Teksti suurus:

Peediseemne kategooriad ning peediseemne tootmise ja turustamise nõuded

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:24.03.2007
Avaldamismärge:RTL 2006, 37, 635

Peediseemne kategooriad ning peediseemne tootmise ja turustamise nõuded1

Vastu võetud 24.04.2006 nr 52

Määrus kehtestatakse «Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse» § 3 lõike 3, § 65 lõigete 4 ja 7, § 73 lõigete 5 ja 7, § 74 lõike 5, § 75 lõigete 2 ja 4, § 96 lõike 2, § 97 lõigete 2 ja 10, § 101 lõike 4, § 104 lõike 4, § 105 lõike 5 ning § 117 lõike 5 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse liiki Beta vulgaris L. kuuluva suhkru- ja söödapeedi seemne kategooriad ning nende kvaliteedinõuded, tootmise nõuded, sertifitseerimise kord ja nõuded, sertifitseeritavate liikide loetelu, seemne sertifitseerimist tõendava dokumendi sisu nõuded ja kehtivusaeg, seemne pakendamise nõuded, pakendamisloa taotluse sisu ja vormi nõuded, pakendamisloa sisu nõuded, pakendamise ja müügipakendi sulgemise ning seemne müügipakendi ja partii märgistamise nõuded, sertifitseerimist või kontrollimist tõendavate dokumentide väljaandmise kord ning etikettide sisu ja vormi nõuded, turustamise nõuded, lõpuni sertifitseerimata seemnepartii etiketi ja saatedokumentide nõuded ning nõuded järelkontrolli sageduse ja ulatuse kohta.

2. peatükk
PEEDISEEMNE KATEGOORIAD

§ 2. Peediseemne kategooriad ning nende tähistused

(1) Supereliitseemne kategooria seeme tähistusega SE on seeme, mis:
1) on toodetud õiguslikul alusel ja sordi säilitamiseks ettenähtud meetodite kohaselt supereliitseemnele eelneva põlvkonna seemnest;
2) on ette nähtud supereliitseemne või eliitseemne tootmiseks või sertifitseeritud seemne tootmiseks;
3) vastab supereliitseemne kohta kehtestatud nõuetele;
4) on sertifitseeritud.

(2) Eliitseemne kategooria seeme tähistusega E on seeme, mis:
1) on toodetud õiguslikul alusel ja sordi säilitamiseks ettenähtud meetodite kohaselt supereliitseemnest;
2) on ette nähtud sertifitseeritud seemne tootmiseks;
3) vastab eliitseemne kohta kehtestatud nõuetele;
4) on sertifitseeritud.

(3) Sertifitseeritud seemne kategooria seeme tähistusega C on seeme:
1) mis on toodetud õiguslikul alusel ja sordi säilitamiseks ettenähtud meetodite kohaselt eliitseemnest või eliitseemnele eelneva põlvkonna seemnest;
2) mis on ette nähtud peedi tootmiseks;
3) mis vastab sertifitseeritud seemne kohta kehtestatud nõuetele;
4) mis on sertifitseeritud.

§ 3. Peediseeme

(1) Monoseeme on nõuetekohane üheseemnelise viljaga peediseeme.

(2) Täppiskülviseeme on nõuetekohane seeme, mis on ette nähtud täppiskülvikus kasutamiseks.

3. peatükk
PEEDISEEMNE TOOTMISE JA SERTIFITSEERIMISE NÕUDED

§ 4. Peediseemne kvaliteedinõuded

(1) Peediseemne kvaliteedinõuded on järgmised:

Jrk nr Liigi nimi Minimaalne analüütiline puhtus (%)2 Minimaalne idanevus (%) Maksimaalne niiskusesisaldus seemnes (%)2

1.

Suhkrupeet:      
monoseeme 97 80 15
täppiskülviseeme 97 75 15
suurema kui 85% diploidsusega sordi mitmeseemnelise viljaga seeme 97 73 15
muu seeme kui mono- või täppiskülviseeme 97 68 15

2.

