Teksti suurus:

Eesti Vabariigi ja AS Eesti Liinirongid vahel 24.11.2021. a sõlmitud „Raudtee reisijateveo avaliku teenindamise lepingu” muutmise leping ja lisakokkulepe nr 2

Väljaandja:Regionaalminister
Akti liik:leping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:05.04.2024
Avaldamismärge:RT I, 02.04.2024, 20

Eesti Vabariigi ja AS Eesti Liinirongid vahel 24.11.2021. a sõlmitud „Raudtee reisijateveo avaliku teenindamise lepingu” muutmise leping ja lisakokkulepe nr 2

Vastu võetud 25.03.2024


Regionaal- ja Põllumajandusministeerium (edaspidi Tellija), registrikood 70000734, asukoht Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn, mida esindab põhimääruse alusel regionaalminister Madis Kallas

ja

AS Eesti Liinirongid (edaspidi Vedaja), registrikood 10520953, asukoht Vabaduse pst 176, 10917 Tallinn, mida esindab põhikirja alusel juhatuse liige Lauri Betlem,

keda edaspidi nimetatakse eraldiseisvalt ka Pool ja koos Pooled, lepivad kokku Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja AS Eesti Liinirongid vahel 24.11.2021. a sõlmitud Raudtee reisijateveo avaliku teenindamise lepingu (edaspidi nimetatud Leping) muutmises tulenevalt 2023. aasta 1. juulil jõustunud ühistranspordiseaduse redaktsioonist, mille kohaselt alates 01.07.2023 korraldab riigisisest reisijatevedu raudteel Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi asemel Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ning arvestades, et 16.08.2023 asjaajamise üleandmise-vastuvõtmise aktiga nr 10 on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium lepingu üle andnud Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumile


alljärgnevas:

1. asendada lepingus Tellijaks ja lepingu Pooleks oleva Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi nimi Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi nimega.

2. Lepingu punkt 17.2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„17.2. Kõik Lepingu täitmisega või Lepingust tulenevate vaidlustega seotud teated, nõusolekud, kooskõlastused, leppetrahvi otsused ja muud tahteavaldused, samuti muu teave loetakse ametlikult ja kooskõlas Lepinguga esitatuks, kui tahteavaldus on antud Poolele üle allkirja vastu või edastatud kirja või elektronposti teel, Lepingus märgitud või Poolele kirjalikult teatatud järgmistel kontaktaadressidel või numbritel:

Tellija: Regionaal- ja Põllumajandusministeerium

 

Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn

 

Kontaktisiku nimi: Jaak Simon

 

Telefon: +372 5344 7675

 

E-post: [email protected]

   

Vedaja:    

AS Eesti Liinirongid

 

Vabaduse pst 176, 10917 Tallinn

 

Kontaktisiku nimi: Merle Lember

 

Telefon: 673 7400

 

E-post: [email protected]”.

3. Lepingu punkt 4.1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„4.1. Sõidupileti hinna reisijale kehtestab Vedaja regionaalministri määrusega kehtestatud kõrgeima sõidupiletihinna või kõrgeima sõidukilomeetri tariifi piires ning arvestades õigusaktidest tulenevate nõuete ja erisustega.”.

4. 05.01.2023 sõlmitud Lepingu muutmise punktides 2–5 kokkulepitud teavet käsitletakse Lepingu punktide 2.6 ja 3.1 alusel lisakokkuleppena nr 1. Lepingu Lisad 2, 5, 6, 7 ei ole lisakokkuleppega nr 1 asendatud, vaid punktides 2–5 esitatud teave on kokkulepitud vastavalt Lepingu Lisades 2, 5, 6, 7 esitatud vormidel.

Lisakokkuleppena nr 2 lepivad Pooled Lepingu punktide 2.6 ja 3.1 alusel kokku 2024. a sõidugraafikus ja veomahtudes alljärgnevalt:

5. Lepingu Lisa 2 esitatud vormil kehtestatakse „Vedajalt tellitud reiside arv liinide lõikes 2024. aastal”;

6. Lepingu Lisa 5 esitatud vormil kehtestatakse „Reisirongide sõiduplaan 2024. kalendriaasta alguse seisuga”;

7. Lepingu Lisa 6 esitatud vormil kehtestatakse „Mootorrongidega reisijateveo teenuse planeeritav maksumus ja vajalik riigipoolne finantseerimine 2024. aastal” ning lisatakse Lepingu Lisa 6 vormil Lisa 6 (1) „Mootorrongidega reisijateveo teenuse planeeritav maksumus ja vajalik riigipoolne finantseerimine 2024. I kvartal”;

8. Lepingu Lisa 7 esitatud vormil kehtestatakse „Netofinantsmõju alates 2024”.

Lepingu muudatus/lisakokkulepe nr 2 on sõlmitud selle allkirjastamisest ning jõustub punktide 1, 2 ja 4 osas alates 01.07.2023. a ning punktide 3 ja 5–8 osas alates 01.01.2024. a.

Lisakokkuleppe nr 2 punktis 7 nimetatud Lisa 6 (1) kehtib kuni 31.03.2024. a (k.a).


Poolte andmed:

Regionaal- ja Põllumajandusministeerium

AS Eesti Liinirongid

Suur-Ameerika 1

Vabaduse pst 176

10122 Tallinn

10917 Tallinn

Telefon: 625 6101

Telefon: 673 7400

E-post: [email protected]

E-post: [email protected]

Registrikood: 70000734

Registrikood: 10520953


Poolte allkirjad:

(allkirjastatud digitaalselt)

(allkirjastatud digitaalselt)

   

Madis Kallas

Lauri Betlem

Regionaalminister

juhatuse liige

   

Lisa 2 Vedajalt tellitud reiside arv liinide lõikes 2024. aastal

Lisa 5 Reisirongide sõiduplaan 2024. kalendriaasta alguse seisuga

Lisa 6 Mootorrongidega reisijateveo teenuse planeeritav maksumus ja vajalik riigipoolne finantseerimine 2024. aastal

Lisa 6 (1) Mootorrongidega reisijateveo teenuse planeeritav maksumus ja vajalik riigipoolne finantseerimine 2024. aasta I kvartalis

Lisa 7 Netofinantsmõju alates 2024

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json