Teksti suurus:

Põllumajandusministri määruste muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:05.07.2014
Avaldamismärge:RT I, 02.07.2014, 7

Põllumajandusministri määruste muutmine

Vastu võetud 30.06.2014 nr 68

Määrus kehtestatakse loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi seaduse § 10 lõike 2 alusel.

§ 1.  Põllumajandusministri 14. juuni 2004. a määrust nr 103 „Veterinaarnõuded hobuslastega kauplemisel” muudetakse järgmiselt:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi seaduse § 10 lõike 2 alusel.”;

2) paragrahvi 2 punktis 3 asendatakse sõnad „tunnustatud aretusühing” tekstiosaga „aretusühing, mille kohta on väljastatud tegevusluba,”;

3) paragrahvi 2 punktist 6 jäetakse välja tekstiosa „, mis on kooskõlas EÜ Nõukogu direktiiviga 90/426/EMÜ hobuslaste liikumist ja kolmandatest riikidest importimist reguleerivate loomatervishoiunõuete kohta (EÜT L 224, 18.08.1990, lk 42–54)”;

4) paragrahvi 4 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Hobuslane identifitseeritakse komisjoni määruses (EÜ) nr 504/2008, millega rakendatakse nõukogu direktiivid 90/426/EMÜ ja 90/427/EMÜ hobuslaste identifitseerimise meetoditega seoses (ELT L 149, 07.06.2008, lk 3–32), sätestatud nõuete kohaselt.”;

5) paragrahvis 5 asendatakse läbivalt sõna „tunnustamine” sõnaga „heakskiitmine” vastavas käändes;

6) paragrahvi 6 lõikes 2 asendatakse sõna „järelevalveasutus” sõnaga „asutus”;

7) paragrahvi 7 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Registreeritud hobuslasega on kuni sihtkohani kaasas § 4 lõike 3 punktis 1 nimetatud identifitseerimisdokument koos nõukogu direktiivi 2009/156/EÜ hobuslaste liikumist ja kolmandatest riikidest importimist reguleerivate loomatervishoiunõuete kohta (ELT L 192, 23.07.2010, lk 1–24) II lisas sätestatud tunnistusega.

(2) Aretus-, tootmis- ja tapahobuslasega on kuni sihtkohani kaasas loomatervisesertifikaat, mis on avalikustatud loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi seaduse § 46 lõike 1 kohaselt ning mis vastab nõukogu direktiivi 2009/156/EÜ III lisas toodud näidisele. Kaubasaadetise kohta võib väljastada ühise loomatervisesertifikaadi.”;

8) määruse normitehniline märkus sõnastatakse järgmiselt:

1 Nõukogu direktiiv 2009/156/EÜ hobuslaste liikumist ja kolmandatest riikidest importimist reguleerivate loomatervishoiunõuete kohta (ELT L 192, 23.07.2010, lk 1–24), muudetud direktiiviga 2013/20/EL (ELT L 158, 10.06.2013, lk 234–239).”.

§ 2.  Põllumajandusministri 11. mai 2004. a määrust nr 89 „Veterinaarnõuded kauplemisel veise embrüotega” muudetakse järgmiselt:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi seaduse § 10 lõike 2 alusel.”;

2) paragrahvi 2 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 3 punktis 1 asendatakse sõnad „tunnustatud seemendusjaamas” tekstiosaga „loomatauditõrje seaduse § 191 kohases ettevõttes, kus tegeletakse veise sperma kogumise ja säilitamisega turustamise eesmärgil,”;

4) paragrahvi 3 punktis 3 asendatakse sõnad „tunnustatud embrüokogumisrühm” tekstiosaga „loomatauditõrje seaduse § 191 kohane ettevõte, kus tegutseb embrüokogumisrühm”;

5) paragrahvi 3 punktist 4 jäetakse välja sõna „veterinaarjärelevalve”;

6) määruse normitehniline märkus sõnastatakse järgmiselt:

1 Nõukogu direktiiv 89/556/EMÜ koduveiste embrüote ühendusesisese kaubanduse ja nende kolmandatest riikidest impordi loomatervishoiu nõuete kohta (EÜT L 302, 19.10.1989, lk 1–11), muudetud direktiividega 90/425/EMÜ (EÜT L 224, 18.08.1990, lk 29–41), 93/52/EMÜ (EÜT L 175, 19.07.1993, lk 21–22) ja 2008/73/EÜ (ELT L 219, 14.08.2008, lk 40–54), määrusega (EÜ) nr 806/2003 (ELT L 122, 16.05.2003, lk 1–35) ning otsustega 1994/113/EMÜ (ELT L 53, 24.02.1994, lk 23–25) ja 2006/60/EÜ (ELT L 31, 03.02.2006, lk 24–26).”.

