Teksti suurus:

Kohanimeseaduse ja kinnistusraamatuseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2013
Avaldamismärge:RT I, 02.05.2013, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
22.04.2013 otsus nr 257

Kohanimeseaduse ja kinnistusraamatuseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 10.04.2013

§ 1.  Kohanimeseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõike 7 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) ametliku kohanime või nimeobjekti ruumikuju muutmine;”;

2) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

„(8) Kohanimeandmed on andmed, mis kirjeldavad kohanimega seotud keelelisi tunnuseid ja nimeobjekti, samuti kohanime määramist.”;

3) paragrahvi 4 lõike 1 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kohanimi peab olema määratud järgmistele olemasolevatele ja planeeritud nimeobjektidele või nimeobjektide kogumile:”;

4) paragrahvi 4 lõike 1 punktid 4 ja 5 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„4) aadressikoht ruumiandmete seaduse tähenduses, näiteks tee, tänav, väljak, väikekoht;
5) raudteejaam, rongi- või muu ühissõidukipeatus, lennuväli või -jaam, sadam;”;

5) paragrahvi 4 lõike 1 punkt 6 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 4 lõiget 1 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

„7) maaüksus, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud juhtudel.”;

7) paragrahvi 4 lõiked 2 ja 3 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kohanime võib määrata ka käesoleva paragrahvi lõikes 1 käsitlemata nimeobjektile või nimeobjektide kogumile, kui seda on vaja kohanime alusel eristada.

(3) Maaüksus ei ole kohanimekohustusega objekt, kui:
1) see on adresseeritud aadressikoha järgi;
2) see on moodustatud tehnilise objekti teenindamiseks;
3) sellel ei paikne adresseerimist vajavaid objekte;
4) see ei moodusta iseseisvalt kasutatavat kinnisasja.”;

8) paragrahvi 5 lõiked 4 ja 5 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Ühe omavalitsusüksuse territooriumile jäävale nimeobjektile määrab kohanime kohalik omavalitsus. Sätet ei kohaldata käesoleva paragrahvi lõikes 6 käsitletud nimeobjekti suhtes.

(5) Mitme omavalitsusüksuse territooriumile ulatuvale nimeobjektile või väljapoole omavalitsusüksuste territooriumi jäävale nimeobjektile määrab kohanime nimeobjekti liigist sõltuvalt kas Vabariigi Valitsus või asjaomane minister vastavalt valitsemisalale. Sätet ei kohaldata maakonnale nime määramisel.”;

9) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:

„(51) Käesoleva seaduse paragrahvi 4 lõike 1 punktis 4 nimetatud nimeobjektide puhul, mis jäävad mitme omavalitsusüksuse territooriumile, määrab kohalik omavalitsus kohanime oma territooriumile jäävale nimeobjekti osale.”;

10) paragrahvi 6 lõike 2 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) nimeobjekti asukoha kaarti, välja arvatud juhul, kui on esitatud nimeobjekti identifitseeriv tunnus nimeobjekti andmeid põhiandmetena pidavas riigi andmekogus ja selle andmekoosseisus on vastav ruumikuju olemas.”;

11) paragrahvi 6 lõiget 4 täiendatakse neljanda lausega järgmises sõnastuses:

„Sätet ei kohaldata, kui kohanime määramist taotleb maaomanik ise või tema nõusolek on tuvastatav maaüksuse moodustamise dokumentatsioonist.”;

12) paragrahvi 6 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

13) paragrahvi 6 lõiget 8 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Sätet ei kohaldata maaüksuse nime määramisel.”;

14) paragrahvi 7 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) kohanimi on vastuolus käesoleva seaduse 3. peatüki nõuetega;”;

15) paragrahvi 7 lõike 2 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) nimeobjekti või planeeringu muutumise tõttu on kasutusel olev kohanimi eksitav või kui kasutusel olev kohanimi ja nimeobjekti ruumikuju ei taga üheselt mõistetavust.”;

16) paragrahvi 7 lõike 2 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

17) paragrahvi 7 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Ametliku kohanime võib kehtetuks tunnistada, kui nimeobjekti tegelikkuses ei ole.”;

18) paragrahvi 8 senine tekst loetakse lõikeks 1 ning paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Käesoleva paragrahvi lõiget 1 ei kohaldata käesoleva seaduse § 18 lõike 31 alusel registrikannete tegemisel.”;

19) paragrahvi 11 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Nimeobjektil, mis ei ole haldusüksus ega aadressikoht ruumiandmete seaduse tähenduses, näiteks tee, tänav, väljak, väikekoht, võib olla kaks ametlikku nime, millest üks on põhi- ja teine rööpnimi.”;

20) seadust täiendatakse §-ga 111 järgmises sõnastuses:

§ 111. Kohanime koostisosad

(1) Kohanime koostisosad on nimetuum, hargtäiend ja liigisõna.

