Teksti suurus:

Kantserogeensete, mutageensete ja reproduktiivtoksiliste kemikaalide käitlemisele esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.04.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 02.04.2024, 16

Kantserogeensete, mutageensete ja reproduktiivtoksiliste kemikaalide käitlemisele esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded1
[RT I, 02.04.2024, 13 - jõust. 05.04.2024]

Vastu võetud 15.12.2005 nr 308
RT I 2005, 69, 539
jõustumine 30.12.2005

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.03.2015RT I, 26.03.2015, 501.06.2015
29.11.2018RT I, 05.12.2018, 101.01.2019
10.10.2019RT I, 17.10.2019, 117.01.2020, osaliselt 21.02.2021
01.04.2024RT I, 02.04.2024, 1305.04.2024

Määrus kehtestatakse töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 7 lõike 3 ja § 131 lõike 9 alusel.
[RT I, 05.12.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimis- ja kohaldamisala
[RT I, 26.03.2015, 5 - jõust. 01.06.2015]

  (1) Määrusega sätestatakse töötervishoiu ja tööohutuse nõuded töötamisel kantserogeensete, mutageensete ja reproduktiivtoksiliste kemikaalidega (edaspidi kantserogeen, mutageen ja reproduktiivtoksiline aine).
[RT I, 02.04.2024, 13 - jõust. 05.04.2024]

  (2) Määrust kohaldatakse, kui käideldav aine või segu selles sisalduva aine alusel on klassifitseeritav Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist ning millega muudetakse direktiive 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ ja tunnistatakse need kehtetuks ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006 (ELT L 353, 31.12.2008, lk 1–1355), kohaselt 1A või 1B kategooria kantserogeeniks, mutageeniks või reproduktiivtoksiliseks aineks, või kui aine või segu on nimetatud käesoleva määruse §-s 2 või vabaneb §-s 2 loetletud tööprotsesside käigus.
[RT I, 02.04.2024, 13 - jõust. 05.04.2024]

  (3) Määrust kohaldatakse kiirgustöötajate tööle kiirgusseadusest tulenevate erisustega.

  (4) Määrust kohaldatakse asbestitöödele, ilma et see piiraks Vabariigi Valitsuse 11. oktoobri 2007. a määrusega nr 224 „Asbestitööle esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded” kehtestatud rangemate või spetsiifilisemate sätete kohaldamist.
[RT I, 26.03.2015, 5 - jõust. 01.06.2015]

§ 2.   Kantserogeenset ohtu põhjustavad tööprotsessid

  Kantserogeenset ohtu põhjustavad tööprotsessid on:
  1) auramiini (CAS 492-80-8) tootmine;
  2) tööprotsessid, kus töötaja võib kokku puutuda kivisöetahmas, -tõrvas või -pigis sisalduvate polütsükliliste aromaatsete süsivesinikega;
  3) vaske ja niklit sisaldavate materjalide jootmine, keevitamine või muu termiline töötlemine, mille käigus tekib nende metallide tolmu, suitsu või aerosooli;
  4) isopropüülalkoholi tootmise tugevalt happelised protsessid;
  5) tööprotsessid, kus töötaja võib kokku puutuda lehtpuidu, näiteks pöögi või tamme töötlemisel tekkiva tolmuga;
  6) tööprotsessid, kus töötaja võib kokku puutuda sissehingatava kristallilise ränidioksiiditolmuga;
  7) tööprotsessid, mille käigus võib töötaja nahk puutuda kokku mineraalõlidega, mida on eelnevalt kasutatud sisepõlemismootorites mootori liikuvate osade määrimiseks ja jahutamiseks;
  8) tööprotsessid, mille käigus võib töötaja puutuda kokku diiselmootorite heitgaasidega;
  9) muud tööprotsessid, kus esineb töötajate kantserogeenide, mutageenide või reproduktiivtoksiliste ainetega kokkupuute oht.
[RT I, 02.04.2024, 13 - jõust. 05.04.2024]

