Teksti suurus:

Kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootja või töötleja koolitustoetus

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.05.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.02.2019
Avaldamismärge:RT I, 02.05.2015, 6

Kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootja või töötleja koolitustoetus

Vastu võetud 30.04.2015 nr 54

Määrus kehtestatakse kalandusturu korraldamise seaduse § 44 lõike 1 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootjale või töötlejale antava koolitustoetuse (edaspidi toetus) saamiseks esitatavad nõuded ning taotluse esitamise ja taotluse menetlemise kord.

§ 2.   Vähese tähtsusega abi

  Toetus on vähese tähtsusega abi komisjoni määruse (EL) nr 717/2014, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes kalandus- ja vesiviljelussektoris (ELT L 190, 28.06.2014, lk 45–54), artikli 3 tähenduses.

§ 3.   Toetuse saamiseks esitatavad nõuded

  (1) Toetust võib taotleda kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootmise või töötlemisega tegelev äriühing, kelle töötaja on osalenud äriühingu tasutud tööalase enesetäiendamise eesmärgiga täienduskoolitusel, ning kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootmise või töötlemisega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja, kes on osalenud või kelle ettevõtte töötaja on osalenud füüsilisest isikust ettevõtja tasutud tööalase enesetäiendamise eesmärgiga täienduskoolitusel (edaspidi koos taotleja).

  (2) Toetust võib taotleda sellise tööalase enesetäiendamise eesmärgiga täienduskoolituse maksumuse osaliseks hüvitamiseks, mille korraldas täienduskoolitusasutuse pidaja täiskasvanute koolituse seaduse § 1 lõike 5 tähenduses või sellega võrdsustatud isik või asutus ajavahemikul toetuse taotlemisele eelnenud aasta 1. septembrist kuni toetuse taotlemise aasta 31. oktoobrini ning mille kestus oli vähemalt kuus tundi või kaheksa akadeemilist tundi.

§ 4.   Toetuse määr ja maksimaalne suurus

  (1) Koolituse maksumuse osaliseks hüvitamiseks antakse toetust kuni 50 protsenti abikõlblikest kuludest.

  (2) Toetust antakse kuni 60 protsenti abikõlblikest kuludest, kui koolitusel osalenud isik on:
  1) puudega töötaja komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 ELi aluslepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks (ELT L 187, 26.06.2014, lk 1–78), artikli 2 punktis 3 sätestatud tähenduses;
  2) ebasoodsas olukorras olev töötaja komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikli 2 punktis 4 sätestatud tähenduses või
  3) keskmise suurusega ettevõtja või tema töötaja komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 I lisa artikli 2 punktis 1 sätestatud tähenduses.

  (3) Toetust antakse kuni 70 protsenti abikõlblikest kuludest, kui koolitusel osalenud isik on väikese suurusega ettevõtja või tema töötaja komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 I lisa artikli 2 punktis 2 sätestatud tähenduses.

  (4) Taotlejale antava toetuse maksimaalne suurus on kahekordne Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuutasu alammäär ühe töötaja kohta, kes on osalenud § 3 lõikes 2 sätestatud ajavahemikul tööalase enesetäiendamise eesmärgiga täienduskoolitusel, mille eest on tasunud taotleja.

  (5) Toetuse andmisel võetakse arvesse komisjoni määruse (EL) nr 717/2014 artiklis 3 ettevõtja kohta sätestatud abi ülemmäära ja riigile kehtestatud vähese tähtsusega abi piirmäära.

  (6) Toetuse andmisel arvestatakse üheks ettevõtjaks sellised ettevõtjad, kes on omavahel komisjoni määruse (EL) nr 717/2014 artikli 2 lõikes 2 sätestatud suhetes.

  (7) Toetuse andmisel arvestatakse komisjoni määruse (EL) nr 717/2014 artikli 5 lõigetes 1 ja 2 sätestatud vähese tähtsusega abi kumuleerimisreegleid.