§ 3.  Põllumajandusministri 27. mai 2004. a määrust nr 101 „Veterinaarnõuded kodulindude ja nende haudemunadega kauplemisel” muudetakse järgmiselt:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi seaduse § 10 lõike 2 alusel.”;

2) paragrahvi 3 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Sugu- ja tootmislinde ja nende haudemune ning ööpäevaseid tibusid võib toimetada teise Euroopa Liidu liikmesriiki üksnes ettevõttest, mille kohta on väljastatud tegevusluba.”;

3) paragrahvi 5 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „tunnustatud ettevõttest,” tekstiosaga „loomatauditõrje seaduse § 191 lõike 1 punkti 2 kohasest ettevõttest, mille kohta on väljastatud tegevusluba ja”;

4) paragrahvi 6 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Teise liikmesriiki toimetatavad haudemunad pärinevad sugulindude linnukarjast, kus neid on peetud enne teise liikmesriiki toimetamiseks veovahendile laadimist vähemalt kuus nädalat, ning juhul, kui linnukari on vaktsineeritud, peab vaktsineerimine olema läbi viidud selle määruse nõuete kohaselt. Sugulindude linnukari pärineb sellisest ettevõttest, mille kohta on väljastatud loomatauditõrje seaduse § 191 kohane tegevusluba.”;

5) paragrahvi 11 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kodulindude ja haudemunadega on kuni sihtkohani kaasas loomatervisesertifikaat, mis on avalikustatud loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi seaduse § 46 lõike 1 alusel ning mis vastab nõukogu direktiivi 2009/158/EÜ kodulindude ja haudemunade ühendusesisest kaubandust ning kolmandatest riikidest importimist reguleerivate loomatervishoiunõuete kohta (ELT L 343, 22.12.2009, lk 74–113) lisas toodud näidisele.”;

6) määruse normitehniline märkus sõnastatakse järgmiselt:

1 Nõukogu direktiiv 2009/158/EÜ kodulindude ja haudemunade ühendusesisest kaubandust ning kolmandatest riikidest importimist reguleerivate loomatervishoiunõuete kohta (ELT L 343, 22.12.2009, lk 74–113), muudetud otsustega 2011/214/EL (ELT L 90, 06.04.2011, lk 27–49) ja 2011/879/EL (ELT L 343, 23.12.2011, lk 105–116).”.

§ 4.  Põllumajandusministri 11. juuni 2004. a määrust nr 109 „Veterinaarnõuded lammaste ja kitsedega kauplemisel” muudetakse järgmiselt:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi seaduse § 10 lõike 2 alusel.”;

2) paragrahvi 2 punktid 8 ja 9 sõnastatakse järgmiselt:

„8) kogumiskeskus, mille kohta peab olema väljastatud tegevusluba (edaspidi tegevusloaga kogumiskeskus) – loomatauditõrje seaduse § 191 lõike 2 punkti 3 kohane loomakasvatushoone, -rajatis või loomade pidamiseks piiritletud ala, mille kohta on väljastatud tegevusluba ja kus veterinaarjärelevalve ametniku kontrolli all moodustatakse erinevatest karjadest pärinevate lammaste ja kitsede kaubasaadetisi nende toimetamiseks teise liikmesriiki;
9) põllumajandusloomi vahendava isiku ehitis – loomatauditõrje seaduse § 191 lõike 1 punkti 1 kohane loomakasvatushoone, -rajatis või loomade pidamiseks piiritletud ala, mille kohta on väljastatud tegevusluba ja kus loomatauditõrje seaduse § 15 lõikes 1 nimetatud nõuete kohaselt moodustakse erinevatest põllumajandusettevõtetest pärinevate lammaste ja kitsede kaubasaadetisi nende toimetamiseks teise liikmesriiki;”;

3) paragrahvi 3 lõikest 2 ja § 8 lõikest 1 jäetakse välja sõna „veterinaarjärelevalve”;

4) paragrahvi 3 lõike 5 punktist 3 jäetakse välja sõna „tunnustatud”;