2. peatükk TÖÖANDJA KOHUSTUSED 

§ 3.   Töökeskkonna riskianalüüs

  (1) Kõikide tööprotsesside puhul, kus esineb töötajate kantserogeenide, mutageenide või reproduktiivtoksiliste ainetega kokkupuute oht, peab tööandja töökeskkonna riskianalüüsi käigus kindlaks määrama kokkupuute laadi, ulatuse ja kestuse ning sellest tulenevalt hindama riski töötajate tervisele ja ohutusele ning võtma tarvitusele vajalikud ennetusabinõud.
[RT I, 02.04.2024, 13 - jõust. 05.04.2024]

  (2) Riski hindamisel tuleb arvesse võtta kõiki kantserogeenide, mutageenide või reproduktiivtoksiliste ainetega kokkupuute viise, sealhulgas ka absorbeerumist nahka või naha kaudu organismi.
[RT I, 02.04.2024, 13 - jõust. 05.04.2024]

  (3) Tööandja peab erilist tähelepanu pöörama riskitundlike töötajate, nagu rasedate, rinnaga toitvate naiste ja alaealiste töötajate osalemisele tööprotsessis ning arvestama nende ohutuse tagamiseks õigusaktidega sätestatud piiranguid.

  (4) [Kehtetu - RT I, 17.10.2019, 1 - jõust. 17.01.2020]

§ 4.   Terviseriski vähendamine

  (1) Kui töökeskkonna riskianalüüsi tulemused näitavad, et kantserogeenid, mutageenid või reproduktiivtoksilised ained võivad ohustada töötajate tervist, tuleb võimaluse piires vältida töötajate kokkupuudet nende ainetega, piirates nende ainete kasutamist, asendades need töötajatele ohutumate kemikaalidega või kasutades ohutumat tehnoloogiat.
[RT I, 02.04.2024, 13 - jõust. 05.04.2024]

  (2) Tööandja peab tagama, et terviseriskiga seotud piirkondadesse pääsevad ainult need töötajad, kelle töö või tööülesanded seda nõuavad.

  (3) Kui tehniliselt ei ole võimalik asendada kantserogeene, mutageene või reproduktiivtoksilisi aineid ohutumate kemikaalidega või kasutada ohutumat tehnoloogiat, peab tööandja tagama tehniliste võimaluste piires nende käitlemise suletud süsteemis.
[RT I, 02.04.2024, 13 - jõust. 05.04.2024]

  (4) Kui lõikes 3 nimetatud suletud süsteemi kasutamine ei ole tehniliselt võimalik, peab tööandja tagama, et töötajate kokkupuude kantserogeenide, mutageenide või toimeläveta reproduktiivtoksiliste ainetega oleks minimeeritud ning vastava kemikaali tekitatav ohutegur ei ületaks nende kohta sätestatud töökeskkonna piirnormi.
[RT I, 02.04.2024, 13 - jõust. 05.04.2024]

  (41) Toimeläveta reproduktiivtoksiline aine on reproduktiivtoksiline aine, mis on töötaja tervisele ohtlik, olenemata kogusest, millega ta kokku puutub.
[RT I, 02.04.2024, 13 - jõust. 05.04.2024]

  (42) Kui toimelävega reproduktiivtoksilist ainet ei ole tehniliselt võimalik kasutada või valmistada suletud süsteemis, tagab tööandja, et toimelävega reproduktiivtoksilise ainega kokkupuutest tulenev oht töötajale viiakse miinimumini.
[RT I, 02.04.2024, 13 - jõust. 05.04.2024]

  (43) Toimelävega reproduktiivtoksiline aine on reproduktiivtoksiline aine, mis on töötaja tervisele ohtlik alates teatud kogusest, millega töötaja selle ainega kokku puutub.
[RT I, 02.04.2024, 13 - jõust. 05.04.2024]

  (44) Kui reproduktiivtoksiline aine ei ole lõikes 41 või 43 nimetatud aine, lähtub tööandja lõikest 42 ning võtab asjakohased meetmed, et minimeerida selle ainega kokkupuutest tulenev oht töötaja tervisele, arvestades, et sellise reproduktiivtoksilise aine puhul ei pruugi olla kogust, millega kokkupuutel oleks aine töötaja tervisele ohutu.
[RT I, 02.04.2024, 13 - jõust. 05.04.2024]