Söödapeet:      
suurema kui 85% diploidsusega sordi mitmeseemnelise viljaga seeme, monoseeme, täppiskülviseeme 97 73 15
muu seeme 97 68 15

(2) Teiste liikide seemnete sisaldus peediseemnepartiis ei tohi ületada 0,3%.

(3) Monoseemne kohta esitatavad nõuded on järgmised:
1) vähemalt 90% idandatud seemne kobarakestest annavad ühe idandi;
2) seemne kobarakesi, mis annavad vähemalt kolm idandit, ei ole rohkem kui 5%.

(4) Suhkrupeedi täppiskülviseemne kohta esitatavad nõuded on järgmised:
1) vähemalt 70% idandatud seemne kobarakestest annavad ühe idandi;
2) seemne kobarakesi, mis annavad vähemalt kolm idandit, ei ole rohkem kui 5%.

(5) Söödapeedi täppiskülviseemne kohta esitatavad nõuded on järgmised:
1) suurema kui 85% diploidsusega sordi puhul annavad vähemalt 58% idandatud seemne kobarakestest ühe idandi;
2) muu seemne puhul annavad vähemalt 63% idandatud seemne kobarakestest ühe idandi;
3) seemne kobarakesi, mis annavad vähemalt kolm idandit, ei ole rohkem kui 5%.

(6) Peedi supereliit- ja eliitseeme puhul ei tohi inertse lisandi osa selles ületada 1,0%.

(7) Sertifitseeritud peediseeme puhul ei tohi inertse lisandi osa selles ületada 0,5%.

(8) Sertifitseeritud granuleeritud peediseemne puhul määratakse peediseemne kvaliteet veel granuleerimata töödeldud seemnest.

(9) Peediseemne kvaliteeti vähendavaid taimekahjustajaid, sealhulgas laokahjureid, võib seemneproovis esineda võimalikult vähe.

§ 5. Tootmise nõuded

(1) Supereliit- või eliitseemne tootmise korral samal kasvukohal peab peediseemne teise sordi või sama sordi mittesordiehtsa peediseemne või madalama kategooria seemne kasvatamisest olema möödunud vähemalt kaks aastat, sertifitseeritud seemne tootmise korral samal kasvukohal vähemalt üks aasta.

(2) Peediseemne tootmise korral peab välistama toodetava seemne segunemise mis tahes viisil naabruses asuvalt seemnepõllult pärit seemnega.

§ 6. Vahemaa nõuded

(1) Peediseemne tootmise korral peavad taimed olema kaitstud võõrtolmlemise eest.

(2) Lõikes 1 nimetatud taimede võõrtolmlemise eest kaitsmiseks peab seemnepõld olema võõrtolmlemist võimaldavate taimedega põldudest eraldatud kas piisava vahemaaga või selles paragrahvis nimetatud juhul piisavat kaitset tagaval muul viisil.

(3) Peediseemne tootmise korral on väikseim vahemaa seemnepõllu ja võõrtolmlemist põhjustada võiva põllu vahel järgmine:

Põllukultuur Minimaalne vahemaa (m)
1) peedi supereliit- ja eliitseemne tootmise puhul:  
perekond Beta õietolmuallikast 1000
2) sertifitseeritud suhkrupeedi seemne tootmise puhul:  
perekond Beta õietolmuallikast, mis on selles punktis nimetamata; 1000
ettenähtud tolmleja või üks ettenähtud tolmlejatest on diploidne tetraploidsest suhkrupeedi õietolmuallikast;

ettenähtud tolmleja on eranditult tetraploidne diploidsest suhkrupeedi õietolmuallikast;

suhkrupeedi õietolmuallikast, mille ploidsus on teadmata;

  600
ettenähtud tolmleja või üks ettenähtud tolmlejatest on diploidne diploidsest suhkrupeedi õietolmuallikast;

ettenähtud tolmleja on eranditult tetraploidne tetraploidsest suhkrupeedi õietolmuallikast;

kahe suhkrupeedi seemnepõllu vahel, kui ei kasutata isassteriilseid taimi;

