Teksti suurus:

Väikelaevajuhi teadmiste ja oskuste ning väljaõppe nõuded, eksamineerimise, tunnistuse taotlemise ja väljastamise kord ning tunnistuse vorm

Väikelaevajuhi teadmiste ja oskuste ning väljaõppe nõuded, eksamineerimise, tunnistuse taotlemise ja väljastamise kord ning tunnistuse vorm - sisukord
Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.07.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 02.07.2021, 2

Väikelaevajuhi teadmiste ja oskuste ning väljaõppe nõuded, eksamineerimise, tunnistuse taotlemise ja väljastamise kord ning tunnistuse vorm

Vastu võetud 22.06.2021 nr 39

Määrus kehtestatakse meresõiduohutuse seaduse § 39 lõike 2 alusel.

1. peatükk Nõuded väikelaevajuhi teoreetilistele teadmistele ja praktilistele oskustele 

§ 1.  Nõuded terminoloogia ja merepraktika teadmistele ja oskustele

  (1) Väikelaevajuht peab teadma:
  1) väikelaeva ehitust, konstruktsioonikategooriaid ja osade nimetusi;
  2) väikelaevadel kasutatavaid mootori- ja käituritüüpe, sealhulgas purjesid;
  3) purjede jõul liikuva väikelaeva erisusi;
  4) erinevast materjalist otste omadusi ja peamiste sõlmede kasutamist;
  5) väikelaevniku üldtunnustatud käitumisnorme.

  (2) Väikelaevajuht peab oskama teha ja kasutada peamisi sõlmi.

§ 2.  Nõuded püstuvusalastele teadmistele

  Väikelaevajuht peab teadma:
  1) väikelaeva püstuvuse ja uppumatuse aluseid;
  2) väikelaeva mereomadusi ja trimmi.

§ 3.  Nõuded meresõiduohutusalastele teadmistele ja oskustele

  (1) Väikelaevajuht, kelle lubatud sõidupiirkonnad on meri ja siseveed, peab teadma:
  1) rahvusvahelise laevakokkupõrgete vältimise eeskirja konventsiooni (COLREG) merel kokkupõrke vältimise reegleid;
  2) Euroopa sisevetel liiklemise koodeksi (CEVNI) väikelaevu puudutavaid sätteid;
  3) meresõiduohutusalaseid õigusakte;
  4) sisevetealaseid õigusakte;
  5) tulekustutusvahendeid ja tuleohutusnõudeid väikelaevas;
  6) hädasignaale ja nende kasutamise korda;
  7) rahvusvahelise signaalkoodi tähtsamaid ühelipulisi signaale;
  8) päästevarustust;
  9) enesepääste ja inimese veest päästmise võtteid.

  (2) Väikelaevajuht, kelle lubatud sõidupiirkonnad on meri ja siseveed, peab oskama:
  1) merel tegutseda erinevates situatsioonides vastavalt COLREG kokkupõrke vältimise reeglitele;
  2) liigelda laevatatavatel sisevetel vastavalt meresõiduohutuse seaduse § 45 lõike 2 alusel kehtestatud majandus- ja kommunikatsiooniministri 11. veebruari 2003. a määruses nr 28 „Laevatatavatel sisevetel liiklemise kord” sätestatud korrale ja CEVNI Euroopa sisevetel liiklemise koodeksile;
  3) kasutada pääste- ja tulekustutusvahendeid;
  4) anda esmaabi ja elustada kannatanut.

  (3) Väikelaevajuht, kelle lubatud sõidupiirkond on siseveed, peab teadma ja oskama lõigetes 1 ja 2 sätestatut, välja arvatud lõike 1 punktides 1 ja 3 ning lõike 2 punktis 1 sätestatut.

§ 4.  Nõuded meteoroloogiaalastele teadmistele

  (1) Väikelaevajuht, kelle lubatud sõidupiirkonnad on meri ja siseveed, peab teadma:
  1) mereilmateate ja sisevete ilmateate saamise võimalusi;
  2) kohalikke märke ilma ennustamiseks;
  3) kuidas toimida erinevates ilmaoludes.

