Teksti suurus:

Veterinaarnõuded kodulindude ja nende haudemunadega kauplemisel

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.07.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 02.07.2014, 19

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Veterinaarnõuded kodulindude ja nende haudemunadega kauplemisel1

Vastu võetud 27.05.2004 nr 101
RTL 2004, 73, 1203
jõustumine 10.06.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.06.2014RT I, 02.07.2014, 705.07.2014

Määrus kehtestatakse loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi seaduse § 10 lõike 2 alusel.
[RT I, 02.07.2014, 7 - jõust. 05.07.2014]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse veterinaarnõuded Euroopa Liidu liikmesriikidega (edaspidi liikmesriik) toimuva kodulindude ja nende haudemunadega kauplemise suhtes.

  (2) Määruse nõudeid ei kohaldata kodulindude ja nende haudemunade teise liikmesriiki loomanäitusele või -võistlusele toimetamise korral.

§ 2.   Kasutatavad terminid

  Määruses kasutatakse termineid järgmises tähenduses:
  1) kodulind – kana, kalkun, pärlkana, hani, part, vutt, tuvi, faasan, põldpüü või silerinnaliste perekonda (Ratitae) kuuluv lind, kes on üles kasvatatud või keda on peetud aretuseks, liha või toidumunade tootmiseks või uluklinnupopulatsiooni täienduseks;
  2) haudemuna – hautamiseks mõeldud punktis 1 nimetatud kodulindude muna;
  3) ööpäevane tibu – alla 72 tunni vanune söötmata kodulind; muskuspart (Cairina moschata) ja ristandid võivad olla söödetud;
  4) sugulind – vähemalt 72 tunni vanune kodulind, keda peetakse haudemunade tootmiseks;
  5) tootmislind – vähemalt 72 tunni vanune kodulind, keda peetakse liha või toiduks kasutatavate munade tootmiseks või keda kasvatatakse uluklinnupopulatsiooni täienduseks;
  6) tapalind – kodulind, kes saadetakse tapmisele hiljemalt 72 tunni jooksul pärast tapamajja saabumist;
  7) linnukari – samaväärse loomatervishoiualase staatusega linnud, keda peetakse samas loomakasvatushoones, -rajatises või loomade pidamiseks piiritletud alal ja kes moodustavad ühtse epidemioloogilise üksuse. Loomakasvatushoones pidamise korral moodustavad linnukarja kõik linnud, keda peetakse ühes ruumis või ruumides, mille vahel toimub õhuvahetus;
  8) haudejaam – põllumajandusettevõte või selle osa (edaspidi ettevõte), kus hautatakse haudemune ööpäevaste tibude saamiseks.

2. peatükk LINDUDEGA KAUPLEMISE VETERINAARNÕUDED 

§ 3.   Kodulinnu päritoluettevõtte kohta esitatavad veterinaarnõuded

  (1) Sugu- ja tootmislinde ja nende haudemune ning ööpäevaseid tibusid võib toimetada teise Euroopa Liidu liikmesriiki üksnes ettevõttest, mille kohta on väljastatud tegevusluba.
[RT I, 02.07.2014, 7 - jõust. 05.07.2014]

  (2) Lõikes 1 nimetatud kodulinnud ja haudemunad pärinevad põllumajandusettevõttest ja piirkonnast, millele ei ole lähtuvalt Euroopa Liidu või Eesti õigusaktidest kehtestatud kodulindude liikumist piiravat loomatauditõrje alast keeldu või kitsendust, ning kõik selles põllumajandusettevõttes peetavad kodulinnud on teise liikmesriiki toimetamiseks kasutatavale veovahendile laadimise päeval terved.

  (3) Lõigetes 1 ja 2 sätestatud nõudeid ei kohaldata üle 72 tunni vanuste uluklinnupopulatsiooni täienduseks mõeldud lindude suhtes.