5) paragrahvi 5 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Teise liikmesriiki toimetatava tapalooma puhul võib §-s 4 nimetatud kogumiskeskuseks olla ka loomatauditõrje seaduse § 191 lõike 1 punkti 1 kohane põllumajandusloomi vahendava isiku ehitis.”;

6) paragrahvi 5 lõikes 4 ja § 8 lõigetes 3–5 asendatakse läbivalt sõna „tunnustatud” sõnaga „tegevusloaga”;

7) paragrahvi 6 lõikes 3 asendatakse sõna „tunnustatud” sõnadega „Ravimiameti kasutusloaga”;

8) määruse normitehniline märkus sõnastatakse järgmiselt:

1 Nõukogu direktiiv 91/68/EMÜ loomatervishoiu kohta ühendusesiseses lamba- ja kitsekaubanduses (EÜT L 46, 19.02.1991, lk 19–36), muudetud direktiividega 2001/10/EÜ (EÜT L 147, 31.05.2001, lk 41), 2003/50/EÜ (ELT L 169, 08.07.2003, lk 51–66), 2006/104/EÜ (ELT L 363, 20.12.2006, lk 352–367), 2008/73/EÜ (ELT L 219, 14.08.2008, lk 40–54), 2013/20/EL (ELT L 158, 10.06.2013, lk 234–239), määrusega (EÜ) nr 806/2003 (ELT L 122, 16.05.2003, lk 1–35) ning otsustega 2004/554/EÜ (ELT L 248, 22.07.2004, lk 1–11), 2005/932/EÜ (ELT L 340, 23.12.2005, lk 68–69), 2013/445/EL (ELT L 233, 31.08.2013, lk 48–60) ja 2013/784/EL (ELT L 346, 20.12.2013, lk 75–88).”.

§ 5.  Põllumajandusministri 21. oktoobri 2008. a määrust nr 99 „Veterinaarnõuded muude loomade, sperma, munarakkude ja embrüotega kauplemisel” muudetakse järgmiselt:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi seaduse § 10 lõike 2 alusel.”;

2) paragrahvi 2 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) ahviline või leemuriline on pärit loomatauditõrje seaduse § 191 lõike 1 punkti 1 kohasest asutusest, instituudist või keskusest;”;

3) paragrahvi 2 punktist 2, § 3 lõike 1 punktist 6, § 4 punktist 4, § 5 punktist 2, § 6 lõikest 3, § 7 lõikest 2 ja § 8 lõikest 2 jäetakse välja sõna „veterinaarjärelevalve”;

4) paragrahvi 4 sissejuhatavas lauseosas asendatakse tekstiosa „90/539/EMÜ kodulindude ja haudemunade ühendusesisest kaubandust ning kolmandatest riikidest importimist reguleerivate loomatervishoiunõuete kohta (EÜT L 303, 31.10.1990, lk 6–28)” tekstiosaga „2009/158/EÜ kodulindude ja haudemunade ühendusesisest kaubandust ning kolmandatest riikidest importimist reguleerivate loomatervishoiunõuete kohta (ELT L 343, 22.12.2009, lk 74–113)”;

5) paragrahvi 8 lõike 1 punktis 3 asendatakse tekstiosa „selleks „Loomatauditõrje seaduse” alusel tunnustatud embrüokogumisrühm” tekstiosaga „loomatauditõrje seaduse § 191 lõike 1 punkti 1 kohane embrüokogumisrühm”;

6) määruse normitehniline märkus sõnastatakse järgmiselt:

1 Nõukogu direktiiv 92/65/EMÜ, milles sätestatakse loomatervishoiu nõuded ühendusesiseseks kauplemiseks loomade, sperma, munarakkude ja embrüotega, mille suhtes ei kohaldata direktiivi 90/425/EMÜ A (I) lisas osutatud ühenduse erieeskirjades sätestatud loomatervishoiu nõudeid, ning nende impordiks ühendusse (EÜT L 268, 14.09.1992, lk 54–72), muudetud direktiividega 2004/68/EÜ (ELT L 139, 30.04.2004, lk 320–359), 2008/73/EÜ (ELT L 219, 14.08.2008, lk 40–54) ja 2013/31/EL (ELT L 178, 28.06.2013, lk 107–108), määrustega (EÜ) nr 1282/2002 (EÜT L 187, 16.07.2002, lk 3–12), (EÜ) nr 998/2003 (ELT L 146, 13.06.2003, lk 1–9), (EÜ) nr 1398/2003 (ELT L 198, 06.08.2003, lk 3–6) ja (EL) nr 176/2010 (ELT L 52, 03.03.2010, lk 14–27) ning otsustega 95/176/EÜ (EÜT L 117, 24.05.1995, lk 23–29), 2001/298/EÜ (EÜT L 102, 12.04.2001, lk 63–68), 2007/265/EÜ (ELT L 114, 01.05.2007, lk 17–25), 2010/270/EL (ELT L 118, 12.05.2010, lk 56–62), 2010/684/EL (ELT L 293, 11.11.2010, lk 62–66), 2012/112/EL (ELT L 50, 23.02.2012, lk 51–57) ja 2013/518/EL (ELT L 281, 23.10.2013, lk 14–19).”.

