Teksti suurus:

Söödakultuuride seemne kategooriad ning söödakultuuride seemne tootmise ja turustamise nõuded

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:23.08.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 37, 639

Söödakultuuride seemne kategooriad ning söödakultuuride seemne tootmise ja turustamise nõuded1

Vastu võetud 24.04.2006 nr 56

Määrus kehtestatakse «Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse» § 3 lõike 3, § 26 lõike 4, § 65 lõigete 4 ja 7, § 73 lõigete 5 ja 7, § 74 lõike 5, § 75 lõigete 2 ja 4, § 76 lõike 4, § 96 lõike 2, § 97 lõigete 2 ja 10, § 101 lõike 4, § 104 lõike 4, § 105 lõike 5 ning § 117 lõike 5 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Reguleerimisala

(1) Määrusega kehtestatakse söödakultuuride seemne kategooriad ja kvaliteedinõuded, hübriidsordi ja sisearetusliini tüübid, seemne tootmise nõuded, proovide suurused ning seemne nõuetekohasuse kindlakstegemise nõuded, seemne sertifitseerimise kord ja nõuded, sertifitseeritavate liikide loetelu, söödakultuuride seemne sertifitseerimist tõendava dokumendi sisu nõuded ja dokumendi kehtivusaeg, muu seemne kvaliteedinõuded, söödakultuuride seemne pakendamise nõuded, pakendamisloa taotluse sisu ja vormi nõuded, pakendamisloa sisu nõuded, söödakultuuride seemne pakendamise ja müügipakendi sulgemise ning söödakultuuride seemne müügipakendi märgistamise nõuded, sertifitseerimist või kontrollimist tõendavate dokumentide väljaandmise kord ning etikettide sisu ja vormi nõuded, seemne turustamise nõuded, lõpuni sertifitseerimata söödakultuuride seemnepartii etiketi ja saatedokumentide nõuded ning järelkontrolli sageduse ja ulatuse nõuded.

(2) Määrusega kehtestatakse sellise seemne tootmise nõuded, mida kavatsetakse kasutada söödakultuuride taimede kasvatamiseks põllumajandussaaduse saamiseks, välja välja arvatud kasvatamiseks dekoratiivsel eesmärgil, või seemne tootmiseks.

2. peatükk
SÖÖDAKULTUURIDE LIIKIDE LOETELU JA SÖÖDAKULTUURIDE SEEMNE KATEGOORIAD

§ 2. Söödakultuuride liikide loetelu

(1) Määruse nõudeid kohaldatakse järgmiste söödakultuuride liikide suhtes:
1) aas-koldkaer (Trisetum flavescens (L.) P. Beauv.);
2) aasnurmikas (Poa pratensis L.);
3) aas-rebasesaba (Alopecurus pratensis L.);
4) ahtalehine lupiin (Lupinus angustifolius L.);
5) alaska luste (Bromus sitchensis Trin.);
6) aleksandria ristik (Trifolium alexandrinum L.);
7) aruraihein, hübriid, mis on saadud aruheina (Festuca) ja raiheina (Lolium) perekonda kuuluvate liikide vahelisel ristamisel (edaspidi aruraihein) (xFestulolium (Festuca spp. x Lolium spp.) (edaspidi Festulolium));
8) harilik aruhein (Festuca pratensis Hudson (edaspidi Festuca pratensis));
9) harilik esparsett (Onobrychis viciifolia Scop.);
10) harilik kastehein (Agrostis capillaris L.);
11) harilik keerispea (Phacelia tanacetifolia Benth.);
12) harilik kerahein (Dactylis glomerata L.);
13) harilik lutsern (Medicago sativa L.);
14) harilik nurmikas (Poa trivialis L.);
15) harilik nõiahammas (Lotus corniculatus L.);
16) harilik sõrmrohi (Cynodon dactylon (L.) Pers.);
17) humallutsern (Medicago lupulina L.);
18) hübriidlutsern (Medicago × varia T. Martyn (edaspidi Medicago x varia));
19) itaalia raihein, kaasa arvatud üheaastane raihein (edaspidi itaalia raihein) (Lolium multiflorum Lam. (edaspidi Lolium multiflorum));
20) kahkjaspunane ristik (Trifolium incarnatum L.);
21) karjamaa-raihein (Lolium perenne L.);
22) kollane lupiin (Lupinus luteus L.);
23) kroon-magusristik (Hedysarum coronarium L.);
24) kõrge raikaerik (Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv., ex J.S. et K.B. Presl.);
25) lamba-aruhein (Festuca ovina L.);
26) lapik luste (Bromus catharticus Vahl);
27) mugul-paelrohi (Phalaris aquatica L.);
28) mugultimut (Phleum bertolonii DC.);
29) murunurmikas (Poa annua L.);
30) punane aruhein (Festuca rubra L.);
31) punane ristik (Trifolium pratense L.);
32) põldhernes (Pisum sativum L. (partim));
33) põld-hiirehernes (Vicia villosa Roth.);
34) põld-lambalääts (Trigonella foenum-graecum L.);
35) põld-raihein (Lolium × boucheanum Kunth (edaspidi Lolium x boucheanum));
36) põldtimut (Phleum pratense L.(edaspidi Phleum pratense));
37) põlduba (Vicia faba L. (partim));
38) pärsia ristik (Trifolium resupinatum L.);
39) roog-aruhein (Festuca arundinacea Schreber (edaspidi Festuca arundinacea));
40) roosa ristik (Trifolium hybridum L.);
41) salunurmikas (Poa nemoralis L.);
42) soo-kastehein (Agrostis canina L.);
43) soonurmikas (Poa palustris L.);
44) suur kastehein (Agrostis gigantea Roth.);
45) suvivikk (Vicia sativa L.);
46) söödakaalikas (Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb. (edaspidi Brassica napus var. napobrassica));
47) söödakapsas (Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. medullosa Thell. + var. viridis L. (edaspidi Brassica oleracea L. convar. acephala));
48) ungari hiirehernes (Vicia pannonica Crantz);
49) valge kastehein (Agrostis stolonifera L.);
50) valge lupiin (Lupinus albus L.);
51) valge ristik (Trifolium repens L.);
52) õlirõigas (Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.).