§ 4.   Kodulindude veo kohta esitatavad veterinaarnõuded

  (1) Kodulinde võib teise liikmesriiki toimetada sellise piirkonna, kus esineb lindude gripp või Newcastle’i haigus, kaudu üksnes magistraalteed või raudteed mööda.

  (2) Veovahend ning müügi- ja veopakend peavad olema valmistatud nii, et oleks välistatud sõnniku väljapudenemine ja oleks tagatud võimalikult vähene sulgede sattumine väljapoole veovahendit, müügi- või veopakendit ning et oleks võimalik veetavaid linde jälgida; ringluspakend peab olema puhastatav ja desinfitseeritav.

  (3) Veovahend ning ringluspakend puhastatakse ja desinfitseeritakse enne peale- ja pärast mahalaadimist.

§ 5.   Sugu- ja tootmislindude kohta esitatavad veterinaarnõuded

  (1) Teise liikmesriiki toimetatavad sugu- või tootmislinnud, välja arvatud uluklinnupopulatsiooni täienduseks mõeldud üle 72 tunni vanused linnud, pärinevad loomatauditõrje seaduse § 191 lõike 1 punkti 2 kohasest ettevõttest, mille kohta on väljastatud tegevusluba ja kus neid on peetud enne teise liikmesriiki toimetamiseks veovahendile laadimist vähemalt 6 nädalat või nende koorumisest alates.
[RT I, 02.07.2014, 7 - jõust. 05.07.2014]

  (2) Kodulindude tervisliku seisundi kindlakstegemiseks teeb veterinaarjärelevalve ametnik või volitatud veterinaararst kliinilise läbivaatuse 48 tundi enne kodulindude teise liikmesriiki toimetamiseks kasutatavale veovahendile laadimist ning kodulindudel ei tohi olla ühegi kodulindudele nakkava loomataudi kliinilisi tunnuseid.

  (3) Kui teises liikmesriigis rakendatakse Euroopa Komisjoni poolt heakskiidetud loomatauditõrje programmi mõne lindudele nakkava loomataudi suhtes, tohib selle loomataudi suhtes vastuvõtlikke linde sellesse liikmesriiki toimetada üksnes samasuguse loomatervishoiu alase staatusega piirkonnast.

  (4) Sugu- või tootmislinde veetakse teise liikmesriiki toimetamise korral nii, et ühes müügi- ja veopakendis on üksnes samast ettevõttest pärinevad linnud, kes on sama liiki, ühevanused ja kes toimetatakse teise liikmesriiki samal eesmärgil, ning müügi- ja veopakendile on märgitud päritoluettevõtte tunnustamise number.

  (5) Sugu- või tootmislinnud veetakse teise liikmesriiki toimetamise korral viivitamata sihtkohaettevõttesse nii, et nad ei puutuks kokku lindudega, kes ei vasta selle määruse nõuetele.

§ 6.   Haudemunade kohta esitatavad veterinaarnõuded

  (1) Teise liikmesriiki toimetatavad haudemunad pärinevad sugulindude linnukarjast, kus neid on peetud enne teise liikmesriiki toimetamiseks veovahendile laadimist vähemalt kuus nädalat, ning juhul, kui linnukari on vaktsineeritud, peab vaktsineerimine olema läbi viidud selle määruse nõuete kohaselt. Sugulindude linnukari pärineb sellisest ettevõttest, mille kohta on väljastatud loomatauditõrje seaduse § 191 kohane tegevusluba.
[RT I, 02.07.2014, 7 - jõust. 05.07.2014]

  (2) Sugulindude linnukarja tervisliku seisundi kindlakstegemiseks teeb veterinaarjärelevalve ametnik või volitatud veterinaararst kliinilise läbivaatuse 72 tundi enne haudemunade teise liikmesriiki toimetamiseks kasutatavale veovahendile laadimist ning karja lindudel ei tohi olla ühegi lindudele nakkava loomataudi kliinilisi tunnuseid.

  (3) Teise liikmesriiki veetavad haudemunad on nõuetekohaselt märgistatud ja desinfitseeritud.