  (5) Kantserogeenide, mutageenide või reproduktiivtoksiliste ainete kasutamisel peab tööandja rakendama järgmisi meetmeid:
[RT I, 02.04.2024, 13 - jõust. 05.04.2024]
  1) töökeskkonnas hoitava või käideldava kantserogeeni, mutageeni või reproduktiivtoksilise aine koguse piiramine vajamineva miinimumini;
[RT I, 02.04.2024, 13 - jõust. 05.04.2024]
  2) kantserogeenide, mutageenide või reproduktiivtoksiliste ainetega kokkupuutuvate töötajate arvu vähendamine võimaliku miinimumini;
[RT I, 02.04.2024, 13 - jõust. 05.04.2024]
  3) tööprotsessi kavandamine nii, et kantserogeeni, mutageeni või reproduktiivtoksilise aine pihkumine töökeskkonda oleks välditud või, kui vältimine ei ole võimalik, viidud miinimumini koos kontrollmeetmete rakendamisega;
[RT I, 02.04.2024, 13 - jõust. 05.04.2024]
  4) kantserogeeni, mutageeni või reproduktiivtoksilise aine eemaldamine nende võimalikust pihkumise kohast kohtäratõmbe, üldventilatsiooni või teiste asjakohaste meetmete abil;
[RT I, 02.04.2024, 13 - jõust. 05.04.2024]
  5) seiremeetodite kasutamine kantserogeeni, mutageeni või reproduktiivtoksilise aine pihkumise õigeaegseks avastamiseks;
[RT I, 02.04.2024, 13 - jõust. 05.04.2024]
  6) ohutute töötavade ja -meetodite rakendamine, sh ühis- või isikukaitsevahendite kasutamine;
  7) asjakohaste hügieenimeetmete rakendamine, sh põrandate, seinte ja muude pindade korrapärane puhastamine;
  8) töötajate õigeaegne ja täpne teavitamine;
  9) ohualade märgistamine ja nõuetekohaste ohutusmärkide, sh keelumärgi «Suitsetamise keeld» kasutamine piirkondades, kus töötajad puutuvad või võivad kokku puutuda kantserogeeni, mutageeni või reproduktiivtoksilise ainega;
[RT I, 02.04.2024, 13 - jõust. 05.04.2024]
  10) tegevuskava koostamine võimaliku õnnetusjuhtumi puhuks, kui võib toimuda töötajate kokkupuude suure koguse kantserogeenide, mutageenide või reproduktiivtoksiliste ainetega;
[RT I, 02.04.2024, 13 - jõust. 05.04.2024]
  11) käideldavate kemikaalide hoidmine hermeetiliselt suletavates ning selgelt ja nähtavalt märgistatud anumates;
  12) ohtlike tootmisjäätmete kogumine hermeetiliselt suletavatesse ning selgelt märgistatud konteineritesse;
  13) ohutute ladustamis-, transpordi- ja kahjutustamismeetodite rakendamine.

§ 5.   Kontrollitav kokkupuude

  (1) Kui mõne tööprotsessi, näiteks seadmete hooldustöö korral võib ette näha töötajate oluliselt suuremat kokkupuudet kantserogeenide, mutageenide või reproduktiivtoksiliste ainetega ja kui tavapärased tehnilised abinõud töötajate kaitsmiseks ei ole piisavad, määrab tööandja pärast töötajate või nende esindajatega konsulteerimist kindlaks erimeetmed, mis on vajalikud nende töötajate tervise ja ohutuse tagamiseks.
[RT I, 02.04.2024, 13 - jõust. 05.04.2024]

  (2) Lõikes 1 nimetatud juhul antakse töötajatele kaitseriietus ja individuaalsed hingamisteede kaitsevahendid, mida nad peavad kandma niikaua, kuni kestab kokkupuude kantserogeenide, mutageenide või reproduktiivtoksiliste ainetega, kusjuures kokkupuude peab iga töötaja puhul piirduma lühima vajaliku ajaga.
[RT I, 02.04.2024, 13 - jõust. 05.04.2024]

  (3) Lõikes 1 nimetatud juhul peab piirkond, kus tööd tehakse, olema selgelt märgistatud ja kõrvaliste isikute sissepääs sinna peab olema välditud.