(2) Lisaks lõikes 1 nimetatud liikidele kohaldatakse määruse nõudeid Eestis ka ida-kitseherne (Galega orientalis L.), luht-kastevarre (Deschampsia caespitosa (L.) P. Beauv.), ohtetu luste (Bromus inermis Leyss.), päideroo (Phalaris arundinacea L.), sale haguheina (Koeleria macrantha (Ledeb.) Schult.) ja valge mesika (Melilotus alba L.) suhtes.

§ 3. Söödakultuuride seemne kategooriad ning nende tähistused

(1) Supereliitseemne kategooria seeme tähistusega SE on seeme, mis:
1) on toodetud õiguslikul alusel sordi säilitamiseks ettenähtud meetodite kohaselt;
2) vastab supereliitseemne kohta kehtestatud nõuetele;
3) on ette nähtud eliitseemne tootmiseks või sertifitseeritud seemne tootmiseks, kui tootja esitab selleks kirjaliku taotluse;
4) on sertifitseeritud.

(2) Kohaliku sordi supereliitseemne kategooria seeme tähistusega SE on seeme, mis:
1) on toodetud kohalikuks sordiks tunnistatud ja kindlaksmääratud piirkonnast pärinevast algmaterjalist õiguslikul alusel sordi säilitamiseks ettenähtud meetodite kohaselt;
2) on ette nähtud eliit- või sertifitseeritud seemne tootmiseks;
3) vastab supereliitseemne kohta kehtestatud nõuetele;
4) on sertifitseeritud.

(3) Eliitseemne kategooria seeme tähistusega E on seeme, mis:
1) on toodetud õiguslikul alusel sordi säilitamiseks ettenähtud meetodite kohaselt supereliitseemnest või tootja kirjalikul taotlusel supereliitseemnele eelneva põlvkonna seemnest;
2) on ette nähtud sertifitseeritud seemne või esimese või teise põlvkonna sertifitseeritud seemne tootmiseks;
3) vastab eliitseemne kohta kehtestatud nõuetele;
4) on sertifitseeritud.

(4) Kohaliku sordi eliitseemne kategooria seeme tähistusega E on seeme, mis:
1) on toodetud kohalikuks sordiks tunnistatud ja kindlaksmääratud piirkonnast pärinevast algmaterjalist õiguslikul alusel sordi säilitamiseks ettenähtud meetodite kohaselt;
2) on ette nähtud sertifitseeritud seemne tootmiseks;
3) vastab eliitseemne kohta kehtestatud nõuetele;
4) on sertifitseeritud.

(5) Sertifitseeritud seemne kategooria seeme tähistusega C on lisas 1 toodud sertifitseeritavate taimeliikide loetelus nimetatud söödakultuuri liigi, välja arvatud lupiini (Lupinus spp.), põldherne (Pisum sativum L. (partim) (edaspidi Pisum sativum)), perekonna hiirehernes (Vicia spp.) ja hariliku lutserni (Medicago sativa L.) seeme, mis:
1) on toodetud eliitseemnest õiguslikul alusel sordi säilitamiseks ettenähtud meetodite kohaselt eliitseemnele eelneva põlvkonna seemnest;
2) on ette nähtud külviseemnena kasutamiseks muul eesmärgil kui turustamisotstarbelise seemne tootmiseks;
3) vastab sertifitseeritud seemne kohta kehtestatud nõuetele;
4) on sertifitseeritud.

(6) Esimese põlvkonna lupiini (Lupinus spp.), põldherne (Pisum sativum), perekonna hiirehernes (Vicia spp.) ja hariliku lutserni (Medicago sativa L.) sertifitseeritud seemne kategooria seeme tähistusega C1 on seeme, mis:
1) on toodetud eliitseemnest õiguslikul alusel sordi säilitamiseks ettenähtud meetodite kohaselt eliitseemnele eelneva põlvkonna seemnest;
2) on ette nähtud teise põlvkonna sertifitseeritud seemne tootmiseks või külviseemnena kasutamiseks muul eesmärgil kui turustamisotstarbelise seemne tootmiseks;
3) vastab sertifitseeritud seemne kohta kehtestatud nõuetele;
4) on sertifitseeritud.

(7) Teise põlvkonna lupiini (Lupinus spp.), põldherne (Pisum sativum), perekonna hiirehernes (Vicia spp.) ja hariliku lutserni (Medicago sativa L.) sertifitseeritud seemne kategooria seeme tähistusega C2 on seeme, mis:
1) on toodetud eliitseemnest õiguslikul alusel sordi säilitamiseks ettenähtud meetodite kohaselt eliitseemnele eelneva põlvkonna seemnest;
2) on ette nähtud külviseemnena kasutamiseks muul eesmärgil kui turustamisotstarbelise seemne tootmiseks;
3) vastab sertifitseeritud seemne kohta kehtestatud nõuetele;
4) on sertifitseeritud.

(8) Tarbeseeme tähistusega TS võib olla hariliku esparseti (Onobrychis viciifolia Scop.), hariliku sõrmrohu (Cynodon dactylon (L.) Pers.), kroon-magusristiku (Hedysarum coronarium L.), mugul-paelrohu (Phalaris aquatica L.), murunurmika (Poa annua L.), põld-lambaläätse (Trigonella foenum-graecum L.) ja ungari hiireherne (Vicia pannonica Crantz) seeme, mis:
1) on liigiehtne ja -puhas;
2) vastab tarbeseemne kohta kehtestatud nõuetele;
3) on kontrollitud.

3. peatükk
SÖÖDAKULTUURIDE SEEMNE TOOTMINE JA SERTIFITSEERIMISE NÕUDED

§ 4. Söödakultuuride seemne kvaliteedinõuded

Söödakultuuride seemne kvaliteedinõuded on kehtestatud lisas 1.

§ 5. Tootmise nõuded

Söödakultuuride seemne tootmise korral peab välistama toodetava seemne segunemise mis tahes viisil naabruses asuvalt seemnepõllult pärit seemnega.

§ 6. Tarbeseemne tootmine

(1) Tarbeseemne liigiehtsust ning -puhtust kontrollib sordi omanik, esindaja või säilitaja.

(2) Lisas 1 kehtestatud tarbeseemne kvaliteedinõuetele vastavuse kontrollimiseks ning tarbeseemne etiketi saamiseks esitab sordi omanik, esindaja või säilitaja taotluse Taimetoodangu Inspektsioonile.

