Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 18. juuli 2011. a määruse nr 77 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord” ja 15. detsembri 2011. a määruse nr 114 „Politseiametniku poolt liiklusjärelevalve käigus sõiduki tehnonõuetele vastavuse kontrollimise ulatus ja kord” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:05.07.2021
Avaldamismärge:RT I, 02.07.2021, 1

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 18. juuli 2011. a määruse nr 77 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord” ja 15. detsembri 2011. a määruse nr 114 „Politseiametniku poolt liiklusjärelevalve käigus sõiduki tehnonõuetele vastavuse kontrollimise ulatus ja kord” muutmine

Vastu võetud 22.06.2021 nr 38

Määrus kehtestatakse liiklusseaduse § 73 lõike 12, § 83 lõike 5, § 192 lõike 4 ja § 200 lõike 10 alusel.

§ 1.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 18. juuli 2011. a määruses nr 77 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruses asendatakse sõna „Maanteeamet” sõnaga „Transpordiamet” vastavas käändes;

2) paragrahvi 1 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna „haagiste” sõnadega „korralisele, korduvale ja erakorralisele ülevaatusele”;

3) paragrahvi 1 lõiget 3 täiendatakse pärast sõna „haagiste” sõnadega „korralise, korduva ja erakorralise ülevaatuse”;

4) paragrahvi 2 täiendatakse punktidega 71 ja 72 järgmises sõnastuses:

„71) kommertssõiduk on M2-, M3-, N2-, N3-, O3-, O4- ja T5-kategooria sõiduk;
72) kommertssõiduki üksikasjalikum kontrollimine on kommertssõiduki pisteline ülevaatus, mida teeb Transpordiamet;”;

5) paragrahvi 2 täiendatakse punktiga 111 järgmises sõnastuses:

„111) liikuv kontrolliüksus on pädeva isikuga mehitatud teisaldatav kontrolliseadmete süsteem kommertssõiduki kontrollimiseks;”;

6) paragrahvi 2 punktis 21 asendatakse sõna „Maanteeametipoolt”, sõnaga „Transpordiameti”;

7) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Ülevaatus jaguneb järgmisteks liikideks:
1) korraline ülevaatus;
2) korduvülevaatus;
3) erakorraline ülevaatus;
4) kommertssõiduki üksikasjalikum kontrollimine;
5) eriliigiline ülevaatus.”;

8) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 52 järgmises sõnastuses:

„(52) Kommertssõiduki üksikasjalikuma kontrollimise tulemusena tuvastatakse sõiduki kehtivatele tehnonõuetele vastavus või mittevastavus.”;

9) paragrahvi 7 lõike 2 punkti 2 täiendatakse pärast sõna „CEMT-sõiduki” sõnaga „eriliigilise”;

10) paragrahvi 8 lõiget 8 täiendatakse pärast sõna „eksamisõiduki” sõnaga „eriliigilisel”;

11) paragrahvi 8 lõiget 81 täiendatakse pärast sõna „kui” sõnaga „eriliigilist”;

12) paragrahvi 8 lõiget 9 täiendatakse pärast sõnu „12 kuud,” sõnaga „eriliigilisel”;

13) paragrahvi 8 lõiget 11 täiendatakse pärast sõna „kiirabisõiduki” sõnaga „eriliigilisel”;

14) paragrahvi 8 lõiget 13 täiendatakse pärast sõnu „varustatud sõiduki” sõnaga „eriliigilisel”;

15) määrust täiendatakse §-ga 81 järgmises sõnastuses:

§ 81. Kommertssõiduki üksikasjalikum kontrollimine

(1) Kommertssõiduki üksikasjalikumal kontrollimisel kontrollitakse lisa 4 punktis 3 loetletud sõiduki osa, seadet, sõlme või varustust, mida peetakse vajalikuks ja asjakohaseks, võttes eelkõige arvesse pidurite, rehvide, velgede, šassii ohutust ja saastet ning nende kontrolliks kohaldatavaid meetodeid.

