Teksti suurus:

Keskkonnaagentuuri põhimäärus

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.07.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 02.07.2015, 1

Keskkonnaagentuuri põhimäärus

Vastu võetud 19.06.2015 nr 36

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 43 lõike 5 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 10. detsembri 2009. a määruse nr 186 „Keskkonnaministeeriumi põhimäärus” § 10 punktiga 18.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Keskkonnaagentuuri staatus

  (1) Keskkonnaagentuur (edaspidi KAUR) on Keskkonnaministeeriumi (edaspidi ministeerium) hallatav riigiasutus.

  (2) Oma ülesannete täitmisel esindab KAUR riiki.

§ 2.   KAUR-i eelarve, pitsat ja sümboolika

  (1) KAUR-il on oma eelarve, mille kinnitab, mida muudab ja mille täitmist kontrollib keskkonnaminister.

  (2) KAUR-il on väikese riigivapi kujutisega ja oma nimega pitsat.

  (3) KAUR-i dokumendiplankide ja pitsati kasutamise kord määratakse KAUR-i asjaajamiskorras. KAUR-i struktuuriüksustel võivad olla oma nimega pitsat ja dokumendiplangid, kui see on ettenähtud struktuuriüksuse põhimääruses.

§ 3.   KAUR-i asukoht

  KAUR-i postiaadress on Mustamäe tee 33, 10616 Tallinn. KAUR-i mujal asuva struktuuriüksuse asukoht ja aadress määratakse struktuuriüksuse põhimääruses.

§ 4.   Järelevalve KAUR-i tegevuse üle

  (1) KAUR-i kõrgemalseisvaks valitsusasutuseks on Keskkonnaministeerium.

  (2) KAUR-i tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teeb järelevalvet keskkonnaminister.

  (3) KAUR-i tegevust koordineerib Keskkonnaministeeriumi kantsler või keskkonnaministri volitatud asekantsler.

2. peatükk Tegevusvaldkond ja ülesanded 

§ 5.   KAUR-i tegevusvaldkond

  KAUR-i tegevusvaldkond on riikliku keskkonnaseire programmi täitmine, keskkonnaga seotud riigisisese ja rahvusvahelise andmevahetuse korraldamine, andmete kogumine ja analüüs, keskkonnaseisundile hinnangute andmine ning elutähtsa teenusena ilmaprognooside, hoiatuste ja nendeks vajalike seireandmete tagamine.

