Teksti suurus:

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.05.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:27.04.2017
Avaldamismärge:RT I, 02.05.2015, 7

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus

Vastu võetud 30.04.2015 nr 55

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 67 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse „Eesti maaelu arengukava 2014–2020” (edaspidi arengukava) meetme 10 „Põllumajanduse keskkonna- ja kliimameede” tegevuse liigi „Ohustatud tõugu looma pidamise toetus” raames antava ohustatud tõugu looma pidamise toetuse (edaspidi toetus) andmise tingimused ja kord.

§ 2.   Toetatavad tegevused

  (1) Toetust antakse ohustatud tõugu looma pidamise eest viie järjestikuse kalendriaasta jooksul (edaspidi kohustus). Lisatoetust antakse lisatingimuste täitmise eest taotluse esitamise kalendriaastal (edaspidi kohustuseaasta).

  (2) Iga ohustatud tõu kohta võetakse eraldi kohustus.

  (3) Eesti vuti pidamise korral antakse toetust taotleja põllumajanduslikus majapidamises kohustuseaastale eelnenud aasta 1. maist kuni kohustuseaasta 30. aprillini peetud toetusõiguslike vuttide keskmise arvu ulatuses.

§ 3.   Toetuse ühikumäär

  (1) Toetuse ühikumäär ohustatud tõugu looma kohta on järgmine:
  1) eesti hobuse, tori universaalsuuna ja vana-tori suuna hobuse pidamise eest 200 eurot aastas;
  2) eesti raskeveohobuse pidamise eest 260 eurot aastas;
  3) eesti maatõugu veise pidamise eest 315 eurot aastas;
  4) eesti vuti pidamise eest 4 eurot aastas.

  (2) Lisatoetuse ühikumäär ohustatud tõugu looma kohta on järgmine:
  1) eesti maatõugu pulli pidamise eest 100 eurot aastas;
  2) kohustuseaastal jõudluskontrollis osaleva eesti maatõugu lehma pidamise eest 100 eurot aastas;
  3) kohustuseaastale eelnenud aastal puhtatõulise järglase andnud eesti maatõugu lehma pidamise eest 100 eurot aastas.

  (3) Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab enne §-s 12 sätestatud vähendamiste otsuste tegemist tegevuse liigile eelarveaastaks määratud eelarve, vähendab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (edaspidi PRIA) Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 79 lõike 3 alusel toetuse ühikumäära ulatuses, mis on vajalik kõigi nõuetele vastavate taotluste rahuldamiseks maksimaalsel võimalikul määral.

§ 4.   Nõuded taotlejale

  (1) Toetust võib taotleda põllumajandusliku tegevusega tegelev füüsiline isik, füüsilisest isikust ettevõtja, juriidiline isik või juriidilise isiku staatuseta ühendus (edaspidi taotleja).

  (2) Taotleja peab igal kohustuseaastal vähemalt ühte eesti hobust, eesti raskeveohobust, tori universaalsuuna või vana-tori suuna hobust, eesti maatõugu veist või aasta keskmisena vähemalt 350 eesti vutti.

  (3) Nende ohustatud tõugu loomade arv, kelle kohta toetust taotletakse, võib viie järjestikuse kalendriaasta (edaspidi kohustuseperiood) jooksul muutuda, kuid ei tohi olla väiksem lõikes 2 sätestatud arvust.

  (4) Selle taotleja põllumajanduslikus majapidamises, kes taotleb toetust eesti vuti pidamise eest, viiakse läbi esimesele kohustuseaastale eelnenud kalendriaastal ning igal kohustuseaastal eesti vuttide jõudluskontrolli põllumajandusloomade aretuse seaduses sätestatud alustel ja korras.

