Teksti suurus:

Loomade karjatamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.05.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 02.05.2015, 9

Loomade karjatamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord

Vastu võetud 23.04.2010 nr 47
RTL 2010, 21, 378
jõustumine 01.05.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
11.11.2010RT I, 23.11.2010, 101.01.2011
12.04.2011RT I, 21.04.2011, 124.04.2011
23.04.2012RT I, 26.04.2012, 229.04.2012, osaliselt 02.05.2012
21.02.2013RT I, 25.02.2013, 728.02.2013
24.03.2014RT I, 29.03.2014, 301.04.2014
29.04.2015RT I, 30.04.2015, 403.05.2015
30.04.2015RT I, 02.05.2015, 805.05.2015

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 58 lõike 5 ning § 59 lõigete 5 ja 6, komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 (Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta) kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad (ELT L 368, 23.12.2006, lk 15–73), artikli 44 lõigete 1 ja 2 alusel ning kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta (ELT L 277, 21.10.2005, lk 1–40) artikli 18 lõike 4 alusel heaks kiidetud „Eesti maaelu arengukavaga 2007–2013” (edaspidi arengukava).
[RT I, 30.04.2015, 4 - jõust. 03.05.2015]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse loomade karjatamise toetuse (edaspidi toetus) saamise täpsemad nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord, toetuse määr, toetuse vähendamise kord, toetuse andmise alused ja toetuse andmise täpsem kord majapidamise üleandmise ja ülevõtmise korral ning kohustuse üleandmise ja ülevõtmise korral ning toetuse väljamaksmise kord.
[RT I, 21.04.2011, 1 - jõust. 24.04.2011]

§ 2.  Toetuse määr

  Toetuse määr veise või hobuse kohta on 51,13 eurot aastas ja kitse või lamba kohta 9,20 eurot aastas.
[RT I, 23.11.2010, 1 - jõust. 01.01.2011]

2. peatükk TOETUSE SAAMISEKS ESITATAVAD NÕUDED JA TOETUSE TAOTLEMINE 

§ 3.  Nõuded toetuse saamiseks

 (1) Toetust võib taotleda põllumajandusega tegelev füüsiline isik, juriidiline isik, seltsing ja muu isikute juriidilise isiku staatuseta ühendus (edaspidi taotleja), kes peab karjatatavaid loomi.

 (2) Toetust võib taotleda veise, lamba, kitse ja hobuse kohta, keda taotleja peab vähemalt 2. maist kuni 31. augustini. Veis, lammas ja kits on taotleja nimele registreeritud põllumajandusloomade registris eespool sätestatud ajavahemikul, nõuetekohaselt identifitseeritud ning looma üle peetakse nõuetekohast arvestust. Hobuse kohta on olemas identifitseerimisdokument (edaspidi hobuse pass). Eestis sündinud hobuse andmed on kantud põllumajandusloomade registrisse.
[RT I, 26.04.2012, 2 - jõust. 29.04.2012]

 (3) Toetust ei või taotleda nende loomade kohta, kelle kohta on taotletud või taotletakse põllumajandusministri 8. aprilli 2010. a määruse nr 44 „Mahepõllumajandusliku tootmise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” alusel mahepõllumajandusliku tootmise toetust (edaspidi mahepõllumajandusliku tootmise toetus) või keda võetakse arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1698/2005 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 487–548) artikli 10 lõike 2 alusel heaks kiidetud „Eesti maaelu arengukava 2014–2020” (edaspidi arengukava 2014–2020) alusel antava mahepõllumajandusele ülemineku toetuse või mahepõllumajandusega jätkamise toetuse andmisel või kes on kantud mahepõllumajanduse registrisse mahepõllumajanduslikult peetavate loomadena.
[RT I, 30.04.2015, 4 - jõust. 03.05.2015]

 (4) Lõikes 2 nimetatud ja taotlusel märgitud karjatatavate loomade ühikud arvestatakse loomagrupiti järgmiste koefitsientide alusel:

1) veis, sh vasikas   1;
2) hobune   1;
3) kits või lammas   0,18.

