Teksti suurus:

Jäätmeseaduse, jäätmeseaduse muutmise seaduse ning jäätmeseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:12.07.2019
Avaldamismärge:RT I, 02.07.2019, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
27.06.2019 otsus nr 466

Jäätmeseaduse, jäätmeseaduse muutmise seaduse ning jäätmeseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 12.06.2019

§ 1.  Jäätmeseaduse muutmine

Jäätmeseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 26 lõike 13 punktid 4 ja 5 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„4) meditsiiniseade – meditsiiniseadme seaduse § 3 kohane meditsiiniseade ja § 4 kohane abiseade, mis on ühtlasi elektri- või elektroonikaseade;
5) in vitro diagnostikameditsiiniseade – meditsiiniseadme seaduse § 6 kohane in vitro diagnostikameditsiiniseade ja § 4 kohane abiseade;”;

2) paragrahvi 262 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Elektroonikaromud käesoleva seaduse tähenduses on elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmed käesoleva seaduse § 2 tähenduses, sealhulgas kõik osad, alakoostud ja tarvikud, mis on toote osad selle kasutuselt kõrvaldamise ajal.”;

3) paragrahvi 27 lõike 1 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 27 lõike 1 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4) kuuevalentset kroomi, pliid, elavhõbedat, kaadmiumi, polübroomitud difenüüleetreid, polübroomitud bifenüüle, bis(2-etüülheksüül)ftalaati, butüülbensüülftalaati, dibutüülftalaati või diisobutüülftalaati sisaldavad käesoleva seaduse § 25 lõike 3 punktis 4 ja lõikes 31 sätestatud elektri- ja elektroonikaseadmed, sealhulgas kaablid ja seadmete remondiks, korduskasutuseks, funktsioonide ajakohastamiseks või võimsuse suurendamiseks mõeldud varuosad.”;

5) paragrahvi 27 lõiget 12 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

„11) vileorelid.”;

6) paragrahvi 27 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

„(6) Käesolevas paragrahvis kasutatakse termineid järgmises tähenduses:
1) suured paiksed tööstuslikud tööriistad on masinate, seadmete või komponentide suuremõõtmeline kogum, mis toimib üheskoos konkreetse kasutuse jaoks ja mille spetsialistid kindlasse asukohta alaliselt paigaldavad ja sealsamas demonteerivad ning mida spetsialistid tööstuslikus tootmisrajatises või teadus- ja arendustegevuse rajatises kasutavad ja hooldavad;
2) suur paigaldis on suuremõõtmeline kombinatsioon mitut liiki aparaatidest ja vajaduse korral muudest seadmetest, mille on kokku pannud ja paigaldanud spetsialistid ja mida kavatsetakse alaliselt kasutada varem määratud kindlas asukohas ning mille spetsialistid ka demonteerivad;
3) aktiivne siirdatav meditsiiniseade on meditsiiniseadme seaduse § 5 kohane aktiivne siirdatav meditsiiniseade;
4) üksnes majandus- ja kutsetegevuseks kättesaadavaks tehtud maanteevälised liikurmasinad on sisseehitatud jõuallika või välise jõuallika abil töötava ajamiga masinad, mille käitamine nõuab liikuvust või töö käigus pidevat või vaheaegadega liikumist mitme kindla töökoha vahel ning mis on tehtud kättesaadavaks üksnes majandus- ja kutsetegevuses kasutamiseks;
5) kaablid on kõik kaablid ja juhtmed, mille nimipinge on väiksem kui 250 volti ja mis on elektri- või elektroonikaseadme ühenduseks elektrivõrguga või ühenduse pikenduseks või mis ühendavad omavahel kahte või enamat elektri- või elektroonikaseadet;
6) varuosa on elektri- ja elektroonikaseadme üksikosa, millega saab asendada elektri- või elektroonikaseadme talitlemiseks kavandatud vajaliku osa, et taastuks või paraneks elektri- või elektroonikaseadme funktsionaalsus.”;

7) seaduse normitehnilist märkust täiendatakse pärast tekstiosa „Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2011/65/EL teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes (ELT L 174, 01.07.2011, lk 88–110)” tekstiosaga „, muudetud delegeeritud direktiiviga (EL) 2015/863 (ELT L 137, 04.06.2015, lk 10–12) ja direktiiviga (EL) 2017/2102 (ELT L 305, 21.11.2017, lk 8–11)”.

§ 2.  Jäätmeseaduse muutmise seaduse muutmine

Jäätmeseaduse muutmise seaduses (RT I, 04.01.2013, 12) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 punkt 14 jäetakse välja;

2) paragrahvis 2 asendatakse tekstiosa „punktid 12 ja 14 jõustuvad” tekstiosaga „punkt 12 jõustub”.

§ 3.  Jäätmeseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmine

Jäätmeseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadusest (RT I, 03.12.2015, 1) jäetakse välja § 1 punkt 7 ja § 5 lõige 2.

§ 4.  Seaduse jõustumine

Käesoleva seaduse § 1 punktid 3–5 jõustuvad 2019. aasta 22. juulil.

Henn Põlluaas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json