Teksti suurus:

Pagulase ja täiendava kaitse saaja ning nende perekonnaliikme elamisloa taotlemise, andmise, pikendamise ja kehtetuks tunnistamise kord ning elamisloa taotlemisel esitatavate tõendite ja andmete loetelu

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.06.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2023
Avaldamismärge:RT I, 02.06.2023, 2

Pagulase ja täiendava kaitse saaja ning nende perekonnaliikme elamisloa taotlemise, andmise, pikendamise ja kehtetuks tunnistamise kord ning elamisloa taotlemisel esitatavate tõendite ja andmete loetelu

Vastu võetud 18.12.2015 nr 87
RT I, 22.12.2015, 60
jõustumine 01.01.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
02.05.2016RT I, 10.05.2016, 813.05.2016, määruses asendatakse läbivalt sõnad „varjupaik”, „varjupaigataotleja”, „varjupaigataotlus” ja „varjupaigamenetlus” vastavalt sõnadega „rahvusvaheline kaitse”, „rahvusvahelise kaitse taotleja”, „rahvusvahelise kaitse taotlus” ja „rahvusvahelise kaitse menetlus” vastavas käändes.
12.01.2017RT I, 14.01.2017, 118.01.2017
22.08.2022RT I, 26.08.2022, 129.08.2022
29.05.2023RT I, 02.06.2023, 105.06.2023

Määrus kehtestatakse välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse § 47 lõike 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Toimingute sooritamine

  (1) Käesolevas määruses sätestatud toimingud sooritab rahvusvahelise kaitse taotleja, pagulase staatuse või täiendava kaitse pikendamise taotleja ning nende perekonnaliige (edaspidi taotleja) isiklikult või seadusliku esindaja kaudu. Need käesolevas määruses sätestatud toiminguid, mille nende olemuse tõttu peab sooritama isiklikult, sooritab taotleja isiklikult.

  (2) Alaealise või piiratud teovõimega täisealise taotleja eest sooritab käesolevas määruses sätestatud toimingud tema seaduslik esindaja, välja arvatud rahvusvahelise kaitse taotluse esitamine, mis esitatakse vastavalt välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse §-s 17 sätestatule. Toimingu sooritamisel esitab seaduslik esindaja isikut ja esindusõigust tõendava dokumendi.
[RT I, 10.05.2016, 8 - jõust. 13.05.2016]

  (3) Saatjata alaealine võib käesolevas määruses sätestatud toimingud sooritada iseseisvalt, kui ta saab täisealiseks vähemalt kuus kuud pärast rahvusvahelise kaitse taotluse esitamist.
[RT I, 10.05.2016, 8 - jõust. 13.05.2016]

§ 2.   Isiku tuvastamine või isikusamasuse kontrollimine toimingute sooritamisel

  (1) Käesolevas määruses sätestatud toimingute sooritamisel kontrollitakse taotleja isikusamasust isikut tõendavate dokumentide seaduse § 2 lõikes 2 sätestatud dokumendi alusel või tuvastatakse isik välisriigi reisidokumendi alusel.

  (2) Kui alla 15-aastasele taotlejale ja saatjata alaealisele ei ole välja antud käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud dokumenti, tuvastatakse tema isik sünnitunnistuse ja seadusliku esindaja ütluste alusel.

  (3) Kui rahvusvahelise kaitse taotluse esitab isik, kellel ei ole käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud dokumente, tuvastatakse tema isik või kontrollitakse isikusamasust automaatse biomeetrilise isikutuvastuse süsteemi andmekogu andmete või muu dokumentaalse tõendi alusel. Tõendi puudumise korral tuvastatakse isik tema või tema seadusliku esindaja ütluste alusel ning rahvusvahelise kaitse taotlust vastuvõttev ametnik teeb taotlusele vastava märke.
[RT I, 26.08.2022, 1 - jõust. 29.08.2022]

§ 3.   Taotluse esitamine ja menetlusse võtmine

  (1) Rahvusvahelise kaitse ja elamisloa taotlus (edaspidi koos rahvusvahelise kaitse taotlus) ning elamisloa pikendamise taotlus esitatakse Politsei- ja Piirivalveametile.

  (2) Elamisloa taotlus vaadatakse läbi rahvusvahelise kaitse menetluse raames.

  (3) Elamisloa pikendamise taotlus esitatakse vähemalt neli kuud enne tähtajalise elamisloa kehtivusaja lõppemist.

