Teksti suurus:

Kultuuriministri määruste muutmine

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:05.07.2020
Avaldamismärge:RT I, 02.07.2020, 3

Kultuuriministri määruste muutmine

Vastu võetud 26.06.2020 nr 16

Määrus kehtestatakse spordiseaduse § 9 lõike 3 alusel.

§ 1.  Kultuuriministri 21. detsembri 2012. a määruse nr 12 „Riigieelarvest Kultuuriministeeriumile spordi toetamiseks eraldatud vahenditest antavate sporditoetuste liigid ning toetuse taotlemise, taotleja hindamise, toetuse määramise ja määramisest keeldumise tingimused ja kord” muutmine

Kultuuriministri 21. detsembri 2012. a määruses nr 12 „Riigieelarvest Kultuuriministeeriumile spordi toetamiseks eraldatud vahenditest antavate sporditoetuste liigid ning toetuse taotlemise, taotleja hindamise, toetuse määramise ja määramisest keeldumise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 71 pealkirja täiendatakse pärast sõna „abikõlblikkus” sõnadega „ja toetuse osakaal”;

2) paragrahvi 71 täiendatakse lõikega 9 järgmises sõnastuses:

„(9) Rahvusvahelise spordisündmuse läbiviimise toetuse puhul peavad taotleja omaosalus ning koostööpartnerite ja kaasfinantseerijate rahaline panus kokku moodustama vähemalt 50% sündmuse eelarvest.”;

3) paragrahvi 10 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „30. juunil” tekstiosaga „31. augustil”;

4) paragrahvi 12 lõike 8 punkti 1 täiendatakse pärast sõnu „arv spordiklubides” sõnadega „ja spordikoolides”;

5) paragrahvi 12 lõige 83 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 131 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 16 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

„(6) Rahvusvahelise spordisündmuse läbiviimise toetuse summa vähendamise otsustamisel võib toetuse andja lubada taotleja omaosaluse ning koostööpartnerite ja kaasfinantseerijate rahalise panuse langemist alla 50% sündmuse eelarvest, kui pärast toetuse eraldamise otsustamist ja kulude tegemist selgub, et taotlejast mittesõltuvatel põhjustel ei ole võimalik taotluses kirjeldatud sündmust läbi viia.”;

8) määruse lisa kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2.  Kultuuriministri 4. mai 2020. a määruse nr 10 „Kultuuriministri 21. detsembri 2012. a määruse nr 12 „Riigieelarvest Kultuuriministeeriumile spordi toetamiseks eraldatud vahenditest antavate sporditoetuste liigid ning toetuse taotlemise, taotleja hindamise, toetuse määramise ja määramisest keeldumise tingimused ja kord” muutmine” muutmine

Kultuuriministri 4. mai 2020. a määruse nr 10 „Kultuuriministri 21. detsembri 2012. a määruse nr 12 „Riigieelarvest Kultuuriministeeriumile spordi toetamiseks eraldatud vahenditest antavate sporditoetuste liigid ning toetuse taotlemise, taotleja hindamise, toetuse määramise ja määramisest keeldumise tingimused ja kord” muutmine” § 1 punktis 21 asendatakse tekstiosa „lõigetes 1–3” tekstiosaga „lõigetes 1 ja 2”.

Tõnis Lukas
Minister

Tarvi Sits
Kantsler

Lisa Spordialaliidu toetuse taotlejate hindamise kriteeriumid ja toetuse arvutamise kord

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json