Teksti suurus:

Kodakondsuse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.08.2012
Avaldamismärge:RT I, 02.07.2012, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
20.06.2012 otsus nr 130

Kodakondsuse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 12.06.2012

§ 1.  Kodakondsuse seaduse muutmine

Kodakondsuse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 21 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) on Eesti kodakondsuse taotlemisel valeandmete esitamisega varjanud asjaolusid, mis välistavad talle Eesti kodakondsuse andmise või taastamise;”;

2) paragrahv 32 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 32. Kodakondsuse andmine ekslikult Eesti kodanikuna määratletud isikule

(1) Isiku, kelle Vabariigi Valitsuse volitatud valitsusasutus määratles Eesti kodaniku isikut tõendava dokumendi väljaandmise menetluses ekslikult Eesti kodanikuna, loeb Vabariigi Valitsuse volitatud valitsusasutus, arvestades käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 sätestatut, Eesti kodakondsuse omandanuks sellel õiguslikul alusel, nagu ta ekslikult Eesti kodanikuna määratleti.

(2) Vabariigi Valitsuse volitatud valitsusasutus võib jätta isiku, kelle nimetatud asutus määratles Eesti kodaniku isikut tõendava dokumendi väljaandmise menetluses ekslikult Eesti kodanikuna, käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud alusel Eesti kodakondsuse omandanuks lugemata, kui isiku suhtes esineb käesoleva seaduse § 21 lõike 1 punktides 2–6 või § 28 lõike 1 punktides 2 või 3 sätestatud asjaolu.

(3) Isiku, kelle Vabariigi Valitsuse volitatud valitsusasutus määratles isikut tõendava dokumendi väljaandmise menetluses ekslikult Eesti kodanikuna, võib nimetatud asutus jätta käesoleva paragrahvi lõike 1 kohaselt Eesti kodakondsuse omandanuks lugemata, kui on tuvastatud, et ta määratleti isikut tõendava dokumendi väljaandmise menetluses ekslikult Eesti kodanikuna võltsitud või valeandmeid sisaldava dokumendi või teadvalt valeandmete esitamise tõttu.

(4) Käesoleva paragrahvi lõiget 1 kohaldatakse ning lõikeid 2 ja 3 ei kohaldata isiku suhtes, kelle Vabariigi Valitsuse volitatud valitsusasutus määratles ekslikult Eesti kodanikuna teise isiku kaudu, kelle nimetatud asutus oli määratlenud Eesti kodaniku isikut tõendava dokumendi väljaandmise menetluses ekslikult Eesti kodanikuna.

(5) Vähemalt 15-aastase isiku taotlusel võib Vabariigi Valitsuse volitatud valitsusasutus jätta tema suhtes käesoleva paragrahvi lõike 1 kohaldamata.

(6) Alla 15-aastase ja täisealise piiratud teovõimega isiku suhtes võib Vabariigi Valitsuse volitatud valitsusasutus jätta käesoleva paragrahvi lõike 1 kohaldamata tema seadusliku esindaja taotlusel.

(7) Isiku suhtes, kes on teise riigi kodanik, jõustub Vabariigi Valitsuse volitatud valitsusasutuse käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud otsus Eesti kodanikuks lugemise kohta sellele päevale järgnevast päevast, kui isik esitab Vabariigi Valitsuse volitatud valitsusasutusele tõendi, et ta on teise riigi kodakondsusest vabastatud.

(8) Isikule naturalisatsiooni korras Eesti kodakondsuse või Eesti elamisloa andmise otsus on kehtetu käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud Eesti kodakondsuse omandanuks lugemise otsuse jõustumise päevast arvates.

(9) Kui isiku suhtes kohaldatakse käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatut, on kuni sel alusel isiku Eesti kodakondsuse omandanuks lugemise otsuse tegemiseni isiku õigused ja kohustused, mis lähtusid tema õiguslikust seisundist naturalisatsiooni korras Eesti kodakondsuse saanud isiku või välismaalasena, õiguspäraselt tekkinud.”

§ 2.  Riigilõivuseaduse muutmine

Riigilõivuseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) seadust täiendatakse §-ga 361 järgmises sõnastuses:

§ 361. Tasutud riigilõivu hüvitamine

(1) Eesti Vabariik hüvitab isikule, kelle Vabariigi Valitsuse volitatud valitsusasutus on määratlenud isikut tõendava dokumendi väljaandmisel ekslikult Eesti kodanikuna ja kelle nimetatud asutus on lugenud kodakondsuse seaduse § 32 lõike 1 alusel Eesti kodakondsuse omandanuks, tema taotlusel Eestis:
1) elamisloa taotluse läbivaatamise eest tasutud riigilõivu;
2) välismaalase isikutunnistuse või elamisloakaardi väljaandmise taotluse läbivaatamise eest tasutud riigilõivu;
3) välismaalase passi väljaandmise taotluse läbivaatamise eest tasutud riigilõivu ja
4) Eesti kodakondsuse saamiseks esitatava sooviavalduse läbivaatamise eest tasutud riigilõivu.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kulutuse hüvitamiseks esitab isik taotluse Vabariigi Valitsuse volitatud valitsusasutusele.”;

2) seaduse § 37 täiendatakse lõigetega 4 ja 5 järgmises sõnastuses:

„(4) Isik, kelle Vabariigi Valitsuse volitatud valitsusasutus on määratlenud isikut tõendava dokumendi väljaandmisel ekslikult Eesti kodanikuna ja kelle nimetatud asutus on lugenud kodakondsuse seaduse § 32 lõike 1 alusel Eesti kodakondsuse omandanuks, on ühel korral vabastatud riigilõivust isikutunnistuse taotluse läbivaatamise eest juhul, kui tema isikutunnistus tunnistati kehtetuks seoses asjaoluga, et ta määratleti ekslikult Eesti kodanikuna.

(5) Isik, kelle Vabariigi Valitsuse volitatud valitsusasutus on määratlenud isikut tõendava dokumendi väljaandmisel ekslikult Eesti kodanikuna ja kelle nimetatud asutus on lugenud kodakondsuse seaduse § 32 lõike 1 alusel Eesti kodakondsuse omandanuks, on ühel korral vabastatud riigilõivust Eesti kodaniku passi taotluse läbivaatamise eest juhul, kui tema Eesti kodaniku pass tunnistati kehtetuks seoses asjaoluga, et ta määratleti ekslikult Eesti kodanikuna.”

§ 3.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2012. aasta 1. augustil.

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json