[RT I, 26.04.2012, 2 - jõust. 29.04.2012]

 (5) Taotleja võtab taotluse esmakordse esitamise kalendriaastast alates kohustuse karjatada karjatamisperioodil viie järjestikuse kalendriaasta jooksul (edaspidi kohustuseperiood) selle määruse nõuete kohaselt loomi rohumaal kohustuseaastal esitatud taotluses lõikes 4 sätestatud loomagrupi kohta märgitud arvul, kuid mitte vähem kui kahe ühiku ulatuses loomade kohta kokku, ja pidada vähemalt 2. maist kuni 31. augustini karjatatavaid loomi kohustuseaastal esitatud taotluses lõikes 4 sätestatud loomagrupi kohta märgitud arvul, kuid mitte vähem kui kahe ühiku ulatuses loomade kohta kokku, ning taotleda toetust igal kohustuse aastal mitte vähem kui kahe ühiku ulatuses loomade kohta kokku (edaspidi kohustus).

 (6) Taotleja täidab kogu majapidamise põllumajandusmaal ja põllumajanduslikus tegevuses põllumajandusministri 14. jaanuari 2015. a määruse nr 4 „Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded” kohaseid nõudeid ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja seire kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 352/78, (EÜ) nr 165/94, (EÜ) nr 2799/98, (EÜ) nr 814/2000, (EÜ) nr 1290/2005 ja (EÜ) nr 485/2008 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 549–607) artikli 93 lõikes 1 nimetatud ning PRIA veebilehel avaldatud kohustuslikke majandamisnõudeid.
[RT I, 30.04.2015, 4 - jõust. 03.05.2015]

§ 4.  Baasnõuded

  Taotleja võtab toetuse esmakordsel taotlemisel kohustuse täita kogu majapidamise põllumajandusmaal ja põllumajanduslikus tegevuses kohustuseperioodi jooksul järgmisi nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta (ELT L 277, 21.10.2005, lk 1–40) artikli 40 lõike 2 kohaseid baasnõudeid:
 1) võimaldab loomale olenevalt looma liigist ja east kohases koguses sööta ja joogivett;
 2) kaitseb looma välistingimustes halbade ilmastikutingimuste eest ja tagab loomale võimaluse varjuda;
 3) tagab, et karjamaa ja piirdeaed on looma tervisele ohutud, ning eemaldab karjamaalt teravad esemed.

§ 5.  Nõuded loomade karjatamise kohta

 (1) Taotleja karjatab karjatamisperioodil iga päev § 3 lõikes 2 nimetatud loomi kohustuseaastal esitatud taotluses märgitud arvul rohumaal, kui ilmastikutingimused, maapinna seisukord ja loomade tervislik seisund seda võimaldavad.

 (2) Karjatamisperiood kestab vähemalt 1. juunist 31. augustini, kui kaitse-eeskiri, kaitsekorralduskava või liigi kaitse ja ohjamise tegevuskava ei sätesta teisiti.

 (3) Taotleja täidab loomade karjatamisel järgmisi lisanõudeid:
 1) kannab karjatamispäevikusse või «Veeseaduse» § 261 lõike 7 alusel peetavasse põlluraamatusse andmed karjatatud loomade liigi, arvu ja rohumaal karjatamise aja kohta ning andmed selle kohta, millisel rohumaal loomi on karjatatud;
 2) karjamaa peab olema ümbritsetud piirdeaiaga. Piirdeaed ei ole kohustuslik rannaniidu mereäärsel küljel ja kaitstaval loodusobjektil asuva lamminiidu jõeäärsel küljel või juhul, kui looma liikumist piirab karjane;
 3) loomale tuleb karjamaal tagada pidev vaba juurdepääs joogiveele;
 4) loomale tuleb tagada ohutu liikumine ning looma vedu karjamaa ja loomakasvatushoone või -rajatise vahel. Ei tohi kasutada elektripiitsa ega ajada looma mootorsõidukiga;
 5) rohumaad ei tohi ülekarjatada;
 6) looduslikku rohumaad ja poollooduslikku kooslust ei tohi üles harida ning seal ei tohi kasutada väetisi ega taimekaitsevahendeid.

