Teksti suurus:

Eesti Vabariigi haridusseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.08.2012
Avaldamismärge:RT I, 02.07.2012, 7

Välja kuulutanud
Vabariigi President
28.06.2012 otsus nr 138

Eesti Vabariigi haridusseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 13.06.2012

§ 1.  Eesti Vabariigi haridusseaduse muutmine

Eesti Vabariigi haridusseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) seadust täiendatakse §-ga 271 järgmises sõnastuses:

§ 271. Haridust tõendava dokumendi plankide ja medalite tellimise, väljastamise, tagastamise ning aruandluse korraldamine

(1) Haridust tõendava dokumendi plankide ja medalite tellimise, väljastamise, tagastamise ning aruandluse korraldab Haridus- ja Teadusministeerium.

(2) Haridust tõendava dokumendi plankide ja medalite tellimise, väljastamise, tagastamise ja aruandluse korra kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega.

(3) Haridus- ja teadusminister võib haridust tõendava dokumendi plankide ja medalite tellimise, väljastamise, tagastamise ning aruandluse korraldamiseks sõlmida riigi sihtasutusega halduslepingu. Halduslepingu täitmise üle teostab järelevalvet Haridus- ja Teadusministeerium.”;

2) paragrahvi 366 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) Haridus- ja teadusminister võib käesoleva paragrahvi lõike 4 alusel asutatud andmekogu põhimääruses sätestatud riigikutseõppeasutuste õppekavadele ja erakutseõppeasutuste ning munitsipaalomandis olevate kutseõppeasutuste kutsehariduse õppekavadele hinnangu andmiseks sõlmida riigi sihtasutusega halduslepingu. Halduslepingu täitmise üle teostab järelevalvet Haridus- ja Teadusministeerium.”

§ 2.  Keeleseaduse muutmine

Keeleseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 24 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Tasemeeksamite ülesehituse ning läbiviimise korra kehtestab haridus- ja teadusminister määrusega.”;

2) paragrahvi 24 täiendatakse lõigetega 4 ja 5 järgmises sõnastuses:

„(4) Tasemeeksami ettevalmistamise ja läbiviimise ning eksamitööde koostamise korraldab Haridus- ja Teadusministeerium.

(5) Haridus- ja teadusminister võib tasemeeksami ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks ning eksamitööde koostamiseks sõlmida riigi sihtasutusega halduslepingu. Halduslepingu täitmise üle teostab järelevalvet Haridus- ja Teadusministeerium.”;

3) paragrahvi 25 lõike 3 punktis 2, § 28 lõigetes 5 ja 7 ning § 31 lõike 2 punktis 3 asendatakse sõnad „Tasemeeksameid korraldava” sõnadega „Eesti keele tasemetunnistusi väljastava”;

4) paragrahvi 27 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Eesti keele tasemeeksami sooritanud isikule väljastab Haridus- ja Teadusministeerium eesti keele tasemetunnistuse.”;

5) paragrahvi 27 täiendatakse lõigetega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:

„(11) Eesti keele tasemetunnistuse vormi ja väljastamise korra kehtestab haridus- ja teadusminister määrusega.

(12) Haridus- ja teadusminister võib eesti keele tasemetunnistuste väljastamiseks sõlmida riigi sihtasutusega halduslepingu. Halduslepingu täitmise üle teostab järelevalvet Haridus- ja Teadusministeerium.”

§ 3.  Kodakondsuse seaduse muutmine

Kodakondsuse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 8 lõiked 1 ja 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Eesti keele oskus käesoleva seaduse mõistes on eesti üldkeele igapäevaeluks vajalik oskus, mis vastab vähemalt keeleseaduses sätestatud B-1 tasemele või sellele vastavale tasemele.

(2) Eesti keele oskuse nõuded isikule, kes soovib saada Eesti kodakondsust, on järgmised:
1) saab enamikes igapäevaelu olukordades hakkama;
2) oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi ja eesmärke ning lühidalt põhjendada ja selgitada oma seisukohti ja plaane;
3) mõistab kõike olulist endale tuttaval teemal, nagu töö, kool ja vaba aeg;
4) oskab koostada lihtsat teksti tuttaval või enda jaoks huvipakkuval teemal.”;

2) paragrahvi 8 lõikes 6, § 9 lõikes 4, § 35 lõigetes 6–9 ja 11 asendatakse sõna „ekspertkomisjoni” sõnaga „eksperdikomisjoni”;

3) paragrahvi 81 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Keeleõppekulude hüvitamise korraldab Haridus- ja Teadusministeerium. Haridus- ja teadusminister võib keeleõppekulude hüvitamiseks sõlmida riigi sihtasutusega halduslepingu. Halduslepingu täitmise üle teostab järelevalvet Haridus- ja Teadusministeerium.”;

4) paragrahvi 81 lõigetes 3 ja 4 asendatakse sõnad „haridus- ja teadusministri volitatud asutus” sõnadega „Haridus- ja Teadusministeerium või käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud riigi sihtasutus” vastavas käändes;

5) paragrahvi 9 täiendatakse lõigetega 21 ja 22 järgmises sõnastuses:

„(21) Eksamid valmistab ette, eksamimaterjalide koostamist koordineerib, eksamid korraldab ja tunnistused väljastab Haridus- ja Teadusministeerium.

