Teksti suurus:

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruste muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:05.04.2024
Avaldamismärge:RT I, 02.04.2024, 13

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruste muutmine

Vastu võetud 01.04.2024 nr 20

Määrus kehtestatakse töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 3 lõike 4, § 4 lõike 5, § 7 lõike 3, § 8 lõike 3 ja § 131 lõike 9 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 5. mai 2000. a määruse nr 144 „Bioloogilistest ohuteguritest mõjutatud töökeskkonna töötervishoiu ja tööohutuse nõuded” muutmine

Vabariigi Valitsuse 5. mai 2000. a määruses nr 144 „Bioloogilistest ohuteguritest mõjutatud töökeskkonna töötervishoiu ja tööohutuse nõuded” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõike 2 punktis 2 asendatakse sõnad „töö põllumajandustooteid tootvas ettevõttes” sõnaga „põllumajandustöö”;

2) määruse lisad 1–3 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2.  Vabariigi Valitsuse 15. detsembri 2005. a määruse nr 308 „Kantserogeensete ja mutageensete kemikaalide käitlemisele esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded” muutmine

Vabariigi Valitsuse 15. detsembri 2005. a määruses nr 308 „Kantserogeensete ja mutageensete kemikaalide käitlemisele esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Kantserogeensete, mutageensete ja reproduktiivtoksiliste kemikaalide käitlemisele esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded”;

2) paragrahvi 1 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Määrusega sätestatakse töötervishoiu ja tööohutuse nõuded töötamisel kantserogeensete, mutageensete ja reproduktiivtoksiliste kemikaalidega (edaspidi kantserogeen, mutageen ja reproduktiivtoksiline aine).”;

3) paragrahvi 1 lõikes 2, § 4 lõike 5 punktides 1, 3–5 ja 9, § 6 lõikes 1, § 8 lõikes 2, § 11 lõike 2 punktides 3 ja 4 ning § 12 lõikes 3 asendatakse sõnad „kantserogeen või mutageen” tekstiosaga „kantserogeen, mutageen või reproduktiivtoksiline aine” vastavas käändes;

4) paragrahvi 2 punktis 9, § 3 lõigetes 1 ja 2, § 4 lõigetes 1 ja 3 ning lõike 5 sissejuhatavas lauseosas ja punktides 2 ja 10, § 5 lõigetes 1 ja 2, § 7 sissejuhatavas lauseosas ja punktis 1, § 8 pealkirjas ja lõike 1 sissejuhatavas lauseosas ning punktides 2–5 ja lõikes 2, § 9 lõike 1 sissejuhatavas lauseosas, § 10 lõikes 1, § 11 pealkirjas ja lõikes 1 ning § 12 lõikes 1 asendatakse sõnad „kantserogeenid või mutageenid” tekstiosaga „kantserogeenid, mutageenid või reproduktiivtoksilised ained” vastavas käändes;

5) paragrahvi 4 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Kui lõikes 3 nimetatud suletud süsteemi kasutamine ei ole tehniliselt võimalik, peab tööandja tagama, et töötajate kokkupuude kantserogeenide, mutageenide või toimeläveta reproduktiivtoksiliste ainetega oleks minimeeritud ning vastava kemikaali tekitatav ohutegur ei ületaks nende kohta sätestatud töökeskkonna piirnormi.”;

6) paragrahvi 4 täiendatakse lõigetega 41–44 järgmises sõnastuses:

„(41) Toimeläveta reproduktiivtoksiline aine on reproduktiivtoksiline aine, mis on töötaja tervisele ohtlik, olenemata kogusest, millega ta kokku puutub.

(42) Kui toimelävega reproduktiivtoksilist ainet ei ole tehniliselt võimalik kasutada või valmistada suletud süsteemis, tagab tööandja, et toimelävega reproduktiivtoksilise ainega kokkupuutest tulenev oht töötajale viiakse miinimumini.

(43) Toimelävega reproduktiivtoksiline aine on reproduktiivtoksiline aine, mis on töötaja tervisele ohtlik alates teatud kogusest, millega töötaja selle ainega kokku puutub.

(44) Kui reproduktiivtoksiline aine ei ole lõikes 41 või 43 nimetatud aine, lähtub tööandja lõikest 42 ning võtab asjakohased meetmed, et minimeerida selle ainega kokkupuutest tulenev oht töötaja tervisele, arvestades, et sellise reproduktiivtoksilise aine puhul ei pruugi olla kogust, millega kokkupuutel oleks aine töötaja tervisele ohutu.”;

7) paragrahvi 9 lõike 1 punktides 1 ja 2 ning § 10 lõikes 2 asendatakse sõnad „kantserogeenid ja mutageenid” tekstiosaga „kantserogeenid, mutageenid ja reproduktiivtoksilised ained” vastavas käändes;

8) paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Väljaõpet kohandatakse uue või muutunud ohu arvessevõtmiseks, eelkõige juhul, kui töötaja puutub või võib kokku puutuda uue või mitme kantserogeeni, mutageeni või reproduktiivtoksilise ainega, sealhulgas ainetega, mis sisalduvad ohtlikes ravimites.”;