§ 6.  Nõuded toetuse taotluse kohta ja taotluse esitamise tähtaeg

 (1) Taotleja esitab ajavahemikul 2. maist kuni 21. maini Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA) järgmised dokumendid:
 1) maaeluministri 17. aprilli 2015. a määruse nr 32 „Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus” lisas 1 toodud vormi kohane taotlus;
[RT I, 30.04.2015, 4 - jõust. 03.05.2015]
 2) punktis 1 nimetatud taotluse lisas esitatud põldude loetelu, millel on märgitud andmed kogu põllumajandusmaa kohta, mida taotlejal on õigus kasutada, sealhulgas andmed püsirohumaa ja kasvatatavate põllumajanduskultuuride kohta;
 3) põllumassiivi kaart, millel on märgitud punktis 1 nimetatud taotluse lisas loetletud kasvatatavate põllumajanduskultuuride põldude ja püsirohumaa põldude numbrid ja nende piirid;
 4) kui andmed põllumajandusmaa kohta, mida taotlejal on õigus kasutada, ei ole kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, katastri kaart või muu kaardimaterjal, millel on märgitud taotluse lisas loetletud loomade karjatamiseks kasutatavate rohumaade piirid ja katastritunnused;
 5) lisas 1 toodud vormi kohane dokument, millel on märgitud loomagruppide kaupa nende karjatatavate loomade arv, kelle kohta ta toetust taotleb;
 6) lisas 2 toodud vormi kohane dokument, millel on märgitud nende hobuste hobuslase unikaalne elunumber komisjoni määruse (EÜ) nr 504/2008, millega rakendatakse nõukogu direktiivid 90/426/EMÜ ja 90/427/EMÜ hobuslaste identifitseerimise meetoditega seoses (ELT L 149, 07.06.2008, lk 3–32), artikli 2 lõike 2 punkti d tähenduses (edaspidi hobuse unikaalne elunumber (UELN)), keda taotleja peab 2. mai seisuga ja kelle kohta ta toetust taotleb;
 7) väljavõte § 3 lõikes 2 nimetatud hobuse passist, kui hobune on sündinud väljaspool Eestit ja Eestisse toimetatud Euroopa Liidu liikmesriigist või Eestisse imporditud väljaspool Euroopa Liidu tolliterritooriumi asuvast riigist. Väljavõttel peab olema näha hobuse sünniaeg ja identifitseerimise number või unikaalne elunumber (UELN);
[RT I, 21.04.2011, 1 - jõust. 24.04.2011]
 8) lisas 3 toodud vormi kohane kinnitus kohustuse võtmise kohta;
 9) [kehtetu - RT I, 30.04.2015, 4 - jõust. 03.05.2015]

 (2) Kui taotleja andmed ei ole kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, esitab ta koos taotlusega PRIAle «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 90 lõikes 1 nimetatud avalduse oma andmete kandmiseks registrisse.

 (3) Kohustuse võtmise aastale järgnevatel kohustuseaastatel esitab toetuse saaja lõikes 1 sätestatud ajavahemikul PRIAle kohustuse jätkamise kinnitamiseks lõike 1 punktides 1–7 loetletud dokumendid.
[RT I, 30.04.2015, 4 - jõust. 03.05.2015]

3. peatükk TAOTLEJA JA TAOTLUSE KONTROLLIMINE 

§ 7.  Taotleja ja taotluse nõuetele vastavuse kontrollimine

 (1) PRIA vaatab taotluse ja muud esitatud dokumendid läbi ning kontrollib nendes esitatud andmete õigsust ja taotleja vastavust toetuse saamise nõuetele komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 809/2014, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 rakenduseeskirjad seoses ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi, maaelu arengu meetmete ja nõuetele vastavusega (ELT L 227, 31.07.2014, lk 69–124) artiklite 24–43 kohaselt. Paragrahvi 3 lõikes 2 sätestatud nõuete kontrollimiseks kaasab PRIA vajaduse korral eksperdi.