§ 6.   Erakorralise kokkupuute oht

  (1) Tööandja peab nii kiiresti kui võimalik teatama töötajatele ja töökeskkonnavolinikule tekkinud õnnetusohust või toimunud õnnetusjuhtumist, millega tõenäoliselt kaasneb töötajate kokkupuude kantserogeeni, mutageeni või reproduktiivtoksilise ainega, selle põhjustest, võimalikest tagajärgedest ja rakendatavatest kaitseabinõudest.
[RT I, 02.04.2024, 13 - jõust. 05.04.2024]

  (2) Tööandja peab välja panema kirjalikud juhised, kuidas toimida õnnetusjuhtumi korral ning mida ette võtta õnnetuse tagajärgede vältimiseks.

  (3) Saastunud piirkonda võivad siseneda ainult eriväljaõppe saanud töötajad, keda on vältimatult vaja remondi või muude vajalike tööde teostamiseks, kusjuures neile tuleb anda vajalik kaitseriietus ja hingamisteede kaitsevahendid. Saastunud piirkonnas viibimine peab piirduma lühima vajaliku ajaga.

§ 7.   Tööhügieen

  Tööandja peab töötajate võimaliku kantserogeenide, mutageenide või reproduktiivtoksiliste ainetega kokkupuute vältimiseks võtma tarvitusele järgmised tööhügieeni abinõud:
[RT I, 02.04.2024, 13 - jõust. 05.04.2024]
  1) keelama söömise, joomise ja suitsetamise piirkondades, kus esineb kantserogeenide, mutageenide või reproduktiivtoksiliste ainetega saastatuse oht;
[RT I, 02.04.2024, 13 - jõust. 05.04.2024]
  2) andma töötajatele asjakohase tööriietuse, vajaduse korral kaitseriietuse ja hingamisteede kaitsevahendid;
  3) tagama töö- ja tänavariietuse jaoks eraldi hoiukohad;
  4) andma töötajate kasutusse duššidega varustatud pesemisruumid ning vajadusel paigaldama silmadušid;
  5) tagama, et kõik kasutatavad isikukaitsevahendid pärast tööpäeva lõppu puhastatakse, kontrollitakse ja pannakse hoiule kindlaksmääratud kohta;
  6) tagama töö- ja kaitseriietuse regulaarse puhastamise ja pesemise ning kõlbmatuks muutumise korral nende käitlemise «Jäätmeseaduse» kohaselt.

§ 8.   Kantserogeenide, mutageenide või reproduktiivtoksiliste ainete käitlemisest teavitamine
[RT I, 02.04.2024, 13 - jõust. 05.04.2024]

  (1) Tööandja on kohustatud teavitama Tööinspektsiooni vähemalt 30 päeva enne kantserogeenide, mutageenide või reproduktiivtoksiliste ainetega esmakordselt töö alustamist, esitades kirjalikult või elektrooniliselt järgmised andmed:
[RT I, 02.04.2024, 13 - jõust. 05.04.2024]
  1) tööandja nimi ja aadress;
  2) kasutatavate kantserogeenide, mutageenide või reproduktiivtoksiliste ainete loetelu koos neid identifitseerivate andmetega vastavalt «Kemikaaliseadusele»;
[RT I, 02.04.2024, 13 - jõust. 05.04.2024]
  3) tööprotsesside või tehnoloogiate loetelu, mille puhul kasutatakse kantserogeene, mutageene või reproduktiivtoksilisi aineid ja nende kasutamise põhjendused;
[RT I, 02.04.2024, 13 - jõust. 05.04.2024]
  4) valmistatavate või kasutatavate kantserogeene, mutageene või reproduktiivtoksilisi aineid sisaldavate ainete või segude kogused;
[RT I, 02.04.2024, 13 - jõust. 05.04.2024]
  5) kantserogeenide, mutageenide või reproduktiivtoksiliste ainetega kokkupuutuvate töötajate arv, kokkupuute laad ja kestus tööpäeva või töönädala jooksul;
[RT I, 02.04.2024, 13 - jõust. 05.04.2024]
  6) andmed kasutatavate ohutusabinõude, sealhulgas kasutatavate isikukaitsevahendite kohta.