§ 7. Vahemaa nõuded

(1) Söödakultuuride seemne tootmise korral peavad taimed olema kaitstud võõrtolmlemise eest.

(2) Taimede võõrtolmlemise eest kaitsmiseks peab seemnepõld olema võõrtolmlemist võimaldavate taimedega põldudest eraldatud kas piisava vahemaaga või selles paragrahvis nimetatud juhul piisavat kaitset tagaval muul viisil.

(3) Risttolmleva söödakultuuri kasvatamise korral on väikseim vahemaa sama liigi teise sordi seemnepõllu või sama sordi seemne sordipuhtuse nõuetele mittevastavate taimede põllu või lähedase liigi soovimatut tolmlemist põhjustada võiva seemnepõllu vahel järgmine:

Põllukultuur Vahemaa (m)
Ristõielised (Brassica spp.):  
– eliitseemne tootmise puhul 400
– sertifitseeritud seemne tootmise puhul 200
Liigid või sordid, v.a ristõieliste (Brassica spp.), põldherne (Pisum sativum), nurmikate (Poa spp.) apomiktilised pisiliigid:  
– paljundamiseks ettenähtud seemne tootmise puhul põllul, mille pindala on kuni 2 ha 200
– paljundamiseks ettenähtud seemne tootmise puhul põllul, mille pindala on üle 2 ha 100
viimase kategooria seemne tootmise puhul põllul, mille pindala on kuni 2 ha 100
viimase kategooria seemne tootmise puhul põllul, mille pindala on üle 2 ha   50

(4) Lõikes 3 sätestatud nõuet vahemaa kohta ei kohaldata, kui seemnepõld on võõrtolmlejamise eest piisavalt kaitstud.

§ 8. Sertifitseerimise kord

(1) Taimetoodangu Inspektsioon sertifitseerib söödakultuuride seemne rahvusvaheliste nõuete kohaselt. Söödakultuuride seemne sertifitseerimise nõuetele vastavuse kontrollimiseks tehakse sõltuvalt taimeliigist põldtunnustamine ning korraldatakse proovide analüüsimine ning järelkontrolli põldkatsed.

(2) Söödakultuuride seemne sertifitseerimiseks esitab taotluse sordi omanik, esindaja või säilitaja 15. aprilliks Taimetoodangu Inspektsioonile.

(3) Põldtunnustamist teeb järelevalveametnik või sertifitseeritud seemne kategooria puhul volitatud põldtunnustaja.

(4) Söödakultuuride sertifitseeritud seemne tootmise korral peab taimik olema kasvuperioodil vähemalt üks kord põldtunnustatud.

(5) Sertifitseerimise nõuetele vastava söödakultuuride seemnepartii kohta väljastab Taimetoodangu Inspektsioon põldtunnustamise, laboratoorse analüüsi ja järelkontrolli põldkatsete tulemusi arvestades lisas 2 toodud vormi kohase seemnetunnistuse ning nõuetekohased etiketid või määrab trükkida lubatud etikettide arvu.

(6) Söödakultuuride tarbeseemne kvaliteedinõuetele vastava seemnepartii kohta väljastab Taimetoodangu Inspektsioon laboratoorse analüüsi tulemusi arvestades nõuetekohased etiketid või määrab trükkida lubatud etikettide arvu.

§ 9. Seemnepõllu nõuded

(1) Põldtunnustamine tehakse taimede sellises arengustaadiumis, mis võimaldab adekvaatselt hinnata taimede liigiehtsust ja -puhtust, sordiehtsust ja -puhtust ning seemne kvaliteeti vähendavate taimekahjustajate levikut.

(2) Põldtunnustatava põllu ääred peavad olema niidetud.

(3) Taimekahjustajaid võib seemnepõllul esineda võimalikult vähe. Seemne kvaliteeti vähendavate taimekahjustajate leviku hindamisel kontrollitakse taimekahjustaja esinemist seemnepõllul visuaalselt.

(4) Seemnepõllul ei tohi esineda eelkultuurist pärit taimi, mille seemet on kasvava liigi ja sordi seemnest laborikatse käigus raske eraldada, samuti umbrohutaimi või teiste liikide taimi määral, mis võib mõjutada kasvava taimiku liigiehtsust ja -puhtust ning sordiehtsust ja -puhtust või määral, mis takistab põldtunnustamist.

(5) Söödakultuuride liikide, välja arvatud põldherne (Pisum sativum), põldoa (Vicia faba L. (partim) (edaspidi Vicia faba)), söödakaalika (Brassica napus var. napobrassica), söödakapsa (Brassica oleracea L. convar. acephala) või aasnurmika (Poa pratensis L.) seemnepõllul võib mittesordiehtsaid taimi esineda järgmiselt:
1) supereliit- või eliitseemne tootmise puhul üks taim 30 m2 kohta;
2) sertifitseeritud seemne tootmise puhul 1 taim 10 m2 kohta.

(6) Aasnurmika (Poa pratensis L.) kasvatamise korral võib mittesordiehtsaid taimi esineda seemnepõllul järgmiselt:
1) supereliit- või eliitseemne tootmise puhul üks taim 20 m2 kohta;
2) sertifitseeritud seemne tootmise puhul neli taime 10 m2 kohta.

(7) Aasnurmika (Poa pratensis L.) puhul «apomiktilise pisiliigina» klassifitseeritud sordi seemne võib lugeda sertifitseeritud seemne tootmise suhtes kohaldatavatele lõikes 6 toodud nõuetele vastavaks, kui 10 m2 kohta esineb kuni kuus mittesordiehtsat taime.

(8) Põldherne (Pisum sativum), põldoa (Vicia faba), söödakaalika (Brassica napus var. napobrassica) ja söödakapsa (Brassica oleracea L. convar. acephala) liikide sordid, mis klassifitseeritakse «apomiktiliste pisiliikidena», loetakse põldtunnustatuks, kui 10 m2 kohta esineb kuni kuus mittesordiehtsat taime.

(9) Raiheina (Lolium) ja aruraiheina (xFestuloliumi) liigi mitteliigiehtsaid taimi toodetava põllukultuuri liigist võib seemnepõllul esineda järgmiselt:
1) supereliit- või eliitseemne tootmise puhul üks taim 50 m2 kohta;
2) sertifitseeritud seemne tootmise puhul üks taim 10 m2 kohta.