 (2) Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse §-s 25 nimetatud asutused teevad määruse § 3 lõikes 6 nimetatud nõuete täitmise üle kontrolli komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 809/2014 artiklite 65–72 kohaselt.

 (3) Paragrahvis 4 ning § 5 lõigetes 1 ja 2 ja lõike 3 punktides 1–4 sätestatud nõuete täitmise üle teeb Veterinaar- ja Toiduamet (edaspidi VTA) kohapealset kontrolli komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 809/2014 artiklite 24–43 kohaselt.

 (4) Paragrahvi 5 lõike 3 punktides 5 ja 6 sätestatud nõuete täitmise üle teeb PRIA kohapealset kontrolli komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 809/2014 artiklite 24–43 kohaselt.

 (5) Taotleja või tema esindaja näitab kohapealset kontrolli tegevale ametnikule vajaduse korral ette hobuse passi või põlvnemistunnistuse, millel on näha hobuse identifitseerimise number või unikaalne elunumber (UELN), sünniaeg ja välimiku kirjeldus või transpondri number.
07.05.2015 15:44
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus, tekstis asendatud sõnad "selle väljavõtte" sõnaga "põlvnemistunnistuse" Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 4 alusel

 (6) Kui taotlejale on komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 809/2014 artikli 25 kohaselt kohapealsest kontrollist ette teatatud, hoiab ta sellesse loomagruppi kuuluvat looma, kelle kohta ta toetust taotleb, ka karjamaal selliselt, et oleks võimalik kontrollida:
 1) veise, kitse ja lamba kõrvamärkide olemasolu ja registrinumbrit;
 2) hobuse transpondri numbrit, juhul kui hobusele on paigaldatud transponder, muul juhul hobuse välimikku;
 3) paragrahvi 5 lõikes 1 sätestatud nõude kohaselt karjatatava looma viibimist karjamaal.
[RT I, 30.04.2015, 4 - jõust. 03.05.2015]

4. peatükk TAOTLETUD TOETUSE VÄHENDAMINE NING TAOTLUSE RAHULDAMINE JA RAHULDAMATA JÄTMINE 

§ 8.  Taotletud toetuse vähendamine

 (1) PRIA otsustab toetuse vähendamise Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 1306/2013, komisjoni delegeeritud määruses (EL) nr 640/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1306/2013 ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi osas, otsetoetuste, maaelu arengu toetuse ja nõuetele vastavuse süsteemiga seoses kohaldatavatest maksetest keeldumise ja nende tühistamise tingimuste osas ning kõnealuste toetuste ja süsteemiga seotud halduskaristuste osas (ELT L 181, 20.06.2014, lk 48–73), ning komisjoni rakendusmääruses (EL) nr 809/2014 sätestatud alustel ja korrast.
[RT I, 30.04.2015, 4 - jõust. 03.05.2015]

 (2) [Kehtetu - RT I, 30.04.2015, 4 - jõust. 03.05.2015]

 (3) [Kehtetu - RT I, 30.04.2015, 4 - jõust. 03.05.2015]

 (4) Kui kohapealse kontrolli käigus on kindlaks tehtud, et taotleja on kohustuseaastal rikkunud §-s 4 sätestatud nõudeid, või kui VTA on teinud §-s 4 sätestatud nõuete rikkumise eest taotlejale puuduse kõrvaldamiseks ettekirjutuse või on taotleja suhtes jõustunud süüdimõistev süüteo otsus, otsustab PRIA taotletud toetuse vähendamise komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 640/2014 artikli 35 kohaselt rikkumise raskusastet, ulatust ja kestust arvestades, vähendades taotletud toetust iga rikutud nõude kohta kuni 80%.
[RT I, 30.04.2015, 4 - jõust. 03.05.2015]

