Teksti suurus:

Hankelepingu esemeks olevate toodete ja teenuste keskkonnahoidlikud kriteeriumid ja nende kohta riigihanke alusdokumentides kehtestavad tingimused

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 02.07.2021, 13

Hankelepingu esemeks olevate toodete ja teenuste keskkonnahoidlikud kriteeriumid ja nende kohta riigihanke alusdokumentides kehtestavad tingimused

Vastu võetud 29.06.2021 nr 35

Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse § 77 lõike 71 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  (1) Määrust kohaldatakse avaliku sektori ja võrgustiku sektori hankijale riigihangete seaduse tähenduses.

  (2) Määrust ei pea kohaldama, kui asju ostetakse või teenuseid tellitakse Eesti Vabariigi välisesindustele või asjade ostmine ja teenuste tellimine on seotud riigi julgeolekuhuvide või riigisaladusega ning need viiakse läbi riigihangete seaduse §-s 169 sätestatud kaitse- ja julgeolekuvaldkonna riigihangetena.

  (3) Määrusega kehtestatakse keskkonnahoidlikud kriteeriumid järgmiste tooterühmade ja teenuste kohta:
  1) mööbel;
  2) puhastustooted ja -teenused;
  3) kontori IT-seadmed;
  4) koopia- ja joonestuspaber.

§ 2.  Eesmärk

  Määruse eesmärk on vähendada riigihankega ostetavate asjade ja tellitavate teenuste keskkonnamõju ning soodustada keskkonnahoidlike riigihangete korraldamist.

§ 3.  Keskkonnahoidlike kriteeriumite kohta riigihanke alusdokumentides kehtestatavad tingimused

  Hankija kehtestab §-s 1 nimetatud nelja tooterühma ja teenuse hankimisel riigihanke alusdokumentides käesoleva määruse lisades sätestatud keskkonnahoidlikud kriteeriumid. Hankijal on õigus lisada täiendavalt valikkriteeriumeid või kriteeriume ise sõnastada.

§ 4.  Terminid

  Käesolevas määruses kasutatakse termineid järgmises tähenduses:
  1) keskkonnahoidlik riigihange on menetlus, mille abil ostetakse asju ja tellitakse teenuseid, millel on nende olelusringi jooksul väiksem keskkonnamõju võrreldes muul juhul hangitavate, sama esmaülesandega asjade ja teenustega;
  2) keskkonnahoidlik asi või teenus on asi või teenus, mis tekitab olelusringis väiksema keskkonnamõju võrreldes tavalise asja või teenusega;
  3) keskkonnamõju on tegevusega eeldatavalt kaasnev vahetu või kaudne mõju looduskeskkonnale, inimese tervisele ja heaolule;
  4) olelusring on kõik asjade tootmise, teenuste osutamise järjestikused või omavahel seotud etapid riigihangete seaduse § 86 lõike 1 tähenduses.

§ 5.  Mööbel ja selle keskkonnahoidlikud kriteeriumid

  (1) Mööbel käesoleva määruse tähenduses on eraldiseisvad või sisseehitatud moodulid, mida kasutatakse peamiselt panipaigana, esemete ladustamiseks või riputamiseks või pindadena, millel kasutajad saavad puhata, istuda, süüa, õppida või töötada, kas sise- või välistingimustes.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud mööbel ei hõlma järgmisi tooteid:
  1) tooted, mille esmane kasutusotstarve ei ole mööblina kasutamine. Nende hulka kuuluvad muu hulgas tänavavalgustus, piirded ja tarad, redelid, kellad, mänguväljakuvarustus, peeglid, kaablikanalid, postvalgustid ning hoone juurde kuuluvad tooted, nagu trepiastmed, uksed, aknad, põrandakatted ja hoone välisvooder;
  2) avaliku või erasektori transpordivahenditesse paigaldatud mööbel;
  3) mööblitooted, mis sisaldavad enam kui 5 (massi)protsenti materjale, mis ei ole täispuit, puidupõhised paneelid, kork, bambus, rotang, plastid, metallid, nahk, pealistatud riie, tekstiilid, klaas või polstrimaterjalid.

  (3) Mööbli keskkonnahoidlikud kriteeriumid on sätestatud käesoleva määruse lisas 1.

§ 6.  Puhastustooted ja -teenused ning nende keskkonnahoidlikud kriteeriumid

  (1) Puhastustooted ja -teenused käesoleva määruse tähenduses on:
  1) regulaarsed professionaalsed siseruumide puhastusteenused kontorites, sanitaarruumides (nt tualetis ja muudes valamuga ruumides) ning teistes avalikes ruumides;
  2) selliste klaaspindade puhastamine, milleni pääseb eriseadmete või -masinate abita;
  3) keskkonnahoidlikud puhastusvahendid ja puhastustarvikud.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud puhastustooted ja -teenused ei hõlma desinfitseerimist ning sanitaarpuhastust, mille käigus kasutatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012, milles käsitletakse biotsiidide turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist (ELT L 167, 27.06.2012, lk 1–123), kohaldamisalasse kuuluvaid biotsiide.

  (3) Regulaarne professionaalne puhastusteenus on selline, mida osutatakse vähemalt kord kuus (v.a klaaspindade puhastamine, mis on regulaarne, kui see toimub vähemalt kord kolme kuu jooksul).

  (4) Puhastustoodete ja -teenuste keskkonnahoidlikud kriteeriumid on sätestatud käesoleva määruse lisas 2.

§ 7.  Kontori IT-seadmed ja nende keskkonnahoidlikud kriteeriumid

  (1) Kontori IT-seadmed käesoleva määruse tähenduses on:
  1) paiksed arvutid (lauaarvutid, väikeserverid, tööjaamad);
  2) kuvaseadmed (arvutimonitorid);
  3) kaasaskantavad arvutid (sülearvutid, kaks ühes sülearvutid, tahvelarvutid, kaasaskantavad kõik ühes arvutid, mobiilsed kõhnklientarvutid).

  (2) Kontori IT-seadmete keskkonnahoidlikud kriteeriumid on sätestatud käesoleva määruse lisas 3.

§ 8.  Koopia- ja joonestuspaber ja nende keskkonnahoidlikud kriteeriumid

  (1) Koopia- ja joonestuspaber käesoleva määruse tähenduses on kirjutamiseks, trükkimiseks ja koopiate tegemiseks ette nähtud trükimärkideta paber (kuni 170g/m²), mida müüakse lehtede või rullidena.

  (2) Koopia- ja joonestuspaber käesoleva paragrahvi lõike 1 tähenduses ei hõlma selliseid paberist valmistooteid nagu kirjutusplokid, joonistusplokid, kalendrid, märkmikud jms.

  (3) Koopia- ja joonestuspaberi keskkonnahoidlikud kriteeriumid on sätestatud käesoleva määruse lisas 4.

§ 9.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2022. aasta 1. jaanuaril.

Tõnis Mölder
Minister

Meelis Münt
Kantsler

Lisa 1 Mööbli keskkonnahoidlikud kriteeriumid

Lisa 2 Puhastustoodete ja -teenuste keskkonnahoidlikud kriteeriumid

Lisa 3 Kontori IT-seadmete keskkonnahoidlikud kriteeriumid

Lisa 4 Koopia- ja joonestuspaberi keskkonnahoidlikud kriteeriumid

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json