§ 10. Sordiehtsuse ja -puhtuse ning liigiehtsuse ja -puhtuse nõuded

(1) Sertifitseeritav seeme peab olema piisavalt sordiehtne ja -puhas. Sordipuhtust kontrollitakse põldtunnustamise käigus.

(2) Sordiehtsust kontrollides võrdleb põldtunnustaja kasvavate taimede välistunnuseid sordikirjeldusega. Loodusest leitud ja kindlaks tehtud (kohaliku) sordi puhul peab sordikirjelduses olema viide sordi päritolupiirkonnale.

(3) Aasnurmika (Poa pratensis L.), põldherne (Pisum sativum), põldoa (Vicia faba) ja), söödakaalika (Brassica napus var. napobrassica) ja söödakapsa (Brassica oleracea L. convar. acephala) supereliit- ja eliitseemne minimaalne sordipuhtus peab olema 99,7%.

(4) Aasnurmika (Poa pratensis L.), söödakaalika (Brassica napus var. napobrassica) ja söödakapsa (Brassica oleracea convar. Acephala) sertifitseeritud seemne sordipuhtus peab olema 98%.

(5) Põldherne (Pisum sativum) ja põldoa (Vicia faba) sertifitseeritud seemne minimaalne sordipuhtus peab olema järgmine:
1) esimese põlvkonna sertifitseeritud seemne tootmise puhul 99%;
2) teise põlvkonna sertifitseeritud seemne tootmise puhul 98%.

§ 11. Proovi võtmine ja proovi suurus

(1) Järelevalveametnik või volitatud seemneproovi võtja võtab müügikonditsiooni viidud seemnepartiist rahvusvaheliselt kehtestatud metoodika kohaselt seemneproovi söödakultuuride seemne kvaliteedi määramiseks ja sulgeb sertifitseeritava seemnepartii müügipakendi või konteineri Taimetoodangu Inspektsiooni turvakleebise või plommiga. Seemnepartii omanik tagab metoodikakohase juurdepääsu pakendile või konteinerile.

(2) Sertifitseeritav seemnepartii peab olema ühtlase kvaliteediga ja teistest partiidest eraldatud ning nõuetekohaselt märgistanud.

(3) Seemnepartii maksimaalne lubatud kaal ja võetava proovi suurus on kehtestatud lisas 3. Seemnepartii maksimaalne kaal võib olla kuni 5% lubatust suurem.

(4) Tuulekaeraga saastatuse kahtluse korral peab võtma 3000 grammi suuruse proovi tuulekaerasisalduse määramiseks.

§ 12. Söödakultuuride seemne kvaliteeti vähendavad taimekahjustajad

Söödakultuuride seemne kvaliteeeti vähendavaid taimekahjustajaid võib põllul esineda võimalikult vähe.

§ 13. Sertifitseeritava söödakultuuride seemne nõuded

(1) Sertifitseeritakse söödakultuuride seeme, mis on liigi- ja sordiehtne ning liigi- ja sordipuhas, on läbinud järelkontrolli katsed ning vastab kvaliteedi, sealhulgas põlvnemise ning taimetervise nõuetele.

(2) Taimetoodangu Inspektsioon sulgeb nõuetekohase seemnepartii müügipakendi või konteineri turvakleebise või plommiga.

(3) Teises liikmesriigis või samaväärseks tunnistatud riigis toodetud lõpuni sertifitseerimata seemnepartii sertifitseeritakse, kui seeme:
1) põlvneb otse teises liikmesriigis või «Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse» § 109 lõikes 1 nimetatud riigis toodetud eliitseemnest või esimese kategooria sertifitseeritud seemnest;
2) on tootjariigis koristatud;
3) on tootjariigis tehtud põldtunnustamise käigus tunnistatud selle kategooria seemne kohta kehtestatud nõuete kohaseks ning mille pakend on märgistatud ja partii on varustatud nõetekohase etiketi või tootja dokumendiga.

(4) Sertifitseerida võib idanevuse nõuetele mittevastava supereliit- või eliitseemne, kui on tagatud supereliit- või eliitseemne tegelik idanevus ja müügipakendil on sellekohane märgistus koos turustaja nime ja aadressiga ning seemnepartii numbriga.

4. peatükk
SÖÖDAKULTUURIDE SEEMNE PAKENDAMINE

§ 14. Pakendamise nõuded

(1) Söödakultuuride supereliit-, eliit- ja sertifitseeritud seemne ning tarbeseemne müügipakendi, välja arvatud sertifitseeritud seemne ja tarbeseemne EL B-väikepakendi sulgemiskoht peab olema pitseeritud Taimetoodangu Inspektsiooni plommi või turvakleebisega või peab pakendi sulgemiskohal olema läbi õmmeldud etiketiga. Müügipakend peab olema suletud selliselt, et seda ei oleks võimalik avada ilma pitseeringut (plommi, turvakleebist või etiketti) rikkumata.

(2) EL B-väikepakend peab olema suletud selliselt, et seda ei oleks võimalik avada ilma pitseeringut (plommi, turvakleebist või etiketti) rikkumata.

(3) Pakendatud ja märgistatud seemne müügipakendi võib avada ja uuesti sulgeda üksnes volitatud seemneproovi võtja järelevalve all, kui sellises müügipakendis olevat seemet kavatsetakse pärast uuesti sulgemist turustada. Sellisel juhul peavad pakendi uuesti sulgemise kuupäev ja sõnad «Taimetoodangu Inspektsioon» olema märgitud etiketile.

§ 15. Pakendamisluba

(1) Söödakultuuride seemne pakendamisega tegeleda sooviv isik esitab pakendamisloa saamiseks Taimetoodangu Inspektsioonile lisas 4 toodud vormi kohase taotluse.

(2) Seemne pakendamise loale märgitakse järgmised andmed:
1) pakendaja nimi;
2) pakendaja registri- või isikukood;
3) pakendaja kontaktisiku nimi ja kontaktandmed;
4) pakendaja kontaktandmed;
5) pakendamisloa number;
6) tegevusvaldkond;
7) pakendamisloa väljaandmise kuupäev;
8) pakendamisloa kehtivus;
9) pakendamisloa väljaandja nimi ja allkiri.