  (4) Elamisloa pikendamise taotlus esitatakse teeninduses või elektrooniliselt iseteeninduses.
[RT I, 02.06.2023, 1 - jõust. 05.06.2023]

  (41) Kinnipidamisasutuses viibiv kinnipeetav, vahistatu või arestialune võib elamisloa pikendamise taotluse esitada posti teel kinnipidamisasutuse kaudu selle kaaskirjaga, kui tema isikusamasust on kontrollinud kinnipidamisasutuse ametnik või töötaja.
[RT I, 02.06.2023, 1 - jõust. 05.06.2023]

  (5) Rahvusvahelise kaitse taotlus ja elamisloa pikendamise taotlus võetakse menetlusse nende Politsei- ja Piirivalveametis vastuvõtmise päeval.
[RT I, 02.06.2023, 1 - jõust. 05.06.2023]

  (6) Kui taotleja jätab elamisloa pikendamise taotluses esitamata nõutud andmed, ei esita kõiki nõutud dokumente, taotlus ei vasta määruses sätestatud nõuetele või taotluses on muid puudusi, määrab Politsei- ja Piirivalveamet taotlejale puuduste kõrvaldamiseks mõistliku tähtaja, selgitades, et kui puudusi ei kõrvaldata, jäetakse taotlus läbi vaatamata.

  (7) Puuduste kõrvaldamise ajaks taotluse menetlustähtaeg peatub.

§ 4.   Taotlusele ja taotlusele lisatavatele dokumentidele ning fotole esitatavad nõuded

  (1) Rahvusvahelise kaitse taotlus ning elamisloa pikendamise taotlus peavad olema täidetud suurtähtedega loetavas kirjas eesti või mõnes muus keeles, milles taotleja suudab end arusaadavaks teha. Iseteeninduses täidetakse elamisloa pikendamise taotlus eesti, inglise või vene keeles.
[RT I, 02.06.2023, 1 - jõust. 05.06.2023]

  (2) Taotlusel ei tohi olla parandusi ning esitatud peavad olema kõik käesolevas määruses ettenähtud andmed. Taotluse väljad peab täitma tumedas kirjas.

  (3) Taotluses peab isiku nimi olema kirjutatud vastavalt taotleja isikut tõendavas dokumendis esitatud ladinatähelisele nimekujule. Kui rahvusvahelise kaitse taotluse esitanud isikul puudub käesoleva määruse § 2 lõigetes 1 ja 2 nimetatud dokument, esitatakse taotluses isikunimi ladina tähtedes.

  (4) Taotlusele lisatud foto peab vastama isikut tõendavate dokumentide seaduse alusel valdkonna eest vastutava ministri määrusega kehtestatud isikut tõendava dokumendi väljaandmise taotlemisel fotole esitatavatele nõuetele.

  (5) [Kehtetu - RT I, 02.06.2023, 1 - jõust. 05.06.2023]

  (6) Kui elamisloa pikendamise taotlusele lisatakse dokumendi koopia, kinnitab taotleja oma allkirjaga koopia igal andmetega leheküljel, et koopia vastab originaaldokumendile, see ei sisalda valeandmeid ja seda ei ole võltsitud. Allkirjale lisatakse taotleja nimi ja allkirjastamise kuupäev.

§ 5.   Allkirjanäidis

  (1) Taotlusele kirjutab vähemalt 15-aastane taotleja allkirjanäidise oma käega. Kui taotleja ei ole võimeline allkirjanäidist kirjutama, jäetakse allkirjanäidis kirjutamata. Taotlust vastuvõttev ametnik teeb taotlusele selle põhjuse kohta märke.
[RT I, 14.01.2017, 1 - jõust. 18.01.2017]

  (2) Alla 15-aastase, piiratud teovõimega täisealise või allkirjavõimetu taotleja taotlusel jäetakse allkirjanäidis kirjutamata. 7–14-aastane või piiratud teovõimega täisealine taotleja võib taotlusele allkirjanäidise kirjutada.
[RT I, 14.01.2017, 1 - jõust. 18.01.2017]

  (3) Taotleja kirjutab allkirjanäidise tumedas kirjas, mille tähtede joone läbimõõt on soovitatavalt 0,8–1,5 millimeetrit.
[RT I, 14.01.2017, 1 - jõust. 18.01.2017]

  (4) Taotleja ei pea allkirjanäidist kirjutama, kui ta esitab elamisloa pikendamise taotluse iseteeninduses.
[RT I, 02.06.2023, 1 - jõust. 05.06.2023]

§ 6.   Esitatud andmete õigsuse kinnitamine

  (1) Taotleja allkirjastab taotluse iga lehekülje. Allkirjastamisega kinnitab ta, et ta ei ole esitanud taotluses valeandmeid ega lisanud taotlusele võltsitud dokumente.

