Teksti suurus:

Veterinaarnõuded veise spermaga kauplemisel

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.07.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT I, 02.07.2014, 15

Veterinaarnõuded veise spermaga kauplemisel1

Vastu võetud 11.06.2004 nr 107
RTL 2004, 85, 1340
jõustumine 01.07.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
16.12.2005/121 RTL 2005, 121, 1889 1.01.2006
30.06.2014RT I, 02.07.2014, 705.07.2014

Määrus kehtestatakse loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi seaduse § 10 lõike 2 alusel.
[RT I, 02.07.2014, 7 - jõust. 05.07.2014]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse veterinaarnõuded Euroopa Liidu liikmesriikidega (edaspidi liikmesriik) toimuva veise spermaga kauplemise suhtes.

  (2) Määruse nõudeid ei kohaldata veiste seemenduse ja seemendusega tegelevale isikule sperma kättetoimetamise korral.

§ 2.  
[Kehtetu - RT I, 02.07.2014, 7 - jõust. 05.07.2014]

2. peatükk VEISE SPERMAGA KAUPLEMISE VETERINAARNÕUDED 

§ 3.   Veterinaarnõuded veise sperma kohta

  (1) Teise liikmesriiki võib toimetada üksnes sellist veise seemenduseks ettevalmistatud värsket või külmutatud ejakulaati (edaspidi sperma), mis on:
[RT I, 02.07.2014, 7 - jõust. 05.07.2014]
  1) kogutud ja töödeldud või säilitatud loomatauditõrje seaduse § 191 lõike 2 punkti 1 kohases ettevõttes, kus tegeletakse sperma kogumise ja säilitamisega turustamise eesmärgil ning mis on lisatud Veterinaar- ja Toiduameti veebilehel avaldatud loetellu;
[RT I, 02.07.2014, 7 - jõust. 05.07.2014]
  2) kogutud tervetelt veistelt, kes vastavad «Loomatauditõrje seaduse» § 7 lõike 2 alusel kehtestatud veterinaarnõuetele, mis on kooskõlas EÜ Nõukogu direktiivi 88/407/EMÜ, millega sätestatakse kodusveiste sügavkülmutatud sperma ühendusesisese kaubanduse ja impordi korral kohaldatavad loomatervishoiu nõuded (EÜT L 194, 22.07.1988, lk 10–23), lisas B sätestatud nõuetega;
  3) kogutud, töödeldud ja säilitatud «Loomatauditõrje seaduse» § 7 lõike 2 alusel kehtestatud veterinaarnõuete kohaselt, mis on kooskõlas EÜ Nõukogu direktiivi 88/407/EMÜ lisades A ja C sätestatud nõuetega.

  (2) Spermat, mis on kogutud viimase 12 kuu jooksul enne kogumist suu- ja sõrataudi vastu vaktsineeritud veiselt, on lubatud teisest liikmesriigist Eestisse toimetada üksnes siis, kui 5% igast sellelt veiselt ühe kogumisega võetud sperma kogusest saadud spermadoosidest (minimaalselt 5 doosi), mis on mõeldud Eestisse toimetamiseks, on uuritud Veterinaar- ja Toidulaboratooriumis viiruse isoleerimise testiga suu ja sõrataudi suhtes ja kui testi tulemus on negatiivne.
[RT I, 02.07.2014, 7 - jõust. 05.07.2014]

§ 4.   Veterinaarnõuded loomatervisesertifikaadi kohta

  Spermaga on kuni sihtkohani kaasas loomatervisesertifikaat, mis on kehtestatud «Loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi seaduse» § 46 lõike 1 alusel ning mis vastab EÜ Nõukogu direktiivi 88/407/EMÜ lisas D toodud näidisele.
[RT I, 02.07.2014, 7 - jõust. 05.07.2014]

§ 5.   Veterinaarjärelevalve spermaga kauplemise üle
[RT I, 02.07.2014, 7 - jõust. 05.07.2014]

  (1) Kui Eestisse toimetatud spermaga kaasasolevatest dokumentidest selgub, et § 3 lõikes 1 loetletud nõudeid ei ole järgitud, võib Veterinaar- ja Toiduamet keelata kõnealuseid spermadoose, millele on väljastatud ühine sertifikaat (edaspidi kaubasaadetis), kasutada.
[RT I, 02.07.2014, 7 - jõust. 05.07.2014]

  (2) Kui on tekkinud kahtlus, et teisest liikmesriigist Eestisse toimetatud sperma on sihtkohas või veo käigus tehtud veterinaarkontrolli kohaselt nakatunud või saastunud haigustekitajatega, võib Veterinaar- ja Toiduamet rakendada loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi seaduse §-s 26 sätestatud meetmeid, sealhulgas nõuda sperma paigutamist karantiini.
[RT I, 02.07.2014, 7 - jõust. 05.07.2014]

  (3) Kui see ei ole vastuolus veterinaarnõuetega, võib Veterinaar- ja Toiduamet lõigetes 1 ja 2 toodud juhtudel lubada kaubasaadetis tagasi toimetada selle lähtekoha liikmesriiki.

  (4) Kui kaubasaadetise kasutamine on lõigetes 1 ja 2 toodud juhtudel keelatud ja veterinaarjärelevalve ametnik on teinud märke kaubasaadetise lähtekoha liikmesriiki tagasisaatmise kohta, kuid selle lähtekoha liikmesriik ei ole 30 päeva jooksul lubanud kaubasaadetist tagasi toimetada, võib Veterinaar- ja Toiduamet nõuda selle hävitamist.


1Nõukogu direktiiv 88/407/EMÜ, millega sätestatakse koduveiste sügavkülmutatud sperma ühendusesisese kaubanduse ja impordi korral kohaldatavad loomatervishoiu nõuded (EÜT L 194, 22.07.1988, lk 10), muudetud direktiividega 90/120/EMÜ (EÜT L 71, 17.03.1990, lk 37–39), 90/425/EMÜ (EÜT L 224, 18.08.1990, lk 29–41), 93/60/EMÜ (EÜT L 186, 28.07.1993, lk 28–31), 2003/43/EÜ (ELT L 143, 11.06.2003, lk 23–32), 2008/73/EÜ (ELT L 219, 14.08.2008, lk 40–54), määrusega (EÜ) nr 806/2003 (ELT L 122, 16.05.2003, lk 1–35) ning otsustega 2004/101/EÜ (ELT L 30, 04.02.2004, lk 15–21), 2006/16/EÜ (ELT L 11, 17.01.2006, lk 21–32), 2008/120/EÜ (ELT L 42, 16.02.2008, lk 63–82) ja 2011/629/EL (ELT L 247, 24.09.2011, lk 22–31).
[RT I, 02.07.2014, 7 - jõust. 05.07.2014]

/otsingu_soovitused.json