Teksti suurus:

Veterinaarnõuded kauplemisel veise embrüotega

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.07.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 02.07.2014, 18

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Veterinaarnõuded kauplemisel veise embrüotega1

Vastu võetud 11.05.2004 nr 89
RTL 2004, 64, 1058
jõustumine 24.05.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.06.2014RT I, 02.07.2014, 705.07.2014

Määrus kehtestatakse loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi seaduse § 10 lõike 2 alusel.
[RT I, 02.07.2014, 7 - jõust. 05.07.2014]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse veterinaarnõuded Euroopa Liidu liikmesriikidega (edaspidi liikmesriik) toimuva veise külmutatud ja värskete embrüotega kauplemise suhtes.

  (2) Määruse nõudeid ei kohaldata tuumasiirdamise teel saadud embrüotega kauplemisele.

§ 2.  
[Kehtetu - RT I, 02.07.2014, 7 - jõust. 05.07.2014]

2. peatükk VEISE EMBRÜOTEGA KAUPLEMISE VETERINAARNÕUDED 

§ 3.   Veise embrüote kohta esitatavad veterinaarnõuded

  Teise liikmesriiki võib toimetada üksnes selliseid veise embrüoid:
  1) mis on kogutud doonorloomalt, keda on kunstlikult seemendatud või in vitro viljastatud sellise pulli spermaga, keda on peetud «Loomatauditõrje seaduse» § 7 lõike 2 alusel sperma kogumiseks, töötlemiseks ja hoidmiseks loomatauditõrje seaduse § 191 kohases ettevõttes, kus tegeletakse veise sperma kogumise ja säilitamisega turustamise eesmärgil, kooskõlas EÜ Nõukogu direktiivi 88/407/EMÜ, millega sätestatakse koduveise sügavkülmutatud sperma ühendusesise kaubanduse ja impordi korral kohaldatavad loomatervishoiu nõuded (EÜT L 194, 22.07.1988, lk 10–23) nõuetega;
[RT I, 02.07.2014, 7 - jõust. 05.07.2014]
  2) mis on kogutud doonorloomalt, kes vastab «Loomatauditõrje seaduse» § 7 lõike 22 alusel kehtestatud nõuetele, mis on kooskõlas EÜ Nõukogu direktiivi 89/556/EMÜ koduveiste embrüote ühendusesisese kaubanduse ja nende kolmandatest riikidest impordi loomatervishoiu nõuete kohta (EÜT L 302, 19.10.1989, lk 1–11) lisas B sätestatud nõuetega;
  3) mida on kogunud, töödelnud ja hoiustanud «Loomatauditõrje seaduse» § 7 lõike 22 alusel kehtestatud nõuete alusel ja kooskõlas EÜ Nõukogu direktiivi 89/556/EMÜ lisas A sätestatud nõuetega loomatauditõrje seaduse § 191 kohane ettevõte, kus tegutseb embrüokogumisrühm;
[RT I, 02.07.2014, 7 - jõust. 05.07.2014]
  4) millega on kuni sihtkohani kaasas loomatervisesertifikaat, mis on kehtestatud «Loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi seaduse1» § 46 lõike 1 alusel ning mis vastab EÜ Nõukogu direktiivi 89/556/EMÜ lisas C toodud näidisele.
[RT I, 02.07.2014, 7 - jõust. 05.07.2014]


1Nõukogu direktiiv 89/556/EMÜ koduveiste embrüote ühendusesisese kaubanduse ja nende kolmandatest riikidest impordi loomatervishoiu nõuete kohta (EÜT L 302, 19.10.1989, lk 1–11), muudetud direktiividega 90/425/EMÜ (EÜT L 224, 18.08.1990, lk 29–41), 93/52/EMÜ (EÜT L 175, 19.07.1993, lk 21–22) ja 2008/73/EÜ (ELT L 219, 14.08.2008, lk 40–54), määrusega (EÜ) nr 806/2003 (ELT L 122, 16.05.2003, lk 1–35) ning otsustega 1994/113/EMÜ (ELT L 53, 24.02.1994, lk 23–25) ja 2006/60/EÜ (ELT L 31, 03.02.2006, lk 24–26).
[RT I, 02.07.2014, 7 - jõust. 05.07.2014]

/otsingu_soovitused.json