  (4) Haudemune tohib teise liikmesriiki toimetada üksnes ringluspakendis, mis on enne kasutamist puhastatud ja desinfitseeritud või ühekorrapakendis.

  (5) Haudemune veetakse teise liikmesriiki toimetamise korral nii, et ühes veopakendis on üksnes samast ettevõttest pärinevad ühe linnuliigi, tõu ja tüübi haudemunad, ning veopakendile on märgitud päritoluliikmesriik või selle piirkond, päritoluettevõtte tunnustamise number, haudemunade arv igas müügipakendis ja linnutõug, kelle haudemune teise liikmesriiki toimetatakse.

  (6) Kui linnukarjas, millest haudemunad on pärit, diagnoositakse pärast haudemunade teise liikmesriiki toimetamist loomataud, mis levib ka haudemunadega, teavitatakse sellest viivitamata sihtkohaettevõtte eest vastutavat isikut.

§ 7.   Ööpäevaste tibude kohta esitatavad veterinaarnõuded

  (1) Teise liikmesriiki toimetatavad ööpäevased tibud on välja hautud haudemunadest, mis vastavad selle määruse nõuetele. Kui ööpäevased tibud vaktsineeritakse, võib selleks kasutada sihtkoha liikmesriigis lubatud vaktsiini.

  (2) Haudejaamas ei tohi olla diagnoositud ööpäevaste tibude teise liikmesriiki toimetamiseks kasutatavale veovahendile laadimise päeval ühtegi lindudele nakkavat loomataudi ja see peab kajastuma haudejaamas peetavas arvestuses.

  (3) Ööpäevaseid tibusid veetakse teise liikmesriiki toimetamise korral § 5 lõigetes 4 ja 5 loetletud nõuete kohaselt.

§ 8.   Tapalindude kohta esitatavad veterinaarnõuded

  (1) Teise liikmesriiki toimetatavad tapalinnud pärinevad ettevõttest, kus neid on peetud alates koorumisest või 21 päeva jooksul enne teise liikmesriiki toimetamiseks kasutatavale veovahendile laadimist ning mille suhtes ei kehti loomatervishoiu alast keeldu või kitsendust.

  (2) Tapalindude päritolu linnukarjas ei tohi veterinaarjärelevalve ametniku või volitatud veterinaararsti teise liikmesriiki toimetamiseks kasutatavale veovahendile laadimisele eelnenud viie päeva jooksul tehtud kontrolli ajal olla diagnoositud lindudele nakkavat loomataudi.

  (3) Tapalindude teise liikmesriiki toimetamise korral tuleb nende vedu sihtkoha tapamajja korraldada nii, et nad ei puutuks kokku lindudega, kes ei vasta selle määruse nõuetele.

§ 9.   Uluklinnupopulatsiooni täienduseks mõeldud üle 72 tunni vanuste lindude kohta esitatavad veterinaarnõuded

  (1) Uluklinnupopulatsiooni täienduseks mõeldud üle 72 tunni vanused linnud pärinevad ettevõttest, kus neid on peetud alates koorumisest või teise liikmesriiki toimetamiseks kasutatavale veovahendile laadimisele eelnenud 21 päeva jooksul; kaks nädalat enne teise liikmesriiki toimetamist ei tohi nad kokku puutuda sel ajal ettevõttesse toodavate lindudega ja ettevõtte suhtes ei kehti loomatervishoiu alast keeldu või kitsendust.

  (2) Lindude tervisliku seisundi kindlakstegemiseks teeb veterinaarjärelevalve ametnik või volitatud veterinaararst kliinilise läbivaatuse 48 tundi enne lindude teise liikmesriiki toimetamiseks kasutatavale veovahendile laadimist ning lindudel ei tohi olla ühegi lindudele nakkava loomataudi kliinilisi tunnuseid.