  300
3) sertifitseeritud söödapeedi seemne tootmise puhul:  
perekond Beta õietolmuallikast, mis on selles punktis nimetamata; 1000
ettenähtud tolmleja või üks ettenähtud tolmlejatest on diploidne tetraploidsest söödapeedi õietolmuallikast;

ettenähtud tolmleja on eranditult tetraploidne diploidsest söödapeedi õietolmuallikast;

söödapeedi õietolmuallikast, mille ploidsus on teadmata;

  600
ettenähtud tolmleja või üks ettenähtud tolmlejatest on diploidne diploidsest söödapeedi õietolmuallikast;

ettenähtud tolmleja on eranditult tetraploidne tetraploidsest söödapeedi õietolmuallikast;

kahe söödapeedi seemnepõllu vahel, kui ei kasutata isassteriilseid taimi;

  300

(4) Lõikes 3 nimetatud vahemaad ei pea järgima, kui:
1) on olemas piisav kaitse võõrtolmleja eest või
2) seemnepõldudel kasvavad sordid kasutavad sama tolmuandjat.

(5) Kui sordi ploidsus ei ole sordilehes või Euroopa Liidu ühtses põllukultuuride sordilehes märgitud, käsitatakse seda sorti kui teadmata ploidsusega sorti ja selle sordi seemnepõllu minimaalne kaugus teisest peediseemnepõllust on 600 m.

§ 7. Sertifitseerimise kord

(1) Taimetoodangu Inspektsioon sertifitseerib peediseemne rahvusvaheliste nõuete kohaselt. Peediseemne sertifitseerimise nõuetele vastavuse kontrollimiseks tehakse põldtunnustamine ning korraldatakse proovide analüüsimine ja järelkontrolli põldkatsed.

(2) Peediseemne sertifitseerimiseks esitab taotluse sordi omanik, esindaja või säilitaja 15. aprilliks Taimetoodangu Inspektsioonile.

(3) Põldtunnustamist teeb järelevalveametnik või sertifitseeritud seemne kategooria puhul volitatud põldtunnustaja.

(4) Sertifitseeritud peediseemne tootmise korral tehakse seemnepõllul vähemalt üks põldtunnustamine ning eliitseemne tootmise korral tehakse seemnepõllul vähemalt kaks põldtunnustamist, millest esimene tehakse taotluse esitamise aastal ja teine sellele järgneval aastal.

(5) Sertifitseerimise nõuetele vastava peediseemnepartii kohta väljastab Taimetoodangu Inspektsioon põldtunnustamise, laboratoorse analüüsi ja järelkontrolli põldkatsete tulemusi arvestades lisas 1 toodud vormi kohase seemnetunnistuse ning nõuetekohased etiketid või määrab trükkida lubatud etikettide arvu.

§ 8. Seemnepõllu nõuded

(1) Põldtunnustamine tehakse taimede sellises arengustaadiumis, mis võimaldab hinnata taimede liigiehtsust ja -puhtust, sordiehtsust ja -puhtust ning seemne kvaliteeti vähendavate taimekahjustajate levikut.

(2) Põldtunnustatava seemnepõllu ääred peavad olema niidetud.

(3) Seemnepõllul ei tohi esineda eelkultuurist pärit taimi, mille seemet on kasvava liigi ja sordi seemnest laborikatse käigus raske eraldada, samuti umbrohutaimi või teiste liikide taimi määral, mis võib mõjutada kasvava taimiku liigiehtsust ja -puhtust ning sordiehtsust ja -puhtust või määral, mis takistab põldtunnustamist.

(4) Peediseemnepõllu eelkultuur peab olema sobiv peediseemne (Beta vulgaris L.) tootmiseks.

§ 9. Sordiehtsuse ja -puhtuse nõuded

Sertifitseeritav peediseeme peab olema piisavalt sordiehtne ja -puhas. Sordipuhtust kontrollitakse järelkontrolli katsete käigus.

