Teksti suurus:

Valimiste infosüsteemi põhimäärus

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.07.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
Avaldamismärge:RT I, 02.07.2013, 68

Valimiste infosüsteemi põhimäärus

Vastu võetud 14.06.2013 nr 13

Määrus kehtestatakse Riigikogu valimise seaduse § 15 lõike 4 punkt 4 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega asutatakse andmekogu ametliku nimega valimiste infosüsteem (edaspidi infosüsteem) ja kehtestatakse infosüsteemi pidamise kord ning andmete koosseis.

§ 2.   Infosüsteemi pidamise eesmärk ja ülesanne

  Infosüsteem on valimiste ja rahvahääletuse korraldamise ajal kasutatav elektrooniline töökeskkond, mille ülesanne on:
  1) vahendada andmeid valimiskomisjonide vahel;
  2) töödelda kandideerimisandmeid ja hääletamis- ning valimistulemusi;
  3) tagada ülevaade valimiste käigust;
  4) võimaldada valimisandmete elektroonilist esitamist;
  5) valmistada valimiskomisjonide, kandideerimise ja hääletamis- ning valimistulemuste andmed ette avalikustamiseks.

§ 3.   Infosüsteemi vastutav töötleja

  Infosüsteemi vastutav töötleja on Vabariigi Valimiskomisjon (edaspidi vastutav töötleja).

§ 4.   Andmete õiguslik tähendus

  Infosüsteemi kantud andmetel on informatiivne tähendus.

§ 5.   Infosüsteemi pidamine

  (1) Infosüsteemi peetakse ühetasandilise digitaalse andmekoguna.

  (2) Infosüsteemi turvaklassid ja turbeastmed on:
  1) hääletamisperioodil K3T3S2(H);
  2) valimiste ettevalmistamise perioodil K2T2S2(M);
  3) valimiste vahelisel ajal K1T2S2(M).

  (3) Infosüsteem on liidestatud infosüsteemide andmevahetuskihiga.

2. peatükk Infosüsteemi andmete koosseis 

§ 6.   Andmete koosseis

  (1) Valimiskomisjoni kohta kantakse infosüsteemi:
  1) nimetus;
  2) kontaktandmed;
  3) tööaeg.

  (2) Valimiskomisjoni liikme kohta kantakse infosüsteemi:
  1) liikme roll;
  2) ees- ja perekonnanimi;
  3) isikukood;
  4) kontakttelefon, e-posti aadress.

  (3) Valimisjaoskonna kohta kantakse infosüsteemi:
  1) valmisjaoskonna number;
  2) valimisringkonna number, mille piires valimisjaoskond on moodustatud;
  3) kontaktandmed;
  4) valimisjaoskonna piiride kirjeldus;
  5) hääletamisruumide asukohad.

  (4) Erakonna või valimisliidu kohta kantakse infosüsteemi:
  1) nimi;
  2) nime lühend;
  3) registrikood ainult erakonna puhul;
  4) kontaktandmed.

  (5) Erakonna või valimisliidu esindaja kohta kantakse infosüsteemi:
  1) valimisliidu puhul esindaja roll;
  2) ees- ja perekonnanimi;
  3) isikukood;
  4) kontakttelefon, e-posti aadress.

  (6) Valimisringkonna kohta kantakse infosüsteemi:
  1) valimisringkonna number;
  2) mandaatide arv;
  3) valitav organ.

  (7) Kandidaadi kohta kantakse infosüsteemi:
  1) ees- ja perekonnanimi;
  2) isikukood;
  3) erakondlik kuuluvus;
  4) Eesti rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadress;
  5) kontakttelefon, e-posti aadress;
  6) kodakondsus;
  7) sünnikoht;
  8) haridus ja eriala ning õppeasutuse nimetus ja lõpetamise aeg;
  9) teaduskraad;
  10) töökoht ja amet;
  11) erakonna või valimisliidu nimi, mille nimekirjas kandidaat kandideerib;
  12) valimisringkonna number, kus kandidaat kandideerib;
  13) Euroopa Parlamendi valimistel Euroopa Liidu kodaniku kohta andmed päritoluriigi kohaliku omavalitsuse üksuse või valimisringkonna kohta, mille registrisse tema nimi oli viimati kantud.

  (8) Välisesinduse kohta kantakse infosüsteemi:
  1) hääletamist korraldava välisesinduse nimi;
  2) riik;
  3) linn;
  4) aadress;
  5) asukoha kirjeldus;
  6) hääletamise aeg;
  7) kirja teel hääletamistaotluse esitamise tähtaeg;
  8) kirja teel hääletamissedeli laekumise tähtaeg;
  9) sidevahendid;
  10) hääletamissedelite arvestuse andmed.

  (9) Välisesinduses hääletamist korraldava isiku kohta kantakse infosüsteemi:
  1) ees- ja perekonnanimi;
  2) isikukood;
  3) kontakttelefon, e-posti aadress.

  (10) Elektroonilise hääletamise korraldamiseks kantakse valija kohta infosüsteemi:
  1) ees- ja perekonnanimi;
  2) isikukood;
  3) elukohajärgse valimisjaoskonna number;
  4) teave elektroonilisest hääletamistest osavõtu kohta.

  (11) Hääletamisest osavõtu kohta kantakse infosüsteemi:
  1) hääletamisest osavõtnud valijate arv eelhääletamise päevadel;
  2) hääletamisest osavõtnud valijate arv valimispäeval.

  (12) Hääletamistulemuste kohta kantakse infosüsteemi andmed vastavalt Vabariigi Valimiskomisjoni määrusega kehtestatud protokolli vormile.

