Teksti suurus:

Elektroonilise hääletamise süsteemi põhimäärus

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.07.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
Avaldamismärge:RT I, 02.07.2013, 69

Elektroonilise hääletamise süsteemi põhimäärus

Vastu võetud 14.06.2013 nr 14

Määrus kehtestatakse Riigikogu valimise seaduse § 15 lõike 4 punkt 3 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega asutatakse andmekogu ametliku nimega elektroonilise hääletamise süsteem (edaspidi infosüsteem) ja kehtestatakse infosüsteemi pidamise kord ning andmete koosseis.

§ 2.   Infosüsteemi pidamise eesmärk ja ülesanne

  Infosüsteem on valimiste ja rahvahääletuse korraldamise ajal kasutatav elektrooniline töökeskkond, mille ülesanne on:
  1) võimaldada elektroonilist hääletamist valimistel ja rahvahääletustel;
  2) talletada elektrooniliselt antud hääled Euroopa Parlamendi valimise seaduses, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduses, rahvahääletuse seaduses ja Riigikogu valimise seaduses (edaspidi valimisseadused) sätestatud korras;
  3) teha kindlaks elektroonilise hääletamise tulemus.

§ 3.   Infosüsteemi vastutav ja volitatud töötleja

  (1) Infosüsteemi vastutav töötleja on Vabariigi Valimiskomisjon (edaspidi vastutav töötleja).

  (2) Infosüsteemi volitatud töötleja on elektroonilise hääletamise komisjon (edaspidi volitatud töötleja).

§ 4.   Andmete õiguslik tähendus

  Seaduses sätestatud juhtudel on infosüsteemi kantud andmetel õiguslik tähendus.

§ 5.   Infosüsteemi pidamine

  (1) Infosüsteemi peetakse ühetasandilise digitaalse andmekoguna.

  (2) Infosüsteemi turvaklass on K2T3S3 ja turbeaste on kõrge (H).

2. peatükk Infosüsteemi andmete koosseis 

§ 6.   Andmete koosseis

  (1) Valija kohta kantakse infosüsteemi:
  1) valija isikukood;
  2) valija ees- ja perekonnanimi;
  3) valimisringkonna number;
  4) valimisjaoskonna number;
  5) valla või linna kood Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaatori alusel;
  6) rea number valimisjaoskonna valijate nimekirjas.

  (2) Kandidaadi või rahvahääletuse valiku kohta kantakse infosüsteemi:
  1) kandidaadi registreerimisnumber;
  2) kandidaadi ees- ja perekonnanimi;
  3) erakonna või valimisliidu nimi;
  4) valimisringkond ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel valla või linna nimi;
  5) vastusevariandid (rahvahääletusel).

  (3) Hääletamise kohta kantakse infosüsteemi:
  1) krüpteeritud hääl;
  2) valija digitaalallkiri;
  3) kirje hääle vastuvõtmise kohta;
  4) kirje hääle tühistamise kohta;
  5) kirje kokkuloetava hääle kohta;
  6) kirje kehtetu hääle kohta;
  7) kirje kehtiva hääle kohta.

  (4) Hääletamistulemuse kohta kantakse infosüsteemi:
  1) valimisringkonna number;
  2) valla või linna kood Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaatori alusel;
  3) valimisjaoskonna number;
  4) kandidaadi number või rahvahääletusel vastuse variant;
  5) kandidaadile või rahvahääletusel vastuse variandile antud häälte arv.

3. peatükk Andmete edastamine 

§ 7.   Andmeandja

  Infosüsteemi andmeandjaks on infosüsteemi volitatud töötleja.

§ 8.   Andmekogude vaheline andmevahetus

  (1) Eesti rahvastikuregistri vastutav töötleja edastab valijate nimekirjad infosüsteemi.

  (2) Infosüsteemi vastutav töötleja edastab infosüsteemi kandidaatide andmed ja valijate andmed, kelle hääl tuleb tühistada, kui valija on kasutanud teisi hääletamisviise.

  (3) Pärast elektroonilise hääletamise tulemuse kindlakstegemist edastab infosüsteemi volitatud töötleja hääletamistulemused valimiste infosüsteemi vastutavale töötlejale.

4. peatükk Andmete töötlemine 

§ 9.   Infosüsteemi kasutajad

  (1) Infosüsteemi kasutajad on valijad ning infosüsteemi volitatud töötleja määratud administraatorid.

