Teksti suurus:

Nõuded kiirusmõõturi ja kiirusmõõtesüsteemi mõõteprotseduurile ning mõõtetulemuste töötlemisele

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.07.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 02.07.2019, 13

Nõuded kiirusmõõturi ja kiirusmõõtesüsteemi mõõteprotseduurile ning mõõtetulemuste töötlemisele

Vastu võetud 16.06.2011 nr 78
RT I, 21.06.2011, 6
jõustumine 01.07.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
07.07.2011RT I, 09.07.2011, 312.07.2011
09.08.2013RT I, 13.08.2013, 816.08.2013
21.04.2015RT I, 22.04.2015, 3401.05.2015
27.06.2019RT I, 02.07.2019, 905.07.2019

Määrus kehtestatakse liiklusseaduse § 199 lõike 7 alusel.
[RT I, 22.04.2015, 34 - jõust. 01.05.2015]

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Kiirusmõõturid

  (1) Kiirusmõõtur käesoleva määruse mõistes on laserkiirusmõõtur või radarkiirusmõõtur.
[RT I, 02.07.2019, 9 - jõust. 05.07.2019]

  (2) Laserkiirusmõõtur on kiirusmõõtur, mille mõõtemeetodi aluseks on valguskiirusega liikuva valgusimpulsi aja mõõtmine mõõtevahendist mõõteobjektini ja tagasi, kusjuures mõõteobjekti kiirus arvutatakse kahe valgusimpulsi aja erinevuse alusel.
[RT I, 02.07.2019, 9 - jõust. 05.07.2019]

  (3) Radarkiirusmõõtur on kiirusmõõtur, mille mõõtemeetodi aluseks on väljasaadetud ja tagasipeegeldunud kõrgsageduslaine sageduse erinevuse mõõtmine sõltuvalt mõõteobjekti kiirusest (Doppleri efekt).
[RT I, 02.07.2019, 9 - jõust. 05.07.2019]

§ 2.   Automaatne kiirusmõõtesüsteem ja salvestis

  (1) Automaatne kiirusmõõtesüsteem on statiivile, seisvasse sõidukisse või mõõtekabiini paigaldatud mõõtesüsteem, mis koosneb kiirusmõõturist, dokumenteerimisseadmest ja vajalikest lisaseadmetest ning mis on ette nähtud sõidukiiruse mõõtmiseks ning lubatud sõidukiiruse ületamise andmete dokumenteerimiseks ja salvestamiseks.
[RT I, 02.07.2019, 9 - jõust. 05.07.2019]

  (2) Salvestis on automaatse kiirusmõõtesüsteemi salvestatud andmed lubatud sõidukiiruse ületamise juhtumi kohta.

  (3) Automaatne kiirusmõõtesüsteem võib salvestise automaatselt edastada töötlemiseks seaduse alusel loodud andmekogusse. Salvestise edastamisel peab see olema kaitstud kolmandate isikute eest.

§ 3.   Sõidukiiruse mõõtmise üldnõuded

  (1) Kiirusmõõturiga sõidukiirust mõõtev ametnik peab olema läbinud mõõtevahendi kasutamiseks vajaliku väljaõppe.

  (2) Automaatne kiirusmõõtesüsteem peab sõidukiiruse mõõtmiseks olema nõuetekohaselt paigaldatud ja seadistatud. Automaatsele kiirusemõõtmisele, sealhulgas mõõtesüsteemi paigaldamisele ja seadistamisele kehtestatud nõuete järgimise tagab mõõtesüsteemi valdaja.

  (3) [Kehtetu - RT I, 02.07.2019, 9 - jõust. 05.07.2019]

  (4) Mõõtevahendite kasutaja või valdaja peab arvestust kasutusel olevate ja kasutuselt kõrvaldatud mõõtevahendite üle ning tagab kasutuselt kõrvaldatud mõõtevahendite hoidmise kasutusel olevatest mõõtevahenditest eraldi.

§ 4.   Automaatsele kiirusemõõtmisele kehtestatud nõuete rikkumine

  Automaatse kiirusemõõtmise nõuete rikkumise tuvastamisel jõustunud halduskohtu otsusega muutuvad tühiseks kõik sellise rikkumise tulemusel tekkinud õiguslikud järelmid.