  (5) Taotleja, kes taotleb toetust eesti vuti pidamise eest, peab igapäevaselt arvestust eesti vuttide üle. Arvestust säilitatakse vähemalt kohustuseperioodi lõpuni. Arvestusest nähtuvad vähemalt järgmised andmed:
  1) vuttide karja toomise ja karjast välja viimise kuupäev;
  2) vuttide arv karjas;
  3) andmed jõudluskontrolli läbiviimise kohta.

  (6) Toetust ei või taotleda taotleja, kes taotleb „Eesti maaelu arengukava 2007–2013” alusel antavat ohustatud tõugu looma pidamise toetust.

§ 5.   Nõuded toetusõigusliku looma kohta

  (1) Toetust võib taotleda järgmise looma kohta, kes kohustuseaastal kuulub taotlejale või keda taotleja peab kohustuseaastal rendilepingu alusel:
  1) kohustuseaasta 2. mai seisuga vähemalt kuue kuu vanune puhtatõuline, tõuraamatu põhiossa kantud eesti maatõugu veis, kelle mõlemad vanemad ja vanavanemad on kantud eesti maatõugu veiste tõuraamatu põhiossa ning kes on nõuetekohaselt identifitseeritud, kelle andmed on nõuetekohaselt põllumajandusloomade registrisse kantud ning kelle üle peetakse nõuetekohast arvestust;
  2) kohustuseaasta 2. mai seisuga vähemalt kuue kuu vanune puhtatõuline, tõuraamatu põhiosas registreeritud või põhiossa kantud eesti hobune, eesti raskeveohobune või vana-tori suuna hobune, või tori tõuraamatu TA osa põhiossa registreeritud või kantud tori tõu universaalsuuna hobune, kes on nõuetekohaselt identifitseeritud, kelle andmed on nõuetekohaselt põllumajandusloomade registrisse kantud ning kelle üle peetakse nõuetekohast arvestust.

  (2) Toetust võib taotleda tõutunnistusega või tõendatud päritoluga eesti vuti kohta, keda taotleja peab ja kelle suhtes tehakse individuaalset jõudluskontrolli või keda taotleja peab sugulinnuna ja kelle suhtes tehakse rühmaviisilist jõudluskontrolli. Jõudluskontrolli tehakse põllumajandusloomade aretuse seaduses sätestatud alustel ja korras.

  (3) Lisatoetust võib taotleda lõike 1 punktis 1 nimetatud looma kohta, kui loom on:
  1) eesti maatõugu pull;
  2) eesti maatõugu lehm, kelle suhtes tehakse kohustuseaastal jõudluskontrolli põllumajandusloomade aretuse seaduses sätestatud alustel ja korras;
  3) eesti maatõugu lehm, kes on toetuse taotlemisele eelnenud aastal andnud puhtatõulise järglase.

  (4) Lõikes 1 nimetatud looma kohta, keda taotleja peab rendilepingu alusel, võib toetust taotleda üksnes juhul, kui loom on antud rendile vähemalt kehtiva kohustuseperioodi lõpuni.

§ 6.   Nõuetele vastavus

  (1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja seire kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 352/78, (EÜ) nr 165/94, (EÜ) nr 2799/98, (EÜ) nr 814/2000, (EÜ) nr 1290/2005 ja (EÜ) nr 485/2008 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 549–607) artiklis 92 nimetatud toetuse saaja täidab oma põllumajanduslikus tegevuses ja kogu majapidamise maal põllumajandusministri 14. jaanuari 2015. a määruses nr 4 „Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded” sätestatud nõudeid ning Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 32 lõike 2 kohaselt avaldatud kohustuslikke majandamisnõudeid.

  (2) Toetuse saaja järgib lõikes 1 nimetatud nõudeid kogu kohustuseperioodi jooksul.

§ 7.   Põllumajandusliku majapidamise üleandmine

  (1) Põllumajandusliku majapidamise üleandmise korral kohaldatakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 809/2014, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 rakenduseeskirjad seoses ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi, maaelu arengu meetmete ja nõuetele vastavusega (ELT L 227, 31.07.2014, lk 69–124), artiklis 8 sätestatut.