§ 6.   KAUR-i ülesanded

  Oma tegevusvaldkonnas täidab KAUR järgmisi ülesandeid:
  1) koostab meteoroloogilisi ja hüdroloogilisi prognoose ning hoiatusi, edastab tormi- ja ohtlike ilmastikunähtuste hoiatusi riigiasutustele ning rahvusvahelistele organisatsioonidele koostöölepete ja kehtivate õigusaktide kohaselt;
  2) tagab lennumeteoroloogiateenuse osutamise sõlmitud lepingute kohaselt;
  3) edastab ilmastikust sõltuvaid liiklusohutuse prognoose sõlmitud lepingute kohaselt;
  4) koostab metsade tuleohtlikkuse prognoose;
  5) koostab meresõiduohutuse tagamiseks ilma- ja jääprognoose Eesti territoriaal- ja sisemere ning laevatatavate sisevete kohta;
  6) kogub, töötleb ja analüüsib kliimaandmeid, mis on sisendiks kliimamuutuste mõju hinnangutele vee, välisõhu, metsa ja eluslooduse valdkondades;
  7) korraldab riikliku keskkonnaseire programmi täitmist ja keskkonnaseire andmehõivet;
  8) korraldab keskkonnaga seotud rakendusuuringuid ja inventuure;
  9) kogub, töötleb ja analüüsib teavet Eesti keskkonnaseisundi ja seda mõjutavate tegurite kohta ning koostab keskkonnaseisundi hinnanguid;
  10) tagab seirevõrkude toimimise ning seirejaamade, -vahendite ja -seadmete pidamise ning uuendamise;
  11) hindab looduskaitse tulemuslikkust;
  12) koostab ja esitab oma tegevusvaldkonnas aruandeid riigisisestele ja rahvusvahelistele institutsioonidele;
  13) korraldab metsakorraldajatele katsetöid ja eksameid ning hindab metsakorraldustööde tegevusloa andmiseks vajalike tehniliste vahendite olemasolu;
  14) annab, muudab ja tunnistab kehtetuks metsakorraldustööde tegevuslubasid;
  15) täidab talle õigusaktidega pandud andmekogu volitatud töötleja ülesandeid, nõustab ja koolitab andmekogude kasutajaid ning andmeesitajaid;
  16) edastab üldkasutatavasse infovõrku keskkonnaseisundi teavet;
  17) edastab valitsusasutustele, kohalikele omavalitsustele, rahvusvahelistele organisatsioonidele ja koostööpartneritele nende taotlusel informatsiooni keskkonnaseire ja -seisundi kohta;
  18) täidab Euroopa Keskkonnaagentuuri riikliku kontaktisiku ülesandeid ja on Eesti alaline esindaja Maailma Meteoroloogiaorganisatsiooni juures;
  19) täidab EMAS-i ning Euroopa Liidu ökomärgise pädeva asutuse ülesandeid;
  20) osaleb oma tegevusvaldkonda puudutavate õigusaktide ja strateegiliste dokumentide väljatöötamises, avaldab arvamust ministeeriumile kooskõlastamiseks esitatud eelnõude kohta ning teeb ettepanekuid õigusaktide muutmiseks;
  21) teeb oma tegevusvaldkonnas koostööd riigisiseste ja rahvusvaheliste institutsioonide ning organisatsioonidega;
  22) osaleb oma tegevusvaldkonda puudutavate andmekogude väljatöötamises ja arendamises ning teeb ettepanekuid andmekogude muutmiseks;
  23) täidab muid õigusaktiga määratud või ministeeriumi pandud ülesandeid.

3. peatükk KAUR-i juhtimine ja struktuur 

§ 7.   Direktor

  (1) KAUR-i esindab ja selle tööd juhib direktor, kellega sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu keskkonnaminister ministeeriumi kantsleri ettepanekul.

  (2) KAUR-i direktor:
  1) planeerib ja juhib KAUR-i tegevust ning vastutab KAUR-ile põhimäärusega pandud ülesannete täitmise eest;
  2) vastutab KAUR-i tegevust korraldavate õigusaktide täitmise eest ja annab aru keskkonnaministrile, ministeeriumi kantslerile või selleks volitatud asekantslerile;
  3) annab KAUR-i töö juhtimiseks ja koordineerimiseks ning asjaajamise korraldamiseks käskkirju ning suulisi või kirjalikke korraldusi;
  4) kinnitab KAUR-i tööplaani ja eelarvekulude jagunemise, struktuuriüksuste põhimäärused, töötajate ametijuhendid ning teised asutusesisest töökorraldust reguleerivad dokumendid;
  5) tagab sisekontrollisüsteemi rakendamise ja siseaudiitori kutsetegevuse korraldamise KAUR-is;
  6) moodustab KAUR-i juurde nõuandva pädevusega alalisi või ajutisi komisjone, nõukogusid ja töörühmi ning määrab nende ülesanded, töökorra, koosseisu ja liikmete tasustamise;
  7) korraldab KAUR-i tegevusega seotud õigusaktide eelnõude kavandite koostamist ja edastab sellekohased ettepanekud ministeeriumile;
  8) teeb keskkonnaministrile ettepanekuid KAUR-i tegevusvaldkondade otstarbekamaks korraldamiseks;
  9) esindab KAUR-i rahvusvahelistes organisatsioonides, suhetes riigi- ja omavalitsusorganitega, teiste institutsioonidega ning kohtus;
  10) sõlmib KAUR-i nimel lepinguid ja annab volitusi KAUR-i esindamiseks, sealhulgas esindamiseks kohtus;
  11) koostab KAUR-i eelarve eelnõu ja esitab selle keskkonnaministrile;
  12) käsutab KAUR-i valduses olevat riigivara ja vastutab selle säilimise eest;
  13) käsutab eelarvevahendeid KAUR-i ülesannete täitmiseks ja vastutab kulutuste otstarbekuse ning eelarve täpse ja sihipärase kasutamise eest;
  14) sõlmib, muudab ja lõpetab KAUR-i töötajatega töölepinguid ning saadab töötajaid töölähetusse;
  15) teeb järelevalvet KAUR-i töötajate toimingute üle ning kohaldab ergutusi ja määrab hoiatusi;
  16) täidab muid ülesandeid, mis on määratud õigusaktiga või mille on andnud keskkonnaminister, kantsler või selleks volitatud asekantsler;
  17) juhib talle otsealluvate töötajate tööd, osakonnajuhatajate kaudu arendus- ja planeerimisosakonna, üldosakonna, haldus- ja tehnikaosakonna tööd ning asedirektorite kaudu teiste osakondade tööd.