  (11) Kui taotleja esitab elamisloa pikendamise taotluse iseteeninduses, kinnitab ta, et ta ei ole esitanud taotluses valeandmeid.
[RT I, 02.06.2023, 1 - jõust. 05.06.2023]

  (2) Kui taotleja ei ole võimeline taotlust allkirjastama, jäetakse vastavad väljad tühjaks. Taotlust vastuvõttev ametnik teeb taotlusele märke väljade tühjaks jätmise põhjuse kohta.

§ 7.   Andmete ja dokumentide esitamine

  (1) Taotleja on kohustatud andma Politsei- ja Piirivalveameti nõudmisel suulisi ja kirjalikke seletusi, esitama täiendavaid või täpsustavaid andmeid ning kõik tema valduses olevad dokumendid või tõendid, mis omavad rahvusvahelise kaitse taotluse või elamisloa pikendamise taotluse menetlemisel tähtsust.

  (2) Kui taotleja jätab Politsei- ja Piirivalveametile esitamata dokumendi või tõendi, mis on tema rahvusvahelise kaitse taotluse menetlemisel või elamisloa pikendamise taotluse menetlemisel olulise tähtsusega ning mida taotlejal on võimalik selle puudumisel hankida, või kui taotleja esitab rahvusvahelise kaitse taotluse menetlemisel teadvalt ebaõigeid andmeid, annab ebaõigeid seletusi või jätab andmeid teadvalt esitamata või seletusi andmata, siis võib Politsei- ja Piirivalveamet lõpetada rahvusvahelise kaitse taotluse menetluse, tehes tagasilükkamise otsuse või lõpetada elamisloa pikendamise taotluse menetluse, tehes taotluse läbivaatamata jätmise otsuse. Rahvusvahelise kaitse taotluse tagasilükkamise või elamisloa pikendamise taotluse läbi vaatamata jätmise otsusest teavitatakse taotlejat viivitamata.

  (3) Politsei- ja Piirivalveameti kutsel on taotleja kohustatud isiklikult ilmuma Politsei- ja Piirivalveametisse kirjalike või suuliste seletuste andmiseks elamisloa andmise või elamisloa pikendamise aluseks olevate asjaolude kohta.

§ 8.   Ärakuulamine ning otsuste ja toimingute teatavaks tegemine

  (1) Käesolevas määruses sätestatud toimingud ja haldusaktid tehakse teatavaks taotleja poolt taotluses esitatud kontaktandmetel. Kui taotlejal on esindaja, tehakse määruses sätestatud toimingud ja haldusaktid teatavaks esindaja poolt taotluses esitatud kontaktandmetel.

  (2) Rahvusvahelise kaitse taotluse tagasilükkamise, elamisloa andmise, pikendamise ning elamisloa andmisest või pikendamisest keeldumise otsus tehakse taotlejale või tema esindajale teatavaks kirjalikult posti teel või muul sobival viisil. Kui taotlejal ei ole esindajat, tõlgitakse nimetatud otsus taotlejale tervikuna kirjalikult või suuliselt.

  (3) Politsei- ja Piirivalveamet saadab pagulasele või täiendava kaitse või perekonnaliikme elamisloa saanud välismaalasele tema elamisloa kehtetuks tunnistamise menetluse algatamise kohta kirjaliku teate. Enne elamisloa kehtetuks tunnistamise otsuse tegemist annab Politsei- ja Piirivalveamet välismaalasele võimaluse esitada vastuväiteid ja arvamusi.