(22) Haridus- ja teadusminister võib sõlmida eksamite ettevalmistamiseks, eksamimaterjalide koostamise koordineerimiseks, eksamite korraldamiseks ja tunnistuste väljastamiseks riigi sihtasutusega halduslepingu. Halduslepingu täitmise üle teostab järelevalvet Haridus- ja Teadusministeerium.”;

6) paragrahvi 35 täiendatakse lõigetega 101 ja 102 järgmises sõnastuses:

„(101) Käesoleva paragrahvi 6.–9. lõikes nimetatud eksperdikomisjoni teenindamise korraldab Haridus- ja Teadusministeerium.

(102) Haridus- ja teadusminister võib käesoleva paragrahvi 6.–9. lõikes nimetatud eksperdikomisjoni teenindamise korraldamiseks sõlmida riigi sihtasutusega halduslepingu. Halduslepingu täitmise üle teostab järelevalvet Haridus- ja Teadusministeerium.”

§ 4.  Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmine

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 21 täiendatakse lõigetega 7 ja 8 järgmises sõnastuses:

„(7) Käesoleva paragrahvi lõikes 5 sätestatud keele- ja kultuuriõppeks võimaluste loomise koordineerimist, sealhulgas keele- ja kultuuriõppeks vajalike materjalide hankimist, korraldab Haridus- ja Teadusministeerium.

(8) Keele- ja kultuuriõppeks vajalike materjalide hankimise korraldamiseks võib haridus- ja teadusminister sõlmida riigi sihtasutusega halduslepingu. Halduslepingu täitmise üle teostab järelevalvet Haridus- ja Teadusministeerium.”;

2) paragrahvi 30 lõike 2 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Põhikooli lõpueksamite ettevalmistamise ja läbiviimise ning eksamitööde koostamise, hindamise ja säilitamise tingimused ja korra kehtestab haridus- ja teadusminister.”;

3) paragrahvi 30 täiendatakse lõigetega 21 ja 22 järgmises sõnastuses:

„(21) Ühtsete põhikooli lõpueksamite ettevalmistamist ja läbiviimist ning eksamitööde koostamist, hindamist ja säilitamist korraldab Haridus- ja Teadusministeerium.

(22) Ühtsete põhikooli lõpueksamite ettevalmistamiseks, läbiviimise korraldamiseks ning eksamitööde koostamise, hindamise ja säilitamise korraldamiseks võib haridus- ja teadusminister sõlmida riigi sihtasutusega halduslepingu. Halduslepingu täitmise üle teostab järelevalvet Haridus- ja Teadusministeerium.”;

4) paragrahvi 31 lõike 2 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Gümnaasiumi lõpueksamite ettevalmistamise ja läbiviimise ning eksamitööde koostamise, hindamise ja säilitamise tingimused ja korra kehtestab haridus- ja teadusminister.”;

5) paragrahvi 31 täiendatakse lõigetega 21 ja 22 järgmises sõnastuses:

„(21) Riigieksamite ettevalmistamist ja läbiviimist, eksamitööde koostamist, hindamist ja säilitamist ning riigieksamitunnistuste väljastamist korraldab Haridus- ja Teadusministeerium.

(22) Riigieksamite ettevalmistamiseks, läbiviimise korraldamiseks, eksamitööde koostamiseks, hindamiseks ja säilitamiseks ning riigieksamitunnistuste väljastamiseks võib haridus- ja teadusminister sõlmida riigi sihtasutusega halduslepingu. Halduslepingu täitmise üle teostab järelevalvet Haridus- ja Teadusministeerium.”;

6) paragrahvi 34 täiendatakse lõigetega 31 ja 32 järgmises sõnastuses:

„(31) Tasemetööde ettevalmistamist, koostamist, läbiviimist ja hindamist ning tasemetööde, ühtsete põhikooli lõpueksamite ja riigieksamite tulemuste analüüsimist koordineerib Haridus- ja Teadusministeerium.

(32) Tasemetööde ettevalmistamiseks, koostamiseks, läbiviimiseks ja hindamiseks ning tasemetööde, ühtsete põhikooli lõpueksamite ja riigieksamite tulemuste analüüsimiseks võib haridus- ja teadusminister sõlmida riigi sihtasutusega halduslepingu. Halduslepingu täitmise üle teostab järelevalvet Haridus- ja Teadusministeerium.”;

7) paragrahvi 34 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Haridus- ja teadusminister või käesoleva paragrahvi lõikes 32 nimetatud asutus teavitab koole õpitulemuste välishindamise tulemustest.”

§ 5.  Riigilõivuseaduse muutmine

Riigilõivuseaduse 3. osa 4. peatükis tehakse järgmised muudatused:

1) 1. jagu täiendatakse 3. jaotisega järgmises sõnastuses:

3. jaotis
Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse alusel tehtavad toimingud

§ 551. Riigieksami korduvaks sooritamiseks registreerimine

Keskhariduse omandanud isik tasub sama õppeaine riigieksami korduvaks sooritamiseks registreerimise eest riigilõivu 4,47 eurot.”;

2) 2. jagu tunnistatakse kehtetuks.

§ 6.  Turvaseaduse muutmine

Turvaseaduse §-s 29 asendatakse sõnad „Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskusega” sõnadega „ Haridus- ja Teadusministeeriumiga”.

§ 7.  Seaduse jõustumine

Seadus jõustub 2012. aasta 1. augustil.

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json