste alamandmekogu asutamise ja kasutusele võtmise eesmärk on koguda ja säilitada Eesti ja rahvusvahelistel tiitlivõitlustel saavutatud sporditulemuste andmeid toetuste eraldamisega seotud otsuste tegemiseks, Eesti spordi arengu toetamiseks ja spordiajaloo jäädvustamiseks.

  (2) Sporditulemuste alamandmekogu ülesanne on:
  1) süstematiseerida ja avaldada teavet Eesti ja rahvusvahelistel tiitlivõistlustel saavutatud sporditulemuste kohta;
  2) pidada arvestust Eesti sportlaste rahvusvahelistel tiitlivõistlustel saavutatud medalite üle.

3. peatükk Andmekogusse kantavad andmed, andmete esitajad ja andmete esitamise kord 

§ 13.   Andmekogusse kantavad andmed

  (1) Andmekogusse kantakse andmed §-des 14–20 sätestatud juhtudel.

  (2) Andmekogusse kantavate andmete koosseisud on alamandmekogude kaupa esitatud määruse lisas 1 „Eesti spordiregistrisse esitatavate andmete loetelu” (edaspidi lisa 1).

  (3) Andmekogu vastutav või volitatud töötleja võib andmekogusse kanda andmekogu pidamiseks ja andmekogu andmete mõistmiseks vajalikke andmeid andmeobjekti andmekogu kannete terviklikkuse ja ajakohasuse, andmeandja ja andmete andmekogusse kandmise ning muutmise asjaolude kohta. Andmekogu pidamiseks vajalikel andmetel on informatiivne tähendus.

§ 14.   Tingimused spordiorganisatsioonide alamandmekogusse kandmiseks

  (1) Spordiorganisatsioonide alamandmekogusse kantakse andmed:
  1) maakonna spordiliidu, spordialaliidu ja rahvusliku olümpiakomitee kohta;
  2) spordiklubi, spordiühenduse ja muu organisatsiooni kohta juhul, kui on täidetud käesolevas paragrahvis sätestatud tingimused.

  (2) Spordiklubi kohta kantakse andmed spordiorganisatsioonide alamandmekogusse tingimusel, et spordiklubi tegevusala on spordi harrastamise võimaldamine, spordiürituste korraldamine või muu sporditegevus ning tema spordialane tegevus toimub peamiselt Eestis. Spordiklubi tegevusalaks ei loeta spordiehitiste käitust.

  (3) Kui maakonna spordiliit, spordialaliit või spordiühendus tegutseb spordiklubina, kelle tegevusala on spordi harrastamise võimaldamine, käsitatakse teda käesoleva määruse mõistes ka spordiklubina.

  (4) Spordi harrastamise võimaldamise all mõistetakse käesolevas määruses mis tahes tasemel sportlaste, spordi- või liikumisharrastajate (edaspidi spordiharrastajad) sportimise organiseerimist spordiklubis spordialade klassifikaatoris märgitud spordialal, millele spordiklubi on spetsialiseerunud, juhul, kui sportimisest võtab osa vähemalt üks käesoleva paragrahvi lõikes 8 sätestatud tingimustele vastav spordiharrastaja regulaarsusega vähemalt üks kord nädalas hooaja või poolaasta jooksul. Spordi harrastamise võimaldamiseks spordiklubis ei loeta spordiürituste, koolituste ja kursuste korraldamist, õppeasutuse õppetööd ega tema korraldatavat spordialast huvitegevust ning spordi harrastamist, mis toimub teise organisatsiooni kaudu.

  (5) Spordi harrastamise organiseerimise aluseks spordiklubis on spordialade nimekiri, millele spordiklubi on spetsialiseerunud, harrastajate nimekiri, treeningute ajakava ja teave harrastaja osalemise kohta treeningul ning muu asjakohane teave.

  (6) Spordi harrastamise võimaldamises eristatakse:
  1) spordi harrastamist, mis toimub spordiklubis hooajaks eelkomplekteeritud treeningrühmades või spordiharrastaja individuaalplaani alusel (edaspidi organiseerunud spordi harrastamine);
  2) teenusepõhiselt korraldatud spordi harrastamist (näiteks fitnessklubides, jõusaalides, golfi- ja tenniseklubides), mis põhineb spordiklubi rühmatreeningutes osalemisel või iseseisval spordiklubi sportimisvõimaluste kasutamisel harrastaja enda äranägemisel lühikese eelbroneerimisega või ilma, spordiklubiga sõlmitud pikaajalise lepingu alusel (edaspidi teenusepõhine spordi harrastamine).

  (7) Teenusepõhise spordi harrastamise võimaldamise ja teenusepõhisena harrastatava spordiala ning spordiklubi teises kohaliku omavalitsuse üksuses tegutseva filiaali olemasolu tuvastab ja kannab spordiorganisatsioonide alamandmekogusse andmekogu volitatud töötleja.

  (8) Spordiklubi harrastajaks käesoleva määruse tähenduses loetakse spordialaga regulaarselt spordiklubis mis tahes tasemel tegelevat, vähemalt 5-aastast Eestis elavat füüsilist isikut, kes harrastab spordiala spordiklubis sagedusega vähemalt üks kord nädalas hooaja või poolaasta jooksul. Spordiklubi harrastajaks ei loeta spordiüritustest ja üksikutest treeningutest osavõtjaid ning teiste spordiorganisatsioonide või spordikoolide harrastajaid.

  (9) Spordiklubi teenusepõhiseks harrastajaks loetakse harrastaja juhul, kui ta tegeleb spordiklubis spordi harrastamisega käesoleva paragrahvi lõike 6 punkti 2 kohaselt teenusepõhiselt ja tal on antud spordiklubiga sõlmitud pikaajaline, vähemalt 6-kuuline leping.

  (10) Kui spordiharrastaja tegeleb sama spordiala või distsipliiniga nii teenusepõhiselt kui ka organiseerunult, arvestatakse ta organiseerunud harrastajaks.

  (11) Spordiharrastaja läheb andmekogus sama spordiala arvestuses arvesse ainult ühe harrastajana. Lahkarvamuste korral otsustab spordiharrastaja arvestamise andmekogu volitatud töötleja.

  (12) Spordiharrastaja kuulumisel samal spordialal spordiklubisse ja spordikooli arvestatakse teda spordikooli õppurina. Spordiharrastaja kuulumisel samal spordialal rohkem kui ühte spordiklubisse arvestatakse teda ühe spordiklubi harrastajana. Andmekogu volitatud töötleja lähtub spordiharrastaja koduklubi määramisel eelkõige järgnevast:
  1) spordiharrastaja kuulumine riigieelarvelist treenerite tööjõukulude toetust saava treeneri treeningrühma;
  2) millisele spordiklubile laekuvad spordiharrastaja treeningtasud;
  3) millisest spordiklubist saab töötasu spordiharrastaja sporditegevuse juhendaja;
  4) millist spordiklubi esindab spordiharrastaja Eesti meistrivõistlustel oma vanuseklassis.

  (13) Spordiürituste korraldamise all mõistetakse käesolevas määruses avalikkusele kättesaadavate spordivõistluste ja muude spordiürituste korraldamist juhul, kui korraldav organisatsioon on võistluse või ürituse peakorraldaja. Spordiürituste korraldamist maakonna spordiliitude, spordialaliitude, spordiühenduste ja rahvusliku olümpiakomitee puhul eraldi tegevusalaks ei märgita.

  (14) Muu sporditegevuse all mõistetakse käesolevas määruses spordiklubi organiseeritud muud sportimist toetavat tegevust.

  (15) Spordiühenduse kohta kantakse andmed spordiorganisatsioonide alamandmekogusse vähemalt ühe järgmise tingimuse täitmisel:
  1) spordiühendusel on liikmesus rahvuslikus olümpiakomitees;
  2) spordiühendusel on muu ühenduse tegevusest selgelt eristuv spetsiifiline spordivaldkond ning spordiühenduse tegevus seisneb selle spordivaldkonna tegevuse üleriigilises koordineerimises ja selle raames sportimisvõimaluste propageerimises, sealhulgas spordiürituste korraldamises, ja spordiühendusel on sellele valdkonnale vastav representatiivne liikmeskond või potentsiaal sellise tegevuse või liikmeskonna tekkimiseks;
  3) spordiühendus on piirkondlikul põhimõttel tegutsevate spordiklubide või füüsiliste isikute ühendus ning spordiühendusel on sellele piirkonnale vastav representatiivne liikmeskond või potentsiaal sellise tegevuse või liikmeskonna tekkimiseks.

  (16) Muu organisatsiooni kohta, mis ei ole spordiorganisatsioon, kantakse andmed spordiorganisatsioonide alamandmekogusse tingimusel, et ta kuulub mõne andmekogusse kantud spordiorganisatsiooni, välja arvatud spordiklubi, liikmeskonda.

