Teksti suurus:

Nõuded väetise pakendi ja teabelehe märgistusele

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.07.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 02.07.2014, 11

Nõuded väetise pakendi ja teabelehe märgistusele1

Vastu võetud 15.07.2009 nr 77
RTL 2009, 59, 870
jõustumine 01.01.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
08.12.2009RTL 2009, 93, 134801.01.2010
30.06.2014RT I, 02.07.2014, 805.07.2014

Määrus kehtestatakse «Väetiseseaduse» § 8 lõike 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse nõuded väetise pakendi ja teabelehe märgistusele.

§ 2.   Nõuded väetise märgistuse kohta

  (1) Märgistus peab sisaldama järgmist teavet:
  1) väetise liiginimetus;
  2) andmed väetise koostise kohta;
  3) väetise kogus massiühikutes;
  4) väetise tootja, Eestisse toimetaja ja pakendaja, kui pakendaja erineb Eestisse toimetajast, nimi ja aadress;
  5) väetise valmistamise kuupäev või väetisepartii number;
  6) kõrge lämmastikusisaldusega ammooniumnitraatväetise puhul ohutus- ja riskilaused ning ohusümbolid, nende tähelised tunnused ja sõnalised tähendused «Kemikaaliseaduse» kohaselt, kui väetis on liigitatud ohtlikuks;
  7)
[Kehtetu - RT I, 02.07.2014, 8 - jõust. 05.07.2014]
  8) vedelväetise puhul säilitustemperatuur ja lisajuhised õnnetusjuhtumi vältimiseks;
  9) mehaaniliselt segatud väetise puhul sõna «Seguväetis».

  (2) Märgistus võib sisaldada järgmist teavet:
  1) väetise kaubanduslik nimetus, mis ei tohi olla vastuolus tegeliku toiteelementide sisaldusega;
  2) väetise kasutusjuhend;
  3) juhised väetise hoiustamiseks;
  4) vedelväetise puhul väetise kogus massi- ja mahuühikute suhtena.

  (3) Kui väetis sisaldab esma- või teisejärgulisi toiteelemente, siis võib märgistusel väetise liiginimetusele lisada toiteelementide sisaldust näitavad arvud.

  (4) Kui märgistusel on avaldatud väetise brutomass või -maht, tuleb lisaks märkida märgistusele teave pakendi massi või mahu kohta.

§ 3.   Nõuded toiteelementide avaldamisele väetise märgistusel

  (1) Toiteelemendid võib avaldada märgistusel nii elemendina kui oksiidina, välja arvatud mikroelemendid ja lämmastik, mis avaldatakse ainult elemendina.

  (2) Väetises sisalduvad toiteelemendid avaldatakse väetise märgistusel sõnadega, koos sulgudes järgnevate toiteelementide keemiliste sümbolitega järgmiselt:
  1) esmajärgulised toiteelemendid järjekorras – lämmastik (N), fosfor (P) või difosforpentaoksiid (P2O5), kaalium (K) või dikaaliumoksiid (K2O);
  2) teisejärgulised toiteelemendid järjekorras – kaltsium (Ca) või kaltsiumoksiid (CaO), magneesium (Mg) või magneesiumoksiid (MgO), naatrium (Na) või dinaatriumoksiid (Na2O), väävel (S) või vääveltrioksiid (SO3);
  3) mikroelemendid järjekorras – boor (B), koobalt (Co), vask (Cu), raud (Fe), mangaan (Mn), molübdeen (Mo) ja tsink (Zn).

  (3) Märgistusele lisatakse teave teisejärguliste toiteelementide sisalduse kohta, kui väetise koostises on vähemalt:
  1) 1,4% kaltsiumi (Ca), millele vastab 2% kaltsiumoksiidi (CaO);
  2) 1,2% magneesiumi (Mg), millele vastab 2% magneesiumoksiidi (MgO);
  3) 2,2% naatriumi (Na), millele vastab 3% dinaatriumoksiidi (Na2O);
  4) 2% väävlit (S), millele vastab 5% vääveltrioksiidi (SO3).

  (4) Lõike 3 punktis 1 nimetatud teave avaldatakse üksnes juhul, kui kaltsium on vees lahustuv.

  (5) Teave teisejärguliste toiteelementide sisalduse kohta väetises avaldatakse ühel järgmisel viisil:
  1) üldsisaldus massiprotsendina;
  2) üldsisaldus ja vees lahustuva vormi sisaldus massiprotsendina, kui vees lahustuva vormi sisaldus moodustab vähemalt veerandi toiteelemendi üldsisaldusest;
  3) vees lahustuva vormi sisaldus massiprotsendina, kui element on täielikult vees lahustuv.