  (2) Väikelaevajuht, kelle lubatud sõidupiirkond on siseveed, peab teadma lõikes 1 sätestatut, välja arvatud punktis 1 nimetatud mereilmateate saamise võimalused.

§ 5.  Nõuded navigatsioonialastele teadmistele ja oskustele

  (1) Väikelaevajuht, kelle lubatud sõidupiirkonnad on meri ja siseveed, peab teadma:
  1) kuidas määrata ja parandada kurssi ning arvestada läbitud teekonda;
  2) kuidas määrata esemete nähtavuskaugust;
  3) kuidas määrata väikelaeva kiirust;
  4) asukoha määramise erinevaid navigatsiooni viise;
  5) kuidas kasutada orienteerumiseks toodreid, poisid ja kaldamärke ning tulede nähtavuskaugust;
  6) poide ja kaldamärkide tulede iseloome;
  7) kuidas kasutada mere- ja järvekaarte, jõeatlast ja käsiraamatuid navigatsiooni- ja lootsindusalase info saamiseks.

  (2) Väikelaevajuht, kelle lubatud sõidupiirkonnad on meri ja siseveed, peab oskama:
  1) lugeda kaarti ja teha kaarditööd (kanda kaardile kursse ja vahemaid);
  2) määrata väikelaeva asukohta visuaalsete ja elektroonsete meetoditega;
  3) määrata väikelaeva kurssi ja kiirust, kasutades erinevaid tehnilisi vahendeid;
  4) kasutada tulede raamatut, eristada meremärkide tulede iseloomu, leida tulede nähtavuskaugust, lugeda kaldamärke.

  (3) Väikelaevajuht, kelle lubatud sõidupiirkonnaks on siseveed, peab teadma ja oskama lõigetes 1 ja 2 sätestatut, välja arvatud lõike 1 punktis 7 nimetatud merekaartide kasutamine.

§ 6.  Nõuded väikelaeva käsitsemise teadmistele ja oskustele

  (1) Väikelaevajuht peab teadma:
  1) väikelaeva juhtimise iseärasusi sõltuvalt vee sügavusest, laevatee laiusest, tuulest, lainetusest ja voolust;
  2) ohutusnõudeid sõidul, ankrus, manööverdamisel ja sadamas;
  3) kuidas pääseda madalikult, likvideerida lekki ja pukseerida teist väikelaeva;
  4) kuidas väikelaevaga silduda ja lahkuda, ankrusse jääda ja ankrust lahkuda.

  (2) Väikelaevajuht peab oskama:
  1) juhtida väikelaeva erineva tuule ja lainetusega ning arvestada voolu mõju juhitavusele;
  2) jääda ankrusse, poile, tulla kai äärde või teise laeva pardasse, sealt lahkuda;
  3) pukseerida teist väikelaeva;
  4) teostada manöövrit „mees üle parda”.

§ 7.  Nõuded merepääste ja -otsingutealastele teadmistele ja oskustele

  (1) Väikelaevajuht peab teadma, kuidas tegutseda otsingu- ja päästeoperatsioonil ning kuidas ja kellele teatada õnnetusjuhtumist.

  (2) Väikelaevajuht peab oskama eristada ja kasutada rahvusvahelisi hädasignaale.

§ 8.  Nõuded keskkonnareostuse vältimise teadmistele

  Väikelaevajuht peab teadma:
  1) kuidas vältida keskkonnareostust veekogul ja sadamas;
  2) kuidas ja kellele teatada avastatud reostusest või reostusjuhtumist.

2. peatükk Väikelaevajuhi väljaõpe ja väikelaevajuhi tunnistus 

§ 9.  Väikelaevajuhi väljaõpe

  (1) Väikelaevajuhi väljaõpe peab hõlmama 1. peatükis nimetatut.

