Teksti suurus:

Kohtute seaduse ja prokuratuuriseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:12.06.2020
Avaldamismärge:RT I, 02.06.2020, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
28.05.2020 otsus nr 579

Kohtute seaduse ja prokuratuuriseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 20.05.2020

§ 1.  Kohtute seaduse muutmine

Kohtute seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 12 lõike 4 punkti 3, § 24 lõike 4 punkti 3 ja § 27 lõiget 51 täiendatakse pärast tekstiosa „kohtunikuks (§ 581)” tekstiosaga „või Euroopa Prokuratuuri peaprokuröriks, Euroopa prokuröriks või Euroopa delegaatprokuröriks”;

2) paragrahvi 581 pealkirja täiendatakse pärast sõnu „rahvusvahelises kohtuinstitutsioonis” sõnadega „või Euroopa Prokuratuuris”;

3) paragrahvi 581 lõiget 1 täiendatakse pärast sõnu „rahvusvahelise kohtuinstitutsiooni kohtuniku ametikohale” tekstiosaga „, Euroopa prokuröri ametikohale, Euroopa delegaatprokuröri ametikohale”;

4) paragrahvi 581 lõike 2 punkte 1 ja 2 täiendatakse pärast sõnu „rahvusvahelises kohtuinstitutsioonis” tekstiosaga „, Euroopa Prokuratuuris”;

5) paragrahvi 581 lõikes 3 asendatakse sõnad „kohtuinstitutsiooni teenistusest lahkumise” sõnadega „kohtuinstitutsiooni või Euroopa Prokuratuuri teenistusest lahkumist”;

6) paragrahvi 581 lõikeid 4 ja 5 täiendatakse pärast sõnu „rahvusvaheline kohtuinstitutsioon” vastavas käändes sõnadega „või Euroopa Prokuratuuri”;
22.06.2020 14:15
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus tekstilõigus ""rahvusvaheline kohtuinstitutsioon" vastavas käändes" Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 3 alusel arvestades Riigikogu Kantselei 22.06.2020 taotlust nr 4-14/20-37/1

7) paragrahvi 99 lõike 1 punkti 6 täiendatakse pärast sõnu „kohtuinstitutsiooni teenistusest” sõnadega „, Euroopa prokuröri ametikohalt või Euroopa delegaatprokuröri ametikohalt”.

§ 2.  Prokuratuuriseaduse muutmine

Prokuratuuriseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) seadust täiendatakse §-dega 71 ja 72 järgmises sõnastuses:

§ 71. Euroopa prokurör

(1) Euroopa prokurör on nõukogu määruse (EL) 2017/1939, millega rakendatakse tõhustatud koostööd Euroopa Prokuratuuri asutamisel (ELT L 283, 31.10.2017, lk 1–71), artikli 16 lõike 3 alusel Eestist Euroopa Prokuratuuri ametisse nimetatud isik.

(2) Euroopa prokurör ei kuulu Eesti prokuröriteenistusse ning on oma tegevuses Eesti prokuratuurist sõltumatu.

(3) Euroopa prokurörile ei kohaldata käesoleva seaduse sätteid, kui seadusest ei tulene teisiti.

§ 72. Euroopa delegaatprokurör

(1) Euroopa delegaatprokurör on nõukogu määruse (EL) 2017/1939 artikli 17 alusel Eestist Euroopa Prokuratuuri ametisse nimetatud isik. Määrusest tulenevate ülesannete täitmisel on Euroopa delegaatprokurör väljaspool Eesti prokuratuuriteenistust ning on oma tegevuses Eesti prokuratuurist sõltumatu.

(2) Euroopa delegaatprokurör võib täita riigisisese prokuröri ülesandeid riigi peaprokuröri otsuse alusel niivõrd, kuivõrd see ei takista teda täitmast nõukogu määrusest (EL) 2017/1939 tulenevaid ülesandeid.

(3) Nõukogu määrusest (EL) 2017/1939 tulenevate ülesannete täitmisel ei kohaldata Euroopa delegaatprokurörile käesoleva seaduse sätteid, kui seadusest ei tulene teisiti. Riigisisese prokuröri ülesannete täitmisel kohalduvad Euroopa delegaatprokurörile kõik käesoleva seaduse sätted.