(3) Seemne pakendamise luba kinnitatakse Taimetoodangu Inspektsiooni pitseriga.

§ 16. Märgistamine

(1) Nõuetekohane etikett kinnitatakse Taimetoodangu Inspektsiooni järelevalveametniku järelevalve all seemne müügipakendi, välja arvatud § 3 lõigetes 5–8 nimetatud kategooriate EL B-väikepakendi välisküljele või läbipaistva pakendi sisse selliselt, et etikett oleks loetav. Kasutada võib isekleepuvat etiketti. Tarbeseemne pakendi välisküljele kinnitab tootja etiketi pakendaja.

(2) Söödakultuuride seemne müügipakend märgistatakse, trükkides etiketil nõutava teabe etiketile või müügipakendile järelevalveametniku järelevalve all.

(3) Söödakultuuride seemne müügipakendi etiketil ettenähtud teabe trükkimisel müügipakendile trükitakse teave kustumatult otse pakendile. Teabele lisab järelevalveametnik sertifitseeritud seemnepartii numbri.

(4) Enne etiketi trükkimist teavitab pakendaja järelevalveasutust vajaminevate etikettide arvust.

(5) Järelevalveasutus määrab seemnepartii numbri ja trükkida lubatavate etikettide arvu.

(6) Geneetiliselt muundatud sordist pärineva seemne puhul märgitakse seemnetunnistusele, etiketile ja muule dokumendile sellekohane teave.

(7) Teave seemne keemilise töötlemise kohta märgitakse pakendile ja etiketile.

(8) Teave segu koostises olevate liikide ja sortide kohta ning toodetava segu nimi või selle kood märgitakse etiketile.

(9) Hariliku lutserni (Medicago sativa L.) sertifitseeritud seemepartii, välja arvatud seemned, mida kasvatatakse väikeses mahus või mida turustatakse lõpptarbijale, varustatakse taimepassiga, mille asemel võib kasutada etiketti, millele märgitakse sõnad «EÜ taimepass».

§ 17. Etiketi nõuded

(1) Etiketi minimaalne suurus on 110 × 67 mm.

(2) Supereliitseemne etikett on valget värvi violetse diagonaalse triibuga, eliitseemne etikett on valget värvi, sertifitseeritud seemne ja esimese põlvkonna sertifitseeritud seemne etikett on sinist värvi, teise põlvkonna sertifitseeritud seemne etikett on punast värvi, tarbeseemne etikett on pruuni värvi, tarbeseemne EL B-väikepakendi ja tootja etikett on pruuni värvi, seemnesegu etikett on rohelist värvi, seemnesegude EL A- või B-väikepakendi ja tootja etikett on rohelist värvi, lõpuni sertifitseerimata seemne partii etikett on halli värvi.

(3) Lõigetes 1 ja 2 sätestatud sertifitseeritud seemne etiketi nõuded kehtivad ka EL väikepakendi kohta.

§ 18. Etiketil, tootja dokumendil ja saatedokumendil märgitav teave

(1) Supereliitseemne, eliitseemne ja sertifitseeritud seemne ning esimese põlvkonna sertifitseeritud seemne ja teise põlvkonna sertifitseeritud seemne etiketile märgitakse:
1) sõnad «EL nõuded ja standardid»;
2) sertifitseerimisasutuse nimi ja liikmesriigi nimi või selle tähis;
3) pakendi sulgemise kuu ja aasta, märgituna «Suletud... (kuu ja aasta)» või viimase sertifitseerimiseks võetud proovi võtmise kuu ja aasta, märgituna «Proov on võetud... (kuu ja aasta)»;
4) seemnepartii number;
5) liiginimi ladina ja eesti keeles (võib esitada lühendatult ja ilma autorite nimedeta);
6) sordinimi ladina tähtedega;
7) kategooria ja selle lühend;
8) tootjariigi nimi;
9) deklareeritud neto- või brutokaal või seemnete arv;
10) dražeerimisainete, granuleeritud pestitsiidide või muude tahkete lisandite kasutamise korral ligikaudne seemnete puhaskaalu ja kogukaalu vaheline suhe;
11) sertifitseeritud seemne puhul eliitseemnele järgnevate põlvkondade arv;
12) sellise heintaimede sordi seemne puhul, mis ei ole ette nähtud sööda tootmiseks, sõnad «Ei ole ette nähtud sööda tootmiseks»;
13) idanevuse uue kontrolli korral sertifitseerimisasutuse nimi ja liikmesriigi nimi või selle tähis, proovi analüüsimise kuu ja aasta, märgituna «Analüüs on tehtud... (kuu ja aasta)». Selle teabe võib kleeppaberil lisada etiketi juurde;
14) Eestis pakendatud seemne puhul seemne puhtus, idanevus, 1000 tera mass ja pakendaja number.

(2) Tarbeseemne etiketile märgitakse:
1) sõnad «EL nõuded ja standardid»;
2) sõnad «Tarbeseeme (sordiehtsana sertifitseerimata)»;
3) järelevalveasutuse nimi ja liikmesriigi nimi või selle tähis;
4) seemnepartii number;
5) pakendi sulgemise kuu ja aasta, märgituna «Suletud... (kuu ja aasta)» või viimase proovi võtmise kuu ja aasta, märgituna «Proov on võetud... (kuu ja aasta)»;
6) liiginimi ladina ja eesti keeles (võib esitada lühendatult ja ilma autorite nimedeta);
7) tootjariigi nimi või tootjariigi piirkond;
8) deklareeritud neto- või brutokaal või seemnete arv;
9) dražeerimisainete, granuleeritud pestitsiidide või muude tahkete lisandite kasutamise korral ligikaudne seemnete puhaskaalu ja kogukaalu vaheline suhe;
10) idanevuse uue kontrolli korral sertifitseerimisasutuse nimi ja liikmesriigi nimi või selle tähis, proovi analüüsimise kuu ja aasta, märgituna «Analüüs on tehtud... (kuu ja aasta)». Selle teabe võib kleeppaberil lisada etiketi juurde;
11) Eestis pakendatud seemne puhul seemne puhtus, idanevus, 1000 tera mass ja pakendaja number.