 (5) Kui kontrolli käigus on kindlaks tehtud, et taotleja on kohustuseaastal rikkunud § 5 lõikes 1 sätestatud nõuet, otsustab PRIA taotletud toetuse vähendamise komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 640/2014 artikli 35 kohaselt rikkumise raskusastet, ulatust ja kestust arvestades, vähendades taotletud toetust rikutud nõude kohta kuni 80%.
[RT I, 30.04.2015, 4 - jõust. 03.05.2015]

 (6) Kui kohapealse kontrolli käigus on kindlaks tehtud, et taotleja on kohustuseaastal rikkunud § 5 lõikes 3 sätestatud nõudeid, otsustab PRIA taotletud toetuse vähendamise komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 640/2014 artikli 35 kohaselt rikkumise raskusastet, ulatust ja kestust arvestades, vähendades taotletud toetust iga rikutud nõude kohta kuni 10%.
[RT I, 30.04.2015, 4 - jõust. 03.05.2015]

 (7) Kui taotleja rikub §-s 4 sätestatud ühte nõuet korduvalt, otsustab PRIA taotletud toetuse vähendamise komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 640/2014 artikli 35 kohaselt, vähendades taotletud toetust korduvalt rikutud nõude kohta kuni 80%.
[RT I, 30.04.2015, 4 - jõust. 03.05.2015]

 (8) Kui taotleja rikub § 5 lõikes 1 sätestatud nõuet korduvalt, otsustab PRIA taotletud toetuse vähendamise komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 640/2014 artikli 35 kohaselt, vähendades taotletud toetust korduvalt rikutud nõude kohta kuni 80%.
[RT I, 30.04.2015, 4 - jõust. 03.05.2015]

 (9) Kui taotleja rikub § 5 lõikes 3 sätestatud nõuet korduvalt, otsustab PRIA taotletud toetuse vähendamise komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 640/2014 artikli 35 kohaselt, vähendades taotletud toetust korduvalt rikutud nõude kohta kuni 30%.
[RT I, 30.04.2015, 4 - jõust. 03.05.2015]

 (10) [Kehtetu - RT I, 30.04.2015, 4 - jõust. 03.05.2015]

 (11) [Kehtetu - RT I, 30.04.2015, 4 - jõust. 03.05.2015]

 (12) [Kehtetu - RT I, 30.04.2015, 4 - jõust. 03.05.2015]

 (13) [Kehtetu - RT I, 30.04.2015, 4 - jõust. 03.05.2015]

 (14) Paragrahvi 3 lõikes 2 nimetatud ja taotlusel märgitud karjatatavate loomade arvu kohta arvestab loomkoormuse PRIA. Ühe hektari rohumaa kohta võib olla kuni 1,4 ühikut § 3 lõikes 2 nimetatud ja taotlusel märgitud karjatatavaid loomi.
[RT I, 26.04.2012, 2 - jõust. 29.04.2012]

 (15) Kui kontrolli käigus on kindlaks tehtud, et taotleja ületab toetuse taotlemisel lõikes 14 sätestatud loomkoormust, vähendab PRIA taotletud toetust loomkoormust ületava osa võrra § 3 lõikes 4 nimetatud loomagruppide kaupa võrdeliselt. Loomkoormuse arvestamisel võetakse arvesse ainult selle rohumaa pindala, mille kohta taotleja esitab § 6 lõike 1 punktis 2, maaeluministri 22. aprilli 2015. a määruse nr 38 „Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus” lisas 1 sätestatud andmed, või kohapealse kontrolli käigus kindlaks tehtud tegelik rohumaa pindala, mida taotlejal on õigus kasutada. Loomkoormuse arvestamisel ei võeta arvesse selle rohumaa pindala, mille kohta on taotletud mahepõllumajandusliku tootmise toetust..
[RT I, 02.05.2015, 8 - jõust. 05.05.2015]

 (16) Komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 (Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta) kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad (ELT L 368, 23.12.2006, lk 15–73), artikli 47 lõikes 1 nimetatud erandlikuks asjaoluks on ka taotleja tahtest sõltumatult looma karjast väljaviimine, kui:
 1) loom on hukkunud või veterinaarsetel näidustustel hukatud ja taotleja on saatnud PRIAle selle tõendamiseks piirkonda teenindava volitatud veterinaararsti kirjaliku kinnituse;
 2) loom on läinud kaduma ning taotleja on saatnud PRIAle selle tõendamiseks Politsei- ja Piirivalveametile esitatud avalduse ärakirja.