  (2) Komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 809/2014 artikli 8 lõike 3 punktis a nimetatud ajavahemik algab 22. mail ning lõppeb 1. septembril. Põllumajandusliku majapidamise üle võtnud isik võib esitada PRIA-le sellel ajavahemikul põllumajandusliku majapidamise ülevõtmist tõendavad dokumendid ja taotleda toetuse maksmist.

§ 8.   Kohustuse asendamine

  Kui taotleja asendab „Eesti maaelu arengukava 2007–2013” alusel antava ohustatud tõugu looma pidamise toetuse kohustuse täielikult, algab uus kohustus, mille kestus on viis aastat.

§ 9.   Kohustusealuse looma asendamine

  (1) Toetuse saaja võib asendada § 5 lõikes 1 sätestatud nõuete kohase looma teise sama tõugu loomaga, kelle kohta ei ole kohustust võetud ja kes vastab § 5 lõikes 1 sätestatud nõuetele, kuid ei pea olema vähemalt kuue kuu vanune kohustuseaasta 2. mai seisuga. Asendusloom peab asendamise ajal olema vähemalt kuue kuu vanune.

  (2) Toetuse saaja asendab lõike 1 kohaselt kohustusealuse looma 20 tööpäeva jooksul looma asendamise tinginud sündmusest arvates.

  (3) Toetuse saaja teavitab Veterinaar- ja Toiduametit (edaspidi VTA) kohustusealuse looma asendamisest seitsme tööpäeva jooksul looma asendamisest arvates, esitades lisas 2 toodud vormi kohase teatise ja rendilepingu ärakirja, kui asendusloom on rendile võetud.

  (4) Kui taotleja taotleb kohustusealuse looma kohta § 5 lõike 3 kohast lisatoetust ja soovib looma lõike 1 kohaselt asendada, kuid asendusloom ei vasta samadele lisatoetuse saamise tingimustele, siis kohustusealuse looma kohta lisatoetust ei maksta.

§ 10.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja igal aastal ajavahemikul 2. maist kuni 21. maini PRIA-le:
  1) maaeluministri 17. aprilli 2015. a määruse nr 32 „Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus” lisas 1 toodud vormi kohase taotluse;
  2) põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kantud põllumajandusmaa kohta, mida tal on õigus kasutada, põllumassiivi kaardi, millele on märgitud taotluse lisas loetletud kasvatatavate põllumajanduskultuuride ja püsirohumaa põldude numbrid ja põldude piirid;
  3) põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kandmata põllumajandusmaa kohta, mida tal on õigus kasutada, punktis 2 nimetatud põllumassiivi kaardi asemel katastrikaardi või muu kaardimaterjali, millele on märgitud taotluse lisas loetletud kasvatatavate põllumajanduskultuuride ning püsirohumaa põldude numbrid, piirid ja katastritunnused;
  4) lisas 1 toodud vormi kohase ohustatud tõugu loomade loetelu.

  (2) Kui taotleja peab looma rendilepingu alusel, esitab ta toetuse taotlemisel VTA-le looma kohta sõlmitud rendilepingu ärakirja.

  (3) Taotlus ning sellele lisatud dokumendid ei pea vastama maaeluministri 17. aprilli 2015. a määruses nr 32 „Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus” ja selles määruses sätestatud vorminõuetele, kui need esitatakse elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu ning sisaldavad kõiki vorminõuetes ettenähtud andmeid.

§ 11.   Taotleja, taotluse ja toetatava tegevuse kontrollimine

  (1) PRIA ja VTA kontrollivad taotluses esitatud andmete õigsust ja toetuse saamise nõuetele vastavust, lähtudes komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 809/2014 artiklites 24–43 sätestatust.

  (2) Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 33 lõikes 1 nimetatud asutused kontrollivad §-s 6 sätestatud nõuetele vastavust, lähtudes komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 809/2014 artiklites 65−72 sätestatust.