(4) Eestist ametisse nimetatud delegaatprokurör nimetatakse delegaatprokuröri ametiajaks riigiprokuröriks.”;

2) paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Teenistuslikku järelevalvet käesoleva paragrahvi alusel ei teostata Euroopa delegaatprokuröri üle, kui tema tegevus on seotud nõukogu määrusest (EL) 2017/1939 tulenevate ülesannete täitmisega.”;

3) seadust täiendatakse §-ga 321 järgmises sõnastuses:

§ 321. Euroopa delegaatprokuröri distsiplinaarvastutus

(1) Euroopa delegaatprokuröri suhtes võib läbi viia distsiplinaarmenetluse.

(2) Kui distsiplinaarmenetluse algatamise vajadus on seotud Euroopa delegaatprokuröri poolt riigisisese prokuröri ülesannete täitmisega, teavitab riigi peaprokurör enne menetluse algatamist Euroopa peaprokuröri.

(3) Kui distsiplinaarmenetluse algatamise vajadus on seotud Euroopa delegaatprokuröri poolt nõukogu määrusest (EL) 2017/1939 tulenevate ülesannete täitmisega, peab distsiplinaarmenetluse algatamiseks olema Euroopa peaprokuröri nõusolek, kaasa arvatud juhul, kui distsiplinaarmenetlust alustatakse pärast Euroopa delegaatprokuröri ametist vabastamist Euroopa Prokuratuuris.”;

4) seaduse 4. peatüki 8. jao pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

8. jagu
Prokuröri kaasamine haldusülesannete täitmisse või sisekaitselise rakenduskõrgkooli õppetegevusse, üleviimine Riigikohtusse või tema tööle asumine Euroopa Prokuratuuris
”;

5) paragrahvi 52 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 52. Prokuröri nimetamine Riigiprokuratuuri, Justiitsministeeriumi, Riigikohtu või Euroopa Prokuratuuri koosseisus ettenähtud ametikohale”;

6) paragrahvi 52 täiendatakse lõigetega 41–46 järgmises sõnastuses:

„(41) Prokuröri nimetamise korral Euroopa peaprokuröriks tema teenistussuhe prokuratuuris lõpeb.

(42) Prokuröri nimetamise korral Euroopa prokuröriks tema teenistussuhe prokuratuuris peatub.

(43) Kui Euroopa prokurörina töötanud prokurör soovib tagasi pöörduda prokuröriteenistusse või Euroopa delegaatprokurör soovib tagasi pöörduda oma senisele ametikohale, on tal õigus ilma konkursita asuda senisele ametikohale, kui ametikoht on vaba, välja arvatud juhul, kui isik on Euroopa Prokuratuuri ametist vabastatud seoses süülise teo toimepanemisega või püsiva võimetusega oma ülesandeid täita vastavalt nõukogu määruse (EL) 2017/1939 artikli 16 lõikele 5 või artikli 17 lõikele 3.

(44) Tagasipöördumise soovist teatab Euroopa prokurör või Euroopa delegaatprokurör riigi peaprokurörile kirjalikult:
1) hiljemalt üks kuu enne ametiaja korralist lõppemist Euroopa Prokuratuuris;
2) hiljemalt üks kuu pärast ametiaja ennetähtaegset lõppemist Euroopa Prokuratuuris.

(45) Käesoleva paragrahvi lõikes 44 nimetatud tagasipöördumise soovist tähtaegselt teatamata jätmise korral loetakse, et prokurör ei soovi samasse prokuratuuri tagasi pöörduda.

(46) Kui Euroopa prokuröril või Euroopa delegaatprokuröril puudub pärast ametiaja lõppemist Euroopa Prokuratuuris võimalus tagasi pöörduda senisele ametikohale, võib riigi peaprokurör määrata isiku tema nõusolekul madalama astme prokuröriks või prokuröriks teise prokuratuuri. Kui uuel ametikohal prokurörile makstav palk on väiksem võrreldes sellega, mis ta oleks saanud, kui ta oleks tagasi pöördunud senisele ametikohale, säilitatakse talle kuue kuu jooksul kõrgem palk.”;

7) paragrahvi 52 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Teenistusaeg Justiitsministeeriumis, Riigikohtus, Euroopa Prokuratuuris või Riigiprokuratuuris arvatakse prokuröri senise ametikoha teenistusaja hulka.”;

8) seadust täiendatakse §-ga 592 järgmises sõnastuses:

§ 592. Käesoleva seaduse § 52 kohaldamise erisused

Esimesel Eestist nimetatud Euroopa delegaatprokuröril on õigus kolme aasta jooksul alates ametisse nimetamisest ilma avaliku konkursita pöörduda tagasi oma senisele ametikohale.”.

Henn Põlluaas
Riigikogu esimees

/otsingu_soovitused.json