§ 15.   Spordiorganisatsioonide alamandmekogusse kantavad andmed

  (1) Spordiorganisatsioonide alamandmekogusse kantakse spordiorganisatsiooni ja tema liikmeskonda kuuluva juriidilise isiku kohta järgmised, organisatsiooni liigist sõltuvad andmed lisa 1 peatükis I toodud andmekoosseisus, juhul, kui on täidetud käesolevas paragrahvis sätestatud tingimused:
  1) organisatsiooni üldandmed;
  2) spordiorganisatsiooni üldandmed, sealhulgas spordiorganisatsiooni ja selle tegevjuhi kontaktandmed;
  3) spordiorganisatsiooni spetsiifilised andmed;
  4) spordiorganisatsiooni liikmesus ja esindatus rahvusvahelises spordiorganisatsioonis;
  5) spordiorganisatsiooni liikmeskond;
  6) spordialaliidu sportlaste litsentsid;
  7) spordiorganisatsiooni tegevpersonal, välja arvatud treenerid, sporditegevust juhendavad treenerikutseta isikud ja sportlased;
  8) spordi harrastamine spordiklubis;
  9) spordiorganisatsiooni majandusaasta tulud ja kulud;
  10) spordiorganisatsiooni andmehalduri andmed;
  11) spordiorganisatsiooni andmete sisestaja andmed.

  (2) Rahvusliku olümpiakomitee kohta kantakse spordiorganisatsioonide alamandmekogusse organisatsiooni ja spordiorganisatsiooni üldandmed, tegevjuhi kontaktandmed, liikmeskond, liikmesus ja esindatus rahvusvahelistes spordiorganisatsioonis, tegevpersonal, andmehalduri ja andmete sisestaja andmed.

  (3) Maakonna spordiliidu kohta kantakse spordiorganisatsioonide alamandmekogusse organisatsiooni ja spordiorganisatsiooni üldandmed, tegevjuhi kontaktandmed, liikmeskond, tegevpersonal, andmehalduri ja andmete sisestaja andmed.

  (4) Spordialaliidu kohta kantakse spordiorganisatsioonide alamandmekogusse organisatsiooni ja spordiorganisatsiooni üldandmed, tegevjuhi kontaktandmed, spordiorganisatsiooni spetsiifilised andmed, liikmeskond, liikmesus ja esindatus rahvusvahelises spordiorganisatsioonis, spordialaliidu sportlaste litsentsid, tegevpersonal, andmehalduri ja andmete sisestaja andmed.

  (5) Spordiühenduse kohta kantakse spordiorganisatsioonide alamandmekogusse organisatsiooni ja spordiorganisatsiooni üldandmed, tegevjuhi kontaktandmed, spordiorganisatsiooni spetsiifilised andmed, liikmeskond, liikmesus ja esindatus rahvusvahelises spordiorganisatsioonis, tegevpersonal, andmehalduri ja andmete sisestaja andmed. Juhul kui spordiühendus ei kuulu rahvusliku olümpiakomitee liikmeskonda, kantakse spordiühenduste kohta spordiorganisatsioonide alamandmekogusse lisaks eelnimetatud andmetele ka spordiorganisatsiooni majandusaasta tulude ja kulude andmed.

  (6) Kui maakonna spordiliit, spordialaliit või spordiühendus tegutseb spordiklubina, kelle tegevusala on spordi harrastamise võimaldamine, kantakse tema kohta andmekogusse ka järgmised andmed: spordi harrastamine spordiklubis, spordiklubi treenerite või sporditegevust juhendavate treenerikutseta isikute tööhõive ning spordiorganisatsiooni majandusaasta tulud ja kulud.

  (7) Spordiklubi kohta kantakse spordiorganisatsioonide alamandmekogusse organisatsiooni ja spordiorganisatsiooni üldandmed, spordiorganisatsiooni spetsiifilised andmed, liikmesus ja esindatus rahvusvahelises spordiorganisatsioonis, spordi harrastamine spordiklubis, tegevpersonal, majandusaasta tulud ja kulud, andmehalduri ja andmete sisestaja andmed.
[RT I, 14.08.2020, 5 - jõust. 17.08.2020]

  (8) Kui spordiorganisatsioon ei tegutse, kantakse tema kohta andmekogusse organisatsiooni liigist sõltuvad järgmised andmed: organisatsiooni ja spordiorganisatsiooni üldandmed, sealhulgas spordiorganisatsiooni ja selle tegevjuhi kontaktandmed, spordiorganisatsiooni spetsiifilised andmed, andmed liikmesuse ja esindatuse kohta rahvusvahelises spordiorganisatsioonis, spordiorganisatsiooni liikmeskonna andmed, andmehalduri ja andmete sisestaja andmed. Spordiorganisatsiooni majandusaasta tulude ja kulude andmed kantakse andmekogusse juhul, kui spordiorganisatsioon eelmise kalendriaasta 31. detsembri seisuga andmekogusse kantud andmete kohaselt tegutses.

  (9) Muu organisatsiooni kohta kantakse spordiorganisatsioonide alamandmekogusse ainult organisatsiooni üldandmed.

  (10) Spordiorganisatsiooni liikmesusena rahvusvahelises spordiorganisatsioonis käsitatakse rahvusliku olümpiakomitee, spordialaliidu, spordiühenduse või spordiklubi kuulumist ülemaailmse, üleeuroopalise või muu rahvusvahelise spordi katusorganisatsiooni liikmeskonda, kui selle kohta on olemas usaldusväärne teave.

  (11) Spordiorganisatsiooni esindatusena rahvusvahelises spordiorganisatsioonis käsitatakse füüsilise isiku kuulumist rahvusliku olümpiakomitee, spordialaliidu, spordiühenduse või spordiklubi institutsionaalse esindajana ülemaailmse, üleeuroopalise või muu rahvusvahelise spordi katusorganisatsiooni juhtorganisse, komisjoni või eksperdirühma, või selle organisatsiooni auliikmeks olemist, kui selle kohta on olemas usaldusväärne teave.

  (12) Spordialaliidu sportlaste litsentside kohta kantakse andmekogusse spordialaliidu litsentsitud sportlaste kehtivad arvandmed. Spordialaliidu litsentsitud sportlasteks loetakse käesoleva määruse tähenduses 5-aastaseid ja vanemaid spordiharrastajaid, kellel on spordialaliidu või rahvusvahelise spordialaliidu kehtiv võistlusluba (litsents) osaleda spordialaliidu võistlustel ja kes on nõuetekohaselt registreeritud spordialaliidu vastavas andmebaasis või infosüsteemis. Andmekogus arvesse mineva spordialaliidu võistlusloa maksimaalne kehtivus on üks aasta. Ühel sportlasel võib samal spordialal ühes vanuseklassis korraga olla üks kehtiv Eesti ja üks rahvusvaheline litsents.

  (13) Nõuetekohase registreerimisena käsitletakse spordialaliidu väljastatud kehtiva litsentsiga sportlaste nimekirja, mille aluseks on sportlase või organisatsiooni litsentsi taotlemise avaldus või muu samaväärne alusdokument, ning milles sisalduvad järgmised andmed: distsipliin või spordiala, litsentsitud sportlase ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg, sugu, litsentsi number, litsentsi väljastamise kuupäev, litsentsi kehtivuse kuupäev ning andmete olemasolu korral litsentsi täpsustus, võistlussüsteemis esindatava organisatsiooni registrikood ja nimi.

§ 16.   Spordikoolide alamandmekogusse kantavad andmed

  (1) Spordikoolide alamandmekogusse kantakse spordikooli kohta andmed juhul, kui spordikool võimaldab huvihariduse omandamist ja tema Eesti hariduse infosüsteemis registreeritud õppekava on seotud vähemalt ühe klassifikaatoris „Spordialade liigitus” määratletud spordiala või distsipliiniga.

  (2) Spordikoolide alamandmekogusse kantakse spordikooli kohta järgmised andmed lisa 1 peatükis II toodud andmekoosseisus:
  1) üldandmed;
  2) spordi õppekavad;
  3) spordi harrastamine spordikoolis.

  (3) Juhul kui spordikooli pidaja kantakse spordiorganisatsioonide alamandmekogusse spordiorganisatsioonina, kantakse spordikooli kohta spordikoolide alamandmekogusse ainult spordikooli üldandmed ja spordi õppekavade andmed.

  (4) Spordikooli harrastajaks loetakse vähemalt 5-aastaseid spordikooli õppureid, kelle pidajat ei kanta spordiorganisatsioonide alamandmekogusse spordiorganisatsioonina.

§ 17.   Spordiehitiste alamandmekogusse kantavad andmed

  (1) Spordiehitiste alamandmekogusse kantakse andmed spordiobjekti kohta.

  (2) Spordiobjekti all mõistetakse käesolevas määruses järgmisi püsivalt hooldatud objekte, milles või millel asub vähemalt üks sportimispaik, mis on mõeldud avalikuks kasutamiseks või kus toimub regulaarne ja avalikkusele kättesaadav organiseeritud sporditegevus või sportimisega seotud õppetöö ja mille otstarve vastab määruse lisas 2 esitatud spordiobjektide ja sportimispaikade liigitusele:
  1) ehitis või selle osa;
  2) funktsionaalselt ühtse terviku moodustav mitme ehitise kooslus;
  3) maa-ala.