 (17) Taotleja esitab lõikes 16 nimetatud dokumendid komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006 artikli 47 lõikes 2 sätestatud tähtaja jooksul.
[RT I, 21.04.2011, 1 - jõust. 24.04.2011]

§ 9.  Taotluse rahuldamine ja rahuldamata jätmine

 (1) Arvestades §-s 7 sätestatud kontrollide tulemusi ja toetuse määra, teeb PRIA taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse taotluse esitamise aastale järgneva aasta 25. jaanuariks.

 (2) Kui nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab kohustuseaastaks määratud toetuse rahastamise eelarve, rahuldab PRIA kõik taotlused kuni 100 ühiku ulatuses ja seda ületavas osas vähendab «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 61 lõike 3 alusel toetuse määra võrdeliselt.

 (3) PRIA teeb taotluse rahuldamata jätmise otsuse komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 640/2014 artiklite 31, 35 ja 40 kohaselt ning Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 62 lõike 2 punktides 1 ja 4–6 sätestatud juhtudel.
[RT I, 30.04.2015, 4 - jõust. 03.05.2015]

 (4) PRIA võib §-des 4 ja 5 sätestatud nõuete rikkumise raskusastet, ulatust ja kestust arvestades otsustada jätta taotluse komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 640/2014 artikli 35 kohaselt rahuldamata.
[RT I, 30.04.2015, 4 - jõust. 03.05.2015]

5. peatükk MAJAPIDAMISE JA KOHUSTUSE ÜLEANDMINE JA ÜLEVÕTMINE NING KOHUSTUSE ASENDAMINE 
[RT I, 30.04.2015, 4 - jõust. 03.05.2015]

§ 10.  Majapidamise ja kohustuse üleandmine ja ülevõtmine
[RT I, 21.04.2011, 1 - jõust. 24.04.2011]

 (1) Kui toetuse saaja annab kogu oma kohustuse üle teisele isikule, kohaldatakse komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006 artikli 44 lõiget 1.

 (2) Majapidamise üleandmise korral kohaldatakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 809/2014 artiklit 8.
[RT I, 30.04.2015, 4 - jõust. 03.05.2015]

 (3) Taotleja ei või kohustust üle anda ega üle võtta kohustuse võtmise aastal, välja arvatud komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006 artikli 47 lõikes 1 sätestatud juhtudel ja komisjoni määruse (EÜ) nr 1122/2009 artikli 82 kohaselt majapidamise üleandmise korral.

 (4) Kui kohustuse ülevõtjal on kehtiv loomade karjatamise kohustus, loetakse kohustuseperioodi kestuseks lühemat aega kestnud kohustuse kestus.

 (5) Kui kohustuse võtab üle isik, kellel varem ei olnud kehtivat kohustust, loetakse kohustuseperioodi kestuseks ülevõetud kohustuse kestus.
[RT I, 21.04.2011, 1 - jõust. 24.04.2011]

§ 11.  Muudatustest teavitamine

 (1) Komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 809/2014 artikli 8 lõike 3 punktis a nimetatud ajavahemik algab 22. mail ning lõppeb 1. septembril. Majapidamise ülevõtja teavitab selle aja jooksul majapidamise ülevõtmisest PRIAt, esitades majapidamise ülevõtmist tõendavad dokumendid ja põllumajandusministri 8. märtsi 2010. a määruse nr 19 „Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord aastateks 2007–2013” lisas 4 toodud vormi kohase teabe kohustuse üleandmise-ülevõtmise kohta, ning teabe, et taotleb toetuse maksmist.
[RT I, 30.04.2015, 4 - jõust. 03.05.2015]