  (2) Väikelaevajuhi väljaõpe tuleb läbida Transpordiameti väljastatud väikelaevajuhtide väljaõppe korraldamise tegevusloaga isiku (edaspidi kursusi korraldav isik) korraldatud kursusel või iseseisvalt.

  (3) Väikelaevajuhi väljaõpet läbiviival isikul peab olema väikelaevajuhi tunnistus, laevajuhi meresõidudiplom või kutsetunnistus või siseveelaeva laevajuhi diplom. Väikelaevajuhi väljaõppesse võib kaasata teiste õpetatavate valdkondade spetsialiste.

  (4) Kursusi korraldav isik on kohustatud teavitama Transpordiametit kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil kursuse toimumise ajast ja kohast koos tunniplaaniga viie tööpäeva jooksul pärast kursuse algust.

  (5) Lõikes 2 nimetatud kursusel läbiviidav väikelaevajuhi väljaõpe peab sisaldama teoreetilist väljaõpet mahus vähemalt 60 akadeemilist tundi ja praktilist väljaõpet vee peal mahus vähemalt 10 akadeemilist tundi vähemalt C-kategooria purjejahiga, mille purjepind on üle 25 m2, ja vähemalt C-kategooria distantsjuhtimisega mootorpaadiga, mille mootori võimsus on üle 25 kW.

§ 10.  Väikelaevajuhi eksam

  (1) Väikelaevajuhi teoreetiliste teadmiste ja praktiliste oskuste vastavust nõuetele hinnatakse väikelaevajuhi eksamil, mis koosneb teooriaeksamist ja praktikaarvestusest.

  (2) Väikelaevajuhi eksami viib läbi kursusi korraldav isik.

  (3) Kursusi korraldav isik teavitab Transpordiametit kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil teooriaeksami toimumise ajast ja kohast vähemalt viis tööpäeva enne selle toimumist ning praktilise väljaõppe toimumise ajast ja kohast koos eeldatavate osalejate nimedega vähemalt üks tööpäev enne selle toimumist.

  (4) Vahe väikelaevajuhi teooriaeksami ja praktikaarvestuse vahel ei tohi olla pikem kui kuus kuud.

§ 11.  Väikelaevajuhi teooriaeksam

  (1) Väikelaevajuhi teooriaeksam koosneb vähemalt 30 küsimusest ning kaarditööst, millega hinnatakse 1. peatükis nõutud teadmisi ja oskusi.

  (2) Väikelaevajuht, kelle lubatud sõidupiirkonnaks on siseveed, peab lubatud sõidupiirkondade meri ja siseveed saamiseks täiendavalt teadma ja oskama § 3 lõike 1 punktides 1 ja 3 ning § 3 lõike 2 punktis 1 nimetatut, § 4 lõike 1 punktis 1 nimetatud mereilmateate saamise võimalusi ja § 5 lõike 1 punktis 7 nimetatud merekaartide kasutamist ning sooritama edukalt nimetatud teadmiste osas väikelaevajuhi teooriaeksami.

  (3) Väikelaevajuhi teooriaeksam loetakse sooritatuks, kui kaarditöö on arvestatud ja küsimustest vähemalt 85% on vastatud õigesti.

  (4) Korduseksamit võib teha mitte varem, kui ühe kuu möödumisel ebaõnnestunud teooriaeksamist.

  (5) Iseseisvalt väikelaevajuhi väljaõppe läbinud isik tõendab oma teoreetiliste teadmiste vastavust nõuetele kursusi korraldavale isikule, sooritades väikelaevajuhi teooriaeksami.

§ 12.  Väikelaevajuhi teooriaeksami komisjon ja eksamiprotokoll

  (1) Väikelaevajuhi teooriaeksami vastuvõtmiseks moodustab kursusi korraldav isik eksamikomisjoni, kooskõlastades selle koosseisu Transpordiametiga.