  (3) Spordiehitiste alamandmekogusse kantakse spordiobjekti kohta järgmised andmed nende olemasolu korral:
  1) spordiobjekti üldandmed;
  2) ehitisregistri andmed;
  3) sportimispaiga üldandmed;
  4) sportimispaiga tehnilised andmed;
  5) sportimispaigaga seonduvate spordialade ja distsipliinide parameetrid;
  6) andmehalduri andmed;
  7) andmete sisestaja andmed;
  8) orienteerumisterritooriumi kohta orienteerumiskaardi andmed ja seonduv spordiala.

  (4) Juhul kui mitu samale omanikule kuuluvat hoonet või rajatist või nende kooslus moodustavad funktsionaalselt ühtse terviku, võib andmekogu volitatud töötleja otsustada need kanda spordiehitiste alamandmekogusse ühe spordiobjektina.

§ 18.   Treenerite alamandmekogusse kantavad andmed

  (1) Treenerite alamandmekogusse kantakse andmed:
  1) treeneri ehk spordispetsialisti kohta, kellele on antud vähemalt ühe spordiala või distsipliini treenerikutse, sõltumata sellest, kas ta juhendab andmete andmekogusse kandmise hetkel aktiivselt sportlasi või teisi spordis osalevaid isikuid;
  2) sporditegevust juhendava treenerikutseta isiku kohta, kes juhendab andmekogusse kandmise hetkel spordiklubis, spordikoolis või spordialaliidus aktiivselt sportlasi või teisi spordis osalevaid isikuid;
  3) treenerikutse taotleja ehk isiku kohta, kes taotleb esmakordselt, kõrgema kategooria saamiseks, aegunud või aeguva kutse asendamiseks teatud spordiala või distsipliini treenerikutset, sõltumata sellest, kas ta juhendab andmete andmekogusse kandmise hetkel aktiivselt sportlasi või teisi spordis osalevaid isikuid.

  (2) Treenerite alamandmekogusse kantakse järgmised andmed treeneri, sporditegevust juhendava treenerikutseta isiku ja treenerikutse taotleja kohta ning muud treenerikutse andja kutseseadusest tulenevate ülesannete täitmisega seotud andmed nende olemasolu korral:
  1) üldandmed, sealhulgas isikut identifitseerivad andmed, hariduse andmed ja kontaktandmed;
  2) treenerikutse andmed;
  3) tööhõive spordiklubis, spordikoolis või spordialaliidus;
  4) treenerikutse tasemekoolitused;
  5) kutsekomisjonid ja kutsed;
  6) kutsekomisjoni liikmed;
  7) andmed kutse andmise kohta.

  (3) Spordikoolis treeneri või sporditegevust juhendava treenerikutseta isikuna tegutseva isiku tööhõive andmed kantakse treenerite alamandmekogusse juhul, kui spordikooli pidaja ei ole kantud spordiorganisatsioonide alamandmekogusse spordiorganisatsioonina.

§ 19.   Sportlasetoetuste ja -stipendiumide alamandmekogusse kantavad andmed

  (1) Sportlasetoetuste ja -stipendiumide alamandmekogusse kantakse:
  1) sportlasestipendiumi andmed;
  2) sportlasega sõlmitud lepingu andmed;
  3) sportlasetoetuse andmed;
  4) sportlasetoetuste või -stipendiumide maksja andmehalduri andmed.

  (2) Sportlasestipendiumi, sportlasega sõlmitud lepingu ja sportlasetoetuse andmed kantakse andmekogusse spordiseaduse §-s 101 sätestatud sportlasestipendiumide, §-s 102 sätestatud lepingute ja §-s 105 sätestatud sportlasetoetuste kohta.
[RT I, 14.08.2020, 5 - jõust. 17.08.2020]

  (3) Sportlasetoetuse või -stipendiumi maksja andmehalduri kohta kantakse andmed sportlasetoetuste ja -stipendiumide alamandmekogusse juhul, kui sportlasestipendiumi või -toetust maksev organisatsioon on kohaliku omavalitsuse üksus või spordikool, mille pidajat ei kanta spordiorganisatsioonina spordiorganisatsioonide alamandmekogusse.

§ 20.   Sporditulemuste alamandmekogusse kantavad andmed

  (1) Sporditulemuste alamandmekogusse kantakse sporditulemused:
  1) Eesti meistrivõistlustel ja võistkondlike sportmängude karikavõistlustel esikolmikusse jõudnud sportlaste ja võistkondade kohta;
[RT I, 02.04.2024, 10 - jõust. 05.04.2024, rakendatakse 2024. aasta 1. jaanuarist]
  2) rahvusvahelistel tiitlivõistlustel (olümpiamängud, maailma meistrivõistlused, Euroopa meistrivõistlused, maailma ja Euroopa karikavõistlused, universiaadid, noorte olümpiamängud, Euroopa noorte olümpiafestivalid ja võistkondlike sportmängude Balti meistrivõistlused) esikolmikusse jõudnud ning Eestit esindanud võistkondade ja sportlaste kohta.
[RT I, 02.04.2024, 10 - jõust. 05.04.2024, rakendatakse 2024. aasta 1. jaanuarist]

  (2) Sporditulemuste alamandmekogusse kantakse järgmised andmed nende olemasolu korral:
  1) võistluse andmed;
  2) võistlustulemused.

  (3) Eesti sportlaste rahvusvahelistel tiitlivõistlustel saavutatud medalite üle arvestuse pidamisel võetakse aluseks alljärgnev:
  1) tiitlivõistlusena käsitletakse olümpiamänge, maailma meistrivõistlusi, Euroopa meistrivõistlusi, noorte olümpiamänge ja Euroopa noorte olümpiafestivale;
  2) medal on võidetud spordialal või distsipliinil, mida esindav rahvusvaheline katusorganisatsioon kuulub katusorganisatsiooni, mis on rahvusvahelisi spordi katusorganisatsioone koondava organisatsiooni (SportAccord) liige, ja mida esindav Eesti spordialaliit kuulub rahvuslikku olümpiakomiteesse;
  3) vanuseklassina arvestatakse täiskasvanuid, noorsugu (U-23), juunioreid (U-20) ja kuni kahte vanemat noorte vanuseklassi (U-18 ja U-16);
  4) tiitlivõistlustel osalejaid on rohkem kui medalikohti;
  5) täisealine medalist on Eesti kodakondsusega.
[RT I, 02.04.2024, 10 - jõust. 05.04.2024, rakendatakse 2024. aasta 1. jaanuarist]

§ 21.   Andmevahetus teiste andmekogudega

  (1) Volitatud töötlejal on õigus teha andmekogusse kantavate andmete saamiseks ja kontrollimiseks päringuid ning saada andmeid eelkõige järgmistest andmekogudest:
  1) äriregister – organisatsiooni üldandmed, spordikooli pidaja nimi, põhitegevusala ja staatus registris, organisatsiooni majandusaasta tulude ja kulude andmed, majandusaasta aruande registrile esitamise kuupäev, spordiobjekti omaniku ja valdaja nimi ja õiguslik vorm või asutuse liik, juriidiline aadress, põhitegevusala ja staatus registris, sportlasestipendiumi või -toetuse maksja või lepingu sõlmija nimi, sporditulemuste alamandmekogusse kantavat tulemust näidanud sportlase või võistkonna poolt esindatava organisatsiooni nimi;
  2) Eesti hariduse infosüsteem – spordikooli üldandmed, spordi õppekavad, spordi harrastamine spordikoolis, treeneri ja sporditegevust juhendava treenerikutseta isiku tööhõive spordikoolis;
  3) rahvastikuregister – treenerite alamandmekogusse kantavad isikut identifitseerivad andmed ja elukoha andmed, kutsekomisjoni liikme, spordiobjekti omaniku ja spordiorganisatsiooni tegevjuhi nimi, rahvusvahelise spordiorganisatsiooni juhtorganisse, komisjoni või eksperdirühma kuuluva esindaja või auliikme nimi, andmehalduri, andmete sisestaja ja teiste juurdepääsuõigusega isikute nimed ning sportlasestipendiumi või -toetuse saaja ning sportlase, kellega on sõlmitud leping, nimed ja elukoha andmed (kohaliku omavalitsuse üksuse täpsusega), sporditulemuste alamandmekogusse kantavad tulemust näidanud Eesti sportlaste nimed;
  4) kutseregister – antud treenerikutse andmed: kutsetunnistuse registreerimisnumber, kutsenimetus ja -tase, kutsetunnistuse väljaandmise kuupäev ning kutse kehtivuse algus- ja lõpukuupäev; kutsekomisjonide ja kutsete andmed: kutsekomisjoni nimetus ning antava kutse nimetus ja kutse tasemed; kutsekomisjoni liikmete andmed, välja arvatud isikukood;
  5) ehitisregister – ehitisregistrisse kantud ehitiste andmed;
  6) kinnistusraamat – spordiobjekti omanikku identifitseerivad andmed;
  7) aadressiandmete süsteem – aadressiandmed;
  8) töötamise register – treenerite ja sporditegevust juhendavate treenerikutseta isikute tööhõive andmed (töötamise liik, tööaja määr, töökoha asukoht, töötamise algus ja lõpp); sportlasega sõlmitud lepingu andmed;
  9) maksukohustuslaste register – spordiorganisatsiooni poolt eelmisel majandusaastal makstud stipendiumide andmed, maksuvõla olemasolu;
  10) riigi kohanimeregister – võistluse toimumise koht Eestis, koolituse toimumise koht Eestis.