 (2) Kohustuse ülevõtja teavitab kohustuse ülevõtmisest PRIAt § 6 lõikes 1 sätestatud ajavahemikul, esitades § 6 lõikes 3 nimetatud dokumendid ja põllumajandusministri 8. märtsi 2010. a määruse nr 19 «Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord aastateks 2007–2013» lisas 4 toodud vormi kohase teabe kohustuse üleandmise-ülevõtmise kohta.
[RT I, 21.04.2011, 1 - jõust. 24.04.2011]

§ 111.  Kohustuse asendamine

  Toetuse saaja võib asendada oma kehtiva kohustuse arengukava 2014–2020 alusel antava mahepõllumajandusele ülemineku toetuse või mahepõllumajandusega jätkamise toetuse saamiseks võetava kohustusega. Asendatud kohustuse asemel algab uus kohustus, mille kestus on viis aastat.
[RT I, 30.04.2015, 4 - jõust. 03.05.2015]

6. peatükk TOETUSE MAKSMINE 

§ 12.  Toetuse maksmine

 (1) PRIA maksab toetuse nõukogu määruse (EÜ) nr 1290/2005 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise kohta (ELT L 209, 11.08.2005, lk 1–25) artikli 11 kohaselt taotleja arvelduskontole § 9 lõikes 1 nimetatud otsuse alusel taotluse esitamise aastale järgneva aasta 30. juuniks.

 (2) Toetust ei maksta «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 62 lõike 5 teises lauses sätestatud juhtudel.

§ 13.  Kohustuse lõppemine ja toetuse tagasinõudmata jätmine

 (1) Eelmistel aastatel makstud toetust ei nõuta tagasi, kui toetuse saaja on täitnud võetud kohustuse vähemalt kolmel järjestikusel kohustuseaastal ja komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006 artikli 44 lõike 2 punkti a kohaselt lõpetab põllumajandusliku tegevuse.
[RT I, 26.04.2012, 2 - jõust. 29.04.2012]

 (2) Kui muudetakse komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006 artikli 46 esimeses lõigus nimetatud nõudeid, vaadatakse võetud kohustus komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006 artikli 46 esimese lõigu alusel üle. Kui nende nõuete muutmise tulemusena tehtud kohustuse kohandamine ei ole toetuse saajale vastuvõetav, siis võetud kohustus lõpeb komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006 artikli 46 teise lõigu kohaselt, ilma et eelmistel aastatel makstud toetust tagasi nõutaks.
[RT I, 26.04.2012, 2 - jõust. 29.04.2012]

7. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 14.  Rakendussätted

 (1) 2009. aastal võetud kohustuse puhul kestab § 3 lõikes 5 nimetatud kohustuseperioodi esimene kohustuseaasta 21. maist kuni 31. detsembrini 2009 ja viies kohustuseaasta 1. jaanuarist 2013 kuni 20. maini 2014.

 (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

 (3) Kui kohapealse kontrolli käigus on kindlaks tehtud, et taotleja on enne 2. maid 2012 rikkunud §-s 4 sätestatud nõudeid, või kui VTA on teinud §-s 4 sätestatud nõuete enne 2. maid 2012 rikkumise eest taotlejale puuduse kõrvaldamiseks ettekirjutuse või on taotleja suhtes §-s 4 sätestatud nõuete enne 2. maid 2012 rikkumise kohta jõustunud süüdimõistev süüteo otsus, otsustab PRIA taotletud toetuse vähendamise komisjoni määruse (EL) nr 65/2011 artikli 18 kohaselt rikkumise tõsidust, ulatust ja püsivust arvestades, vähendades taotletud toetust iga rikutud nõude kohta kuni 5%.
[RT I, 26.04.2012, 2 - jõust. 02.05.2012]