  (13) Valimistulemuste kohta kantakse infosüsteemi andmed vastavalt Vabariigi Valimiskomisjoni määrusega kehtestatud protokolli vormile.

3. peatükk Andmete edastamine 

§ 7.   Andmeandjad

  Infosüsteemi andmeandjateks on valimiskomisjonid ja välisesindused.

§ 8.   Andmekogude vaheline andmevahetus

  (1) Eesti rahvastikuregistri vastutav töötleja edastab infosüsteemide andmevahetuskihi vahendusel infosüsteemi andmed isiku kohta isikukoodi järgi.

  (2) Äriregistri vastutav töötleja edastab infosüsteemi andmed erakondade liikmete kohta erakondade liikmete nimekirjade alusel.

4. peatükk Andmete töötlemine 

§ 9.   Infosüsteemi kasutajate haldus

  (1) Infosüsteemi kasutusõiguse võib anda:
  1) valimiskomisjoni liikmele;
  2) valimiskomisjoni otsusel komisjoni abistavale isikule;
  3) Vabariigi Valimiskomisjoni sekretariaadi liikmele;
  4) välisesinduses hääletamist korraldavale isikule.

  (2) Andmeandja edastab kasutajate andmed infosüsteemi vastutavale töötlejale, kes korraldab kasutajate registreerimise. Vastutav töötleja peab kõigi kasutajate üle nimelist arvestust.

  (3) Infosüsteemi kasutusõiguse saab kasutaja tema kasutajaks registreerimisega.

  (4) Isiku kasutusõiguse lõpetab vastutav töötleja. Kasutusõiguse lõpetamise vajadusest teavitab andmeandja vastutavat töötlejat, kes korraldab kasutajaõiguste sulgemise.

§ 10.   Andmete töötlemise õiguslik alus

  Infosüsteemis töödeldakse andmeid Euroopa Parlamendi valimise seaduses, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduses, rahvahääletuse seaduses ja Riigikogu valimise seaduses (edaspidi valimisseadustes) ja Vabariigi Valimiskomisjoni määrustes ning juhistes ettenähtud korras ja tähtaegadel.

§ 11.   Andmete õigsuse tagamine

  (1) Andmeandja vastutab tema poolt infosüsteemi kantud andmete õigsuse eest andmete infosüsteemi kandmise ajal.

  (2) Kui vastutav töötleja tuvastab infosüsteemis ebaõigeid andmeid või teavitatakse teda sellest, parandab vastutav töötleja vea või annab andmeandjale tähtaja vea parandamiseks.

§ 12.   Infosüsteemi juurdepääs

  (1) Infosüsteemi kasutaja tõendab oma isikut digitaalset tuvastamist võimaldava sertifikaadiga, mis on välja antud isikut tõendavate dokumentide seaduse alusel. Vastutav töötleja võib piiratud ajaks kasutajale väljastada salasõna infosüsteemi kasutamiseks.

  (2) Infosüsteemis olevatele andmetele on juurdepääs vastutaval töötlejal ja andmeandjatel vastavalt nende kasutajaõigustele ja ülesannetele.

§ 13.   Infosüsteemist andmete väljastamine

  (1) Andmete väljastamine toimub vastutava töötleja nõusolekul. Infosüsteemist väljastatakse andmeid:
  1) andmesubjektile, kelle andmeid andmekogus töödeldakse, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti;
  2) seoses teabenõude täitmisega kooskõlas valimisseadustega, avaliku teabe seadusega ja isikuandmete kaitse seadusega;
  3) vajadusel statistikaametile andmekategooriate koondandmeid riikliku statistika tootmiseks ja avaldamiseks avalikus statistika andmebaasis.

  (2) Andmeid väljastatakse tasuta, välja arvatud avaliku teabe seaduse § 25 lõikes 2 sätestatud juhtudel.

§ 14.   Andmete kaitse

  (1) Isikuandmete töötlemisel peab vastutav töötleja tagama isikuandmete kaitse seaduse ja avaliku teabe seaduse nõuete järgimise.

  (2) Andmete sisestamise ja päringute tegemise õigus määratakse teadmisvajadusest lähtuvalt tööülesannete täitmiseks.

  (3) Hääletamistulemuste protokolli kinnitamise ja salvestamise toimingute kohta talletatakse vähemalt järgmised andmed:
  1) kasutaja nimi;
  2) toimingu tegemise kuupäev ja kellaaeg.

5. peatükk Andmete säilitamine, järelevalve infosüsteemi pidamise üle, rahastamine ja likvideerimine 

§ 15.   Andmete säilitamine

  Infosüsteemi kantavad andmed säilitakse tähtajatult.

§ 16.   Järelevalve infosüsteemi pidamise üle

  Järelevalvet infosüsteemi pidamise üle teostab vastutav töötleja, Andmekaitse Inspektsioon ja avaliku teabe seaduse § 531 lõikes 1 sätestatud asutus seaduses sätestatud korras.

§ 17.   Infosüsteemi rahastamine

  Infosüsteemi arendamise, pidamise ja majutamise kulud rahastatakse riigieelarvest vastutavale töötlejale eraldatud vahenditest.

§ 18.   Infosüsteemi lõpetamine

  Infosüsteemi lõpetamisel otsustab vastutav töötleja andmete teise andmekogusse üleandmise või andmete hävitamisele kuulumise ja nende üleandmise või hävitamise tähtaja.

Alo Heinsalu
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees

/otsingu_soovitused.json