§ 5.   Abikõlblikud kulud

  (1) Toetust võib taotleda komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikli 31 lõikes 3 nimetatud kulude osaliseks hüvitamiseks.

  (2) Toetust võib taotleda tegelike kulude osaliseks hüvitamiseks ja taotleja tehtud kulutusi ei hüvitata osas, mida hüvitatakse, tasaarveldatakse või kustutatakse mõnel muul viisil.

§ 6.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA) taotluse ja muud nõutavad dokumendid selleks ettenähtud tähtajal. Toetuse taotluse esitamise tähtaja teatab PRIA ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

  (2) Toetuse taotlemiseks esitatakse PRIA-le järgmised dokumendid:
  1) lisades esitatud nõuetele vastav taotlus ja taotleja kontserni liikmete kohta esitatav teave;
  2) täienduskoolitusasutuse pidaja väljastatud tunnistuse või tõendi koopia, millest nähtuvad andmed koolitusel osalenud isiku, täienduskoolitusasutuse pidaja ning koolituse toimumise aja, kestuse ja sisu kohta;
  3) täienduskoolitusasutuse pidaja koostatud koolituse päevakava;
  4) ettevõtja kinnitus, et ta on täienduskoolitusasutuse pidaja väljastatud tunnistusel või tõendil märgitud isikuga sõlminud töölepingu, kui toetust taotletakse sellise koolituse maksumuse osaliseks hüvitamiseks, kus osales tema töötaja;
  5) koolitusteenuse osutamise eest tasumiseks täienduskoolitusasutuse pidaja väljastatud arve või arve-saatelehe koopia;
  6) maksekäsundi koopia või muu dokument, mis tõendab, et taotleja on koolituse eest tasunud.

§ 7.   Taotluse menetlemise ja toetuse maksmise tingimused ja kord

  (1) PRIA kontrollib toetuse saamise nõuetele vastavust ja otsustab taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise 20 tööpäeva jooksul taotluse saamisest arvates.

  (2) PRIA otsustab taotluse rahuldamata jätmise kalandusturu korraldamise seaduse § 44 lõike 3 alusel, kui taotlus ei vasta komisjoni määruses (EL) nr 717/2014 ja selles määruses sätestatud tingimustele.

  (3) PRIA arvutab taotlejale makstava toetuse suuruse, arvestades taotleja tasutud koolitusteenuse maksumust, toetuse määra ja maksimaalset suurust ning kalandusturu korraldamise seaduse § 46 lõikes 1 sätestatud piirmäära ja sama paragrahvi lõikes 4 sätestatud ülemmäära.

  (4) PRIA maksab toetuse taotluses märgitud arvelduskontole kümne tööpäeva jooksul toetuse maksmise otsuse tegemisest arvates.

§ 8.   Dokumentide säilitamine

  PRIA säilitab esitatud taotlusi ja nendes esitatud andmeid tõendavaid dokumente kümme aastat toetuse maksmisest arvates.

§ 9.   Rakendussäte

  (1) Toetust võib taotleda sellise tööalase koolituse maksumuse osaliseks hüvitamiseks, mille korraldas ajavahemikul 31. oktoobrist 2014. a kuni 30. juunini 2015. a täiskasvanute koolituse seaduse §-s 2 nimetatud täiskasvanute koolitusasutus ning mille kestus oli vähemalt kuus tundi või kaheksa akadeemilist tundi.

  (2) Lõikes 1 sätestatud juhul peavad § 6 lõike 2 punktides 2–4 nimetatud dokumendid olema väljastatud täiskasvanute koolituse seaduse §-s 2 nimetatud täiskasvanute koolitusasutuse poolt.

Urmas Kruuse
Maaeluminister

Ants Noot
Kantsler

Lisa 1 Kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootja või töötleja koolitustoetuse taotlusele esitatavad nõuded

Lisa 2 Taotleja kontserni liikmete kohta esitatav teave

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json