  (3) KAUR-i direktori äraolekul täidab direktori ülesandeid direktori määratud asedirektor, viimaste äraolekul direktori määratud osakonnajuhataja.

§ 8.   Asedirektorid

  (1) KAUR-i koosseisus on kaks asedirektorit, kes alluvad vahetult direktorile:
  1) asedirektor ilmateenistuse alal vastutab KAUR-i tegevuse eest ilmaprognooside ja varajaste hoiatuste koostamise ning edastamise valdkonnas, juhtides Riigi Ilmateenistust, kuhu kuuluvad ilmaprognooside osakond, ilmavaatluste osakond ja prognoosmudelite osakond;
  2) asedirektor keskkonnaseisundi alal vastutab KAUR-i tegevuse eest keskkonnaseire elluviimise ja keskkonnaseisundile hinnangute andmise valdkonnas ning keskkonnaga seotud riigisisese ja rahvusvahelise andmevahetuse korraldamise eest, juhtides osakonnajuhatajate kaudu andmehaldusosakonda, eluslooduseosakonda, hüdroloogiaosakonda, keskkonnaanalüüsi osakonda ja metsaosakonda.

  (2) Asedirektorite täpsemad tööülesanded, õigused ja vastutus sätestatakse ametijuhendites.

  (3) Asedirektori äraolekul võib direktor panna tema ülesanded teisele asedirektorile või äraoleva asedirektori koordineerimisalas tegutsevale osakonnajuhatajale.

§ 9.   KAUR-i struktuur

  (1) KAUR-i struktuuri ja ametikohtade arvu kinnitab keskkonnaminister KAUR-i direktori ettepanekul.

  (2) KAUR-i struktuuriüksused on osakonnad.

  (3) Osakonna koosseisu võib kuuluda büroo.

  (4) KAUR-i struktuuriüksuse ülesanded, pädevus ja juhtimiskorraldus, osakonna koosseisus olevate büroode ülesanded ning struktuuriüksuse juhataja asendamine sätestatakse struktuuriüksuse põhimäärusega.