  (2) Andmevahetus teiste andmekogudega toimub infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu.

§ 22.   Andmete esitajad

  Andmekogusse esitavad andmeid järgmised andmeandjad:
  1) spordiorganisatsioonid;
  2) maakonna spordiliitude, spordialaliitude, spordiühenduste ja rahvusliku olümpiakomitee juriidilisest isikust liikmed;
  3) spordiobjektide omanikud või nende volitatud andmehaldurid;
  4) Eesti Orienteerumisliit orienteerumisterritooriumide kohta;
  5) treenerid, treenerikutse taotlejad ja sporditegevust juhendavad treenerikutseta isikud;
  6) treenerikutset andev organ;
  7) treenerikutset andvad kutsekomisjonid;
  8) sportlasetoetuse ja -stipendiumi maksjad.

§ 23.   Spordiorganisatsioonide alamandmekogusse andmete esitamise kord

  (1) Spordiorganisatsioon on kohustatud kuue kuu jooksul alates registreerimisest äriregistris või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teatama spordiorganisatsioonide alamandmekogule oma tegutsemise staatuse ning tegutsemise korral esitama registreerimistaotluse ja vajalikud andmed. Mittetegutsev või käesoleva määruse § 30 lõike 5 alusel arhiivi kantud spordiorganisatsioon peab esitama registreerimistaotluse spordiorganisatsioonide alamandmekogusse kandmiseks 30 päeva jooksul alates tegutsema hakkamisest.
[RT I, 14.08.2020, 5 - jõust. 17.08.2020]

  (2) Spordiorganisatsioonide alamandmekogusse kantud spordiorganisatsiooni (välja arvatud spordiklubi) liikmeskonda vastuvõtmisel on spordi- või muu organisatsioon kohustatud esitama registreerimistaotluse spordiorganisatsioonide alamandmekogusse kandmiseks 30 päeva jooksul, sõltumata tema tegutsemise staatusest.

  (3) Maakonna spordiliit, spordialaliit, spordiühendus ja rahvuslik olümpiakomitee on kohustatud pärast andmekogusse kandmata organisatsiooni vastu võtmist oma liikmeskonda tagama, et vastuvõetud organisatsioon esitab andmed andmekogule 30 päeva jooksul.

  (4) Andmekogusse kandmiseks esitab organisatsioon andmekogu volitatud töötlejale vastava registreerimistaotluse ja vajalikud andmed. Volitatud töötleja otsustab organisatsiooni liigi ja kandmise andmekogusse ning vormistab spordiorganisatsiooni poolt spordiorganisatsiooni andmehalduriks volitatud isikule volitatud töötleja veebilehel asuva viida kaudu üle turvakanali ligipääsetavas süsteemis andmete esitamist, parandamist, uuendamist ning spordiorganisatsioonide ja sportlasetoetuste ja -stipendiumide alamandmekogude andmete sisestajate juurdepääsuõiguste haldamist võimaldava kasutajakonto.

  (5) Organisatsioon esitab andmed volitatud töötleja veebilehel asuva viida kaudu üle turvakanali ligipääsetavas süsteemis. Volitatud töötleja veebilehel asuva viida kaudu üle turvakanali ligipääsetavas süsteemis identifitseeritakse andmete esitajad kõrge turvalisuse tasemega autentimisvahendit kasutades.

  (6) Spordiorganisatsioon ja tema juriidilisest isikust liige esitab andmekogusse organisatsiooni liigile vastavad käesoleva määruse § 15 lõigetes 1–8 ja käesoleva paragrahvi lõigetes 8–11 sätestatud andmed, välja arvatud andmed, mis saadakse teistest andmekogudest andmevahetuse kaudu, mille esitab andmekogule spordiorganisatsioon, kelle liikmeskonda ta kuulub, või mille sisestab ja kannab andmekogusse volitatud töötleja. Spordiklubis ja spordialaliidus treeneri või sporditegevust juhendava treenerikutseta isiku tööhõive andmed esitab andmekogule spordiklubi või spordialaliit.

  (7) Volitatud töötleja sisestab andmekogusse järgmised andmed:
  1) organisatsiooni üldandmed: organisatsiooni liik;
  2) spordiorganisatsiooni üldandmed: spordiorganisatsiooni kuulumine tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja Maksu- ja Tolliameti sellekohase nimekirja kandmise või sealt kustutamise otsuse alusel;
  3) spordiorganisatsiooni spetsiifilised andmed: spordialaliidu esindatavad spordialad ja distsipliinid; spordiklubi tegevusala – spordi harrastamise võimaldamine teenusena koos vastava spordiala nimetusega; spordiklubi filiaal teises kohaliku omavalituse üksuses – asukoht kohaliku omavalitsuse üksuse täpsusega;
  4) liikmesus ja esindatus rahvusvahelises spordiorganisatsioonis: rahvusvahelise spordiorganisatsiooni tegevusulatus, nimi eesti keeles, Rahvusvahelise Olümpiakomitee (IOC) tunnustus ning ülemaailmse rahvusvaheliste spordialaliitude ühenduse (GAISF) liikmesus; esindatava organi nimi eesti keeles, liik, esindaja ameti- või aunimetus ja tema roll;
  5) spordiorganisatsiooni majandusaasta tulud ja kulud, sealhulgas kuludest stipendiumid.

  (8) Spordiklubi esitab täiendavalt andmed spordiklubis tegutsevate treenerite ja sporditegevust juhendavate treenerikutseta isikute tööhõive kohta ning sportlasestipendiumide ja -toetuste andmed. Sportlasestipendiumide ja -toetuste andmed esitab spordiklubi sportlasetoetuste ja -stipendiumide alamandmekogule käesoleva paragrahvi lõikes 9 ja käesoleva määruse §-s 27 sätestatud korras.

  (9) Spordialaliit esitab täiendavalt andmed spordialaliidus tegutsevate treenerite ja sporditegevust juhendavate treenerikutseta isikute tööhõive kohta ning sportlasestipendiumide ja -toetuste andmed. Sportlasestipendiumide ja -toetuste andmed esitab spordialaliit sportlasetoetuste ja -stipendiumide alamandmekogule §-s 27 sätestatud korras.

  (10) Rahvuslik olümpiakomitee, spordiühendus ja maakonna spordiliit esitab sportlasetoetuste ja -stipendiumide alamandmekogule täiendavalt andmed sportlasestipendiumide ja -toetuste kohta käesoleva määruse §-s 27 sätestatud korras.

  (11) Andmed spordiklubi liikmesuse ja esindatuse kohta rahvusvahelises spordiorganisatsioonis esitab andmekogule spordialaliit või spordiühendus, kelle liikmeskonda spordiklubi kuulub, oma spordiala, distsipliini või esindatava spetsiifilise tegevusvaldkonna raames, või sisestab ja kannab andmekogusse volitatud töötleja spordiklubi esitatud või rahvusvahelise spordiorganisatsiooni avaldatud või esitatud usaldusväärse teabe alusel.

  (12) Andmekogu volitatud töötleja kannab andmed andmekogusse 30 päeva jooksul pärast seda, kui organisatsioon on nõuetekohaselt esitanud korrektsed andmed.

  (13) Andmekogusse kantud spordiorganisatsioon on kohustatud esitama andmekogusse oma uuendatud andmed igal kalendriaastal käesoleva määruse §-s 29 nimetatud tähtaegadeks.

  (14) Oma halduspiirkonna organisatsioonide andmete andmekogule esitamise koordineerimiseks võib volitatud töötleja nimetada maakonna või kohaliku omavalitsuse üksuse piires juhtisiku (edaspidi piirkondlik juhtisik).

  (15) Andmekogu volitatud töötlejal ning piirkondlikul juhtisikul on õigus pöörduda organisatsioonide poole ja algatada nende andmete esitamine andmekogule. Algallikateks on äriregistris või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris registreeritud organisatsiooni põhikiri, spordialasele põhitegevusele viitav Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori (EMTAK) kood või liikmesus spordiorganisatsioonis.

  (16) Andmekogu volitatud töötlejal on õigus muuta andmekogusse kantud organisatsiooni liiki, aluseks sporditegevusest erinev organisatsiooni muu põhitegevusala, muule põhitegevusele viitav registreeritud organisatsiooni põhikiri äriregistris või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris, organisatsiooni esitatud avaldus või selgelt organisatsiooni sporditegevusest erinevale põhitegevusele viitav muu asjakohane teave.

§ 24.   Spordikoolide alamandmekogusse andmete esitamise kord

  (1) Eesti hariduse infosüsteemist kantakse spordikoolide alamandmekogusse infosüsteemide andmevahetusekihi kaudu järgmised andmed:
  1) spordikoolide üldandmed ja spordikoolide spordi õppekavade andmed määruse lisa 1 peatükis II välja toodud andmekoosseisus, välja arvatud spordikooli pidaja äriregistri staatus, spordikooli või selle pidaja põhitegevusala ning spordikooli kontaktaadressi X- ja Y-koordinaat;
  2) andmed spordi harrastamise kohta spordikoolis määruse lisa 1 peatükis II välja toodud andmekoosseisus, välja arvatud õppurite arvandmed, mille esitab Eesti hariduse infosüsteemi vastutav töötleja andmekogu volitatud töötlejale poolte vahel kokkulepitud ajal ja viisil.