2. peatükk Kiirusmõõturiga sõidukiiruse mõõtmise mõõtemetoodika 

§ 5.   Metoodika reguleerimisala

  Käesolevas peatükis sätestatud metoodika kohaselt mõõdetakse sõidukiirust radar- ja laserkiirusmõõturitega.
[RT I, 02.07.2019, 9 - jõust. 05.07.2019]

§ 6.   Mõõtmise ettevalmistamine

  (1) Mõõtmise ettevalmistamisel kontrollitakse, et kiirusmõõturi taatluskohustus oleks täidetud.
[RT I, 02.07.2019, 9 - jõust. 05.07.2019]

  (2) Kiirusmõõtur seatakse töökorda vastavalt tootja kasutusjuhendile.

  (3) Enne mõõtmise alustamist kontrollitakse välise vaatluse abil, et kiirusmõõturil ei ole nähtavaid vigastusi, mis võivad mõjutada mõõtetulemust.

  (4) Iga päev enne mõõtetegevuse alustamist viiakse läbi järgmised testid:
  1) kiirusmõõturi töökorras oleku kontrollimine vastavalt tootja kasutusjuhendile;
  2) ekraani kontrollimine, kusjuures kiirusmõõturi skaalanumbrid peavad olema selgelt loetavad ja kõik ekraani kuvamissektorid peavad töötama;
  3) laserkiirusmõõturil sihiku test ja nulltest.
[RT I, 02.07.2019, 9 - jõust. 05.07.2019]

§ 7.   Kiirusmõõturite kasutamistingimused

  (1) Mõõdetav kiiruste piirkond on 10 km/h kuni 250 km/h.

  (2) Mõõtmisel peab olema tagatud kiirusmõõturit ümbritseva keskkonna temperatuuri vastavus tootja kasutusjuhendis või tüübikinnitustunnistuses esitatud tingimustele.
[RT I, 02.07.2019, 9 - jõust. 05.07.2019]

§ 8.   Mõõtmise koht

  Sõidukiirust ei ole lubatud mõõta:
  1) tunnelis;
  2) peeglilt.
  3) [kehtetu - RT I, 02.07.2019, 9 - jõust. 05.07.2019]
  4) [kehtetu - RT I, 02.07.2019, 9 - jõust. 05.07.2019]

§ 9.   Nõuded mõõtmistegevusele

  (1) Mõõteobjekti kaugus kiirusmõõturist peab vastama kiirusmõõturi tüübikinnitustunnistuses või tootja kasutusjuhendis määratud piiridele.

  (2) Radarkiirusmõõturi kasutamisel:
[RT I, 02.07.2019, 9 - jõust. 05.07.2019]
  1) valitakse mõõtmiseks vastav mõõte- ja suunarežiim;
  2) suunatakse kiirusmõõtur mõõteobjektile;
[RT I, 02.07.2019, 9 - jõust. 05.07.2019]
  3) kui Doppleri helisignaal on sisse lülitatud, ei tohi mõõtmisel tekkiv helisignaal olla katkendlik ega selle helikõrgus hüppeliselt muutuda.
[RT I, 02.07.2019, 9 - jõust. 05.07.2019]

  (3) Laserkiirusmõõturi kasutamisel:
[RT I, 02.07.2019, 9 - jõust. 05.07.2019]
  1) suunatakse kiirusmõõtur mõõteobjektile sihiku abil;
[RT I, 02.07.2019, 9 - jõust. 05.07.2019]
  2) ei tohi mõõtesignaali sihtmärgi alas olla teisi sõidukeid.

  (4) Mõõtmise tulemusel kiirusmõõturi ekraanile ilmuv lugem säilitatakse kiirusmõõturi mälus, kui see on tehniliselt võimalik.

  (5) Lõplikuks mõõtetulemuseks on kiirusmõõturi lugem, millest lahutatakse laiendmääramatus. Kiirusmõõturiga sõidukiiruse mõõtmise laiendmääramatused on esitatud määruse lisas 1.