(2) Kohanime vormistamise ja kasutamise korra kehtestab regionaalminister määrusega, milles sätestatakse:
1) nõuded kohanime koostisosade kasutamisele ja vormistamisele;
2) kohanimede eksitava sarnasuse kindlakstegemise põhimõtted;
3) nimeobjektide ruumikujude paiknemise põhireeglid;
4) nõuded kohanime liigisõna kasutamisele, lühendamisele või ärajätmisele;
5) nõuded kohanimeregistrisse kantavate ametlike kohanimede ja asjaomaseid nimeobjekte iseloomustavatele andmetele;
6) nimeobjektide liigitamise kord.”;

21) paragrahv 12 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 12. Samanimelisuse piirang

(1) Samanimelised on nimeobjektid, mille kohanimed on samased täiskujul, koos liigisõnaga.

(2) Samanimelised ei tohi olla:
1) haldusüksused;
2) ühe valla või linna piires asuvad asustusüksused;
3) ühe asustusüksuse piires asuvad nimeobjektid, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud juhul.

(3) Kui seadusest ei tulene teisiti, võivad samanimelised olla maaüksused, mis:
1) kuuluvad kinnistusraamatu ühte registriossa ja millel ei paikne adresseerimist vajavaid objekte või asub adresseerimist vajav objekt vaid ühel maaüksusel;
2) on moodustatud tehnilise rajatise teenindamiseks;
3) ei moodusta iseseisvalt kasutatavat kinnisasja.”;

22) paragrahvi 13 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Pühendusnime määramise korra kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega.”;

23) paragrahvi 13 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) Isiku nime ei või pühendusnimeks määrata selle isiku eluajal. Viie aasta jooksul isiku surmast arvates võib pühendusnime määrata vaid regionaalministri nõusolekul. Regionaalminister annab nõusoleku või keeldub selle andmisest pärast kohanimenõukogult arvamuse saamist.”;

24) paragrahvi 13 lõiget 6 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

„4) eri nimeobjektide ruumikujude samasus või muul moel eksitav paiknemine.”;

25) paragrahv 14 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 14. Ametliku kohanime kasutamine

(1) Registrisse kantud ametliku kohanime kasutamine on kohustuslik:
1) avaliku teabe seaduse mõttes teabevaldajate andmekogude pidamisel ja dokumentides;
2) postiteenuste osutamisel, teabelevis, avalikul sildil, viidal ja kuulutuses;
3) teatme- ja õppekirjanduses, maakaardil;
4) aadressiandmetes ruumiandmete seaduse tähenduses.

(2) Kui nimeobjektile on määratud põhi- ja rööpnimi, tuleb avaliku teabe seaduse mõttes teabevaldaja dokumendi rekvisiitides, suuremõõtkavalisel maakaardil, ruumiandmekogumis, avalikul sildil ja viidal kasutada mõlemat nime registris esitatud järjekorras.

(3) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 sätestatut ei kohaldata aja- ja kultuuriloolise kaardi ning aja- ja kultuuriloolise andmekogumi suhtes. Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud nõudest võib teha erandeid käesoleva seaduse § 16 lõikes 1 sätestatud juhtudel.”;

26) paragrahvi 15 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Mitteametlikku kohanime võib kasutada, kui käesoleva seaduse § 14 lõige 1 ei nõua ametliku kohanime kasutamist.”;

27) paragrahvi 16 lõike 1 sissejuhatav lauseosa ja punkt 1 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kohanime liigisõna või muud osa võib lühendada või ära jätta kohanime kasutamisel:
1) ruumiandmeteenuste osutamisel, sealhulgas kohanime kujutamisel, ja maakaardil;”;

28) paragrahvi 16 lõike 1 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4) elukoha- või asukohaandmetes ja koha-aadressis.”;