  (2) Andmekogu volitatud töötleja kannab andmed andmekogusse 30 päeva jooksul nende esitamisest alates.

§ 25.   Spordiehitiste alamandmekogusse andmete esitamise kord

  (1) Spordiobjekti omanikul on kohustus algatada temale kuuluva spordiobjekti andmete esitamine andmekogusse kandmiseks 30 päeva jooksul alates spordiobjekti kasutusele võtmisest või spordiobjekti omandiõiguse omandamisest, kui temale kuuluv spordiobjekt ei ole andmekogusse kantud.

  (2) Kui spordiobjekt asub kinnistamata maal, täidab käesoleva paragrahvi lõikest 1 tuleneva kohustuse spordiobjekti valdaja.

  (3) Andmekogusse kandmiseks esitab spordiobjekti omanik volitatud töötlejale vastava registreerimistaotluse ja vajalikud ajakohased andmed, mille alusel otsustab volitatud töötleja spordiobjekti tüübi, liigi või liigid ja kandmise andmekogusse ning vormistab spordiobjekti omaniku poolt spordiobjekti andmehalduriks volitatud isikule volitatud töötleja veebilehel asuva viida kaudu üle turvakanali ligipääsetavas süsteemis andmete esitamist, parandamist, uuendamist ja spordiobjekti andmetele andmete sisestaja juurdepääsu haldamist võimaldava kasutajakonto.

  (4) Spordiobjekti omanik esitab andmed volitatud töötleja veebilehel asuva viida kaudu üle turvakanali ligipääsetavas süsteemis. Volitatud töötleja veebilehel asuva viida kaudu üle turvakanali ligipääsetavas süsteemis identifitseeritakse andmete esitajad kõrge turvalisuse tasemega autentimisvahendit kasutades.

  (5) Spordiobjekti omanik esitab koostöös spordiobjekti valdajaga andmekogusse:
  1) spordiobjekti andmed, välja arvatud spordiobjekti liik või liigid, omandiliik ja asukoha koordinaadid;
  2) sportimispaiga üldandmed, välja arvatud sportimispaiga vastavus spordialaliitude nõuetele;
  3) sportimispaiga tehnilised andmed;
  4) sportimispaigaga seonduvate spordialade ja distsipliinide parameetrid;
  5) spordiobjekti andmehalduri andmed;
  6) spordiobjekti andmete sisestaja andmed.

  (6) Orienteerumisterritooriumide andmed päritakse Eesti Orienteerumisliidult iga kalendriaasta 31. oktoobriks.

  (7) Andmekogu volitatud töötleja kannab andmed andmekogusse 30 päeva jooksul pärast seda, kui spordiobjekti omanik või Eesti Orienteerumisliit on nõuetekohaselt esitanud korrektsed andmed.

  (8) Linna või valla haldusterritooriumil spordi korraldamisega tegeleval teenistujal või ametiasutuse teenistujal, kes neid ülesandeid täidab, on kohustus teatada oma halduspiirkonna uute ja andmekogusse kandmata spordiobjektide, sealhulgas sportimiseks kasutatavate kergliiklusteede, matkaradade, lennuspordi lennuväljade ja purjespordisadamate algandmed andmekogu volitatud töötlejale iga kalendriaasta 1. veebruariks.

  (9) Andmekogu volitatud töötlejal on õigus pöörduda spordiobjektide, sealhulgas ehitisregistrisse kandmata või ehitisregistris spordiotstarbelist kasutamise otstarvet mitteomavate ehitiste omanike poole ja algatada nende andmete esitamine andmekogule.

§ 26.   Treenerite alamandmekogusse andmete esitamise kord

  (1) Treeneri, treenerikutse taotleja ja sporditegevust juhendava treenerikutseta isikuandmed kannab andmekogusse vastavat treenerikutset andev kutsekomisjon või andmekogu volitatud töötleja 30 päeva jooksul nende esitamisest alates.

  (2) Andmekogu volitatud töötleja vormistab andmekogusse kantud treenerile, treenerikutse taotlejale ja soovi korral sporditegevust juhendavale treenerikutseta isikule volitatud töötleja veebilehel asuva viida kaudu üle turvakanali ligipääsetavas süsteemis andmete esitamist, uuendamist ja parandamist võimaldava kasutajakonto.

  (3) Spordiklubi esitab treeneri ja sporditegevust juhendava treenerikutseta isiku tööhõive andmed alamandmekogusse kandmiseks juhul, kui spordiklubi tegevusala on spordi harrastamise võimaldamine käesoleva määruse § 14 lõigete 4 ja 5 kohaselt ning isik juhendab spordiklubis aktiivselt vähemalt üks kord nädalas hooaja või poolaasta jooksul vähemalt ühte käesoleva määruse § 14 lõikes 8 sätestatud tingimustele vastavat spordiharrastajat ning tal on sõlmitud spordiklubiga sellekohane leping või kokkulepe.

  (4) Spordialaliit esitab treeneri ja sporditegevust juhendava treenerikutseta isiku tööhõive andmed treenerite alamandmekogusse kandmiseks juhul, kui isik tegutseb spordialaliidus treeneri või sporditegevuse juhendajana sellekohase lepingu alusel.

  (5) Treener ja treenerikutse taotleja esitab andmekogusse enda kohta järgmised andmed:
  1) isikukood;
  2) hariduse andmed ja kontaktandmed;
  3) treenerikutse taotlemisel nõutavad dokumendid;
  4) treenerikutse tasemekoolituste andmed (esmaabi, eriala ja täienduskoolitused).

  (6) Sporditegevust juhendav treenerikutseta isik esitab käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud andmed omal soovil.

  (7) Kutsekomisjon kannab andmekogusse:
  1) taotletavate ja antud treenerikutsete andmed, välja arvatud kutsetunnistuse registreerimisnumber;
  2) treenerikutse tasemekoolituste andmed (eriala ja täienduskoolitused);
  3) andmed kutse andmise kohta.

  (8) Treenerikutse andja kannab andmekogusse:
  1) treenerikutset andvate kutsekomisjonide ja antavate treenerikutsete andmed: antava kutsega seotud spordiala või distsipliin, kutsekomisjoni kontaktisiku nimi, kutsekomisjoni infotelefon ja info e-posti aadress;
  2) treenerikutset andva kutsekomisjoni liikme isikukood;
  3) treenerikutse tasemekoolituste andmed (üldained).

  (9) Treenerikutset andev organ või treenerikutset andev kutsekomisjon kannab andmed andmekogusse volitatud töötleja veebilehel asuva viida kaudu üle turvakanali ligipääsetavas süsteemis. Andmete esitajad identifitseeritakse kõrge turvalisuse tasemega autentimisvahendit kasutades.

  (10) Treener, treenerikutse taotleja või sporditegevust juhendav treenerikutseta isik esitab andmed volitatud töötleja veebilehel asuva viida kaudu üle turvakanali ligipääsetavas süsteemis. Volitatud töötleja veebilehel asuva viida kaudu üle turvakanali ligipääsetavas süsteemis identifitseeritakse andmete esitajad kõrge turvalisuse tasemega autentimisvahendit kasutades.

  (11) Antud treenerikutsete andmed kantakse andmekogusse kutseregistri põhimääruses sätestatud tähtaegu arvestades.

  (12) Määruse lisa 1 peatükis IV nimetatud andmed „Treeneri või sporditegevust juhendava treenerikutseta isiku tööhõive spordikoolis”, välja arvatud märge treeneri või sporditegevust juhendava treenerikutseta isikuna tegutsemise lõpu kohta kantakse treenerite alamandmekogusse infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu Eesti hariduse infosüsteemist.

§ 27.   Sportlasetoetuste ja -stipendiumide alamandmekogusse andmete esitamise ja kandmise kord

  (1) Sportlasega sõlmitud lepingu andmed saadakse infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu töötamise registrist.

  (2) Sportlasestipendiumi andmed esitab andmekogule sportlasele sportlasestipendiumi eraldanud spordiorganisatsioon või spordikool sportlasestipendiumi eraldamise päeval.

  (3) Sportlasetoetuse andmed esitab andmekogule sportlasetoetust eraldav spordiorganisatsioon, spordikool või kohaliku omavalitsuse üksus enne toetuse eraldamist.

  (4) Spordialaliit kontrollib sportlasetoetuse eraldaja poolt sportlasetoetuse saaja kohta andmekogusse sportlase litsentsi osas esitatud teavet ning kinnitab selle õigsust ja kehtivust, või lükkab selle ümber koos põhjendusega või teeb asjakohased parandused kolme tööpäeva jooksul alates andmekogu volitatud töötleja saadetud vastava päringu laekumisest. Sportlasetoetuse võib välja maksta pärast volitatud töötleja saadetud kirjalikku kinnitust.

  (5) Sportlasetoetuse kandmiseks andmekogusse esitab kohaliku omavalitsuse üksus andmekogu volitatud töötlejale vastava registreerimistaotluse, mille alusel vormistab andmekogu volitatud töötleja sportlasetoetuste maksja andmehalduriks volitatud isikule volitatud töötleja veebilehel asuva viida kaudu üle turvakanali ligipääsetavas süsteemis andmete esitamist, parandamist ja uuendamist võimaldava kasutajakonto.