  (6) Varjatud liiklusjärelevalve käigus tuvastatud sõidukiiruse ületamise korral ei kohaldata lõike 4 nõuet, vaid kiirusmõõturi lugem teatatakse koos andmetega sõiduki margi, värvuse ja sõiduki registreerimisnumbri kohta eemal asuvale politseiametnikule, kes peatab kiirust ületanud sõiduki ning alustab väärteomenetlust.

§ 10.   Mõõtetulemuse protokollimine

  (1) Lisaks haldusmenetluse seaduses sätestatule kantakse mõõteprotokolli:
  1) kiirusmõõturi lugem ja seerianumber;
[RT I, 02.07.2019, 9 - jõust. 05.07.2019]
  2) keskkonnatingimused mõõtmisel;
  3) selle sõiduki asukoht teel, mille sõidukiirust mõõdeti;
  4) kiirusmõõturi paigaldus mõõtmise ajal (käes hoitud, statiivil, seisvas sõidukis, liikuvas sõidukis jm);
  5) liikuvast sõidukist mõõtmise korral selle liikumine samas suunas või vastassuunas sõidukiga, mille sõidukiirust mõõdeti;
  6) liikuvast sõidukist radarkiirusmõõturiga, mis võimaldab mõõtmist erinevatel režiimidel, kasutatud mõõterežiim.
[RT I, 02.07.2019, 9 - jõust. 05.07.2019]

  (2) Mõõtetulemust ei pea protokollima, kui mõõtetulemuse saamise aeg, koht, saamise viis, tehiolud või muud haldusmenetluse seaduses või käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmed on riikliku järelevalve käigus foto- või videosalvestatud ning salvestiselt nähtuvad.
[RT I, 13.08.2013, 8 - jõust. 16.08.2013]

3. peatükk Automaatse kiirusmõõtesüsteemiga sõidukiiruse mõõtmise mõõtemetoodika 

§ 11.   Metoodika reguleerimisala

  Käesolevas peatükis sätestatud metoodika kohaselt mõõdetakse sõidukiirust automaatse kiirusmõõtesüsteemiga, mille osa on laserkiirusmõõtur (edaspidi kiirusmõõtesüsteem).
[RT I, 02.07.2019, 9 - jõust. 05.07.2019]

§ 12.   Meetodi põhimõte

  (1) Kiirusmõõtesüsteemi mõõtemeetodi aluseks on valguskiirusega liikuva valgusimpulsi mõõtevahendist sõidukini ja tagasi levimise aja erinevuse mõõtmine ning selle alusel kiiruse arvutamine, seejärel arvutatud kiiruse võrdlemine pildikäivituse piirväärtusega ning piirväärtuse ületamisel salvestise koostamine.

  (2) Pildikäivituse piirväärtus käesoleva metoodika mõttes on mõõtesüsteemi sisestatud sõidukiiruse väärtus, mille ületamise korral mõõtesüsteem salvestab juhtumi andmed. Pildikäivituse piirväärtus ei tohi olla väiksem väärtusest, mis saadakse asjaomasel teelõigul lubatud suurima sõidukiiruse väärtusele vastava laiendmääramatuse liitmisel.

  (3) Mõõtmisel saadava sõiduki kiiruse väärtuse laiendmääramatused on esitatud määruse lisas 2.

§ 13.   Kiirusmõõtesüsteemi kasutamistingimused

  (1) Mõõdetav kiiruste piirkond on 10 km/h kuni 250 km/h.

  (2) Mõõtmisel peab olema tagatud kiirusmõõtesüsteemi ümbritseva keskkonna temperatuuri vastavus tootja kasutusjuhendis või tüübikinnitustunnistuses esitatud tingimustele.
[RT I, 02.07.2019, 9 - jõust. 05.07.2019]

§ 14.   Mõõtekoha valik ning seadme paigaldamine ja mõõtmiseks ettevalmistamine

  (1) Kiirusmõõtesüsteemi paigaldab tüübikinnitustunnistuse nõuete ja tootja kasutusjuhendi kohaselt statiivile, sõidukisse või mõõtekabiini tootjalt või tootja volitatud esindajalt vastava väljaõppe saanud kvalifitseeritud personal (edaspidi paigaldaja).
[RT I, 09.07.2011, 3 - jõust. 12.07.2011]