9) paragrahvi 9 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Väljaõpet korratakse vajadusel regulaarselt.”;

10) paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Tervishoiuasutuses tuleb väljaõpet regulaarselt korraldada töötajatele, kes puutuvad kokku kantserogeenide, mutageenide või reproduktiivtoksiliste ainetega, eriti kui kasutatakse neid aineid sisaldavaid uusi ohtlikke ravimeid.”;

11) paragrahvi 11 lõiget 3 täiendatakse pärast sõna „mutageeniga” sõnadega „ja vähemalt viis aastat pärast töötaja viimast kokkupuudet reproduktiivtoksilise ainega”;

12) paragrahvi 12 lõike 2 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Kui tervisekontrolli käigus avastatakse töötajal tervisehäire, mis võib olla tekkinud kantserogeeni, mutageeni või reproduktiivtoksilise ainega kokkupuute tagajärjel, või kui leitakse, et ainele kehtestatud bioloogilist piirnormi on ületatud, tuleb tööandjal töötervishoiuarsti otsuse alusel saata teised samamoodi kantserogeenide, mutageenide või reproduktiivtoksiliste ainetega kokku puutunud töötajad tervisekontrolli.”;

13) määruse normitehniline märkus sõnastatakse järgmiselt:

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2004/37/EÜ töötajate kaitse kohta tööl kantserogeenide, mutageenide ja reproduktiivtoksiliste ainetega kokkupuutest tulenevate ohtude eest (kuues üksikdirektiiv nõukogu direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses) (ELT L 158, 30.04.2004, lk 35–45), muudetud direktiividega 2014/27/EL (ELT L 65, 05.03.2014, lk 1–7), (EL) 2017/2398 (ELT L 345, 27.12.2017, lk 87–95), (EL) 2019/130 (ELT L 30, 31.01.2019, lk 112–120), (EL) 2019/983 (ELT L 164, 20.06.2019, lk 23–29), (EL) 2019/1243 (ELT L 198, 25.07.2019, lk 241–344) ja (EL) 2022/431 (ELT L 88, 16.03.2022, lk 1–14).”.

§ 3.  Vabariigi Valitsuse 20. märtsi 2001. a määruse nr 105 „Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ning töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid” muutmine

Vabariigi Valitsuse 20. märtsi 2001. a määruses nr 105 „Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ning töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambulit täiendatakse pärast sõna „seaduse” tekstiosaga „§ 3 lõike 4,”;

2) paragrahvi 111 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

§ 111. Direktiivide muudatuste ülevõtmisega seotud rakendussätted”;

3) paragrahvi 111 täiendatakse lõigetega 10–12 järgmises sõnastuses:

„(10) Määruse lisas nimetatud aine „benseen” piirnorm 1,5 mg/m3 kehtib kuni 5. aprillini 2026. a. Sama aine piirnorm 0,66 mg/m3 jõustub 6. aprillil 2026. a.

(11) Määruse lisas nimetatud aine „akrüülnitriil” piirnorm 4,5 mg/m3 kehtib kuni 4. aprillini 2026. a. Sama aine piirnorm 1 mg/m3 jõustub 5. aprillil 2026. a.

(12) Määruse lisas nimetatud aine „nikliühendid” piirnorm 0,1 mg/m3, mis on sissehingatav fraktsioon, kehtib kuni 17. jaanuarini 2025. a. Sama aine piirnorm 0,05 mg/m3, mis on sissehingatav fraktsioon, jõustub 18. jaanuaril 2025. a ja piirnorm 0,01 mg/m3, mis on niklina mõõdetav kopsualveoolidesse jõudev fraktsioon, jõustub 18. jaanuaril 2025. a.”;

4) määruse lisa kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

5) määruse normitehniline märkus sõnastatakse järgmiselt:

