Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 31. mai 2012. a määruse nr 39 „Siseministeeriumi põhimäärus” ja Vabariigi Valitsuse 20. märtsi 2014. a määruse nr 42 „Sotsiaalministeeriumi põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:05.07.2019
Avaldamismärge:RT I, 02.07.2019, 7

Vabariigi Valitsuse 31. mai 2012. a määruse nr 39 „Siseministeeriumi põhimäärus” ja Vabariigi Valitsuse 20. märtsi 2014. a määruse nr 42 „Sotsiaalministeeriumi põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 27.06.2019 nr 58

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 31. mai 2012. a määruse nr 39 „Siseministeeriumi põhimäärus” muutmine

Vabariigi Valitsuse 31. mai 2012. a määruses nr 39 „Siseministeeriumi põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Ministeeriumi valitsemisalas on riigi sisejulgeoleku, avaliku korra, piirivalve, pääste, hädaabiteadete ning kodakondsuse ja rändega seotud tegevuste korraldamine, väliseesti kogukondade kaasamine, osalemine Euroopa Liidu turvalisuspoliitika kujundamises, kriisireguleerimise ja kodanikuühiskonna arengu kavandamine ja koordineerimine, rahvastikutoimingutega, rahvastiku- ja perepoliitikaga ning usuliste ühendustega seotud küsimused ning vastavate õigusaktide eelnõude koostamine.”;

2) määrust täiendatakse §-dega 152 ja 153 järgmises sõnastuses:

§ 152. Väliseesti kogukondade kaasamine

Väliseesti kogukondade kaasamisel ministeerium analüüsib, kavandab ja koordineerib rahvuskaaslaste poliitikat ning aitab kaasa riigi ja kohalike omavalitsuste ning väliseesti kogukondade vaheliste suhete arendamisele ja koostööle.

§ 153. Rahvastiku- ja perepoliitika korraldamine

Rahvastiku- ja perepoliitika valdkonnas ministeerium analüüsib, kavandab ja koordineerib Eesti rahvastiku- ja perepoliitikat.”;

3) paragrahvi 36 täiendatakse lõikega 101 järgmises sõnastuses:

„(101) Rahvastiku- ja perepoliitika osakonna põhiülesanded on rahvastiku- ja perepoliitika välja töötamine ja poliitika rakendamise koordineerimine ning väliseesti kogukondade kaasamist puudutava poliitika kavandamine ja korraldamine.”.

§ 2.  Vabariigi Valitsuse 20. märtsi 2014. a määruse nr 42 „Sotsiaalministeeriumi põhimäärus” muutmine

Vabariigi Valitsuse 20. märtsi 2014. a määruses nr 42 „Sotsiaalministeeriumi põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Ministeeriumi valitsemisalas on riigi sotsiaalprobleemide lahendamiskavade koostamine ja elluviimine, rahva tervise kaitse ja arstiabi, tööhõive, tööturu, töökeskkonna ja töösuhete, sotsiaalse turvalisuse, sotsiaalkindlustuse ja -hoolekande korraldamine, võrdse kohtlemise ning naiste ja meeste võrdõiguslikkuse edendamise ja sellealase tegevuse koordineerimine, laste õiguste ja heaolu edendamine ning vastavate õigusaktide eelnõude koostamine.”;

2) paragrahvi 12 lõike 2 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) sotsiaalala asekantsler juhib osakonnajuhatajate kaudu hoolekande osakonna, võrdsuspoliitikate osakonna ja laste heaolu osakonna tööd ning korraldab rahvusvahelise kaitse poliitikat;”;

3) paragrahvi 12 lõike 2 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) tööala asekantsler juhib osakonnajuhatajate kaudu tööhõive osakonna ning töö- ja pensionipoliitika osakonna tööd;”;

4) paragrahvi 17 lõike 2 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) laste heaolu osakonna põhiülesanne on kavandada ja juhtida lastekaitse ja laste hoolekande poliitikat ning koordineerida poliitika rakendamist, et tagada laste õigused ja heaolu;”;

5) paragrahvi 17 lõike 2 punkt 12 sõnastatakse järgmiselt:

„12) töö- ja pensionipoliitika osakonna põhiülesanne on kavandada ja koordineerida töö- ja pensionipoliitikat ja korraldada selle elluviimist. Osakonnal on juhtiv roll töösuhete, sealhulgas individuaalsete ja kollektiivsete töötingimuste ning ohutu ja tervisliku töökeskkonna arendamisel, samuti nende poliitikavaldkondadega seotud kulutuste ja hüvitiste kujundamisel. Osakonnal on juhtiv roll pensionipoliitika väljatöötamisel, et tagada adekvaatne sissetulek pensionäridele ning pensionisüsteemi jätkusuutlikkus;”.

Jüri Ratas
Peaminister

Riina Solman
Rahvastikuminister

Tanel Kiik
Sotsiaalminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json