  (4) Pagulase või täiendava kaitse või perekonnaliikme elamisloa saanud välismaalase elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus tehakse välismaalasele kirjalikult teatavaks rahvastikuregistris registreeritud elukoha aadressil. Kui välismaalasel on esindaja, tehakse otsus teatavaks kirjalikult tema esindajale esindaja esitatud kontaktandmetel.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud otsuste teatavaks tegemine loetakse toimunuks, kui taotlejale või tema esindajale on toimetatud kätte kirjalik teade taotleja või tema esindaja poolt taotluses esitatud postiaadressil. Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud otsuse teatavaks tegemine loetakse toimunuks, kui välismaalasele on toimetatud kätte kirjalik teade rahvastikuregistris registreeritud elukoha andmetel või kui välismaalase esindajale on toimetatud kätte kirjalik teade esindaja poolt esitatud postiaadressil.

2. peatükk Rahvusvahelise kaitse taotluses ja elamisloa pikendamise taotluses esitatavad andmed ja dokumendid 

§ 9.   Rahvusvahelise kaitse taotluses esitatavad andmed

  (1) Rahvusvahelise kaitse taotluses esitab taotleja järgmised andmed:
  1) taotleja isikuandmed, sealhulgas eesnimi või -nimed, perekonnanimi või -nimed ja muud nimed, mida taotleja kasutab või on kasutanud, sugu, sünniaeg, vanus, kui ei ole teada täpne sünniaeg, Eesti isikukood, kui see on olemas, sünnikoht ning perekonnaseis;
[RT I, 02.06.2023, 1 - jõust. 05.06.2023]
  2) andmed taotleja kodakondsuse või kodakondsuste või nende puudumise kohta, samuti andmed varasemate kodakondsuste kohta;
  3) andmed taotleja rahvuse või rahvusrühma kuulumise ja usu kohta;
  4) andmed taotleja keelteoskuse kohta, sealhulgas taotleja emakeel ja võõrkeeled;
  5) taotleja elukoha aadress ja kontaktandmed Eestis, sealhulgas postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress.

  (2) Rahvusvahelise kaitse taotluses esitab taotleja enda isikut tõendavate dokumentide, päritoluriigist lahkumise, päritoluriigis kasutatud sidevahendite, reisiteekonna ja Eestisse saabumise kohta järgmised andmed:
[RT I, 02.06.2023, 1 - jõust. 05.06.2023]
  1) andmed isikut tõendavate dokumentide või nende puudumiste kohta, sealhulgas dokumendi nimetus, selle väljaandnud riik ja asutus, dokumendi number, kehtivusaja algus ja lõpp ning dokumendi saamise asjaolud;
  2) andmed taotleja viimase alalise elukoha kohta päritoluriigis, sealhulgas postiaadress ning elamisperioodi algus ja lõpp;
  21) andmed taotleja päritoluriigis viimati kasutatud sidevahendite kohta, sealhulgas telefoninumber ja e-posti aadress;
[RT I, 02.06.2023, 1 - jõust. 05.06.2023]
  3) andmed taotleja päritoluriigist lahkumise kohta, sealhulgas lahkumise aeg, kasutatud transpordivahendid, riigipiiri ületamise koht ja viis ning probleemid päritoluriigist lahkumisel;
  4) andmed reisiteekonna kohta Eestisse ning teistes riikides viibimise ja peatumise kohta, sealhulgas aeg, kasutatud transpordivahendid, riigipiiri ületamise koht ja viis, õiguslik alus, reisipiletid;
  5) andmed Eestisse saabumise ja Eestis viibimise kohta, sealhulgas saabumise aeg ja õiguslik alus, riik, kust taotleja Eestisse saabus, riigipiiri ületamise koht ja viis, kasutatud transpordivahendid, Eestisse tuleku eesmärk, põhjendus selle kohta, kui rahvusvahelise kaitse taotlust ei esitatud kohe pärast Eestisse saabumist;
  6) andmed varasema Eestis viibimise, Eestis elavate sugulaste ja tuttavate kohta;
  7) andmed varasemate rahvusvahelise kaitse taotluste või muude kaitsetaotluste kohta, sealhulgas varem Eestis või teistes riikides esitatud taotlused, taotlemise aeg ja põhjused ning nende taotluste suhtes tehtud otsused.