§ 6.  Põllumajandusministri 1. juuni 2004. a määrust nr 102 „Veterinaarnõuded sea spermaga kauplemisel” muudetakse järgmiselt:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi seaduse § 10 lõike 2 alusel.”;

2) paragrahv 2 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 3 lõike 1 sissejuhatav lauseosa ja punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Teise liikmesriiki võib toimetada üksnes sellist sea seemenduseks ettevalmistatud lahjendamata, muutmata või lahjendatud ejakulaati (edaspidi sperma), mis on:
1) kogutud ja töödeldud loomatauditõrje seaduse § 191 lõike 2 punkti 1 kohases ettevõttes, kus tegeletakse sperma kogumise ja säilitamisega turustamise eesmärgil ning mis on lisatud Veterinaar- ja Toiduameti veebilehel avaldatud loetellu;”;

4) paragrahvi 4 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 4. Veterinaarjärelevalve spermaga kauplemise üle”;

5) paragrahvi 4 lõikes 1 asendatakse sõna „järelevalveametnik” sõnaga „veterinaarjärelevalveametnik”;

6) paragrahvi 4 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kui on tekkinud kahtlus, et teisest liikmesriigist Eestisse toimetatav sperma on nakatunud või saastunud haigustekitajatega, võib Veterinaar- ja Toiduamet rakendada loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi seaduse §-s 26 sätestatud meetmeid, sealhulgas nõuda sperma paigutamist karantiini.”;

7) määruse normitehniline märkus sõnastatakse järgmiselt:

1 Nõukogu direktiiv 90/429/EMÜ, millega sätestatakse kodusigade sperma ühendusesisese kaubanduse ja impordi korral kohaldatavad loomatervishoiu nõuded (EÜT L 224, 18.08.1990, lk 62–72), muudetud direktiiviga 2008/73/EÜ (ELT L 219, 14.08.2008, lk 40–54), määrustega (EÜ) nr 806/2003 (ELT L 122, 16.05.2003, lk 1–35) ja (EL) nr 176/2012 (ELT L 61, 02.03.2012, lk 1–9) ning otsustega 1999/608/EÜ (EÜT L 242, 14.09.1999, lk 20–27) ja 2000/39/EÜ (EÜT L 13, 19.01.2000, lk 21).”.

§ 7.  Põllumajandusministri 11. juuni 2004 määrust nr 107 „Veterinaarnõuded veise spermaga kauplemisel” muudetakse järgmiselt:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi seaduse § 10 lõike 2 alusel.”;

2) paragrahv 2 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 3 lõike 1 sissejuhatav lause ja punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Teise liikmesriiki võib toimetada üksnes sellist veise seemenduseks ettevalmistatud värsket või külmutatud ejakulaati (edaspidi sperma), mis on:
1) kogutud ja töödeldud või säilitatud loomatauditõrje seaduse § 191 lõike 2 punkti 1 kohases ettevõttes, kus tegeletakse sperma kogumise ja säilitamisega turustamise eesmärgil ning mis on lisatud Veterinaar- ja Toiduameti veebilehel avaldatud loetellu;”;

4) paragrahvi 3 lõikes 2 asendatakse sõna „ejakulaadist” sõnadega „sellelt veiselt ühe kogumisega võetud sperma kogusest”;

5) paragrahvi 4 tekstist jäetakse välja sõna „veterinaarjärelevalve”;

6) paragrahvi 5 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 5. Veterinaarjärelevalve spermaga kauplemise üle”;

7) paragrahvi 5 lõikes 1 asendatakse sõnad „seda kaubasaadetist” tekstiosaga „kõnealuseid spermadoose, millele on väljastatud ühine sertifikaat (edaspidi kaubasaadetis),”;