  (3) Taotleja teeb lõigetes 1 ja 2 nimetatud asutustele teatavaks kõik taotluse rahuldamise otsustamiseks vajalikud asjaolud, sealhulgas:
  1) näitab kohapealset kontrolli tegevale ametnikule vajaduse korral ette hobuse passi või põlvnemistunnistuse, millel on näha hobuse identifitseerimise number või unikaalne elunumber (UELN), sünniaeg ja välimiku kirjeldus või transpondri number;
  2) hoiab looma selliselt, et on võimalik kontrollida veise kõrvamärkide olemasolu ja identifitseerimise numbrit ning hobuse välimikku või transpondri numbrit juhul, kui hobusele on paigaldatud transponder.

§ 12.   Toetuse vähendamine

  (1) PRIA otsustab toetuse vähendamise Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 1306/2013, komisjoni delegeeritud määruses (EL) nr 640/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1306/2013 ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi osas, otsetoetuste, maaelu arengu toetuse ja nõuetele vastavuse süsteemiga seoses kohaldatavatest maksetest keeldumise ja nende tühistamise tingimuste osas ning kõnealuste toetuste ja süsteemiga seotud halduskaristuste osas (ELT L 181, 20.06.2014, lk 48–73), ning komisjoni rakendusmääruses (EL) nr 809/2014 sätestatud alustel ja korras.

  (2) Lisaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 artikli 2 lõikes 2 sätestatule võib PRIA toetuse vähendamise otsustamisel käsitleda vääramatu jõu või erandliku asjaoluna ka seda, kui:
  1) loom on taotleja tahte vastaselt karjast välja viidud ning taotleja on selle tõendamiseks komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 640/2014 artikli 4 lõikes 2 sätestatud tähtaja jooksul esitanud PRIA-le Politsei- ja Piirivalveametile esitatud sellekohase avalduse ärakirja;
  2) loom on veterinaarsetel näidustustel hukatud ning taotleja on selle tõendamiseks komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 640/2014 artikli 4 lõikes 2 sätestatud tähtaja jooksul esitanud PRIA-le veterinaararsti kirjaliku kinnituse.

§ 13.   Taotluse rahuldamine ja rahuldamata jätmine

  (1) PRIA teeb taotluse osalise või täieliku rahuldamise otsuse või rahuldamata jätmise otsuse kohustuseaastale järgneva aasta 10. veebruariks.

  (2) PRIA teeb taotluse rahuldamata jätmise otsuse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 1306/2013, komisjoni delegeeritud määruses (EL) nr 640/2014 ning Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses sätestatud alustel.

  (3) Lõikes 1 nimetatud otsuse tegemisel komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 640/2014 artikli 4 lõike 1 kohaldamisel võib PRIA käsitleda vääramatu jõu või erandliku asjaoluna ka seda, kui loom on haiguse või õnnetuse tõttu surnud ning taotleja on selle tõendamiseks esitanud PRIA-le veterinaararsti kirjaliku kinnituse, samuti § 12 lõikes 2 nimetatud asjaolusid.

§ 14.   Toetuse maksmise otsustamine

  PRIA teeb toetuse maksmise otsuse või toetuse maksmisest keeldumise otsuse sellise tähtaja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole kohustuseaastale järgneva aasta 30. juuniks.

§ 15.   Rakendussätted

  (1) 2015. aastal on § 10 lõikes 1 sätestatud ajavahemik 7. maist kuni 25. maini.

  (2) 2015. aastal on § 7 lõikes 2 sätestatud ajavahemik 26. maist kuni 1. septembrini.

Urmas Kruuse
Maaeluminister

Ants Noot
Kantsler

Lisa 1 Ohustatud tõugu loomade loetelu

Lisa 2 Teatis ohustatud tõugu kuuluvate loomade asendamise kohta

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json