  (5) KAUR-i osakondade põhiülesanded on:
  1) andmehaldusosakonna ülesanne on koguda, töödelda, analüüsida ja avalikustada valdkondlikke andmeid; korraldada riikliku keskkonnaseire programmi täitmist tellitavate seiretööde osas ning keskkonnaseire andmehõivet; täita riigisisest ja rahvusvahelist aruandluskohustust ning täita sellekohaste andmekogude volitatud töötleja ülesandeid;
  2) arendus- ja planeerimisosakonna ülesanne on koordineerida asutuse strateegiliste dokumentide koostamist ning lühi- ja pikaajalist planeerimist, asutuse eelarve planeerimist ja täitmist ning EMAS-i ja Euroopa Liidu ökomärgise tegevusi;
  3) eluslooduseosakonna ülesanne on planeerida, korraldada ja teha eluslooduse ja ulukiseiret ning rakendusuuringuid; kontrollida, töödelda ja analüüsida seireandmeid; hallata ja analüüsida looduskaitset ja loodusvarasid käsitlevaid andmeid ning täita valdkonna andmekogude volitatud töötleja ülesandeid; koostada ettepanekuid ulukiressursi kasutamiseks ja kaitseks ning hinnata ulukikahjustuste ulatust;
  4) haldus- ja tehnikaosakonna ülesanne on korraldada riigivara haldamist, transpordivahendite soetamist, kasutamist ja hooldamist, töötajate töövahendite ja inventariga varustamist; pidada arvestust varade üle ning korraldada seirevõrgu mõõteriistade tehnoloogilist uuendamist, järelevalvet, hooldust, kalibreerimist ja taatlemist;
  5) hüdroloogiaosakonna ülesanne on planeerida, korraldada ja teha hüdroloogilist seiret ning mõõtmisi jõgedel, järvedel, soodel ja rannikumerel; kontrollida, töödelda ja analüüsida seireandmeid ning täita hüdroloogiavaldkonna andmekogude volitatud töötleja ülesandeid;
  6) ilmaprognooside osakonna ülesanne on koostada ning edastada ilmaprognoose ja hoiatusi ohtlike ilmastikunähtuste kohta Eesti maismaa-aladel, sisevetel, territoriaal- ja sisemerel ning Tallinna lennuinfo piirkonnas;
  7) ilmavaatluste osakonna ülesanne on planeerida, korraldada ja teha meteoroloogilist seiret; kontrollida, töödelda ja analüüsida seireandmeid; koostada kliimaanalüüse ning täita meteoroloogiavaldkonna andmekogude volitatud töötleja ülesandeid;
  8) keskkonnaanalüüsi osakonna ülesanne on koordineerida, korraldada ja teha analüüse näitajate vaheliste põhjuslike seoste kindlakstegemiseks ning valdkonnaüleste olukorrahinnangute ja prognooside koostamiseks ja koordineerida asutusesiseselt keskkonnaseire tegevusi;
  9) metsaosakonna ülesanne on korraldada metsakorraldaja tunnistuste ja metsakorraldustööde tegevuslubade andmist; kontrollida metsainventeerimise kvaliteeti; planeerida, korraldada ja teha metsaseiret ja rakendusuuringuid, statistilist metsainventeerimist, maakasutuse ja selle muutuste ning süsinikuringe seiret; kontrollida, töödelda ja analüüsida seireandmeid; täita riigisisest ja rahvusvahelist aruandluskohustust valdkonnas ning täita metsavaldkonna andmekogude volitatud töötleja ülesandeid;
  10) prognoosmudelite osakonna ülesanne on rakendada prognoosmudelite metoodikat ja töödelda meteoroloogiliste ja hüdroloogiliste prognooside koostamiseks vajalikke andmeid, sh satelliidi- ja radariandmed;
  11) üldosakonna ülesanne on korraldada asutuse inimressursi juhtimist ja kommunikatsioonitegevust, täita juriidilisi ülesandeid, korraldada asjaajamist ja klientide teenindamist ning raamatukogu- ja arhiivitööd.

4. peatükk KAUR-i ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine 

§ 10.   KAUR-i ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  KAUR-i ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab keskkonnaminister.

5. peatükk Rakendussätted 

§ 11.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2015. aasta 6. juulil.

§ 12.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Keskkonnaministri 22. mai 2013. a määrus nr 23 „Keskkonnaagentuuri põhimäärus” tunnistatakse kehtetuks.

Marko Pomerants
Minister

Andres Talijärv
Kantsler

/otsingu_soovitused.json