 (4) Kui kohapealse kontrolli käigus on kindlaks tehtud, et taotleja on enne 2. maid 2012 rikkunud § 5 lõigetes 1 ja 2 sätestatud nõudeid, otsustab PRIA taotletud toetuse vähendamise komisjoni määruse (EL) nr 65/2011 artikli 18 kohaselt rikkumise tõsidust, ulatust ja püsivust arvestades, vähendades taotletud toetust iga rikutud nõude kohta kuni 60%.
[RT I, 26.04.2012, 2 - jõust. 02.05.2012]

 (5) Kui kohapealse kontrolli käigus on kindlaks tehtud, et taotleja on enne 2. maid 2012 rikkunud § 5 lõikes 3 sätestatud nõudeid, otsustab PRIA taotletud toetuse vähendamise komisjoni määruse (EL) nr 65/2011 artikli 18 kohaselt rikkumise tõsidust, ulatust ja püsivust arvestades, vähendades taotletud toetust iga rikutud nõude kohta kuni 5%.
[RT I, 26.04.2012, 2 - jõust. 02.05.2012]

 (6) Kui taotleja on enne 2. maid 2012 rikkunud §-s 4 sätestatud ühte nõuet korduvalt, otsustab PRIA taotletud toetuse vähendamise komisjoni määruse (EL) nr 65/2011 artikli 18 kohaselt rikkumise tõsidust, ulatust ja püsivust arvestades, vähendades taotletud toetust korduvalt rikutud nõude kohta kuni 15%.
[RT I, 26.04.2012, 2 - jõust. 02.05.2012]

 (7) Kui taotleja on enne 2. maid 2012 rikkunud § 5 lõigetes 1 ja 2 sätestatud nõuet korduvalt, otsustab PRIA taotletud toetuse vähendamise komisjoni määruse (EL) nr 65/2011 artikli 18 kohaselt rikkumise tõsidust, ulatust ja püsivust arvestades, vähendades taotletud toetust korduvalt rikutud nõude kohta kuni 80%.
[RT I, 26.04.2012, 2 - jõust. 02.05.2012]

 (8) Kui taotleja on enne 2. maid 2012 rikkunud § 5 lõikes 3 sätestatud nõuet korduvalt, otsustab PRIA taotletud toetuse vähendamise komisjoni määruse (EL) 65/2011 artikli 18 kohaselt rikkumise tõsidust, ulatust ja püsivust arvestades, vähendades taotletud toetust korduvalt rikutud nõude kohta kuni 15%.
[RT I, 26.04.2012, 2 - jõust. 02.05.2012]

 (9) 2009. aastal kohustuse võtnud toetuse saaja võib § 3 lõikes 5 nimetatud kohustuseperioodi ühe kohustuseaasta võrra pikendada. Nimetatud kohustuseaasta kestab 21. maist 2014 kuni 31. detsembrini 2014. Kohustuse pikendamise aastal ei ole kohustuse üleandmine lubatud.
[RT I, 29.03.2014, 3 - jõust. 01.04.2014]

 (10) Lõikes 9 sätestatud kohustuseperioodi pikendamise korral esitab toetuse saaja § 6 lõikes 1 sätestatud ajavahemikul PRIAle lisas 3 toodud vormi kohase kinnituse kohustuse pikendamise kohta.
[RT I, 29.03.2014, 3 - jõust. 01.04.2014]

 (11) 2015. aastal on § 6 lõikes 1 sätestatud ajavahemik 7. maist kuni 25. maini.
[RT I, 30.04.2015, 4 - jõust. 03.05.2015]

 (12) 2015. aastal on § 11 lõikes 1 sätestatud ajavahemik 26. maist kuni 1. septembrini.
[RT I, 30.04.2015, 4 - jõust. 03.05.2015]

Lisa 1 Karjatatavate loomade loetelu

Lisa 2 Karjatatavate hobuste loetelu
[RT I, 21.04.2011, 1 - jõust. 24.04.2011]

Lisa 3 Loomade karjatamise toetuse kohustuse võtmise kinnitus
[RT I, 29.03.2014, 3 - jõust. 01.04.2014]

Lisa 4
[Kehtetu - RT I, 21.04.2011, 1 - jõust. 24.04.2011]