29) paragrahvi 17 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Registri asutamise ja kasutusele võtmise eesmärgiks on teabe registreerimine ja kogumine Eesti kohanimede kohta, selle eritlemine, töötlemine ja säilitamine ning kasutajatele kättesaadavaks tegemine kohanimekasutuse korrastamiseks.”;

30) paragrahvi 17 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Eesti kohanimede kohta kogutava teabe eritlemise käigus käesoleva paragrahvi lõike 1 tähenduses kontrollitakse kohanime vastavust käesoleva seaduse ja muude õigusaktide nõuetele.”;

31) paragrahvi 17 täiendatakse lõigetega 4 ja 5 järgmises sõnastuses:

„(4) Registri vastutav töötleja korraldab registri pidamise käigus kohanimede süsteemse hõive ning eritlemise, et tagada kõigi kohanimede ja nimeobjektide ruumikujude vastavus tegelikule kasutusele. Vajaduse korral teeb registri vastutav töötleja ettepanekuid ruumiandmekogumites ja maakaartidel kasutatavate nimede vastavusse viimiseks kohanimedele esitatavate nõuetega ja tegeliku nimekasutusega.

(5) Riigi andmekogude haldajad, kelle andmekogudes on registreeritud nimeobjektide andmed põhiandmetena, on kohustatud edastama kõigi andmekogus olevate nimeobjektide andmed ja nende hilisemad muudatused registri vastutavale töötlejale.”;

32) paragrahvi 18 lõiked 1–3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Registrisse kantakse ametlikud kohanimed ja asjaomaseid nimeobjekte iseloomustavad andmed.

(2) Registrisse kantakse need mitteametlikud kohanimed ja asjaomaseid nimeobjekte iseloomustavad andmed, mida kasutatakse ruumiandmekogumites, aadressiandmetes või geograafilistel kaartidel. Registrisse võib kanda ka teisi mitteametlikke kohanimesid kui aja- või kultuurilooliselt olulisi kohanimesid või nimekujusid ning asjaomaseid nimeobjekte iseloomustavaid andmeid.

(3) Andmeid registri volitatud töötlejale esitatakse registri pidamise põhimääruses sätestatud korras. Kohanime kandmist registrisse võib taotleda iga füüsiline või juriidiline isik, kes esitab registri volitatud töötlejale andmed kohanime ja nimeobjekti liigi kohta ning nimeobjekti asukoha kaardi.”;

33) paragrahvi 18 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Registrikande aluseks võib olla nimeobjekti kohta tehtud kanne teises nimeobjekti andmeid põhiandmetena pidavas riigi andmekogus.”;

34) paragrahvi 18 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

35) paragrahvi 21 täiendatakse punktiga 61 järgmises sõnastuses:

„61) vajaduse korral kinnitab liigisõnaga kohanimekujule liigisõnata kohanimekuju ja liigisõnata kohanimekujule liigisõnaga kohanimekuju;”;

36) paragrahvi 26 lõike 1 punktid 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„1) Keeleinspektsioon, kes kontrollib kohanimede ametlikku ja avalikku keelekasutust;
2) Siseministeerium, kes kontrollib kohanimede määramise õiguspärasust ning kohanimeandmete vastavust käesolevas seaduses ja teistes õigusaktides sätestatud nõuetele.”;

37) paragrahvi 26 lõike 2 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) kontrollida seaduse täitmist ja nõuda maakaardi, kohanimesid sisaldava andmekogumi andmete või kohanime kasutamist käsitleva dokumendi esitamist, neid kontrollida, nõuda seletusi, arvamusi ja saada asja lahendamiseks tähtsust omavaid materjale;”;

38) paragrahvi 26 lõike 3 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Sunniraha ülemmäär on 1600 eurot.”;

39) paragrahvi 27 lõiked 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Riigiasutuse või kohaliku omavalitsuse asutuse või organi dokumendis, teabelevis, avalikul sildil, viidal või kuulutuses, riigi või kohaliku omavalitsuse andmekogudesse kantud aadressiandmetes ruumiandmete seaduse tähenduses ning maakaardil, välja arvatud aja- ja kultuuriloolisel kaardil, ametliku kohanime kasutamise nõuete rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 2000 eurot.”;

40) paragrahvi 29 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Käesoleva seaduse §-des 27 ja 28 sätestatud väärtegude kohtuvälised menetlejad on Keeleinspektsioon ja Siseministeerium.”

§ 2.  Kinnistusraamatuseaduse § 12 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.  Käesolev seadus jõustub 2013. aasta 1. juulil.

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json