Teksti suurus:

Veterinaarnõuded sea spermaga kauplemisel

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.07.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 02.07.2014, 14

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Veterinaarnõuded sea spermaga kauplemisel1

Vastu võetud 01.06.2004 nr 102
RTL 2004, 74, 1214
jõustumine 14.06.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.06.2014RT I, 02.07.2014, 705.07.2014

Määrus kehtestatakse loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi seaduse § 10 lõike 2 alusel.
[RT I, 02.07.2014, 7 - jõust. 05.07.2014]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse veterinaarnõuded Euroopa Liidu liikmesriikidega (edaspidi liikmesriik) toimuva sea spermaga kauplemise suhtes.

§ 2.   Kasutatavad terminid
[Kehtetu - RT I, 02.07.2014, 7 - jõust. 05.07.2014]

2. peatükk SEA SPERMAGA KAUPLEMISE VETERINAARNÕUDED 

§ 3.   Sea sperma kohta esitatavad veterinaarnõuded

  (1) Teise liikmesriiki võib toimetada üksnes sellist sea seemenduseks ettevalmistatud lahjendamata, muutmata või lahjendatud ejakulaati (edaspidi sperma), mis on:
[RT I, 02.07.2014, 7 - jõust. 05.07.2014]
  1) kogutud ja töödeldud loomatauditõrje seaduse § 191 lõike 2 punkti 1 kohases ettevõttes, kus tegeletakse sperma kogumise ja säilitamisega turustamise eesmärgil ning mis on lisatud Veterinaar- ja Toiduameti veebilehel avaldatud loetellu;
[RT I, 02.07.2014, 7 - jõust. 05.07.2014]
  2) kogutud tervetelt sigadelt, kes vastavad «Loomatauditõrje seaduse» § 7 lõike 2 alusel kehtestatud veterinaarnõuetele, mis on kooskõlas EÜ Nõukogu direktiivi 90/429/EMÜ, millega sätestatakse kodusigade sperma ühendusesisese kaubanduse ja impordi korral kohaldatavad loomatervishoiu nõuded (EÜT L 224, 18.08.1990, lk 62–72), lisas B sätestatud nõuetega;
  3) kogutud, töödeldud ja säilitatud «Loomatauditõrje seaduse» § 7 lõike 2 alusel kehtestatud veterinaarnõuete kohaselt, mis on kooskõlas EÜ Nõukogu direktiivi 90/429/EMÜ lisades A ja C sätestatud nõuetega.

  (2) Sea spermaga on kuni sihtkohani kaasas loomatervisesertifikaat, mis on kehtestatud «Loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi veterinaarjärelevalve seaduse1» § 46 lõike 1 alusel ning mis vastab EÜ Nõukogu direktiivi 90/429/EMÜ lisas D toodud näidisele.

§ 4.   Veterinaarjärelevalve spermaga kauplemise üle
[RT I, 02.07.2014, 7 - jõust. 05.07.2014]

  (1) Kui sperma saatedokumentidest selgub, et § 3 lõikes 1 loetletud nõudeid ei ole täidetud, võib veterinaarjärelevalveametnik keelata sperma kasutamise.
[RT I, 02.07.2014, 7 - jõust. 05.07.2014]

  (2) Kui on tekkinud kahtlus, et teisest liikmesriigist Eestisse toimetatav sperma on nakatunud või saastunud haigustekitajatega, võib Veterinaar- ja Toiduamet rakendada loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi seaduse §-s 26 sätestatud meetmeid, sealhulgas nõuda sperma paigutamist karantiini.
[RT I, 02.07.2014, 7 - jõust. 05.07.2014]


1 Nõukogu direktiiv 90/429/EMÜ, millega sätestatakse kodusigade sperma ühendusesisese kaubanduse ja impordi korral kohaldatavad loomatervishoiu nõuded (EÜT L 224, 18.08.1990, lk 62–72), muudetud direktiiviga 2008/73/EÜ (ELT L 219, 14.08.2008, lk 40–54), määrustega (EÜ) nr 806/2003 (ELT L 122, 16.05.2003, lk 1–35) ja (EL) nr 176/2012 (ELT L 61, 02.03.2012, lk 1–9) ning otsustega 1999/608/EÜ (EÜT L 242, 14.09.1999, lk 20–27) ja 2000/39/EÜ (EÜT L 13, 19.01.2000, lk 21).
[RT I, 02.07.2014, 7 - jõust. 05.07.2014]

/otsingu_soovitused.json