Teksti suurus:

Konkurentsiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2021
Avaldamismärge:RT I, 02.06.2021, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
24.05.2021 otsus nr 750

Konkurentsiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 19.05.2021

§ 1.  Konkurentsiseaduse muutmine

Konkurentsiseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 30 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Käesolevas peatükis sätestatut ei kohaldata transpordisektorile antava abi suhtes, põllumajandustoodete tootmise, töötlemise ja turustamise ning metsandusega seotud abi suhtes ega kalandustoodete tootmise, töötlemise ja turustamisega seotud abi suhtes, arvestades järgmisi erisusi:
1) transpordisektorile antava abi suhtes kohaldatakse käesoleva seaduse §-s 42, § 49 lõikes 5 ja §-s 492 sätestatut;
2) maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seadusega reguleeritud põllumajandustoodete tootmise, töötlemise ja turustamisega ning metsandusega seotud abi suhtes kohaldatakse käesoleva seaduse § 49 lõikes 5 ja §-s 492 sätestatut, ebaseadusliku ja väärkasutatud põllumajandusliku riigiabi ning maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse alusel antava muu riigiabi suhtes kohaldatakse ka käesoleva seaduse §-s 42 sätestatut;
3) Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadusega reguleeritud põllumajandustoodete tootmise, töötlemise ja turustamisega ning metsandusega seotud abi suhtes kohaldatakse käesoleva seaduse § 49 lõikes 5 ja §-s 492 sätestatut;
4) kalandusturu korraldamise seadusega reguleeritud kalandustoodete tootmise, töötlemise ja turustamisega seotud abi suhtes kohaldatakse käesoleva seaduse § 49 lõikes 5 ja §-s 492 sätestatut ning ebaseadusliku ja väärkasutatud kalamajandusliku riigiabi suhtes kohaldatakse ka §-s 42 sätestatut.”;

2) paragrahvi 33 lõike 41 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Kui vähese tähtsusega abi antakse abikava raames, peab abi andja viitama vastavale Euroopa Komisjoni määrusele ja sätestama abikavas muud komisjoni määruses (EL) nr 1407/2013 või (EL) nr 360/2012 sätestatud üldpõhimõtted.”;

3) paragrahvi 342 lõike 22 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Kui grupierandiga hõlmatud riigiabi antakse abikava raames, peab abi andja viitama vastavale Euroopa Komisjoni grupierandi määrusele ja määruse asjakohasele artiklile ning sätestama abikavas muud grupierandi määruses sätestatud asjakohased üldpõhimõtted.”;

4) paragrahvi 42 lõikes 3 asendatakse sõnad „Euroopa Kohus” sõnadega „Euroopa Liidu Kohus” vastavas käändes;

5) paragrahvi 42 täiendatakse lõigetega 4–11 järgmises sõnastuses:

„(4) Kui riigiabi andja on ise tuvastanud, et antud riigiabi on ebaseaduslik või väärkasutatud, peab riigiabi andja selle omal algatusel riigiabi saajalt tagasi nõudma. Riigiabi andja nõuab ebaseadusliku või väärkasutatud riigiabi tagasi koos intressidega.

(5) Ebaseadusliku riigiabi tagasinõudmise kohustust ei ole riigiabi andjal juhul, kui Euroopa Komisjon on oma vastavasisulise otsusega tunnistanud ebaseaduslikult antud riigiabi tagantjärele siseturuga kokkusobivaks.

(6) Intressi arvutatakse riigiabi väljamaksmisest või muul viisil riigiabi saajale kättesaadavaks tegemisest arvates kuni riigiabi tegeliku tagastamise kuupäevani vastavalt komisjoni määruse (EÜ) nr 794/2004 artiklile 9, sama määruse artikli 10 alusel liikmesriikidele teatavaks tehtud intressimäärale ja artiklis 11 nimetatud intressi kohaldamise meetodile.

(7) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud juhul tuleb riigiabi saajal tagasimaksmisele kuuluv riigiabi koos intressiga tagastada riigiabi andjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui neli kuud tagasinõude kättesaamisest arvates. Erandlikel ja põhjendatud juhtudel võib riigiabi andja tagasimakse tähtaega pikendada.

(8) Riigiabi andjal on õigus ebaseaduslik või väärkasutatud riigiabi tagasi nõuda kümne aasta jooksul. Tähtaeg hakkab kulgema päevast, kui riigiabi saajale anti ebaseaduslikku või väärkasutatud riigiabi kas üksikabina või abikava raames.

(9) Käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud juhul peab riigiabi andja nõudma riigiabi saajalt intressi ebaseaduslikult riigiabilt ajavahemiku eest, mis algab ebaseadusliku riigiabi väljamaksmisest või muul viisil riigiabi saajale kättesaadavaks tegemisest ja lõpeb selle siseturuga kokkusobivaks tunnistamisega.

(10) Käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud juhul tuleb riigiabi saajal tasuda intressi vastavalt lõike 6 alusel arvutatud intressimäärale ja samas lõikes nimetatud kohaldamismeetodile lõikes 7 sätestatud tähtaja jooksul.