  (2) Eksamikomisjon koosneb komisjoni esimehest ja ühest liikmest. Eksamikomisjoni koosseisu kuuluval isikul peab olema väikelaevajuhi tunnistus, laevajuhi meresõidudiplom või kutsetunnistus või siseveelaeva laevajuhi diplom. Eksamikomisjoni esimeheks on Transpordiameti järelevalveametnik.

  (3) Eksamikomisjon on otsustusvõimeline, kui kohal on kogu komisjoni koosseis. Eksamikomisjoni otsuste vastuvõtmisel on otsustavaks komisjoni esimehe hääl.

  (4) Eksamikomisjon vormistab ja allkirjastab elektroonilise eksamiprotokolli, mis sisaldab järgmisi andmeid:
  1) kursusi korraldava isiku nimi, registrikood, kontaktandmed;
  2) väikelaevajuhi teooriaeksami läbiviimise aeg;
  3) väikelaevajuhi teooriaeksamil osalenud isiku nimi ja isikukood, selle puudumisel sünniaeg;
  4) märge teooriaeksami sooritamise või mittesooritamise kohta.

  (5) Kursusi korraldav isik edastab eksamiprotokolli Transpordiametile ühe tööpäeva jooksul väikelaevajuhi eksami läbiviimisest arvates.

§ 13.  Väikelaevajuhi praktikaarvestus

  (1) Praktilise väljaõppe läbimise kohta koostab ja allkirjastab kursusi korraldav isik elektroonilise praktikaarvestuse, mis sisaldab järgmisi andmeid:
  1) kursusi korraldava isiku nimi, registrikood, kontaktandmed;
  2) instruktori nimi;
  3) praktilise väljaõppe läbiviimiseks kasutatud väikelaeva registreerimisnumber;
  4) praktilise väljaõppe läbiviimise aeg ja koht;
  5) praktilise väljaõppe läbinud isiku nimi ja isikukood, selle puudumisel sünniaeg.

  (2) Iseseisvalt praktilised oskused omandanud isik tõendab oma praktiliste oskuste vastavust nõuetele kursusi korraldavale isikule, mille kohta koostab ja allkirjastab kursusi korraldav isik elektroonilise praktikaarvestuse, mis sisaldab lõikes 1 nimetatud andmeid.

  (3) Praktikaarvestus edastatakse Transpordiametile kolme tööpäeva jooksul praktilise väljaõppe läbimisest arvates.

§ 14.  Väikelaevajuhi teooriaeksami ja praktikaarvestuse sooritanud isikute nimekiri

  (1) Kursusi korraldav isik koostab ja edastab digitaalselt allkirjastatud kujul või veebikeskkonnas autendituna väikelaevajuhi eksami sooritanud isikute nimekirja, kus on esitatud isiku nimi, isikukood või sünniaeg, Transpordiametile kolme tööpäeva jooksul eksami sooritamisest.

  (2) Transpordiamet kontrollib väikelaevajuhi eksami sooritanud isikute nimekirja vastavust § 12 lõikes 4 nimetatud eksamiprotokollile ja § 13 lõigetes 1 ja 2 nimetatud praktikaarvestusele. Kui nimekirja andmed vastavad eksamiprotokolli ja praktikaarvestuse andmetele, väljastab Transpordiamet väikelaevajuhi tunnistuse §-s 15 sätestatud korras.

§ 15.  Väikelaevajuhi tunnistuse väljastamine

  (1) Väikelaevajuhi tunnistuse väljastab Transpordiamet isiku avalduse, kehtiva mootorsõidukijuhi tervisetõendi ja §-s 14 nimetatud nimekirja või Transpordiametis olevate muude väikelaevajuhi tunnistuse omamise õigust tõendavate dokumentide alusel.

  (2) Väikelaevajuhi tunnistuse esmakordse taotlemise avalduse saab esitada alates kolmandast tööpäevast pärast väikelaevajuhi eksami sooritamist.