§ 10. Proovi võtmine ja proovi suurus

(1) Järelevalveametnik või volitatud seemneproovi võtja võtab seemnepartiist rahvusvaheliselt kehtestatud metoodika kohaselt seemneproovi peediseemne kvaliteedi määramiseks ja sulgeb sertifitseeritava seemnepartii müügipakendi või konteineri Taimetoodangu Inspektsiooni turvakleebise või plommiga. Seemnepartii omanik tagab metoodikakohase juurdepääsu pakendile või konteinerile.

(2) Sertifitseeritav seemnepartii peab olema ühtlase kvaliteediga ja teistest partiidest eraldatud ning nõuetekohaselt märgistatud.

(3) Suhkrupeedi ja söödapeedi (Beta vulgaris L.) seemnepartii maksimaalne lubatud kaal on 20 000 kg ja seemneproovi minimaalne lubatud kaal on 500 g.

(4) Peediseemnepartii maksimaalne lubatud kaal võib olla kuni viis protsenti lubatust suurem.

§ 11. Seemne kvaliteeti vähendavad taimekahjustajad

Seemne kvaliteeti vähendavaid taimekahjustajaid võib seemnepõllul esineda võimalikult vähe. Seemne kvaliteeti vähendavate taimekahjustajate leviku hindamisel kontrollitakse taimekahjustaja esinemist seemnepõllul visuaalselt.

§ 12. Sertifitseeritava peediseemne nõuded

(1) Sertifitseeritakse peediseeme, mis on liigi- ja sordiehtne, liigi- ja sordipuhas, on läbinud järelkontrolli katsed ning vastab kvaliteedi, sealhulgas põlvnemise ning taimetervise nõuetele.

(2) Taimetoodangu Inspektsioon sulgeb nõuetekohase seemnepartii müügipakendi või konteineri turvakleebise või plommiga.

(3) Teises liikmesriigis või samaväärseks tunnistatud riigis toodetud lõpuni sertifitseerimata seemnepartii sertifitseeritakse, kui seeme:
1) põlvneb otse teises liikmesriigis või «Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse» § 109 lõikes 1 nimetatud riigis toodetud supereliit-, eliit- või esimese põlvkonna sertifitseeritud seemnest;
2) on tootjariigis koristatud;
3) on tootjariigis tehtud põldtunnustamise käigus tunnistatud selle kategooria seemne kohta kehtestatud nõuete kohaseks ning mille pakend on märgistatud nõuetekohase etiketiga ja seemnepartii on varustatud nõuetekohase saatedokumendiga.

(4) Sertifitseerida võib idanevuse nõuetele mittevastava supereliit- või eliitseemne, kui on tagatud supereliit- või eliitseemne tegelik idanevus ja müügipakendil on sellekohane märgistus koos turustaja nime ja aadressiga ning seemnepartii numbriga.

4. peatükk
PEEDISEEMNE PAKENDAMINE

§ 13. Pakendamise nõuded

(1) Supereliit-, eliit- ja sertifitseeritud seemne, välja arvatud sertifitseeritud peediseemne EL väikepakendi müügipakendi sulgemiskoht peab olema pitseeritud Taimetoodangu Inspektsiooni plommi või turvakleebisega või peab pakendi sulgemiskohal olema läbi õmmeldud etiketiga. Müügipakend peab olema suletud selliselt, et seda ei oleks võimalik avada ilma pitseeringut (plommi, turvakleebist või etiketti) rikkumata.

(2) Peediseemne müügi- ja EL väikepakend peab olema suletud selliselt, et seda ei oleks võimalik avada plommi, turvakleebist või etiketti rikkumata.

(3) EL väikepakend peab olema varustatud tootja etiketiga või nõuetekohase trükitud või tembeldatud teabega.

(4) Pakendatud ja märgistatud seemne müügipakendi võib avada ja uuesti sulgeda üksnes volitatud seemneproovi võtja järelevalve all, kui sellises müügipakendis olevat seemet kavatsetakse pärast uuesti sulgemist turustada. Sellisel juhul peavad pakendi uuesti sulgemise kuupäev ja sõnad «Taimetoodangu Inspektsioon» olema märgitud etiketile.