  (6) Juhul kui väetis sisaldab nii esma- kui ka teisejärgulisi toiteelemente, avaldatakse liiginimetuse järgi:
  1) teisejärgulise toiteelemendi keemiline sümbol avaldatakse sulgudes pärast esmajärgulise toiteelemendi sümbolit;
  2) teisejärgulise toiteelemendi sisaldus avaldatakse sulgudes pärast esmajärgulise elemendi sisaldust.

§ 4.   Toiteelementide ümberarvutamise tegurid

  (1) Difosforpentaoksiidi ja dikaaliumoksiidi ümberarvutamisel toiteelemendiks kasutatakse järgmisi tegureid:
  1) fosfor (P) = difosforpentaoksiid (P2O5) × 0,436;
  2) kaalium (K) = dikaaliumoksiid (K2O) × 0,830.

  (2) Kaltsiumoksiidi, magneesiumoksiidi, dinaatriumoksiidi ja vääveltrioksiidi sisalduse ümberarvutamisel elemendiks kasutatakse järgmisi tegureid:
  1) kaltsium (Ca) = kaltsiumoksiid (CaO) × 0,715;
  2) magneesium (Mg) = magneesiumoksiid (MgO) × 0,603;
  3) naatrium (Na) = dinaatriumoksiid (Na2O) × 0,742;
  4) väävel (S) = vääveltrioksiid (SO3) × 0,400.

  (3) Oksiidi või toitelemendi sisalduse arvutamisel ümardatakse deklareeritav arv lähima kümnendkohani.

§ 5.   Mikroelementide kohta märgistusel avaldatav teave

  (1) Väetise mikroelementide sisaldus avaldatakse märgistusel, kui mikroelementide sisaldus väetises on vähemalt «Väetiseseaduse» § 6 lõike 2 alusel kehtestatud õigusaktis sätestatud miinimumkoguses.

  (2) Kui väetis sisaldab mikroelemente, peab märgistus sisaldama järgmist teavet:
  1) sõna «mikroelementidega» või «sisaldab», millele järgnevad väetises sisalduva mikroelementide nimetused ja nende keemilised sümbolid;
  2) sõnad «Mikroelementide segu», kui väetis sisaldab ainult erinevaid mikroelemente, millele järgnevad väetises sisalduvate mikroelementide nimetused ja nende keemilised sümbolid;
  3) kui mikroelement või -elemendid on seotud orgaanilise molekuliga, siis kelaatühendi nimetus märgitakse «…kelaadina» või kompleksühendi nimetus märgitakse «…ühendina».

  (3) Teave mikroelementide vormide ja lahustuvvormide sisalduste kohta väetises avaldatakse massiprotsendina või vajaduse korral kümnendkoha täpsusega. Kui väetis sisaldab mitut mikroelementi, esitatakse teave «Väetiseseaduse» § 6 lõike 2 alusel kehtestatud õigusaktis sätestatud täpsusega.

  (4) Ühte mikroelementi sisaldava mikroväetise ja mikroelementide tahke või vedela segu puhul peab märgistusel olema tekst «Kasutada vaid juhul, kui on kindlaks tehtud vajadus. Mitte ületada soovitatud koguseid».

  (5) Teave ühe mikroelemendi sisalduse kohta väetises avaldatakse järgmiselt:
  1) üldsisaldusena protsentides väetise massist;
  2) vees lahustuva vormi sisaldus massiprotsendina, kui vees lahustuva vormi sisaldus moodustab vähemalt poole üldsisaldusest;
  3) kui mikroelement on täielikult vees lahustuv, siis märgitakse ainult vees lahustuva vormi sisaldus.

§ 6.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  (2) Määrus jõustub 2010. aasta 1. jaanuaril.

  (3) Enne 2010. aasta 1. jaanuari kehtinud nõuete kohaselt märgistatud väetist võib turustada kuni 2013. aasta 1. jaanuarini.

  (4) Enne 2014. aasta 1. juulit kehtinud nõuete kohaselt märgistatud väetist võib turustada kuni kauba lõppemiseni.
[RT I, 02.07.2014, 8 - jõust. 05.07.2014]


1Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 98/34/EÜ, millega nähakse ette tehnilistest standarditest ja eeskirjadest teatamise kord (EÜT L 204, 21.07.1998, lk 37–48).
[RTL 2009, 93, 1348 - jõust. 01.01.2010]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json