  (2) Kiirusmõõtesüsteemi paigaldamisel kasutatakse vajaduse korral metroloogiliselt kontrollitud pikkusmõõtevahendeid.
[RT I, 02.07.2019, 9 - jõust. 05.07.2019]

  (3) Kiirusmõõtesüsteemi paigaldamise kohta vormistab paigaldaja protokolli, milles märgib sõidukite kiiruse mõõtmise asukoha koordinaadid, mõõtesuuna ja töökorras oleku kontrollimise andmed.
[RT I, 02.07.2019, 9 - jõust. 05.07.2019]

  (4) Kiirusmõõtesüsteemi ettevalmistamisel mõõtmiseks sisestab paigaldaja mõõtesüsteemi osaks olevasse dokumenteerimisseadmesse järgmised andmed:
  1) mõõtmise kohas lubatud suurim sõidukiirus, mis võib sõltuvalt kiirusmõõtesüsteemi asukohast olla erinevatel sõiduki kategooriatel (sõiduauto, veoauto) erinev;
  2) pildikäivituse piirväärtus;
  3) kiirusmõõtesüsteemi asukoht (tänava/tee nimi või number, tee kilomeeter, asukoha koordinaadid, sõidusuuna kirjeldus);
  4) muud tootja kasutusjuhendis ette nähtud andmed.

  (5) Kiirusmõõtesüsteemi paigaldaja või valdaja peab enne iga paigaldamist kontrollima, et kiirusmõõtesüsteem oleks vigastusteta ja selle taatluskohustus oleks täidetud.
[RT I, 02.07.2019, 9 - jõust. 05.07.2019]

§ 15.   Kiirusmõõtesüsteemi ümberseadistamine
[Kehtetu - RT I, 02.07.2019, 9 - jõust. 05.07.2019]

§ 16.   Mõõtmine ja salvestise koostamine

  Kiirusmõõtesüsteem arvutab kõikide teel liikuvate sõidukite sõidukiiruse. Kui sõiduki kiirus ületab vastavalt jälgitud sõiduki kategooriale (sõiduauto, veoauto) mõõtesüsteemi sisestatud pildikäivituse piirväärtust, fotografeerib või filmib mõõtesüsteem lubatud sõidukiirust ületanud sõiduki ja koostab salvestise.

§ 17.   Mõõtetulemuse dokumenteerimine

  Lubatud sõidukiiruse ületamise juhtumi salvestises peavad sisalduma järgmised andmed:
  1) kiirusmõõtesüsteemi osaks oleva dokumenteerimisseadme unikaalne nimi või tähis;
  2) salvestise unikaalne nimi või tähis;
  3) lubatud sõidukiiruse ületamise juhtumi salvestamise aeg (kuupäev, kuu, aasta ja kellaaeg);
  4) vähemalt üks kõrgresolutsioonis foto või video lubatud sõidukiirust ületanud sõidukist;
  5) kiirusmõõtesüsteemi osaks oleva dokumenteerimisseadme asukoht;
[RT I, 02.07.2019, 9 - jõust. 05.07.2019]
  6) suurim lubatud sõidukiirus;
  7) mõõtmistel saadud sõiduki kiiruse väärtus;
  8) mõõteobjekti sõidusuund (lähenev, kaugenev).

§ 18.   Salvestise töötlemine

  (1) Kiirusmõõtesüsteemi salvestis edastatakse kolmandate isikute eest kaitstult õigusaktiga volitatud asutusse automaatselt või sobiva andmekandjaga.

  (2) Juhtumiandmete edastamise ja andmekogus töötlemise käigus korrigeeritakse mõõtmistel saadud sõiduki kiiruse väärtust, lahutades sellest laiendmääramatuse, mille abil saadakse lõplik mõõtetulemus.

4. peatükk Rakendussäte 

§ 19.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2011. a.

Lisa 1 Kiirusmõõturiga mõõtmisel saadava sõiduki kiiruse väärtuse laiendmääramatused

Lisa 2 Automaatse kiirusmõõtesüsteemiga sõidukiiruse mõõtmisel saadava sõiduki kiiruse väärtuse laiendmääramatused

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json