§ 14. Pakendamisluba

(1) Peediseemne pakendamisega tegeleda sooviv isik esitab pakendamisloa saamiseks Taimetoodangu Inspektsioonile lisas 2 toodud vormi kohase taotluse.

(2) Seemne pakendamise loale märgitakse järgmised andmed:
1) pakendaja nimi;
2) pakendaja registri- või isikukood;
3) pakendaja kontaktisiku nimi ja kontaktandmed;
4) pakendaja kontaktandmed;
5) pakendamisloa number;
6) tegevusvaldkond;
7) pakendamisloa väljaandmise kuupäev;
8) pakendamisloa kehtivus;
9) pakendamisloa väljaandja nimi ja allkiri.

(3) Seemne pakendamise luba kinnitatakse Taimetoodangu Inspektsiooni pitseriga.

§ 15. Märgistamine

(1) Nõuetekohane etikett, välja arvatud sertifitseeritud peediseemne EL väikepakendi etikett kinnitatakse Taimetoodangu Inspektsiooni järelevalveametniku järelevalve all peediseemne müügipakendi välisküljele või läbipaistva müügipakendi sisse selliselt, et etikett oleks loetav. Kasutada võib isekleepuvat etiketti.

(2) Peediseemne müügipakend märgistatakse, trükkides etiketil nõutava teabe etiketile või müügipakendile järelevalveametniku järelevalve all.

(3) Peediseemne müügipakendi etiketil ettenähtud teabe trükkimisel müügipakendile trükitakse teave kustumatult otse pakendile. Teabele lisab järelevalveametnik sertifitseeritud seemnepartii numbri.

(4) Enne etiketi trükkimist teavitab pakendaja järelevalveasutust vajaminevate etikettide arvust.

(5) Järelevalveasutus määrab seemnepartii numbri ja trükkida lubatavate etikettide arvu.

(6) Geneetiliselt muundatud sordist pärineva seemne puhul märgitakse seemnetunnistusele, etiketile ja muule dokumendile sellekohane teave.

(7) Teave seemne keemilise töötlemise kohta märgitakse etiketile ja pakendile.

§ 16. Peediseemne väikepakend

Peediseemne Euroopa Liidu väikepakend (edaspidi EL väikepakend) on müügipakend, mis sisaldab sertifitseeritud peediseemet kuni:
1) 100 000 tükki või kuni 2,5 kg täppiskülviks ettenähtud puhtimata või granuleerimata mono- või liitseemet;
2) 10 kg granuleerimata seeme puhul. Seemnete kaalu hulka ei arvata puhtimisvahendite, granuleeritud pestitsiidide ja muude tahkete ainete kaalu.

§ 17. Etiketi värvi ja suuruse nõuded

(1) Etiketi, välja arvatud EL väikepakendi etiketi minimaalne suurus on 110 × 67 mm.

(2) Supereliitseemne etikett on valget värvi violetse diagonaalse triibuga, eliitseemne etikett, kaasa arvatud EL väikepakendi etikett, on valget värvi, sertifitseeritud seemne etikett, kaasa arvatud EL väikepakendi etikett, on sinist värvi, teises liikmesriigis või samaväärseks tunnistatud riigis toodetud lõpuni sertifitseerimata seemne etikett on halli värvi.