  (6) Sportlasestipendiumi ja -toetuse kandmiseks andmekogusse esitab spordikool, kelle pidajat ei kanta spordiorganisatsioonide alamandmekogusse spordiorganisatsioonina volitatud töötlejale vastava registreerimistaotluse, mille alusel vormistab andmekogu volitatud töötleja sportlasestipendiumi või -toetuste maksja andmehalduriks volitatud isikule volitatud töötleja veebilehel asuva viida kaudu üle turvakanali ligipääsetavas süsteemis andmete esitamist, parandamist ja uuendamist võimaldava kasutajakonto.

  (7) Spordiorganisatsioon, spordikool või kohaliku omavalitsuse üksus esitab sportlasetoetuste ja -stipendiumide andmed volitatud töötleja veebilehel asuva viida kaudu üle turvakanali ligipääsetavas süsteemis, kus andmete esitajad identifitseeritakse kõrge turvalisuse tasemega autentimisvahendit kasutades.

  (8) Andmekogu volitatud töötleja kannab andmed andmekogusse kolme tööpäeva jooksul pärast seda, kui organisatsioon on nõuetekohaselt esitanud korrektsed andmed.

§ 28.   Sporditulemuste alamandmekogusse andmete esitamise ja kandmise kord

  (1) Sporditulemuste andmed sisestab ja kannab andmekogusse andmekogu volitatud töötleja võistluste protokollide alusel 30 päeva jooksul alates ametliku võistlusprotokolli avaldamisest.

  (2) Andmekogu volitatud töötlejal on õigus pöörduda vastava spordialaliidu või -ühenduse poole andmekogusse kantavate andmete täpsustamiseks ja võistlusprotokollide saamiseks.

§ 29.   Andmete uuendamise kord

  (1) Spordiorganisatsioonil on kohustus uuendada andmekogusse kantud andmeid igal kalendriaastal ajavahemikus 1. september kuni 31. oktoober ning esitada äriregistrile või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrile majandusaasta aruanne seaduses sätestatud tähtajaks.
[RT I, 14.08.2020, 5 - jõust. 17.08.2020]

  (2) Majandusaasta tulude ja kulude andmed esitab spordiorganisatsioon äriregistrile või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrile seaduses sätestatud tähtajaks. Andmekogule esitab spordiorganisatsioon füüsiliste isikute maksetest saadud tulude, treenerite ja juhendajate tööjõukulude ning sportlaste tööjõukulude andmed. Juhul kui äriregistrile või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrile esitatud andmetest ei saa mõistlikult tuletada vajalikke andmeid, mis vastavad lisas 1 määratud taksonoomiale, või kui spordiorganisatsiooni majandusaasta ei ühti kalendriaastaga või kui andmed tuleb esitada spordiorganisatsioonina tegutseva majandusüksuse kohta, võib volitatud töötleja nõuda spordiorganisatsioonilt ka muude majandusaasta tulude ja kulude andmete esitamist andmekogusse.
[RT I, 14.08.2020, 5 - jõust. 17.08.2020]

  (3) Maakonna spordiliit, spordialaliit, spordiühendus ja rahvuslik olümpiakomitee on kohustatud tagama oma juriidilisest isikust liikmete andmete uuendamise andmekogus käesolevas põhimääruses sätestatud tähtpäevadeks.

  (4) Andmekogusse kantud muu organisatsioon oma andmeid andmekogus igal aastal uuendama ei pea.

  (5) Spordiobjekti omanikul on kohustus uuendada temale kuuluva spordiobjekti kohta andmekogusse kantud andmeid vähemalt üks kord kalendriaastas, 1. märtsiks.

  (6) Lisaks käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 5 sätestatule on andmeandja kohustatud uuendama alljärgnevaid andmekogusse kantud andmeid 30 päeva jooksul alates nende muutumisest:
  1) spordiorganisatsioon spordiorganisatsiooni üldandmeid, sealhulgas spordiorganisatsiooni ja selle tegevjuhi kontaktandmeid, spetsiifilisi andmeid, liikmeskonna ja spordiorganisatsiooni andmehalduri andmeid;
  2) rahvuslik olümpiakomitee, spordialaliit, spordiühendus ja spordiklubi andmeid spordiorganisatsiooni liikmesuse ja esindatuse kohta rahvusvahelises spordiorganisatsioonis;
  3) spordiklubi ja spordialaliit treenerite ja sporditegevust juhendavate treenerikutseta isikute tööhõive andmeid;
  4) spordiobjekti omanik spordiobjekti üldandmeid, spordiobjekti omaniku, spordiobjekti valdaja, spordiobjekti asukoha kontaktandmeid ja spordiehitiste alamandmekogus spordiobjekti andmehalduri andmeid;
  5) treener, treenerikutse taotleja ja sporditegevust juhendav treenerikutseta isik hariduse andmeid ja kontaktandmeid;
  6) treenerikutset andev kutsekomisjon treenerikutsete tasemekoolituste andmeid.

  (7) Sportlasestipendiumi ja -toetuse maksjal on kohustus esitada maksete andmed makse tegemise päeval.

  (8) Andmekogusse kantud spordiorganisatsioonide alamandmekogu andmete uuendamist käesolevas põhimääruses sätestatud tähtpäevadeks koordineerivad oma halduspiirkonna raames piirkondlikud juhtisikud.

4. peatükk Andmekogu andmete ja alusdokumentide säilitamine ning andmete õigsuse tagamine 

§ 30.   Andmekogu andmete säilitamine ja arhiveerimine

  (1) Andmete säilitamisel, arhiveerimisel ja hävitamisel lähtutakse arhiiviseadusest, selle alusel antud õigusaktidest, käesolevast määrusest ja volitatud töötleja kehtestatud arhiveerimiskorrast.

  (2) Säilitada tuleb digitaalses andmekogus olevad andmed, alusdokumendid ning käesoleva määruse § 31 lõikes 7 ja § 34 lõikes 6 nimetatud andmed.

  (3) Andmekogusse kantud andmeid säilitatakse kalendriaastate kaupa ja alatiselt, välja arvatud isikuandmed, millele on käesolevas paragrahvis sätestatud säilitustähtajad.

  (4) Spordiorganisatsiooni, spordiobjekti, treeneri või sporditegevust juhendava treenerikutseta isikuga seotud alusdokumente säilitatakse digitaalselt kuni 12 aastat alates arhiveerimisest. Treenerikutset taotleva isikuga seotud alusdokumente säilitatakse digitaalselt kuni kaks aastat alates arhiveerimisest. Kutse andmisega seotud alusdokumente säilitatakse digitaalselt kuni neli aastat alates hindamise kuupäevast. Paberkandjal esitatud alusdokumente, kutse andmisega seotud korralduslikke alusdokumente ning käesoleva määruse § 34 lõikes 6 nimetatud andmeid säilitab volitatud töötleja viis aastat. Säilitamistähtaja möödumisel otsustatakse alusdokumentide kustutamine või hävitamine.

  (5) Spordiorganisatsioonide alamandmekogusse kantud organisatsiooni andmed arhiveeritakse, kui:
  1) organisatsioon kustutatakse äriregistrist või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrist;
[RT I, 14.08.2020, 5 - jõust. 17.08.2020]
  2) spordiorganisatsioon, kes ei ole ühegi maakonna spordiliidu, spordialaliidu, spordiühenduse või rahvusliku olümpiakomitee liige, ei tegutse või on likvideerimisel;
  3) kuus kuud pärast käesolevas määruses sätestatud andmete uuendamise tähtpäeva, kui spordiorganisatsioon, kes ei ole ühegi maakonna spordiliidu, spordialaliidu, spordiühenduse või rahvusliku olümpiakomitee liige, ei ole andmeid esitanud või ei ole esitanud andmeid nõuetekohaselt;
  4) muu organisatsioon ei ole enam ühegi andmekogusse kantud maakonna spordiliidu, spordialaliidu, spordiühenduse või rahvusliku olümpiakomitee liige;
  5) muutub organisatsiooni liik või spordiorganisatsioon ei vasta käesoleva määruse § 14 lõigetes 2–10 sätestatud tingimustele ega ole ühegi andmekogusse kantud maakonna spordiliidu, spordialaliidu, spordiühenduse ega rahvusliku olümpiakomitee liige.

  (6) Spordikoolide alamandmekogusse kantud spordikooli andmed arhiveeritakse, kui:
  1) spordikool arhiveeritakse Eesti hariduse infosüsteemis;
  2) spordikooli andmekogusse kandmise aluseks olnud spordiala või distsipliiniga seotud õppekava suletakse ja spordikoolil ei ole muid andmekogusse kantud spordiala või distsipliiniga seotud õppekavasid.

  (7) Andmekogusse kantud spordiobjekti andmed arhiveeritakse, kui:
  1) spordiobjekt lammutatakse;
  2) spordiobjekti aktiivset spordialast kasutust ei toimu ning selle uuesti spordialasesse kasutusse võtmine ei ole tõenäoline ja spordiobjekti omanik on sellest andmekogule teatanud;
  3) spordiobjekt ei ole olnud aktiivses spordialases kasutuses kahel järjestikusel kalendriaastal;
  4) spordiobjekti andmeid ei ole uuendatud kahel järjestikusel kalendriaastal;
  5) orienteerimisterritooriumi kohta kehtiv orienteerumiskaart ei ole enam kasutuses ja Eesti Orienteerumisliit on sellest andmekogule teatanud.