  (3) Väikelaevajuhi tunnistuse omanik võib taotleda uue väikelaevajuhi tunnistuse väljastamist eelmise tunnistuse kehtivuse lõppemisel või muul põhjendatud juhul.

  (4) Väikelaevajuhi tunnistuse taotlemisel tuleb esitada foto, mis vastab isikut tõendavate dokumentide seaduse alusel isikut tõendava dokumendi väljaandmise taotlemisel kehtestatud fotole esitatavatele nõuetele. Isiku nõusolekul kasutatakse väikelaevajuhi tunnistusel liiklusregistris või isikut tõendavate dokumentide andmekogus olevat allkirjakujutist ja näokujutist, või fotot, mis vastab isikut tõendavate dokumentide seaduse alusel isikut tõendava dokumendi väljaandmise taotlemisel kehtestatud fotole esitatavatele nõuetele. Liiklusregistris või isikut tõendavate dokumentide andmekogus olevat fotot või näokujutist võib kasutada, kui see ei ole vanem kui viis aastat.

  (5) Lõikes 1 nimetatud tervisetõendit ei pea esitama, kui isiku tervisetõendi andmed liiklusregistris on kehtivad ja tema terviseseisund ei ole muutunud või kui tervisetõendi väljastaja on andmed esitanud Transpordiametile elektrooniliselt.

§ 16.  Väikelaevajuhi tunnistus

  (1) Väikelaevajuhi tunnistuse vorm on toodud määruse lisas.

  (2) Väikelaevajuhi tunnistus on ümarate nurkadega plastikkaart mõõtmetega 53,98 × 85,6 × 0,76 millimeetrit.

  (3) Väikelaevajuhi tunnistus on kujundatud helesinise värviga ja turvatrükis taustamustriga.

§ 17.  Väikelaevajuhi tunnistuse esikülje kirjeldus

  (1) Väikelaevajuhi tunnistuse ülemise serva keskosas on Eesti Vabariigi väikese riigivapi stiliseeritud kujutis.

  (2) Väikelaevajuhi tunnistuse vasaku serva ülaosas asub optiliselt muutuv element.

  (3) Väikelaevajuhi tunnistuse parema serva ülaosas asub Eesti Vabariigi tunnusmärk negatiivina sinises ristkülikus ja ümbritsetuna kaheteistkümnest kollasest tähest.

  (4) Väikelaevajuhi tunnistuse paremas servas asub väikelaevajuhi tunnistuse omaniku fotokujutise ala. Fotokujutise alal asub taustaturvamuster, mis fotoga vähemalt selle serval kattub (hajuv muster).

  (5) Väikelaevajuhi tunnistuse vasaku serva alaosas on ultraviolettvalguses nähtav tekst „EST”.

  (6) Väikelaevajuhi tunnistuse esiküljel on järgmised tekstid ja andmeväljad:
  1) EESTI VABARIIK / REPUBLIC OF ESTONIA, mille all on mikrokirjas „EESTI VABARIIK”;
  2) RAHVUSVAHELINE VÄIKELAEVAJUHI TUNNISTUS / INTERNATIONAL CERTIFICATE OF COMPETENCE FOR OPERATORS OF PLEASURE CRAFT;
  3) Nr/No.

  (7) Väikelaevajuhi tunnistuse number ja omaniku fotokujutis lasergraveeritakse.

§ 18.  Väikelaevajuhi tunnistuse tagakülje kirjeldus

  (1) Väikelaevajuhi tunnistuse tagaküljele kantakse tekst ja andmeväljad lasergraveerimise teel.

  (2) Väikelaevajuhi, kelle lubatud sõidupiirkonnad on meri ja siseveed, tunnistuse tagakülje ülaosas on tekst „KEHTIB: Käesoleva tunnistuse omanik võib juhtida mootoriga ja/või purjedega väikelaeva kogupikkusega kuni 24 meetrit merel ja sisevetel ilma piiranguteta / VALID FOR: The holder of this certificate has competence to operate motorized and/or sailing pleasure craft up to the maximum LOA 24 metres on sea areas and on inland waters without any limitations”.