  (3) Rahvusvahelise kaitse taotluses esitab taotleja enda rahvusvahelise kaitse taotlemise põhjuste ja sellega seotud asjaolude kohta järgmised andmed:
  1) andmed ja kirjeldus päritoluriigist lahkumise ning elamisloa taotlemise põhjuste kohta, sealhulgas põhjuste kohta, mis takistavad või võivad takistada taotleja tagasipöördumist päritoluriiki;
  2) andmed taotleja organisatsioonilise kuuluvuse kohta, sealhulgas nimi, liikmeks astumise või organisatsioonis osalemise aeg ja põhjus, taotleja positsioon, funktsioonid ja tegevus selles;
  3) andmed taotleja kriminaalkorras karistamise ja vabadusekaotusega karistamise kohta;
  4) andmed taotleja sõjaväeteenistuse, sealhulgas teenistuse kohta kaadrisõjaväelasena välisriigi relvajõududes;
  41) andmed taotleja sõjaväekohustuse, sealhulgas mobilisatsioonikohustuse ja reservis olemise kohta;
[RT I, 02.06.2023, 1 - jõust. 05.06.2023]
  5) andmed selle kohta, kas taotleja töötab või on varem töötanud mõne riigi luure- või julgeolekuteenistuses või teinud nendega kaastööd;
  6) andmed taotleja dessantoperatsioonideks, diversiooni või sabotaaži alal eriväljaõppe või -ettevalmistuse saamise kohta;
  7) andmed taotleja osalemise kohta karistusoperatsioonides tsiviilelanikkonna vastu;
  8) andmed taotleja osalemise kohta sõjaväelistes operatsioonides teiste riikide territooriumil;
  9) muu teave või märkused, mida taotleja peab vajalikuks lisada oma taotluses.

  (4) Rahvusvahelise kaitse taotluses esitab taotleja täiendavalt järgmised andmed:
  1) taotleja abikaasa või elukaaslase isikuandmed, sealhulgas eesnimi või -nimed, perekonnanimi või -nimed, muud nimed, mida taotleja abikaasa või elukaaslane kasutab või on kasutanud, sugu, sünniaeg, vanus, kui pole teada täpset sünniaega, Eesti isikukood, kui on olemas, sünniriik, kodakondsus või kodakondsused, rahvus või rahvusrühm, emakeel, muud keeled, mida abikaasa või elukaaslane oskab, abielu sõlmimise või kooselu alguse aeg, asukohariik, esitatud rahvusvahelise kaitse taotlused, elukoht;
  2) taotleja teiste perekonnaliikmete isikuandmed, sealhulgas seos taotlejaga, eesnimi või -nimed, perekonnanimi või -nimed, sugu, sünni- ja surmaaeg, vanus, kui pole teada täpset sünniaega, sünniriik, kodakondsus või kodakondsused, perekonnaseis, laste arv, asukohariik, esitatud rahvusvahelise kaitse taotlused, elukoht;
  3) andmed taotleja hariduse ja töö kohta, sealhulgas omandatud haridus ja eriala, õppeasutuse nimetus, lõpetamise aeg, elukutse, viimane töökoht ja amet;
  4) taotleja elulookirjeldus;
  5) andmed taotleja tervisliku seisundi ja haiguste kohta;
  6) andmed taotlusele lisatud dokumentide ja tõendite või nende puudumise kohta, sealhulgas dokumendi või tõendi nimetus, võimalusel selle väljaandja, number ja väljaandmise aeg.

  (5) Pagulase staatuse või täiendava kaitse saanud välismaalase perekonnaliige esitab rahvusvahelise kaitse taotluses järgmised andmed:
  1) käesoleva paragrahvi lõikes 1, lõike 2 punktides 1, 2, 6 ja 7 ning lõikes 3 loetletud andmed;
  2) andmed Eestisse saabumise aja ja õigusliku aluse ning Eestisse tuleku eesmärgi kohta;
  3) perekonnaliikme abikaasa isikuandmed, sealhulgas eesnimi või -nimed, perekonnanimi või -nimed, sugu, sünniaeg, vanus, kui pole teada täpset sünniaega, Eesti isikukood, kui on olemas, sünniriik, kodakondsus või kodakondsused, abielu sõlmimise aeg või teise perekonnaliikme isikuandmed, sealhulgas seos taotlejaga, eesnimi või -nimed, perekonnanimi või -nimed, sugu, sünniaeg, vanus, kui pole teada täpset sünniaega, sünniriik, kodakondsus või kodakondsused.