  (8) Andmekogusse kantud treeneri, treenerikutse taotleja või sporditegevust juhendava treenerikutseta isiku andmed arhiveeritakse:
  1) kuus kuud pärast treenerikutse aegumist, kui treeneril ei ole muid kehtivaid kutseid ja kui ta ei tegutse spordiorganisatsioonis või -koolis sporditegevust juhendava treenerikutseta isikuna ega taotle treenerikutset;
  2) sporditegevust juhendava treenerikutseta isiku puhul kuus kuud pärast tegutsemise lõpetamist spordiorganisatsioonis või -koolis või pärast vastava spordiorganisatsiooni või -kooli tegevuse lõpetamist või andmete arhiveerimist, kui ta ei ole asunud muule töökohale ega taotle treenerikutset;
  3) treenerikutse taotleja puhul kuus kuud pärast registrisse kandmist, kui ta ei ole omandanud treenerikutset ja kui ta ei tegutse spordiorganisatsioonis või -koolis sporditegevust juhendava treenerikutseta isikuna;
  4) spordikooli treeneri ja seal sporditegevust juhendava treenerikutseta isiku puhul, kui spordikoolide alamandmekogus ei ole spordikooli kohta andmeid „Spordi harrastamine spordikoolis” ning isik ei tegutse muus andmekogusse kantud spordiorganisatsioonis või spordikoolis sporditegevuse juhendajana ega taotle treenerikutset;
  5) treeneri ja sporditegevust juhendava treenerikutseta isiku puhul, kui ta ei vasta § 26 lõigetes 3 ja 4 sätestatud tingimustele, ei tegutse muus andmekogusse kantud spordiorganisatsioonis või spordikoolis, kelle pidaja ei ole kantud spordiorganisatsioonina spordiorganisatsioonide alamandmekogusse, sporditegevuse juhendajana ega taotle treenerikutset;
  6) treenerikutse taotleja või sporditegevust juhendava treenerikutseta isiku surma korral.

  (9) Andmekogusse kantud kutsekomisjoni või kutse andmed arhiveeritakse, kui vastava kutsekomisjoni tegevus või kutse andmine on lõpetatud.

  (10) Kutsekomisjoni liikme andmed arhiveeritakse, kui kutsekomisjoni liige ei kuulu enam kutsekomisjoni koosseisu.

  (11) Kutseeksamite andmed arhiveeritakse kaks aastat pärast kutseeksami toimumist.

  (12) Andmekogusse kantud sportlasestipendiumi, sportlasega sõlmitud lepingu ja sportlasetoetuse andmed arhiveeritakse üks aasta pärast lepingu kehtivuse lõppemist või sportlasestipendiumi või -toetuse maksmise lõpetamist.

  (13) Arhiveeritud andmeid säilitatakse järgmiselt:
  1) spordiorganisatsiooni andmehalduri, andmete sisestaja, tegevjuhi ja esindaja andmeid rahvusvahelises organisatsioonis kuni 12 aastat alates spordiorganisatsiooni arhiveerimisest;
  2) spordiobjekti andmehalduri, andmete sisestaja, füüsilisest isikust omaniku ja haldaja andmeid kuni 12 aastat alates spordiobjekti arhiveerimisest;
  3) treenerikutse taotleja andmeid kuni kaks aastat alates arhiveerimisest;
  4) treeneri ja sporditegevust juhendava treenerikutseta isiku tööhõive andmeid kuni 12 aastat alates vastavad tööhõive andmed esitanud spordiorganisatsiooni või spordikooli arhiveerimisest;
  5) treeneri ja sporditegevust juhendava treenerikutseta isiku andmeid kuni 12 aastat alates arhiveerimisest, tööhõive andmete olemasolu korral kuni 12 aastat alates vastava spordiorganisatsiooni või spordikooli arhiveerimisest;
  6) treenerikutse tasemekoolituste andmeid kuni 12 aastat alates tasemekoolituse toimumise lõpukuupäevast;
  7) kutsekomisjonide, kutsete ja kutsekomisjonide liikmete andmeid kuni neli aastat alates arhiveerimisest;
  8) kutse andmise andmeid kuni neli aastat alates hindamise kuupäevast;
  9) sportlasestipendiumide, sportlasega sõlmitud lepingute ja sportlasetoetuste ning sportlasestipendiumi või -toetuse maksja andmehalduri (spordikooli pidaja ja kohaliku omavalitsuse üksuse) andmeid kuni kaks aastat alates arhiveerimisest;
  10) spordikooli andmehalduri ja andmete sisestaja andmed kuni 12 aastat alates spordikooli arhiveerimisest.

  (14) Säilitustähtaja möödumisel isikuandmed anonüümitakse.

  (15) Sporditulemuste andmeid hoitakse alaliselt.

§ 31.   Andmekogu andmete õigsus

  (1) Andmekogusse esitatud andmete õigsuse ja ajakohasuse eest vastutab andmeandja.

  (2) Andmekogu volitatud töötlejal on õigus kontrollida esitatud andmete õigsust, nõuda täiendavate andmete, selgituste ja dokumentide esitamist. Kui andmekogu volitatud töötleja tuvastab, et andmekogusse esitatud andmed on ebaõiged, puudulikud, ebausutavad või kattuvad teise spordiorganisatsiooni või spordikooli andmetega, on andmekogu volitatud töötlejal õigus nende kandmisest andmekogusse keelduda.

  (3) Ebaõigete, puudulike, ebausutavate või kattuvate andmete tuvastamise korral on andmeandja kohustatud esitama täiendavad andmed, selgitused või dokumendid kümne tööpäeva jooksul vea avastamisest või sellest talle teatamisest alates. Nende alusel teeb esitatud andmetes parandused andmekogu volitatud töötleja.

  (4) Andmekogu volitatud töötleja sulgeb kuni andmete õigsuse kindlakstegemiseni andmekogus andmed, mille tõepärasus on kahtluse alla seatud või mis on käesolevas määruses sätestatud tähtpäevaks nõuetekohaselt uuendamata.

  (5) Andmekogus vormi-, keele- ja trükivigade avastamisel parandab need andmekogu volitatud töötleja, piirkondlik juhtisik või treenerikutset andev kutsekomisjon.

  (6) Kui andmekogu andmetes esineb vigu või on tekkinud kahtlus andmekogus olevate ebaõigete või kattuvate andmete suhtes, on volitatud töötleja kohustatud kontrollima andmete õigsust ja andmed parandama. Andmete andmekogusse lisamisest, täiendamisest või andmete parandamisest teavitab volitatud töötleja andmeandjat.

  (7) Teave andmete parandamise ja lisamise kohta säilitatakse digitaalselt andmekogu andmebaasis.

5. peatükk Andmete töötlemine ja avaldamine, juurdepääs andmekogu andmetele ning andmekogust andmete väljastamine 

§ 32.   Andmete töötlemine ja avaldamine

  (1) Andmekogusse kantud andmete töötlemise õigus on vastutaval töötlejal ja volitatud töötlejal.

  (2) Treenerite alamandmekogu andmete töötlemise õigus on kutset andva organi esindajal ja kutsekomisjoni kontaktisikul treenerite alamandmekogus oma kutsekomisjoniga seotud spordialade ja distsipliinide treenerite, treenerikutse taotlejate, sporditegevust juhendavate treenerikutseta isikute ja treenerikutse andmisega seotud andmete ulatuses ning piirkondlikel juhtisikutel oma halduspiirkonna spordiorganisatsioonides treenerina või sporditegevust juhendava treenerikutseta isikuna tegutsevate isikute tööhõive andmete ulatuses.

  (3) Spordiorganisatsioonide alamandmekogu andmete töötlemise õigus oma halduspiirkonna organisatsioonide ulatuses on piirkondlikel juhtisikutel.

  (4) Andmekogus andmeid töötlev isik on kohustatud hoidma saladuses talle tööülesannete täitmisel teatavaks saanud andmeid, mida ei ole antud avalikuks kasutamiseks, ka pärast nende töötlemisega seotud tööülesannete täitmist või töö- või teenistussuhte lõppemist, ning täitma õigusaktides sätestatud isikuandmete töötlemise nõudeid.

  (5) Treenerite alamandmekogu veebilehte kasutatakse treenerikutse andja ülesande täitmisega seotud teabe avalikustamiseks.

  (6) Sporditegevuses osalejate ohutu sportimise korraldamise eesmärgil avaldatakse spordi-organisatsioonide alamandmekogu veebilehel spordiorganisatsioonide ning spordikoolide alamandmekogu veebilehel spordikoolide treenerite ja sporditegevust juhendavate treenerikutseta isikute nimed, spordialad ja distsipliinid koos vastava kutsekvalifikatsiooni andmetega.

  (7) Treenerite alamandmekogu veebilehel sporditegevust juhendavate treenerikutseta isikute, välja arvatud treenerikutsete taotlejad, andmeid ei avaldata.