§ 18. Etiketi ja saatedokumendi nõuded

Supereliit-, eliit- ja sertifitseeritud seemne etiketile märgitakse:
1) sõnad «EL nõuded ja standardid» või «EC rules and standards»;
2) sertifitseerimisasutuse nimi ja liikmesriigi nimi või selle tähis;
3) pakendi sulgemise kuu ja aasta, märgituna «Suletud... (kuu ja aasta)» või viimase sertifitseerimiseks võetud seemneproovi võtmise kuu ja aasta, märgituna «Proov on võetud... (kuu ja aasta)»;
4) seemnepartii number;
5) liiginimi ladina ja eesti keeles (võib esitada lühendatult ja ilma autorite nimedeta) ning märge «suhkrupeet» või «söödapeet»;
6) sordinimi ladina tähtedega;
7) seemne kategooria ja selle lühend;
8) tootjariigi nimi;
9) deklareeritud neto- või brutokaal või seemnete arv;
10) dražeerimisainete, granuleeritud pestitsiidide või muude tahkete lisandite kasutamise korral ligikaudne seemnete puhaskaalu ja kogukaalu vaheline suhe;
11) monoseemne puhul sõna «monoseeme»;
12) täppiskülviseeme puhul sõna «täppiskülviseeme»;
14) idanevuse uue kontrolli korral sertifitseerimisasutuse nimi ning liikmesriigi nimi või selle tähis, proovi analüüsimise kuu ja aasta, märgituna «Analüüs on tehtud... (kuu ja aasta)». Selle teabe võib kleeppaberil lisada etiketi juurde;
15) Eestis pakendatud seemne puhul seemne puhtus, idanevus, 1000 tera mass ja pakendaja number.

§ 19. Lõpuni sertifitseerimata seemne etiketile ja saatedokumendile märgitav teave

(1) Teises liikmesriigis või samaväärseks tunnistatud riigis toodetud lõpuni sertifitseerimata seemne etiketile märgitakse:
1) põldtunnustamise eest vastutava järelevalveasutuse nimi ja liikmesriigi nimi või samaväärseks tunnistatud riigi nimi või selle tähis;
2) liiginimi ladina ja eesti keeles (võib esitada lühendatult ja ilma autorite nimedeta) ning märge «suhkrupeet» või «söödapeet»;
3) sordinimi ladina tähtedega;
4) põllu number või partiinumber;
5) seemne kategooria ja selle lühend;
6) deklareeritud neto- või brutokaal;
7) sõnad «lõpuni sertifitseerimata seeme».

(2) Teises liikmesriigis või samaväärseks tunnistatud riigis toodetud lõpuni sertifitseerimata seemne saatedokumendile märgitakse:
1) dokumendi väljastanud järelevalveasutuse nimi ja liikmesriigi nimi või samaväärseks tunnistatud riigi nimi või selle tähis;
2) liiginimi ladina ja eesti keeles (võib esitada lühendatult ja ilma autorite nimedeta) ning märge «suhkrupeet» või «söödapeet»;
3) sordinimi ladina tähtedega;
4) seemne kategooria ja selle lühend;
5) seemne tootmise algmaterjaliks olnud seemnepartii number või andmed kategooria kohta ja selle riigi nimi või nende riikide nimed, kus seeme on sertifitseeritud;
6) põllu number või partiinumber;
7) hektarites selle põllu pindala, millel etiketiga varustatud seeme on toodetud;
8) koristatud seemne kogus ja pakendite arv;
9) sertifitseeritud seemne puhul eliitseemnele järgnevate põlvkondade arv;
10) laboratoorse eelanalüüsi andmed, kui see on nõutud;
11) sertifitseerimisasutuse tõend selle kohta, et põldtunnustamise nõuded on täidetud.

§ 20. Ühendusevälisest riigist imporditud seemne etiketile ja tootja dokumendile märgitav teave

Ühendusevälisest riigist imporditud üle kahekilogrammise seemnekoguse turustamise korral märgitakse tootja dokumendile või etiketile:
1) sertifitseerimisasutuse nimi ja riigi nimi või selle tähis;
2) liiginimi ladina ja eesti keeles (võib esitada lühendatult ja ilma autorite nimedeta);
3) sordinimi ladina tähtedega;
4) seemne kategooria ja selle lühend;
5) eksportiva riigi nimi;
6) importija nimi;
7) deklareeritud neto- või brutokaal.