  (2) Kui tööandja on töökeskkonna riskianalüüsi käigus välja selgitanud kantserogeenide, mutageenide või reproduktiivtoksiliste ainetega kokkupuute ohu, on ta kohustatud Tööinspektsiooni sellest teavitama, esitades kirjalikult või elektrooniliselt lisaks lõikes 1 loetletud andmetele ka andmed kasutatava kantserogeeni, mutageeni või reproduktiivtoksilise aine teise kantserogeeni, mutageeni või reproduktiivtoksilise ainega asendamise juhtude kohta.
[RT I, 02.04.2024, 13 - jõust. 05.04.2024]

§ 9.   Töötajate väljaõpe

  (1) Tööandja peab kantserogeenide, mutageenide või reproduktiivtoksiliste ainetega kokkupuutuvatele töötajatele tagama asjakohase väljaõppe, mis peab hõlmama eelkõige järgmist:
[RT I, 02.04.2024, 13 - jõust. 05.04.2024]
  1) kantserogeenide, mutageenide ja reproduktiivtoksiliste ainete tervistkahjustava toime tundmine, sealhulgas tervisekahjustuse riski suurenemine suitsetamisel;
[RT I, 02.04.2024, 13 - jõust. 05.04.2024]
  2) kantserogeenide, mutageenide ja reproduktiivtoksiliste ainetega kokkupuute vältimiseks rakendatavad ohutusabinõud;
[RT I, 02.04.2024, 13 - jõust. 05.04.2024]
  3) kasutatavate ohumärguannete tundmine;
  4) ettevõttes kehtestatud tööhügieeninõuded;
  5) isikukaitsevahendite, sh kaitseriietuse kasutamise eesmärk ja kord;
  6) tegutsemisjuhised ohtliku olukorra tekkimisel.

  (11) Väljaõpet kohandatakse uue või muutunud ohu arvessevõtmiseks, eelkõige juhul, kui töötaja puutub või võib kokku puutuda uue või mitme kantserogeeni, mutageeni või reproduktiivtoksilise ainega, sealhulgas ainetega, mis sisalduvad ohtlikes ravimites.
[RT I, 02.04.2024, 13 - jõust. 05.04.2024]

  (2) Väljaõpet korratakse vajadusel regulaarselt.
[RT I, 02.04.2024, 13 - jõust. 05.04.2024]

  (3) Tervishoiuasutuses tuleb väljaõpet regulaarselt korraldada töötajatele, kes puutuvad kokku kantserogeenide, mutageenide või reproduktiivtoksiliste ainetega, eriti kui kasutatakse neid aineid sisaldavaid uusi ohtlikke ravimeid.
[RT I, 02.04.2024, 13 - jõust. 05.04.2024]

§ 10.   Töötajate teavitamise erijuhud

  (1) Tööandja teavitab töötajaid ettevõttes kasutatavatest kantserogeene, mutageene või reproduktiivtoksilisi aineid sisaldavatest seadmetest ja konteineritest ning tagab, et kõik neid aineid sisaldavad seadmed, konteinerid ja pakendid kannavad selgesti loetavat märgistust ning hästi nähtavaid hoiatusmärke.
[RT I, 02.04.2024, 13 - jõust. 05.04.2024]

  (2) Tööandja peab koostama ja kinnitama kirjalikud juhised kantserogeenide, mutageenide ja reproduktiivtoksiliste ainete käitlemiseks ning tagama, et need oleksid töötajatele kättesaadavad ning vajadusel nähtavale kohale välja pandud.
[RT I, 02.04.2024, 13 - jõust. 05.04.2024]

§ 11.   Kantserogeenidest, mutageenidest või reproduktiivtoksilistest ainetest mõjutatud töökeskkonnas töötavate inimeste üle arvestuse pidamine
[RT I, 02.04.2024, 13 - jõust. 05.04.2024]