1 Euroopa Komisjoni direktiiv 91/322/EMÜ soovituslike piirnormide kehtestamise kohta, et rakendada nõukogu direktiivi 80/1107/EMÜ töötajate kaitse kohta ohtude eest, mis tulenevad kokkupuutest keemiliste, füüsikaliste ja bioloogiliste mõjuritega tööl (EÜT L 177, 05.07.1991, lk 22–24); nõukogu direktiiv 98/24/EÜ töötajate tervise ja ohutuse kaitse kohta keemiliste mõjuritega seotud ohtude eest tööl (EÜT L 131, 05.05.1998, lk 11–23), muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2014/27/EL (ELT L 65, 05.03.2014, lk 1–7); Euroopa Komisjoni direktiiv 2000/39/EÜ, millega kehtestatakse esimene loetelu ohtlike ainete soovituslike piirnormide kohta töökeskkonnas, et rakendada nõukogu direktiivi 98/24/EÜ töötajate tervise ja ohutuse kaitse kohta keemiliste mõjuritega seotud ohtude eest tööl (EÜT L 142, 16.06.2000, lk 47–50); Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2004/37/EÜ töötajate kaitse kohta tööl kantserogeenide, mutageenide ja reproduktiivtoksiliste ainetega kokkupuutest tulenevate ohtude eest (kuues üksikdirektiiv nõukogu direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses) (ELT L 158, 30.04.2004, lk 35–45), muudetud direktiividega 2014/27/EL (ELT L 65, 05.03.2014, lk 1–7), (EL) 2017/2398 (ELT L 345, 27.12.2017, lk 87–95), (EL) 2019/130 (ELT L 30, 31.01.2019, lk 112–120), (EL) 2019/983 (ELT L 164, 20.06.2019, lk 23–29), (EL) 2019/1243 (ELT L 198, 25.07.2019, lk 241–344) ja (EL) 2022/431 (ELT L 88, 16.03.2022, lk 1–14); Euroopa Komisjoni direktiiv 2006/15/EÜ, millega kehtestatakse töökeskkonna ohtlike ainete soovituslike piirnormide teine loetelu, et rakendada nõukogu direktiivi 98/24/EÜ, ning millega muudetakse direktiive 91/322/EMÜ ja 2000/39/EÜ (ELT L 38, 09.02.2006, lk 36–39); Euroopa Komisjoni direktiiv 2009/161/EL, millega kehtestatakse kolmas loetelu ohtlike ainete soovituslike piirnormide kohta töökeskkonnas, et rakendada nõukogu direktiivi 98/24/EÜ, ning muudetakse komisjoni direktiivi 2000/39/EÜ (ELT L 338, 19.12.2009, lk 87–89); Euroopa Komisjoni direktiiv (EL) 2017/164, millega kehtestatakse nõukogu direktiivi 98/24/EÜ kohaselt töökeskkonna ohtlike ainete soovituslike piirnormide neljas loetelu ja muudetakse direktiive 91/322/EMÜ, 2000/39/EÜ ja 2009/161/EL (ELT L 27, 01.02.2017, lk 115–120); Euroopa komisjoni direktiiv (EL) 2019/1831, millega kehtestatakse nõukogu direktiivi 98/24/EÜ kohaselt töökeskkonna ohtlike ainete soovituslike piirnormide viies loetelu ja muudetakse komisjoni direktiivi 2000/39/EÜ (ELT L 279, 31.10.2019, lk 31–34).”.

§ 4.  Vabariigi Valitsuse 20. juuni 2000. a määruse nr 193 „Plii ja selle ioonsete ühendite kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded” muutmine

Vabariigi Valitsuse 20. juuni 2000. a määruses nr 193 „Plii ja selle ioonsete ühendite kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambulit täiendatakse pärast sõna „seaduse” tekstiosaga „§ 3 lõike 4,”;

2) paragrahvi 3 lõike 3 punktid 3 ja 4 sõnastatakse järgmiselt:

„3) hemogramm;
4) uriini ribaanalüüs ja kreatiniin seerumis või plasmas koos hinnangulise glomerulaarfiltratsiooni kiirusega (eGFR);”;

3) paragrahvi 4 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna „pliisisaldus” tekstiosaga „(B-Pb), kasutades absorptsioonspektromeetriat või samaväärseid tulemusi andvat meetodit”;

4) paragrahvi 4 täiendatakse lõigetega 21 ja 22 järgmises sõnastuses:

„(21) Plii bioloogiline piirnorm on 70 μg Pb/100 ml vere kohta.

(22) Bioloogiline piirnorm on asjakohase aine, selle ainevahetuse või toime näitaja piirväärtus vastavas bioloogilises keskkonnas.”;

5) paragrahvi 4 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 4 lõike 4 sissejuhatavast lausest jäetakse välja tekstiosa „kui ALAU on alla 20 mg/g kreatiniin, kui ZPP on üle 20 µg/g hemoglobiin ning ALAD alla 6 Euroopa ühiku (EU),”;

7) paragrahvi 4 lõike 4 punktis 1 asendatakse sõna „näitajate” sõnaga „näitaja”;

8) paragrahvi 4 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

9) määruse normitehniline märkus sõnastatakse järgmiselt:

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2004/37/EÜ töötajate kaitse kohta tööl kantserogeenide, mutageenide ja reproduktiivtoksiliste ainetega kokkupuutest tulenevate ohtude eest (kuues üksikdirektiiv nõukogu direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses) (ELT L 158, 30.04.2004, lk 35–45), muudetud direktiividega 2014/27/EL (ELT L 65, 05.03.2014, lk 1–7), (EL) 2017/2398 (ELT L 345, 27.12.2017, lk 87–95), (EL) 2019/130 (ELT L 30, 31.01.2019, lk 112–120), (EL) 2019/983 (ELT L 164, 20.06.2019, lk 23–29), (EL) 2019/1243 (ELT L 198, 25.07.2019, lk 241–344) ja (EL) 2022/431 (ELT L 88, 16.03.2022, lk 1–14).”.

Kaja Kallas
Peaminister

Tiit Riisalo
Majandus- ja infotehnoloogiaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

Lisa 1 Ohutustasemed ja eriabinõude rakendamine

Lisa 2 Ohutustasemed ja eriabinõude rakendamine tööstuslike protsesside korral

Lisa 3 Bioloogiliste ohutegurite ohurühmad

Lisa 4 Töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json