(3) Seemnesegu etiketile märgitakse:
1) kasutusotstarve, märgituna «seemnesegu ..........»;
2) sertifitseerimisasutuse nimi ja liikmesriigi nimi või selle tähis;
3) seemnepartii number;
4) pakendi sulgemise kuu ja aasta, märgituna «Suletud... (kuu ja aasta)»;
5) andmed koostise kohta protsentides liikide ja sortide kaupa. Kui andmed koostise kohta on ostjale kirjalikult edastatud ja seemnesegu on registreeritud, siis märgitakse üksnes seemnesegu nimi;
6) deklareeritud neto- või brutokaal või seemnete arv;
7) dražeerimisainete, granuleeritud pestitsiidide või muude tahkete lisandite kasutamise korral ligikaudne seemnete puhaskaalu ja kogukaalu vaheline suhe;
8) idanevuse uue kontrolli korral sertifitseerimisasutuse nimi ja liikmesriigi nimi või selle tähis, proovi analüüsimise kuu ja aasta, märgituna «Analüüs on tehtud... (kuu ja aasta)». Selle teabe võib kleeppaberil lisada etiketi juurde.

(4) Hariliku lutserni sordi «ABT 205» ja hariliku nõiahamba sordi «Norcen» seemnepartii turustamise korral märgitakse etiketile:
1) sõnad «Taimetoodangu Inspektsioon», »Eesti» või «EE»;
2) seemnepartii number;
3) pakendi sulgemise kuu ja aasta, märgituna «Suletud... (kuu ja aasta)» või viimase sertifitseerimiseks võetud proovi võtmise kuu ja aasta, märgituna «Proov on võetud... (kuu ja aasta)»;
4) liiginimi ladina ja eesti keeles (võib esitada lühendatult ja ilma autorite nimedeta);
5) sordinimi ladina tähtedega;
6) kategooria ja selle lühend;
7) deklareeritud neto- või brutokaal;
8) dražeerimisainete, granuleeritud pestitsiidide või muude tahkete lisandite kasutamise korral ligikaudne seemnete puhaskaalu ja kogukaalu vaheline suhe;
9) idanevuse uue kontrolli korral sertifitseerimisasutuse nimi ja liikmesriigi nimi või selle tähis, proovi analüüsimise kuu ja aasta, märgituna «Analüüs on tehtud... (kuu ja aasta)». Selle teabe võib kleeppaberil lisada etiketi juurde;
10) sõnad «Lubatud turustada üksnes Eesti Vabariigi territooriumil kuni 30. aprillini 2007. a.»;
11) Eestis pakendatud seemne puhul seemne puhtus, idanevus, 1000 tera mass ja pakendaja number.

§ 19. EL väikepakendi ja tootja etiketi nõuded

(1) Söödakultuuride Euroopa Liidu A-väikepakend (edaspidi EL A-väikepakend) on pakend, mis sisaldab kuni kaks kilogrammi seemnesegu, mis ei ole ette nähtud sööda tootmiseks. Kaalu hulka ei arvata puhtimisvahendite, granuleeritud pestitsiidide ega muude tahkete ainete kaalu.

(2) Söödakultuuride Euroopa Liidu B-väikepakend (edaspidi EL B-väikepakend) on pakend, mis sisaldab kuni 10 kilogrammi sertifitseeritud seemet, tarbeseemet või sööda tootmiseks ettenähtud seemnesegu. Kaalu hulka ei arvata puhtimisvahendite, granuleeritud pestitsiidide ega muude tahkete ainete kaalu.

(3) Väikepakend varustatakse tootja etiketiga või nõuetekohase trükitud või tembeldatud teabega.

§ 20. EL väikepakendi etiketil, tootja dokumendil ja saatedokumendil märgitav teave

(1) EL väikepakendi supereliitseemne, eliitseemne ja sertifitseeritud seemne ning esimese põlvkonna sertifitseeritud seemne ja teise põlvkonna sertifitseeritud seemne etiketile märgitakse:
1) sõnad «EL B-väikepakend»;
2) märgistamise eest vastutava tootja nimi ja aadress või tunnusmärk;
3) määratud seerianumber;
4) seerianumbri määranud asutuse nimi ja liikmesriigi nimi või selle tähis;
5) viitenumber juhul, kui seerianumber ei võimalda sertifitseeritud seemnepartiid kindlaks teha;
6) liiginimi ladina ja eesti keeles (võib esitada lühendatult ja ilma autorite nimedeta);
7) sordinimi ladina tähtedega;
8) kategooria ja selle lühend;
9) deklareeritud neto- või brutokaal või seemnete arv;
10) dražeerimisainete, granuleeritud pestitsiidide või muude tahkete lisandite kasutamise korral ligikaudne seemnete puhaskaalu ja kogukaalu vaheline suhe;
11) sellise heintaimede sordi seemne puhul, mis ei ole ette nähtud sööda tootmiseks, sõnad «Ei ole ette nähtud sööda tootmiseks»;
12) idanevuse uue kontrolli korral sertifitseerimisasutuse nimi ja liikmesriigi nimi või selle tähis, proovi analüüsimise kuu ja aasta, märgituna «Analüüs on tehtud... (kuu ja aasta)». Selle teabe võib kleeppaberil lisada etiketi juurde;
13) Eestis pakendatud seemne puhul seemne puhtus, idanevus, 1000 tera mass ja pakendaja number.

(2) Tarbeseemne EL B-väikepakendi ja tootja etiketile märgitakse:
1) sõnad «EL B-väikepakend»;
2) märgistamise eest vastutava tootja nimi ja aadress või tunnusmärk;
3) määratud seerianumber;
4) seerianumbri määranud asutuse nimi ja liikmesriigi nimi või selle tähis;
5) viitenumber juhul, kui seerianumber ei võimalda sertifitseeritud seemnepartiid kindlaks teha;
6) liiginimi ladina ja eesti keeles (võib esitada lühendatult ja ilma autorite nimedeta;
7) sõna «Tarbeseeme»;
8) deklareeritud neto- või brutokaal või seemnete arv;
9) dražeerimisainete, granuleeritud pestitsiidide või muude tahkete lisandite kasutamise korral ligikaudne seemnete puhaskaalu ja kogukaalu vaheline suhe;
10) idanevuse uue kontrolli korral sertifitseerimisasutuse nimi ja liikmesriigi nimi või selle tähis, proovi analüüsimise kuu ja aasta, märgituna «Analüüs on tehtud... (kuu ja aasta)». Selle teabe võib kleeppaberil lisada etiketi juurde;
11) Eestis pakendatud seemne puhul seemne puhtus, idanevus, 1000 tera mass ja pakendaja number.