8) paragrahvi 5 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kui on tekkinud kahtlus, et teisest liikmesriigist Eestisse toimetatud sperma on sihtkohas või veo käigus tehtud veterinaarkontrolli kohaselt nakatunud või saastunud haigustekitajatega, võib Veterinaar- ja Toiduamet rakendada loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi seaduse §-s 26 sätestatud meetmeid, sealhulgas nõuda sperma paigutamist karantiini.”;

9) määruse normitehniline märkus sõnastatakse järgmiselt:

1 Nõukogu direktiiv 88/407/EMÜ, millega sätestatakse koduveiste sügavkülmutatud sperma ühendusesisese kaubanduse ja impordi korral kohaldatavad loomatervishoiu nõuded (EÜT L 194, 22.07.1988, lk 10), muudetud direktiividega 90/120/EMÜ (EÜT L 71, 17.03.1990, lk 37–39), 90/425/EMÜ (EÜT L 224, 18.08.1990, lk 29–41), 93/60/EMÜ (EÜT L 186, 28.07.1993, lk 28–31), 2003/43/EÜ (ELT L 143, 11.06.2003, lk 23–32), 2008/73/EÜ (ELT L 219, 14.08.2008, lk 40–54), määrusega (EÜ) nr 806/2003 (ELT L 122, 16.05.2003, lk 1–35) ning otsustega 2004/101/EÜ (ELT L 30, 04.02.2004, lk 15–21), 2006/16/EÜ (ELT L 11, 17.01.2006, lk 21–32), 2008/120/EÜ (ELT L 42, 16.02.2008, lk 63–82) ja 2011/629/EL (ELT L 247, 24.09.2011, lk 22–31).”.

§ 8.  Põllumajandusministri 25. mai 2004. a määrust nr 99 „Veterinaarnõuded veiste ja sigadega kauplemisel” muudetakse järgmiselt:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi seaduse § 10 lõike 2 alusel.”;

2) paragrahvi 2 punktis 12 asendatakse tekstiosa „põllumajandusettevõte, selleks tunnustatud” tekstiosaga „loomatauditõrje seaduse § 191 kohane ettevõte, kus asub”;

3) paragrahvi 8 lõike 1 esimesest lausest jäetakse välja sõna „veterinaarjärelevalve”;

4) paragrahvi 8 lõikest 2 jäetakse välja sõna „tunnustatud”;

5) paragrahvi 8 lõikes 4 ja § 9 tekstis asendatakse sõna „tunnustatud” sõnaga „heakskiidetud”;

6) paragrahvi 8 lõikest 6 jäetakse pärast sõna „ekspordi” välja sõna „veterinaarjärelevalve”;

7) määruse normitehniline märkus sõnastatakse järgmiselt:

1 Nõukogu direktiiv 64/432/EMÜ ühendusesisest veiste ja sigadega kauplemist mõjutavate loomatervishoiu probleemide kohta (EÜT 121, 29.07.1964, lk 1977–2012), muudetud direktiividega 97/12/EÜ (EÜT L 109, 25.04.1997, lk 1–37), 98/46/EÜ (EÜT L 198, 15.07.1998, lk 22–39), 2000/15/EÜ (EÜT L 105, 03.05.2000, lk 34–35), 2000/20/EÜ (EÜT L 163, 04.07.2000, lk 35–36), 2006/104/EÜ (ELT L 363, 20.12.2006, lk 352–367), 2008/73/EÜ (ELT L 219, 14.08.2008, lk 40–54) ja 2013/20/EL (ELT L 158, 10.06.2013, lk 234–239), määrustega (EÜ) nr 535/2002 (EÜT L 80, 23.03.2002, lk 22–28), (EÜ) nr 1226/2002 (ELT L 179, 09.07.2002, lk 13–18), (EÜ) nr 21/2004 (ELT L 5, 09.01.2004, lk 8–17) ja (EÜ) nr 1/2005 (ELT L 3, 05.01.2005, lk 1–44) ning otsustega 2001/298/EÜ (EÜT L 102, 12.04.2001, lk 63–68), 2007/729/EÜ (ELT L 294, 13.11.2007, lk 26–35), 2008/984/EÜ (ELT L 352, 31.12.2008, lk 38–45) ja 2009/976/EÜ (ELT L 336, 18.12.2009, lk 36–41)”.

Ivari Padar
Minister

Olavi Petron
Kalanduspoliitika ja välissuhete asekantsler kantsleri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json