  (6) Lisaks käesoleva paragrahvi lõigetes 1–5 nimetatud andmetele kannab ametnik taotlusele järgmised andmed:
  1) taotluse andmed, sealhulgas registreerimise kuupäev ja kellaaeg, taotluse registreerimisnumber, taotluse vastu võtnud ametiasutus;
  2) [kehtetu - RT I, 02.06.2023, 1 - jõust. 05.06.2023]
  3) märge selle kohta, kas taotleja on täisealine ning kas ta saabus Eestisse ja viibib Eestis üksi, ilma vanema, eestkostja või muu seadusliku esindajata;
  4) andmed pärast rahvusvahelise kaitse taotluse esitamist läbiviidud toimingute kohta, sealhulgas taotleja isiku tuvastamine või isikusamasuse kontrollimine, taotleja ja tema asjade läbivaatus, asjade ja dokumentide hoiule võtmine, fotografeerimine, daktüloskopeerimine ning sõrmejäljeandmete edastamine automaatse biomeetrilise isikutuvastuse süsteemi andmekogusse ja Eurodaci keskandmebaasi vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 604/2013, DNA-proovi võtmine ja selle edastamine riiklikusse DNA-registrisse, tervisekontrolli korraldamine ja selle läbiviimise kuupäev;
[RT I, 26.08.2022, 1 - jõust. 29.08.2022]
  5) taotluse vastuvõtmise juures viibinud taotleja esindaja, seadusjärgse esindaja või muu isiku ees- ja perekonnanimi või -nimed ning kontaktandmed, sealhulgas postiaadress, kontakttelefon ja e-posti aadress;
  6) taotluse vastuvõtmise juures viibinud tõlgi ees- ja perekonnanimi või -nimed ning kontaktandmed, sealhulgas postiaadress, kontakttelefon ja e-posti aadress ning kinnitus selle kohta, et tõlge on korrektne;
  7) taotluse vastu võtnud ja täitnud ametniku andmed, sealhulgas ees- ja perekonnanimi või -nimed, ametikoht.

§ 10.   Elamisloa pikendamise taotluses esitatavad andmed

  (1) Elamisloa pikendamise taotluses esitab taotleja järgmised andmed:
  1) taotleja isikuandmed, sealhulgas eesnimi või -nimed, perekonnanimi või -nimed, sugu, sünniaeg, Eesti isikukood, sünniriik, kodakondsus või kodakondsused;
  2) taotleja elukoha ja kontaktandmed, sealhulgas postiaadress, kontakttelefon ja e-posti aadress;
  3) andmed isikut tõendavate dokumentide või nende puudumise kohta, sealhulgas dokumendi nimetus, selle välja andnud riik ja asutus, dokumendi number, kehtivusaja algus ja lõpp ning dokumendi saamise asjaolud;
  4) andmed elamisloa pikendamisega seotud asjaolude kohta, sealhulgas kodakondsusjärgselt riigilt kaitse vastuvõtmine, mõnelt riigilt kodakondsuse ja elamisloa taotlemine ning selle saamine, varasema kodakondsuse taastamine, päritoluriiki tagasipöördumine;
  5) andmed pagulase staatuse ja täiendava kaitse andmise aluste kohta ja põhjuste kohta, mis takistavad või võivad takistada taotleja tagasipöördumist päritoluriiki;
  6) andmed taotleja kriminaalkorras karistamise kohta;
  7) muu informatsioon või märkused, mida taotleja peab vajalikuks lisada oma elamisloa pikendamise taotluses.

  (2) Elamisloa pikendamise taotluses esitab pagulase staatuse või täiendava kaitse saanud välismaalase perekonnaliige järgmised andmed:
  1) käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1–3, 6 ja 7 loetletud andmed;
  2) andmed elamisloa pikendamisega seotud asjaolude kohta, sealhulgas päritoluriiki tagasipöördumine, mõnelt riigilt elamisloa taotlemine;
  3) andmed perekonnaliikme abielu kohta, sealhulgas abikaasa ees- ja perekonnanimi või - nimed, sünniaeg, abielu sõlmimise aeg.

§ 101.   Esindajast teatamine

  Kui taotleja volitab rahvusvahelise kaitse taotluse menetluses või elamisloa pikendamise taotluse menetluses pärast taotluse esitamist ennast esindama teise isiku, peab ta Politsei- ja Piirivalveametile viivitamata teatama esindaja nime ja kontaktandmed ning edastama volikirja koopia.
[RT I, 02.06.2023, 1 - jõust. 05.06.2023]

§ 11.   Elamisloa pikendamise taotlemisel esitatavad dokumendid

  Elamisloa pikendamise taotlemisel esitab taotleja järgmised dokumendid:
  1) taotlus;
[RT I, 14.01.2017, 1 - jõust. 18.01.2017]
  2) taotleja isikut tõendav dokument;
  21) taotleja reisidokument;
[RT I, 02.06.2023, 1 - jõust. 05.06.2023]
  3) foto.