  (3) Väikelaevajuhi, kelle lubatud sõidupiirkond on siseveed, tunnistuse tagakülje ülaosas on tekst „KEHTIB: Käesoleva tunnistuse omanik võib juhtida mootoriga ja/või purjedega väikelaeva kogupikkusega kuni 24 meetrit sisevetel ilma piiranguteta / VALID FOR: The holder of this certificate has competence to operate motorized and/or sailing pleasure craft up to the maximum LOA 24 metres on inland waters without any limitations”.

  (4) Väikelaevajuhi tunnistuse tagaküljel on järgmised tekstid ja andmeväljad:
  1) Perekonnanimi/Surname;
  2) Eesnimed / Given names;
  3) Isikukood/PIC;
  4) Sünniaeg / Date of birth;
  5) Välja antud / Date of issue;
  6) Kehtib kuni / Date of expiry;
  7) Juhtimisõigus alates / First issuing date;
  8) Väljastaja / Issued by;
  9) Omaniku allkiri / Holder’s signature.

§ 19.  Välisriigis sooritatud väikelaevajuhi väljaõpe või välisriigis väljaantud väikelaevajuhi tunnistus

  Välisriigis väljaantud, väikelaevajuhi väljaõpet tõendava dokumendi alusel ei väljastata Eesti Vabariigi väikelaevajuhi tunnistust ja välisriigis väljaantud väikelaevajuhi tunnistust ei vahetata Eesti Vabariigi väikelaevajuhi tunnistuse vastu.

3. peatükk Väikelaeva raadiosideoperaatori väljaõpe ja tunnistus 

§ 20.  Nõuded väikelaeva raadiosideoperaatori teadmistele ja oskustele

  (1) Väikelaeva raadiosideoperaator peab mereraadioside valdkonnas teadma:
  1) mereraadioside toimimise üldpõhimõtteid;
  2) merehäda ja -ohutuse ülemaailmse süsteemi (GMDSS) struktuuri;
  3) otsingu ja päästmise (SAR) toimimist merel;
  4) digitaal-selektiivse väljakutse (DSC) tähendust;
  5) meresõiduohutuse informatsiooni (MSI) ülesehitust.

  (2) Väikelaeva raadiosideoperaator peab raadioseadmetest tundma:
  1) VHF raadioseadmeid;
  2) antennide, raadiosegamiste ja toiteallikate erisusi.

  (3) Väikelaeva raadiosideoperaatoril peavad olema teadmised järgmiste protseduuride ja praktiliste tegevuste kohta:
  1) DSC häda-, kiir- ja ohutusside protseduurid;
  2) hädasageduste kaitse;
  3) häire edastamine, side ja kohamääramise signaalid.

  (4) Väikelaeva raadiosideoperaatoril peavad olema järgmised teadmised ja oskused seoses raadiotelefoniside protseduuridega:
  1) võimekus teostada sidet inimelu ohutuseks merel;
  2) teoreetilised ja praktilised teadmised raadioside protseduuridest.

§ 21.  Nõuded väikelaeva raadiosideoperaatori väljaõppele

  (1) Väikelaeva raadiosideoperaatori väljaõpe peab hõlmama §-s 20 sätestatut.

  (2) Väljaõppe läbiviimisel juhindutakse Euroopa postside- ja telekommunikatsiooni administratsioonide konverentsi elektroonilise side komitee soovitustest (CEPT/ERC/REC 31-04).

  (3) Õppevahenditena kasutatakse vähemalt D-klassi VHF DSC raadiojaamu ja samal tasemel valmendeid.

§ 22.  Väikelaeva raadiosideoperaatori väljaõpe

  (1) Väikelaeva raadiosideoperaatori väljaõppe võib läbida Transpordiameti väljastatud väikelaevajuhtide väljaõppe korraldamise tegevusloaga isiku korraldatud kursusel või iseseisvalt.