  (2) Infosüsteemi kasutusõiguse saab:
  1) valija valijate nimekirja kandmisega;
  2) administraator volitatud töötleja otsustusega.

  (3) Infosüsteemi volitatud töötleja peab nimelist arvestust infosüsteemi administraatorite üle.

  (4) Infosüsteemi kasutusõigus lõpeb:
  1) valijal elektroonilise hääletamise lõppemisel;
  2) administraatoril volitatud töötleja otsustusega.

§ 10.   Andmete töötlemise õiguslik alus

  Infosüsteemis töödeldakse andmeid valimisseadustes ja Vabariigi Valimiskomisjoni määrustes ning juhistes ettenähtud korras ja tähtaegadel.

§ 11.   Andmete õigsuse tagamine

  Kui volitatud töötleja tuvastab infosüsteemis ebaõigeid andmeid või teavitatakse teda sellest, parandab volitatud töötleja vea ise või teavitab veast andmete edastajat.

§ 12.   Infosüsteemi juurdepääs

  Infosüsteemis olevatele andmetele on juurdepääs infosüsteemi vastutaval ja volitatud töötlejal vastavalt nende kasutajaõigustele ja ülesannetele.

§ 13.   Infosüsteemist andmete väljastamine

  (1) Andmete väljastamine toimub volitatud töötleja nõusolekul. Infosüsteemist väljastatakse andmeid:
  1) andmesubjektile, kelle andmeid andmekogus töödeldakse, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti;
  2) seoses teabenõude täitmisega kooskõlas valimisseadustega, avaliku teabe seadusega ja isikuandmete kaitse seadusega;
  3) vajadusel statistikaametile andmekategooriate koondandmeid riikliku statistika tootmiseks ja avaldamiseks avalikus statistika andmebaasis.

  (2) Valijate nimekirjad, sealhulgas kirjed hääletamise kohta, mis sisaldavad valijate andmeid, ei ole avalikud. Nimekirjaga tutvumine toimub valimisseadustes sätestatud korras.

  (3) Andmeid väljastatakse tasuta, välja arvatud avaliku teabe seaduse § 25 lõikes 2 sätestatud juhtudel.

§ 14.   Andmete kaitse

  (1) Isikuandmete töötlemisel peab volitatud töötleja tagama isikuandmete kaitse seaduse ja avaliku teabe seaduse nõuete järgimise.

  (2) Volitatud töötaja määrab andmete sisestamise ja päringute tegemise õiguse kasutajale teadmisvajadusest lähtuvalt tööülesannete täitmiseks.

  (3) Elektroonilise häälega häältetalletamisserveris tehtud toimingu kohta talletatakse vähemalt järgmised andmed:
  1) valija isikuandmed;
  2) toimingu tegemise kuupäev ja kellaaeg.

5. peatükk Andmete säilitamine, järelevalve infosüsteemi pidamise üle, rahastamine ja likvideerimine 

§ 15.   Andmete säilitamine

  Elektroonilise hääletamise komisjon säilitab elektroonilisi hääli ühe kuu jooksul valimispäevast arvates. Pärast nimetatud tähtaja möödumist, kuid mitte enne, kui esitatud kaebuste kohta on tehtud lõplikud otsused, hävitab komisjon elektroonilised hääled, elektroonilise hääletamise süsteemis sisalduvad isikuandmed ning elektrooniliste häälte avamise võtme.

§ 16.   Järelevalve infosüsteemi pidamise üle

  (1) Järelevalvet infosüsteemi pidamise üle teostavad vastutav töötleja, Andmekaitse Inspektsioon ja avaliku teabe seaduse § 531 lõikes 1 sätestatud asutus seaduses sätestatud korras.

  (2) Infosüsteemi vastutav töötleja auditeerib infosüsteemi valimiste ettevalmistamise ja toimumise ajal.

§ 17.   Infosüsteemi rahastamine

  Infosüsteemi arendamise, pidamise ja majutamise kulud rahastatakse riigieelarvest vastutavale töötlejale eraldatud vahenditest.

§ 18.   Infosüsteemi lõpetamine

  Infosüsteemi lõpetamisel otsustab vastutav töötleja andmete teise andmekogusse üleandmise või andmete hävitamisele kuulumise ja nende üleandmise või hävitamise tähtaja.

Alo Heinsalu
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees

/otsingu_soovitused.json