  (3) Ettevõte asub piirkonnas, mille suhtes ei ole kehtestatud lindudele nakkava loomataudi esinemisest tingitud või Euroopa Liidu õigusaktidest loomade liikumise keeldu või kitsendust.

  (4) Uluklinnupopulatsiooni täienduseks mõeldud üle 72 tunni vanuste lindude teise liikmesriiki toimetamise korral tuleb nende vedu sihtkohta korraldada nii, et nad ei puutuks kokku lindudega, kes ei vasta selle määruse nõuetele.

§ 10.   Vähem kui 20 linnust või haudemunast koosneva kaubasaadetise kohta esitatavad veterinaarnõuded

  (1) Teise liikmesriiki toimetatava vähem kui 20 linnust või vähem kui 20 haudemunast koosneva kaubasaadetise lindude või haudemunade päritolu linnukarja on peetud Euroopa Liidu territooriumil alates koorumisest või vähemalt kolm kuud enne teise liikmesriiki toimetamiseks kasutatavale veovahendile laadimist, linnukarja lindudel ei tohi olla ühegi lindudele nakkava loomataudi kliinilisi tunnuseid teise liikmesriiki toimetamiseks kasutatavale veovahendile laadimise päeval, ning juhul, kui linnukarjas olevaid linde on vaktsineeritud peab vaktsineerimine olema läbi viidud selle määruse nõuete kohaselt, linnukarja suhtes ei kehti loomatervishoiu alast keeldu või kitsendust ja linnukari asub piirkonnas, mille suhtes ei ole kehtestatud lindudele nakkava loomataudi esinemisest tingitud loomade liikumise keeldu või kitsendust.

  (2) Teise liikmesriiki toimetatavad linnud uuritakse lindude tervisliku seisundi kindlakstegemiseks seroloogiliselt Salmonella pullorum ’i ja Salmonella gallinarum ’i antikehade suhtes kuu aega enne teise liikmesriiki toimetamist. Haudemunade ja ööpäevaste tibude päritolu linnukari uuritakse seroloogiliselt Salmonella pullorum ’i ja Salmonella gallinarum ’i suhtes teise liikmesriiki toimetamisele eelnenud kolme kuu jooksul viisil, mis tagab 95% tõenäosusega haigustekitaja avastamise, kui see esineb vähemalt 5% lindudest.

  (3) Lõigetes 1 ja 2 sätestatud nõudeid ei kohaldata silerinnaliste sugukonda (Ratitae) kuuluvate lindude ja nende haudemunade suhtes.

§ 11.   Loomatervisesertifikaadi kohta esitatavad nõuded

  (1) Kodulindude ja haudemunadega on kuni sihtkohani kaasas loomatervisesertifikaat, mis on avalikustatud loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi seaduse § 46 lõike 1 alusel ning mis vastab nõukogu direktiivi 2009/158/EÜ kodulindude ja haudemunade ühendusesisest kaubandust ning kolmandatest riikidest importimist reguleerivate loomatervishoiunõuete kohta (ELT L 343, 22.12.2009, lk 74–113) lisas toodud näidisele.
[RT I, 02.07.2014, 7 - jõust. 05.07.2014]

  (2) Veterinaarjärelevalve ametnik väljastab loomatervisesertifikaadi kodulindude ja haudemunade teise liikmesriiki toimetamiseks kasutatavale veovahendile laadimise päeval.

  (3) Loomatervisesertifikaat kehtib viis päeva selle väljastamise kuupäevast arvates.


1Nõukogu direktiiv 2009/158/EÜ kodulindude ja haudemunade ühendusesisest kaubandust ning kolmandatest riikidest importimist reguleerivate loomatervishoiunõuete kohta (ELT L 343, 22.12.2009, lk 74–113), muudetud otsustega 2011/214/EL (ELT L 90, 06.04.2011, lk 27–49) ja 2011/879/EL (ELT L 343, 23.12.2011, lk 105–116).
[RT I, 02.07.2014, 7 - jõust. 05.07.2014]

/otsingu_soovitused.json