Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 20. aprilli 2009. a määruse nr 65 „Elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord ning sihtarvud ja sihtarvude saavutamise tähtajad” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:05.07.2019
Avaldamismärge:RT I, 02.07.2019, 8

Vabariigi Valitsuse 20. aprilli 2009. a määruse nr 65 „Elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord ning sihtarvud ja sihtarvude saavutamise tähtajad” muutmine

Vastu võetud 27.06.2019 nr 56

Määrus kehtestatakse jäätmeseaduse § 26 lõigete 3 ja 8 alusel.

Vabariigi Valitsuse 20. aprilli 2009. a määruses nr 65 „Elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord ning sihtarvud ja sihtarvude saavutamise tähtajad” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 4 lõikes 6 asendatakse läbivalt tekstiosa „lisas 1 või 2” tekstiosaga „lisas 2”;

3) paragrahvi 7 lõiked 1–3 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 7 lõike 4 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Elektroonikaromude kogumisel tuleb lähtuda järgmistest kogumise määradest:”;

5) paragrahvi 8 lõiked 2 ja 21 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 8 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Euroopa Liidust väljaveetavate elektroonikaromude taaskasutamist ja ringlussevõtmist võetakse arvesse lõikes 22 nimetatud sihtarvude arvutamisel ainult siis, kui tootja tõendab, et elektroonikaromud on käideldud vähemalt vastavalt jäätmeseaduse § 29 lõike 4 punkti 6 alusel kehtestatud määruse nõuetele.”;

7) paragrahvi 8 lõigetes 41–44 ja 5 asendatakse tekstiosa „lõigetes 2–22” tekstiosaga „lõikes 22”;

8) määruse lisa 1 tunnistatakse kehtetuks.

Jüri Ratas
Peaminister

Rene Kokk
Keskkonnaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json