§ 21. EL väikepakendi etiketile märgitav teave

EL väikepakendi etiketile märgitakse:
1) sõnad «EL väikepakend»;
2) märgistamise eest vastutava tootja nimi ja aadress või tunnusmärk;
3) seerianumber;
4) seerianumbri määranud asutuse nimi ja liikmesriigi nimi või selle tähis;
5) viitenumber juhul, kui seerianumber ei võimalda sertifitseeritud seemne partiid kindlaks teha;
6) liiginimi ladina ja eesti keeles (võib esitada lühendatult ja ilma autorite nimedeta) ning märge «suhkrupeet» või «söödapeet»;
7) sordinimi ladina tähtedega;
8) seemne kategooria ja selle lühend;
9) deklareeritud neto- või brutokaal või seemnete arv;
10) dražeerimisainete, granuleeritud pestitsiidide või muude tahkete lisandite kasutamise korral ligikaudne seemnete puhaskaalu ja kogukaalu vaheline suhe;
11) monoseemne puhul sõna «monoseeme»;
12) täppiskülviseeme puhul sõna «täppiskülviseeme».

§ 22. Etiketi kehtivusaeg

(1) Supereliit-, eliit- ja sertifitseeritud peediseemnepartii etikett kehtib kaks aastat müügipakendi sulgemise kuupäevast alates.

(2) Peediseemne sertifitseerimist tõendavaks dokumendiks oleva etiketi kehtivusaega võib seemnepartii omaniku taotlusel pikendada.

(3) Etiketi kehtivusaja pikendamiseks kontrollitakse peediseemne idanevust, võttes selleks seemne idanevuse kordusproovi.

(4) Kui seemnepartii on sertifitseeritud seemne idanevuse kohta kehtestatud nõuete kohane, pikendatakse etiketi kehtivust kahe aasta võrra. Etiketile tehakse sellekohane märge.

(5) Ümberpakendamise korral väljastatakse uued etiketid ning etiketile märgitakse müügipakendi sulgemise kuupäevana esialgse müügipakendi sulgemise kuupäev.

5. peatükk
PEEDISEEMNE TURUSTAMINE

§ 23. Peediseemne turustamine

(1) Turustada on lubatud üksnes sordilehte või Euroopa Liidu ühtsesse põllukultuuride sordilehte võetud peedisordi sertifitseeritud seemet.

(2) Turustatav seeme peab olema nõuetekohaselt pakendatud ning pakend peab olema nõuetekohaselt märgistatud.

(3) Lõpuni sertifitseerimata seemnepartii varustatakse § 17 lõikes 2 kehtestatud värvi ning § 19 lõikes 1 nimetatud etiketiga ning sama paragrahvi lõikes 2 nimetatud põldtunnustamist tõendava dokumendiga.

6. peatükk
JÄRELKONTROLL

§ 24. Järelkontrolli sageduse ja ulatuse nõuded

(1) Taimetoodangu Inspektsioon teeb volitatud põldtunnustaja üle järelkontrolli tehtud põldtunnustamisest vähemalt üks kord aastas 5% ulatuses.

(2) Taimetoodangu Inspektsioon teeb volitatud seemneproovi võtja üle järelkontrolli sertifitseerimiseks esitatud seemnepartiidest vähemalt üks kord aastas 5% ulatuses.

7. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 25. Määruse rakendamine

Enne 1. maid 2006. aastal kehtinud nõuete kohaselt märgistatud peediseemne pakendatud seemet võib turustada kuni kauba lõppemiseni.

§ 26. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. mail 2006. a.


1 nõukogu direktiiv 2002/54/EÜ peediseemne turustamise kohta (EÜT L 193, 20.07.2002, lk 12–32); muudetud direktiiviga 2003/61/EÜ (ELT L 165, 03.07.2003, lk 23–28), 2004/117/EÜ (ELT L 14, 18.01.2005, lk 18–33).
2 Kaalu hulka ei arvata granuleeritud pestitsiidide, puhtimisvahendite ja muude tahkete ainete kaalu.

Minister Ester TUIKSOO

Kantsler Ants NOOT

Märkus. Lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. (Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 25.04.2006. a resolutsioon nr 17-1/0602879.)

Lisad

/otsingu_soovitused.json