  (8) Juhul kui spordiorganisatsioonide alamandmekogusse kantud spordiorganisatsiooni, välja arvatud spordiklubi, liikmeskonda kuulub huvikooliseaduse alusel tegutseva spordikooli pidaja, näidatakse spordiorganisatsiooni liikmena spordiorganisatsioonide alamandmekogu veebilehel lisaks spordikooli pidajale ka spordikooli andmeid.

§ 33.   Andmekogu andmetele juurdepääsu õigus

  (1) Andmekogu andmetele võimaldatakse juurdepääs andmekogude avalikel veebilehtedel ja muul viisil kooskõlas õigusaktides sätestatuga.

  (2) Andmekogu andmed jagunevad avalikeks ning piiratud juurdepääsuga andmeteks.

  (3) Piiratud juurdepääsuga on järgmised andmed:
  1) spordiorganisatsiooni tegevpersonali andmed, välja arvatud treeneri ja sporditegevust juhendava treenerikutseta isiku tööhõive spordiklubis, spordialaliidus või spordikoolis;
  2) spordiorganisatsiooni tegevjuhi isikukood ja rahvusvahelise spordiorganisatsiooni juhtorganisse, komisjoni või eksperdirühma kuuluva esindaja või auliikme isikukood, kontakttelefon ja e-posti aadress;
  3) treeneri ja sporditegevust juhendava treenerikutseta isiku tegutsemise vorm;
  4) sportlasega sõlmitud lepingu, sportlasestipendiumi ja -toetuse andmed, sportlasestipendiumi või -toetuse maksja andmehalduri andmed;
  5) spordiorganisatsiooni majandusaasta tulud ja kulud;
  6) spordiobjekti omaniku andmed, kui spordiobjekti omanik ei ole andnud nõusolekut andmete avaldamiseks, välja arvatud omaniku õiguslik vorm ja omaniku liik;
  7) spordiobjekti valdaja isikukood;
  8) spordiorganisatsiooni ja spordiobjekti andmehalduri ja andmete sisestaja andmed;
  9) treeneri, treenerikutse taotleja ja sporditegevust juhendava treenerikutseta isiku üldandmed, välja arvatud isiku eesnimi, perekonnanimi, elukoha ja kontaktaadressi maakond ja omavalitsus;
  10) treenerikutse tasemekoolituste andmed;
  11) kutsekomisjoni liikme isikukood, kontakttelefon ja e-posti aadress;
  12) kutseeksamite andmed;
  13) sporditulemuste alamandmekogusse kantavat tulemust näidanud sportlase isikukood;
  14) alusdokumendid.

  (4) Juurdepääs kõigile andmekogusse kantud andmetele on volitatud töötleja, vastutava töötleja ja andmekaitse järelevalveasutuse selleks volitatud isikutel nende teenistus- või tööülesannetega määratud ulatuses, samuti isikul, kes arendab või hooldab andmekogu, arendus- või hoolduslepingus sätestatud ulatuses ja tingimustel.

  (5) Juurdepääs spordiorganisatsioonide, spordikoolide ja spordiehitiste alamandmekogudesse kantud andmetele on piirkondlikel juhtisikutel, maakonna spordiliidu andmehalduril oma halduspiirkonnas registreeritud organisatsioonide, spordikoolide ja oma halduspiirkonnas asuvate spordiobjektide andmete piires.

  (6) Juurdepääs spordiorganisatsioonide alamandmekogusse kantud spordiorganisatsiooni andmetele spordiorganisatsioonide alamandmekogus on spordiorganisatsiooni andmehalduril ja ühel tema määratud andmete sisestajal.

  (7) Juurdepääs spordiehitiste alamandmekogusse kantud spordiobjekti andmetele spordiehitiste alamandmekogus on spordiobjekti andmehalduril ja ühel tema määratud andmete sisestajal.

  (8) Juurdepääs treenerite alamandmekogu andmetele on:
  1) treenerikutset andva organi esindajal treenerikutse andja ülesannete täitmiseks tema teenistus- või tööülesannetega määratud ulatuses;
  2) treenerikutset andva kutsekomisjoni kontaktisikul kutsekomisjoniga seotud spordialade ja distsipliinide treenerite, treenerikutse taotlejate, sporditegevust juhendavate treenerikutseta isikute ja treenerikutse andmisega seotud andmetele;
  3) piirkondlikel juhtisikutel, maakonna spordiliidu andmehalduril oma halduspiirkonnas elukohta omavate ja oma halduspiirkonnas registreeritud spordiorganisatsioonis või -koolis tegutsevate treenerite, sporditegevust juhendavate treenerikutseta isikute ja treenerikutse taotlejate üldandmetele, treenerikutse ja tööhõive andmetele.

  (9) Juurdepääs sportlasestipendiumide ja -toetuste alamandmekogusse kantud andmetele on:
  1) rahvusliku olümpiakomitee andmehalduril kõigi andmekogusse kantud sportlasestipendiumide ja -toetuste andmete osas;
  2) spordialaliidu andmehalduril oma spordiala kohta andmekogusse kantud sportlasestipendiumide ja sportlasetoetuste andmete piires;
  3) sportlasestipendiumi või -toetuse maksja (spordikooli ja kohaliku omavalitsuse üksuse) andmehalduril, spordiorganisatsiooni andmehalduril ja tema määratud ühel, spordialaliidu puhul kuni kahel andmete sisestajal oma organisatsiooni sportlasestipendiumide ja -toetuste andmetele.

§ 34.   Andmekogu andmetele juurdepääsu korraldamine ja andmete andmekogust väljastamine

  (1) Andmekogu andmetele juurdepääsuõigusega isikutele ning sportlase kõigi sporditulemuste andmete pärimiseks sporditulemuste alamandmekogust antakse juurdepääsuõigus pärast kasutaja identifitseerimist ja autoriseerimist.

  (2) Piiratud juurdepääsuga andmeid väljastatakse volitatud töötlejale esitatud kirjaliku taotluse alusel, milles on näidatud:
  1) milliseid andmeid taotletakse;
  2) andmete väljastamist taotleva isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood, juriidilise isiku nimi, aadress ja vastava registri kood. Juriidilise isiku ning valitsusasutuse esindaja esitab lisaks dokumendi, mis tõendab tema esindusõigust;
  3) taotletavate andmete väljastamise alus ja kasutamise eesmärk;
  4) taotluse esitamise kuupäev.

  (3) Volitatud töötleja otsustab andmete väljastamise või sellest keeldumise viie tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse saamise päevast alates, lähtudes andmekogu pidamise eesmärkidest. Vajaduse korral otsustab andmete väljastamise vastutav töötleja.

  (4) Vajaduse korral sõlmivad andmekogu vastutav töötleja ja andmete saaja väljastatavate andmete kaitseks lepingu, kus sätestatakse väljastatavate andmete loetelu, väljastamise eesmärk, maht ja väljastamise kord.

  (5) Andmeid väljastatakse digitaalsel andmekandjal. Juhul kui andmete väljastamise kohta on sõlmitud lõikes 4 nimetatud leping, võib andmeid väljastada siduspöörduse teel andmesidevõrkude kaudu.

  (6) Volitatud töötleja on kohustatud pidama arvestust selle üle, kellele, mis eesmärgil, millal, millisel viisil ja milliseid andmeid väljastati.

  (7) Andmekogusse kantud andmeid väljastatakse valitsusasutustele ja kohaliku omavalitsuse üksustele või asutustele, kui need on vajalikud neile õigusaktidega määratud ülesannete täitmiseks.

  (8) Andmekogusse kantud andmeid väljastatakse andmekogust tasuta, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

§ 35.   Andmete logimine

  (1) Andmete andmekogusse kandmine, andmete muutmine ja päringud piiratud juurdepääsuga andmete kohta logitakse. Logis säilitatakse kande või päringu sisu, kuupäev ja kellaaeg ning võimaldatakse tuvastada selle teinud isikut.

  (2) Logi säilitatakse kaks aastat kande või päringu tegemisest alates. Säilitustähtaja möödumisel logi andmed kustutatakse.

6. peatükk Järelevalve andmekogu pidamise üle, andmekogu finantseerimine ja likvideerimine 

§ 36.   Järelevalve andmekogu pidamise üle

  Järelevalvet andmekogu pidamise üle teevad vastutav töötleja ja andmekaitse järelevalveasutus vastavalt enda õigusaktides toodud pädevusele.

§ 37.   Andmekogu finantseerimine

  Andmekogu pidamist finantseeritakse riigieelarvest Kultuuriministeeriumi kaudu.

§ 38.   Andmekogu likvideerimine

  (1) Andmekogu likvideerimise otsustab valdkonna eest vastutav minister.

  (2) Andmekogu likvideerimisel otsustatakse andmete üleandmine teise andmekogusse või riiklikku arhiivi või andmete hävitamine ning üleandmise või hävitamise tähtaeg.

  (3) Andmete üleandmisel või hävitamisel koostatakse sellekohane akt.

Lisa 1 Eesti spordiregistrisse esitatavate andmete loetelu

Lisa 2 Eesti spordiregistri spordiehitiste alamandmekogu spordiobjektide ja sportimispaikade liigitus

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json