Teksti suurus:

Riigihalduse ministri 15. mai 2020. a määruse nr 19 „COVID-19 eriolukorras kohaliku omavalitsuse üksustele investeeringuteks, lammutamise ja remonttöödega seotud tegevusteks toetuse eraldamise ning kasutamise tingimused ja kord” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigihalduse minister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:05.07.2020
Avaldamismärge:RT I, 02.07.2020, 1

Riigihalduse ministri 15. mai 2020. a määruse nr 19 „COVID-19 eriolukorras kohaliku omavalitsuse üksustele investeeringuteks, lammutamise ja remonttöödega seotud tegevusteks toetuse eraldamise ning kasutamise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 26.06.2020 nr 26

Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse § 50 lõike 3 alusel.

Riigihalduse ministri 15. mai 2020. a määruses nr 19 „COVID-19 eriolukorras kohaliku omavalitsuse üksustele investeeringuteks, lammutamise ja remonttöödega seotud tegevusteks toetuse eraldamise ning kasutamise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Toetust antakse kohaliku omavalitsuse üksusele.”;

2) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Toetust võib taotleda projektile, kui sellega seotud objekt on järgmiste isikute omandis:
1) kohaliku omavalitsuse üksus;
2) kohaliku omavalitsuse üksuse või kohaliku omavalitsuse üksuste ühise valitseva mõju all olev sihtasutus, mittetulundusühing või äriühing;
3) teise kohaliku omavalitsuse üksuse valitseva mõju all olev äriühing, milles toetust taotleval kohaliku omavalitsuse üksusel on vähemusosalus.”;

3) paragrahvi 3 lõike 3 punktist 1 jäetakse välja sõnad „ega hankeplaanis”;

4) paragrahvi 3 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Toetuse minimaalne suurus on 20 000 eurot ja püsiasustusega väikesaarte projektidel 6000 eurot koos käibemaksuga.”;

5) paragrahvi 3 lõige 7 sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Toetust võib taotleda:
1) muust allikast toetust saava projekti omafinantseeringu või kohaliku omavalitsuse üksuse kaasfinantseerimise kulude katmiseks;
2) muust allikast kavandatud toetuse asendamiseks, tingimusel et omaosaluseks kavandatud summa ei vähene.”;

6) paragrahvi 3 lõige 9 sõnastatakse järgmiselt:

„(9) Kohaliku omavalitsuse üksus võib lõigetes 1–7 sätestatud tingimuste täitmisel toetuse lepinguga edasi anda järgmistele isikutele:
1) sihtasutus ja mittetulundusühing;
2) kohaliku omavalitsuse üksuse või kohaliku omavalitsuse üksuste ühise valitseva mõju all olev äriühing;
3) teise kohaliku omavalitsuse üksuse valitseva mõju all olev äriühing, milles toetust taotleval kohaliku omavalitsuse üksusel on vähemusosalus.”;

7) paragrahvi 4 lõike 2 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) maa, hoone, rajatise ja kommunikatsiooni soetamise kulud;”;

8) paragrahvi 4 lõike 2 punkt 7 sõnastatakse järgmiselt:

„7) kulu, mis on varem riigi muudest tuludest, sealhulgas Euroopa Liidu vahenditest või teistest allikatest saadud toetustest hüvitatud.”;

9) paragrahvi 5 lõiget 2 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Rahandusministeerium kontrollib projekti vastavust §-des 3 ja 4 kehtestatud tingimustele kohaliku omavalitsuse üksuse eelarve või lisaeelarve seletuskirja või kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 27 lõikes 3 nimetatud otsuse alusel.”;

10) paragrahvi 9 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Kohaliku omavalitsuse üksus esitab Rahandusministeeriumile lisas 2 kehtestatud vormil digiallkirjastatult informatsiooni projekti toetusega tehtud tööde lõpetamise ja tööde tegijale väljamakstud toetussumma kohta ühe kuu jooksul projekti toetusega tehtud tööde lõpetamisest arvates, kuid mitte hiljem kui 2022. aasta 1. veebruaril.”;

11) paragrahvi 10 lõike 2 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) projektiks saadud toetusrahast ei ole tööde tegijale väljamaksed tehtud § 8 lõikes 2 nimetatud tähtpäevaks.”.

Jaak Aab
Riigihalduse minister

Veiko Tali
Kantsler

/otsingu_soovitused.json