(2) Kommertssõiduki üksikasjalikuma kontrollimise korral kontrollib sõidukit liiklusseaduse § 74 nõuetele vastav Transpordiameti ametnik.

(3) Kommertssõiduki üksikasjalikumaks kontrollimiseks kasutatakse liikuvat kontrolliüksust.

(4) Liikuval kontrolliüksusel peavad olema kommertssõiduki üksikasjalikumaks kontrollimiseks seadmed ja vahendid, mida on vaja sõiduki pidurite seisundi ja pidurdustõhususe, roolisüsteemi ja vedrustuse ning saaste kontrollimiseks.

(5) Kommertssõiduki üksikasjalikuma kontrollimise tulemused kantakse liiklusregistrisse ja kontrollkaardile, välja arvatud lisa 5 punktides 11, 14 ja 17 sätestatud andmed.

(6) Kontrollkaardi väljatrükk antakse politseiametnikule, kes sõiduki Transpordiametile üksikasjalikumaks kontrollimiseks esitas.”;

16) paragrahvi 11 lõiget 3 täiendatakse pärast sõna „ADR-sõiduki” sõnaga „eriliigilise”;

17) paragrahvi 11 lõiget 4 täiendatakse pärast sõna „CEMT-sõiduki” sõnaga „eriliigilise”;

18) paragrahvi 11 lõiget 5 täiendatakse pärast sõna „kiirabisõiduki” sõnaga „eriliigilise”;

19) paragrahvi 11 lõike 6 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„CEMT-sõiduki või ADR-sõiduki eriliigilisel ülevaatusel väljastatava tunnistuse kaotamise korral väljastatakse duplikaattunnistus mis tahes vastavat eriliigilist ülevaatust teostavas ülevaatuspunktis.”.

§ 2.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 15. detsembri 2011. a määruses nr 114 „Politseiametniku poolt liiklusjärelevalve käigus sõiduki tehnonõuetele vastavuse kontrollimise ulatus ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruses asendatakse sõna „Maanteeamet” sõnaga „Transpordiamet” vastavas käändes;

2) paragrahvi 31 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kommertssõiduki kontrollimine hõlmab esmast kontrollimist ja käesoleva paragrahvi lõikes 12 sätestatud juhul Transpordiameti teostatavat üksikasjalikumat kontrollimist.”;

3) paragrahvi 31 täiendatakse lõigetega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:

„(11) Esmase kontrollimise käigus:
1) kontrollitakse viimase kontrollimise kontrollkaarti ja tehnonõuetele vastavuse kontrolli kontrollkaarti või välisriigis liiklusjärelevalve käigus tehtud tehnonõuetele vastavuse kontrolli kontrollkaarti;
2) hinnatakse visuaalselt mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavust;
3) kontrollitakse, kas eelmise liiklusjärelevalve käigus tehtud tehnonõuetele vastavuse kontrollis avastatud rikked või puudused on kõrvaldatud;
4) võib teha kontrolli vastavalt § 3 lõikele 4.

(12) Esmase kontrollimise tulemuste alusel võib politseiametnik anda kommertssõiduki kontrollimise üle Transpordiametile üksikasjalikumaks kontrollimiseks.”;

4) paragrahvi 31 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kui kommertssõiduki esmase kontrollimise käigus rikkeid või puudusi ei tuvastatud ning kommertssõidukile ei teostata üksikasjalikumat kontrollimist, vormistatakse selle kohta lisa 6 kohane kontrolliakt.”;

5) paragrahvi 31 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) Transpordiameti teostatud üksikasjalikuma kontrollimise tulemuste kohta vormistab politseiametnik Transpordiametilt saadud kontrollkaardi väljatrüki põhjal kahes eksemplaris lisa 1 ja lisa 2 kohase kontrollkaardi.”;

6) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 23 järgmises sõnastuses:

„(23) Sõiduk, millel on rikkeid või puudusi, mis kuuluvad rohkem kui ühte rikke või puuduse kategooriasse, klassifitseeritakse raskema rikke või puuduse kategooriasse.”.

Taavi Aas
Majandus- ja taristuminister

Ando Leppiman
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json