(3) Seemnesegu EL A- või B-väikepakendi ja tootja etiketile märgitakse:
1) sõnad «EL A-väikepakend» või «EL B-väikepakend»;
2) segu identifitseerimisnumbri eest vastutava tootja nimi ja aadress;
3) EL B-väikepakendi puhul määratud seerianumber;
4) EL B-väikepakendi puhul seerianumbri määranud asutuse nimi ja liikmesriigi nimi või selle tähis;
5) EL B-väikepakendi puhul viitenumber juhul, kui seerianumber ei võimalda sertifitseeritud seemnepartiid kindlaks teha;
6) EL A-väikepakendi puhul seemnepartii kindlaksmääramiseks viitenumber;
7) EL A-väikepakendi puhul liikmesriigi nimi või selle tähis;
8) kasutusotstarve, märgituna «seemnesegu ..........»;
9) deklareeritud neto- või brutokaal või seemnete arv;
10) dražeerimisainete, granuleeritud pestitsiidide või muude tahkete lisandite kasutamise korral ligikaudne seemnete puhaskaalu ja kogukaalu vaheline suhe;
11) andmed koostise kohta protsentides liikide ja vajaduse korral sortide kaupa. Kui andmed koostise kohta on ostjale kirjalikult edastatud ja seemnesegu on registreeritud, siis märgitakse üksnes seemnesegu nimetus.

§ 21. Ühendusevälisest riigist imporditud seemne etiketile ja tootja dokumendile märgitav teave

Ühendusevälisest riigist imporditud üle kahekilogrammise seemnekoguse turustamise korral märgitakse tootja dokumendile või etiketile:
1) sertifitseerimisasutuse nimi ja riigi nimi või selle tähis;
2) liiginimi ladina ja eesti keeles (võib esitada lühendatult ja ilma autorite nimedeta);
3) sordinimi ladina tähtedega;
4) kategooria ja selle lühend;
5) eksportiva riigi nimi;
6) importija nimi;
7) deklareeritud neto- või brutokaal.

§ 22. Lõpuni sertifitseerimata seemne etiketile ja saatedokumendile märgitav teave

(1) Teises liikmesriigis või «Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse» § 109 lõikes 1 nimetatud riigis toodetud lõpuni sertifitseerimata seemne partii etiketile märgitakse:
1) põldtunnustamise eest vastutava järelevalveasutuse nimi ja liikmesriigi nimi või samaväärseks tunnistatud riigi nimi või selle tähis;
2) liiginimi ladina ja eesti keeles (võib esitada lühendatult ja ilma autorite nimedeta);
3) sordinimi ladina tähtedega;
4) põllu number või partiinumber;
5) kategooria ja selle lühend;
6) deklareeritud neto- või brutokaal;
7) sõnad «Lõpuni sertifitseerimata seeme».

(2) Teises liikmesriigis või «Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse» § 109 lõikes 1 nimetatud riigis toodetud lõpuni sertifitseerimata seemne partii saatedokumendile märgitakse:
1) dokumendi väljastanud järelevalveasutuse nimi ja liikmesriigi nimi või samaväärseks tunnistatud riigi nimi või selle tähis;
2) liiginimi ladina ja eesti keeles (võib esitada lühendatult ja ilma autorite nimedeta);
3) sordinimi ladina tähtedega;
4) kategooria ja selle lühend;
5) seemne tootmise algmaterjaliks olnud seemnepartii number või andmed kategooria kohta ja riik või riigid, kus seeme on sertifitseeritud;
6) põllu number või partiinumber;
7) hektarites selle põllu pindala, millel etiketiga varustatud seeme on toodetud;
8) koristatud seemne kogus ja pakendite arv;
9) sertifitseeritud seemne puhul eliitseemnele järgnevate põlvkondade arv;
10) laboratoorse eelanalüüsi andmed, kui seda nõutakse;
11) sertifitseerimisasutuse tõend selle kohta, et põldtunnustamise nõuded on täidetud.

§ 23. Etiketi kehtivusaeg

(1) Supereliit-, eliit- ja sertifitseeritud söödakultuuride seemnepartii etikett kehtib kaks aastat müügipakendi sulgemise kuupäevast alates.

(2) Söödakultuuride seemne sertifitseerimist tõendavaks dokumendiks oleva etiketi kehtivusaega võib seemnepartii omaniku taotlusel pikendada.

(3) Etiketi kehtivusaja pikendamiseks kontrollitakse seemne idanevust, võttes selleks seemne idanevuse kordusproovi.

(4) Kui seemnepartii on sertifitseeritud seemne idanevuse kohta kehtestatud nõuete kohane, pikendatakse etiketi kehtivust kahe aasta võrra. Etiketile tehakse selle kohta märge.

(5) Ümberpakendamise korral märgitakse sertifitseeritud söödakultuuride seemnepartii etiketile pakendi esialgse sulgemise kuupäev.

5. peatükk
SÖÖDAKULTUURIDE SEEMNE JA SEEMNESEGU TURUSTAMINE

§ 24. Turustamise nõuded

(1) Turustada on lubatud üksnes sordilehte või Euroopa liidu ühtsesse põllukultuuride sordilehte võetud sordi sertifitseeritud söödakultuuride seemet.

(2) Ida-kitseherne (Galega orientalis L.), luht-kastevarre (Deschampsia caespitosa (L.) P. Beauv.), ohtetu luste (Bromus inermis Leyss.), päideroo (Phalaris arundinacea L.), sale haguheina (Koeleria macrantha (Ledeb.) Schult.) ja valge mesika (Melilotus alba L.) seemet tohib Eestis turustada üksnes sertifitseeritud seemnena.

(3) Hariliku esparseti (Onobrychis viciifolia Scop.), hariliku sõrmrohu (Cynodon dactylon (L.) Pers.), kroon-magusristiku (Hedysarum coronarium L.), mugul-paelrohu (Phalaris aquatica L.), murunurmika (Poa annua L.), põld-lambaläätse (Trigonella foenum-graecum L.) ja ungari hiireherne (Vicia pannonica Crantz) seemet on lubatud turustada kas sertifitseeritud eliitseemnena, sertifitseeritud seemnena või tarbeseemnena.

