Teksti suurus:

Väetisest proovide võtmise kord ja proovide analüüsi meetodid

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.07.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT I, 02.07.2014, 5

Väetisest proovide võtmise kord ja proovide analüüsi meetodid

Vastu võetud 30.06.2014 nr 66

Määrus kehtestatakse väetiseseaduse § 31 lõike 9 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse väetisest proovide võtmise kord ja proovide analüüsi meetodid.

§ 2.   Nõuded proovide võtmisele

  (1) Tahkest väetisest võetakse osaproove lamedapõhjalise vertikaalsete kõrgete servadega kühvliga, pika soonega või pesadega proovivõtmisoraga, mille mõõtmed peavad olema vastavuses väetise pakendi suurusega või puisteväetise kogusega ning väetiseosakeste suurusega.

  (2) Vedelas olekus väetisest (edaspidi vedelväetis) võetakse osaproove toru, sondi, pudeli või muu sobiva vahendiga, mis ei muuda väetise koostist. Vedelväetised tuleb enne osaproovi võtmist võimaluse korral läbi segada.

§ 3.   Proovide moodustamine

  (1) Osaproovid võetakse juhuvaliku abil kogu väetisepartii ulatuses ja need peavad olema ligikaudu võrdse suurusega.

  (2) Puisteväetisest või üle 100-kilogrammise massiga vedelväetisest osaproovi võtmiseks jagatakse kogu väetisepartii võetavate osaproovide arvu järgi võrdseteks osadeks. Igast väetisepartii osast võetakse üks osaproov.

  (3) Pakendatud tahkest väetisest või kuni 100-kilogrammise massiga vedelväetisest osaproovi võtmiseks valitakse väetisepartiist välja vajalik kogus pakendeid ja igast pakendist eraldatakse osa väetist osaprooviks.

  (4) Väetisepartii kohta moodustatakse osaproovidest üks koondproov. Väetisest võetud osaproovi segamise tulemusena saadud koondproovis olevad tükid peenestatakse. Koondproovi vähendamisel kasutatakse mehaanilist jagajat või kvarteerimismeetodit.

  (5) Kontrollproov moodustatakse kolme väetisest võetud osaproovi segamisel saadud koondproovist, mida vajaduse korral vähendatakse.

  (6) Väetisepartii kohta valmistatakse vähemalt kolm kontrollproovi, millest üks saadetakse akrediteeritud laboratooriumisse, teine jääb Põllumajandusametile ja kolmas käitlejale, kui viimane seda soovib.

  (7) Väetisest võetavate osaproovide arv ning koond- ja kontrollproovide kogused on toodud määruse lisas.

§ 4.   Kontrollproovide märgistamine

  Kontrollproov pakendatakse sobivasse õhukindlasse anumasse (edaspidi pakend) ning pitseeritakse ja märgistatakse selliselt, et pakendit ei oleks võimalik avada pitserit rikkumata. Kontrollproovi pakendil peab olema märgistus konkreetse väetisepartii identifitseerimiseks.

§ 5.   Kontrollproovi edastamine

  (1) Väetisepartii kohta tuleb analüüsida vähemalt üks kontrollproov.

  (2) Kontrollproove analüüsitakse akrediteeritud laboratooriumis.

  (3) Kontrollproov edastatakse akrediteeritud laboratooriumisse koos analüüsiks vajaliku teabega.

§ 6.   Kontrollproovide analüüsi meetodid

  Analüüse tehakse rahvusvahelistele standarditele vastavate meetoditega.

§ 7.   Rakendussäte

  Kuni 2016. aasta 1. juulini võib koondproovi vähendamisel kasutada § 3 lõikes 4 nimetatud mehaanilise jagaja või kvarteerimismeetodi asemel diagonaalide meetodit.

Ivari Padar
Minister

Olavi Petron
Kalanduspoliitika ja välissuhete asekantsler kantsleri ülesannetes

Lisa Väetisest võetavate osaproovide arv ning koond- ja kontrollproovide kogused

/otsingu_soovitused.json