(11) Ebaseadusliku või väärkasutatud riigiabi tagasinõue on täitedokument täitemenetluse seadustiku § 2 lõike 1 punkti 21 tähenduses. Kui tagasimaksmisele kuuluvat riigiabi ei maksta tagasi tähtaja jooksul, annab riigiabi andja ebaseadusliku või väärkasutatud riigiabi tagastamise nõude sundtäitmisele täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.”;

6) paragrahvi 87 täiendatakse lõigetega 8 ja 9 järgmises sõnastuses:

„(8) Käesoleva seaduse § 42 lõikeid 4, 5 ja 9 rakendatakse tagasiulatuvalt kõigil ebaseaduslikult antud või väärkasutatud riigiabi tuvastamise juhtudel.

(9) Käesoleva seaduse § 42 lõikeid 6–8 ja 10 rakendatakse ebaseaduslikult antud või väärkasutatud riigiabi tuvastamise juhtudel, kui riigiabi on antud alates 2021. aasta 1. juulist.”.

§ 2.  Kalandusturu korraldamise seaduse muutmine

Kalandusturu korraldamise seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 53 lõike 2 teine lause tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 55 lõiget 3 täiendatakse pärast sõna „Ebaseadusliku” sõnadega „või väärkasutatud”;

3) seaduse 12. peatükki täiendatakse §-ga 551 järgmises sõnastuses:

§ 551. Ebaseadusliku ja väärkasutatud kalamajandusliku riigiabi tagasinõudmine

Ebaseaduslik või väärkasutatud kalamajanduslik riigiabi nõukogu määruse (EL) 2015/1589 tähenduses nõutakse tagasi konkurentsiseaduse §-s 42 sätestatud alusel ja korras ning sellisel juhul tagasinõudmise suhtes käesoleva seaduse §-e 53–55 ei kohaldata.”;

4) seadust täiendatakse §-ga 761 järgmises sõnastuses:

§ 761. Käesoleva seaduse § 551 rakendamine

(1) Käesoleva seaduse § 551 rakendatakse ebaseaduslikult antud või väärkasutatud kalamajandusliku riigiabi tuvastamise juhtudel, kui kalamajanduslikku riigiabi on antud alates 2021. aasta 1. juulist.

(2) Enne 2021. aasta 1. juulit antud riigiabi suhtes, mille kohta tuleb teha tagasinõudmise otsus alates 2021. aasta 1. juulist, kohaldatakse kalandusturu korraldamise seaduse kuni 2021. aasta 30. juunini kehtinud redaktsiooni.”.

§ 3.  Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmine

Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 44 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 44. Ebaseadusliku ja väärkasutatud riigiabi tagasinõudmine

Põllumajanduslik riigiabi ning käesoleva seaduse alusel ja korras antud muu riigiabi, mille on riigiabi andja, Euroopa Komisjon või Euroopa Liidu Kohus tunnistanud ebaseaduslikuks või väärkasutatud riigiabiks nõukogu määruse (EL) 2015/1589 tähenduses, nõutakse tagasi konkurentsiseaduse §-s 42 sätestatud alusel ja korras ning sellisel juhul tagasinõudmise suhtes käesoleva seaduse §-e 42 ja 43 ei kohaldata.”;

2) seadust täiendatakse §-ga 522 järgmises sõnastuses:

§ 522. Käesoleva seaduse § 44 rakendamine

(1) 2021. aasta 1. juulil jõustunud käesoleva seaduse § 44 redaktsiooni rakendatakse ebaseaduslikult antud või väärkasutatud riigiabi tuvastamise juhtudel, kui riigiabi on antud alates 2021. aasta 1. juulist.

(2) Enne 2021. aasta 1. juulit antud riigiabi suhtes, mille kohta tuleb teha tagasinõudmise otsus alates 2021. aasta 1. juulist, kohaldatakse maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse kuni 2021. aasta 30. juunini kehtinud redaktsiooni.”.

§ 4.  Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse muutmine

Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 48 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Ebaseadusliku või väärkasutatud riigiabi tagasinõudmise korral juhindutakse konkurentsiseaduse §-s 42 sätestatust, kui Euroopa Liidu õigusest ei tulene teisiti.”;

2) paragrahvi 48 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

3) seadust täiendatakse §-ga 643 järgmises sõnastuses:

§ 643. Käesoleva seaduse § 48 lõike 2 rakendamine

(1) 2021. aasta 1. juulil jõustunud käesoleva seaduse § 48 lõike 2 redaktsiooni rakendatakse ebaseaduslikult antud või väärkasutatud riigiabi tuvastamise juhtudel, kui riigiabi on antud alates 2021. aasta 1. juulist.

(2) Enne 2021. aasta 1. juulit antud riigiabi suhtes, mille kohta tuleb teha tagasinõudmise otsus alates 2021. aasta 1. juulist, kohaldatakse perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse kuni 2021. aasta 30. juunini kehtinud redaktsiooni.”.

§ 5.  Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmine

Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse § 24 lõiget 84 täiendatakse pärast sõna „tähenduses” tekstiosaga „, kui viidatud komisjoni määruses ei ole sätestatud teisiti ja vastava erandi rakendamine on kooskõlas tööturuteenuse osutamise muude tingimustega”.

§ 6.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesolev seadus jõustub 2021. aasta 1. juulil.

  (2) Käesoleva seaduse § 5 jõustub üldises korras.

Jüri Ratas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json