(4) Turustatav seeme peab olema nõuetekohaselt pakendatud ning pakend peab olema nõuetekohaselt märgistatud.

(5) Lõpuni sertifitseerimata seemne partii varustatakse § 17 lõikes 2 kehtestatud värvi ja §-s 22 nimetatud etiketiga ning põldtunnustamist tõendava dokumendiga.

§ 25. Söödakultuuride seemnesegu turustamine

(1) Söödakultuuride seemet on lubatud turustada sööda tootmiseks ettenähtud seemneseguna, kui segu koostisosad on § 2 lõikes 1 sertifitseeritavate taimeliikide loetelus nimetatud söödakultuuride liikide seemned ja segu iga koostisosa on sertifitseeritud või tarbeseemne puhul kontrollitud ning on tunnistatud lisas 1 kehtestatud nõuete kohaseks.

(2) Söödakultuuride seemet on lubatud turustada sööda tootmiseks ettenähtud seemneseguna üksnes Eestis, kui segu koostisosad on § 2 lõikes 2 sertifitseeritavate taimeliikide loetelus nimetatud söödakultuuride liikide seemned ja segu iga koostisosa on sertifitseeritud või tarbeseemne puhul kontrollitud ning on tunnistatud lisas 1 kehtestatud nõuete kohaseks.

(3) Erinevate söödakultuuride liikide ja sortide seemnesegus, mis ei ole ette nähtud sööda tootmiseks, võib kasutada ka määruses nimetamata liigi seemet. Segu iga koostisosa peab olema kontrollitud ja tunnistatud kvaliteedinõuete kohaseks.

6. peatükk
JÄRELKONTROLL

§ 26. Volitatud põldtunnustaja ja volitatud seemneproovi võtja järelkontrolli sagedus ja ulatus

(1) Taimetoodangu Inspektsioon teeb volitatud põldtunnustaja tegevuse üle järelkontrolli, kontrollides igal aastal vähemalt 5% tema põldtunnustatud põldudest.

(2) Taimetoodangu Inspektsioon teeb volitatud seemneproovi võtja tegevuse üle järelkontrolli, võttes kontrollproove igal aastal vähemalt 5% ulatuses sertifitseerimiseks esitatud seemnepartiidest, välja arvatud automaatselt võetud seemneproovidest.

7. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 27. Määruse rakendamine

Enne 1. maid 2006. aastal kehtinud nõuete kohaselt märgistatud söödakultuuride seemet võib turustada kuni kauba lõppemiseni.

§ 28. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. mail 2006. a.


1 nõukogu direktiiv 66/401/EMÜ söödakultuuri seemne turustamise kohta (EÜT L 125, 14.06.1966, lk 2298–2308), muudetud direktiividega 69/63/EMÜ (EÜT L 48, 26.02.1969, lk 8–12), 71/162/EMÜ (EÜT L 87, 17.04.1971, lk 24–28), 72/274/EMÜ (EÜT L 171, 29.07.1972, lk 37–38), 72/418/EMÜ (EÜT L 287, 26.12.1972, lk 22–30), 73/438/EMÜ (EÜT L 356, 27.12.1973, lk 79–82), 75/444/EMÜ (EÜT L 196, 26.07.1975, lk 6–13), 78/55/EMÜ (EÜT L 16, 20.01.1978, lk 23–29), 78/386/EMÜ (EÜT L 113, 25.04.1978, lk 1–12), 78/692/EMÜ (EÜT L 236, 26.08.1978, 13–18), 78/1020/EMÜ (EÜT L 350, 14.12.1978, lk 27), 79/641/EMÜ (EÜT L 183, 19.07.1979, lk 13–16), 79/692/EMÜ (EÜT L 205, 13.08.1979, lk 1–4), 80/754/EMÜ (EÜT L 207, 09.08.1980, lk 36), 81/126/EMÜ (EÜT L 67, 12.03.1981, lk 36–37), 82/287/EMÜ (EÜT L 131, 13.05.1982, lk 24–26), 85/38/EMÜ (EÜT L 16, 19.01.1985, lk 41–42), 86/155/EMÜ (EÜT L 118, 07.05.1986, lk 23–27), 87/120/EMÜ (EÜT L 49, 18.02.1987, lk 39–43), 87/480/EMÜ (EÜT L 273, 26.09.1987, lk 43–44), 88/332/EMÜ (EÜT L 151, 17.06.1988, lk 82–83), 88/380/EMÜ (EÜT L 187, 16.07.1988, lk 31–48), 89/100/EMÜ (EÜT L 38, 10.02.1989, lk 36), 90/654/EMÜ (EÜT L 353, 17.12.1990, lk 48–56), 92/19/EMÜ (EÜT L 104, 22.04.1992, lk 61–62), 96/18/EÜ (EÜT L 76, 26.03.1996, lk 21–22), 96/72/EÜ (EÜT L 304, 27.11.1996, lk 10–11), 98/95/EÜ (EÜT L 25, 01.02.1999, lk 1–26), 98/96/EÜ (EÜT L 25, 01.02.1999, lk 27–33), 2001/64/EÜ (EÜT L 234, 01.09.2001, lk 60–61), 2003/61/EÜ (ELT L 165, 03.07.2003, lk 23–28), 2004/55/EÜ (ELT L 114, 21.04.2004, lk 18), 2004/117/EÜ (ELT L 14, 18.01.2005, lk 18–33); komisjoni direktiiv 86/109/EMÜ, millega lubatakse teatavate söödakultuuride ning õli- ja kiudtaimede liikide seemne turustamist ainult juhul, kui see on ametlikult sertifitseeritud «eliitseemne» või «sertifitseeritud seemnena» (EÜT L 93, 8.04.1986, lk 21–24), muudetud komisjoni direktiividega 1989/424/EMÜ (ELT L 196, 12.07.1989, lk 50–51), muudetud komisjoni direktiividega 1991/375/EMÜ (ELT L 196, 12.07.1989, lk 108–110).

Minister Ester TUIKSOO

Kantsler Ants NOOT

Märkus. Lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. (Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 25.04.2006. a resolutsioon nr 17-1/0602879.)

Lisad

/otsingu_soovitused.json