  (2) Väikelaeva raadiosideoperaatori väljaõpet läbiviival juhendajal-instruktoril peab olema vähemalt piirangutega raadiosideoperaatori tunnistus (Restricted Operator’s Certificate – ROC).

  (3) Väikelaeva raadiosideoperaatori väljaõpet võib korraldada väikelaevajuhi väljaõppe käigus või eraldi, kusjuures väikelaeva raadiosideoperaatori väljaõpe peab sisaldama teoreetilist ja praktilist väljaõpet kokku mahus vähemalt 8 akadeemilist tundi.

§ 23.  Väikelaeva raadiosideoperaatori eksam

  (1) Väikelaeva raadiosideoperaatori väljaõppe läbimist ning isiku teoreetiliste teadmiste ja praktiliste oskuste vastavust nõuetele hinnatakse väikelaeva raadiosideoperaatori eksamiga.

  (2) Väikelaeva raadiosideoperaatori kursusi korraldav isik määrab väikelaeva raadiosideoperaatori eksami vastuvõtja või moodustab eksamikomisjoni. Eksami vastuvõtjal ja eksamikomisjoni liikmetel peab olema vähemalt piirangutega raadiosideoperaatori (ROC) tunnistus.

  (3) Väikelaeva raadiosideoperaatori eksamiks on teooriatest, mis koosneb vähemalt kümnest küsimusest. Eksam loetakse sooritatuks, kui küsimustest vähemalt 85% on vastatud õigesti.

  (4) Iseseisvalt väikelaeva raadiosideoperaatori väljaõppe läbinud isiku teoreetiliste teadmiste ja praktiliste oskuste vastavust nõuetele hinnatakse eksamiga väikelaeva raadiosideoperaatori kursusi korraldava isiku määratud eksami vastuvõtja või moodustatud eksamikomisjoni juures.

  (5) Eksami vastuvõtja või eksamikomisjon vormistab elektroonilise eksamiprotokolli, mille allkirjastavad eksami vastuvõtja või eksamikomisjoni esimees ja kohal viibinud eksamikomisjoni liikmed. Eksamiprotokolli edastab kursusi korraldav isik Transpordiametile hiljemalt kolme tööpäeva jooksul eksami sooritamisest arvates.

§ 24.  Väikelaeva raadiosideoperaatori tunnistuse väljastamine

  (1) Väikelaeva raadiosideoperaatori tunnistuse väljastab Transpordiamet isiku avalduse ja väikelaeva raadiosideoperaatori eksami protokolli alusel.

  (2) Väikelaeva raadiosideoperaatori tunnistus kehtib tähtajatult.

  (3) Väikelaeva raadiosideoperaatori tunnistuse omanik võib taotleda uue väikelaeva raadiosideoperaatori tunnistuse väljastamist eelmise varastamisel, hävimisel, kaotamisel, kasutamiskõlbmatuks muutumisel või selles sisalduva kande ebaõigeks muutumisel.

  (4) Väikelaeva raadiosideoperaatori tunnistus antakse omanikule üle Transpordiametis või toimetatakse tema taotlusel kätte lihtkirjaga Eesti riigi sisesele postiaadressile. Lihtkirjaga saadetud väikelaeva raadiosideoperaatori tunnistus loetakse isikule väljastatuks, kui see on kätte toimetatud isiku elu- või asukoha aadressil.

§ 25.  Väikelaeva raadiosideoperaatori tunnistus

  (1) Andmed väikelaeva raadiosideoperaatori tunnistusel peavad olema kooskõlas Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu (ITU) raadioeeskirja artikliga 47.

  (2) Väikelaeva raadiosideoperaatori tunnistus (Short Range Certificate, SRC) on lamineeritud blankett mõõtmetega 110 mm × 80 mm.

Taavi Aas
Majandus- ja taristuminister

Ando Leppiman
Kantsler

Lisa Väikelaevajuhi tunnistuse vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json