  (1) Tööandja peab pidama töö tõttu kantserogeenidest, mutageenidest või reproduktiivtoksilistest ainetest ohustatud töötajate nimekirja.
[RT I, 02.04.2024, 13 - jõust. 05.04.2024]

  (2) Nimekirjas tuleb töötaja kohta esitada järgmised andmed:
  1) töötaja ees- ja perekonnanimi;
  2) tööülesande kirjeldus;
  3) kantserogeeni, mutageeni või reproduktiivtoksilise aine, millega töötaja on kokku puutunud, nimetus;
[RT I, 02.04.2024, 13 - jõust. 05.04.2024]
  4) kantserogeeni, mutageeni või reproduktiivtoksilise ainega toimunud kokkupuute kestus.
[RT I, 02.04.2024, 13 - jõust. 05.04.2024]

  (3) Andmeid nimekirja kantud töötaja kohta peab tööandja hoidma ajakohasena ja säilitama vähemalt 40 aastat pärast töötaja viimast kokkupuudet kantserogeeni või mutageeniga ja vähemalt viis aastat pärast töötaja viimast kokkupuudet reproduktiivtoksilise ainega.
[RT I, 02.04.2024, 13 - jõust. 05.04.2024]

  (4) Töötajal on õigus saada teada tema kohta nimekirja kantud andmeid.

  (5) Töötajatel ja töökeskkonnavolinikul peab olema võimalik tutvuda nimekirja puudutava isikustamata statistilise teabega.

  (6) Töötajate nimekirjaga on õigus tutvuda töötervishoiuarstil, töökeskkonnaspetsialistil ja tööinspektoril.

§ 12.   Töötajate tervisekontroll

  (1) Tööandja tagab, tuginedes töökeskkonna riskide hindamise tulemusele, et töötajad, kelle tervist võivad mõjutada kantserogeenid, mutageenid või reproduktiivtoksilised ained, läbivad tervisekontrolli töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud korras.
[RT I, 02.04.2024, 13 - jõust. 05.04.2024]

  (2) Kui tervisekontrolli käigus avastatakse töötajal tervisehäire, mis võib olla tekkinud kantserogeeni, mutageeni või reproduktiivtoksilise ainega kokkupuute tagajärjel, või kui leitakse, et ainele kehtestatud bioloogilist piirnormi on ületatud, tuleb tööandjal töötervishoiuarsti otsuse alusel saata teised samamoodi kantserogeenide, mutageenide või reproduktiivtoksiliste ainetega kokku puutunud töötajad tervisekontrolli. Sellisel juhul tuleb teostada ka täiendav töökeskkonna riskianalüüs.
[RT I, 02.04.2024, 13 - jõust. 05.04.2024]

  (3) Töötervishoiuarsti määratud juhtudel peab töötaja läbima tervisekontrolli ka pärast kantserogeeni, mutageeni või reproduktiivtoksilise ainega kokkupuutumise lõppu.
[RT I, 02.04.2024, 13 - jõust. 05.04.2024]

  (4) [Kehtetu - RT I, 17.10.2019, 1 - jõust. 17.01.2020]

  (5) [Kehtetu - RT I, 17.10.2019, 1 - jõust. 17.01.2020]

3. peatükk RAKENDUSSÄTE 

§ 13.   Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2004/37/EÜ töötajate kaitse kohta tööl kantserogeenide, mutageenide ja reproduktiivtoksiliste ainetega kokkupuutest tulenevate ohtude eest (kuues üksikdirektiiv nõukogu direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses) (ELT L 158, 30.04.2004, lk 35–45), muudetud direktiividega 2014/27/EL (ELT L 65, 05.03.2014, lk 1–7), (EL) 2017/2398 (ELT L 345, 27.12.2017, lk 87–95), (EL) 2019/130 (ELT L 30, 31.01.2019, lk 112–120), (EL) 2019/983 (ELT L 164, 20.06.2019, lk 23–29), (EL) 2019/1243 (ELT L 198, 25.07.2019, lk 241–344) ja (EL) 2022/431 (ELT L 88, 16.03.2022, lk 1–14).
[RT I, 02.04.2024, 13 - jõust. 05.04.2024]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json