§ 111.   Õigeid andmeid tõendav dokument

  Kui taotleja taotleb elamisluba põhjusel, et reisidokumenti või elamisloakaardile kantud andmed on muutunud või ebaõiged, lisab ta elamisloa taotlusele õigeid andmeid tõendava dokumendi.
[RT I, 02.06.2023, 1 - jõust. 05.06.2023]

3. peatükk Taotluse läbivaatamine 

§ 12.   Rahvusvahelise kaitse taotluse läbivaatamine

  (1) Rahvusvahelise kaitse taotlus vaadatakse läbi, kui selle läbivaatamise eest vastutab Eesti Vabariik, vastavalt Euroopa Liidu Nõukogu määrusele (EÜ) nr 343/2003, millega kehtestatakse kriteeriumid ja mehhanismid selle liikmesriigi määramiseks, kes vastutab mõnes liikmesriigis kolmanda riigi kodaniku esitatud rahvusvahelise kaitse taotluse läbivaatamise eest. Rahvusvahelise kaitse taotluse läbivaatamise eest vastutava liikmesriigi määrab Politsei- ja Piirivalveamet.

  (2) Politsei- ja Piirivalveamet vaatab rahvusvahelise kaitse taotluse läbi ja otsustab rahvusvahelise kaitse taotluse tagasilükkamise, elamisloa andmise või selle andmisest keeldumise kuue kuu jooksul rahvusvahelise kaitse taotluse esitamise päevast arvates.

  (3) Politsei- ja Piirivalveamet võib põhjendatud vajaduse korral pikendada käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud tähtaega, kui rahvusvahelise kaitse taotluses esitatud andmete, taotlusele lisatud dokumentide õigsuse ja taotleja seaduses sätestatud tingimustele vastavuse kontrollimine kestab taotluse läbivaatamiseks sätestatud tähtajast kauem.

  (4) Rahvusvahelise kaitse taotluse läbivaatamise tähtaega pikendatakse välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse §-s 181 sätestatud korras. Rahvusvahelise kaitse taotluse läbivaatamise tähtaja pikendamise, selle põhjuse ja otsuse tegemise uue eeldatava tähtaja teeb Politsei- ja Piirivalveamet taotlejale või tema esindajale kirjalikult teatavaks taotluses märgitud postiaadressil või e-posti aadressil.
[RT I, 10.05.2016, 8 - jõust. 13.05.2016]

§ 13.   Piiril esitatud varjupaigataotluse läbivaatamine
[Kehtetu - RT I, 10.05.2016, 8 - jõust. 13.05.2016]

§ 14.   Elamisloa pikendamise taotluse läbivaatamine

  (1) Elamisloa pikendamise või selle pikendamisest keeldumise otsuse teeb Politsei- ja Piirivalveamet kolme kuu jooksul taotluse esitamise päevast arvates, kuid kõige hiljem kümme päeva enne tähtajalise elamisloa kehtivusaja lõppemist, kui elamisloa pikendamise taotlus on esitatud vähemalt kolm kuud enne tähtajalise elamisloa kehtivusaja lõppemist.
[RT I, 02.06.2023, 1 - jõust. 05.06.2023]

  (2) Politsei- ja Piirivalveamet võib käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud tähtaega pikendada, kui elamisloa pikendamise taotluses esitatud andmete, taotlusele lisatud dokumentide õigsuse ja taotleja seaduses sätestatud tingimustele vastavuse kontrollimine kestab taotluse läbivaatamiseks sätestatud tähtajast kauem.

  (3) Elamisloa pikendamise taotluse läbivaatamise tähtaja igakordsel pikendamisel ei tohi uus tähtaeg ületada käesolevas määruses sätestatud esialgset tähtaega. Taotluse läbivaatamise tähtaja pikendamise, selle põhjuse ja uue tähtaja teeb Politsei- ja Piirivalveamet taotlejale või tema esindajale kirjalikult teatavaks taotluses märgitud postiaadressil või e-posti aadressil.

4. peatükk Rakendussäte 

§ 15.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2016. aastal.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json