Teksti suurus:

Haridus- ja teadusministri 29. oktoobri 2015. a määruse nr 47 „„Tänapäevase õpikäsituse rakendamine ning kompetentsikeskuste arendamine Tallinna Ülikoolis ja Tartu Ülikoolis“ elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord“ muutmine

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:05.08.2018
Avaldamismärge:RT I, 02.08.2018, 1

Haridus- ja teadusministri 29. oktoobri 2015. a määruse nr 47 „„Tänapäevase õpikäsituse rakendamine ning kompetentsikeskuste arendamine Tallinna Ülikoolis ja Tartu Ülikoolis“ elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord“ muutmine

Vastu võetud 23.07.2018 nr 23

Määrus kehtestatakse perioodi 2014–2020 struktuuritoetuste seaduse § 14 alusel.

Haridus- ja teadusministri 29. oktoobri 2015. a määruses nr 47 „„Tänapäevase õpikäsituse rakendamine ning kompetentsikeskuste arendamine Tallinna Ülikoolis ja Tartu Ülikoolis“ elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:
„3) haridusasutuse juht – haridusasutust juhtiv või juhtkonda kuuluv isik;“;

2) paragrahvi 2 punktid 6 ja 8 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 2 punkt 7 sõnastatakse järgmiselt:
„7) lisaeriala ja ainedidaktilise pädevuse omandamine – täiendava aine, eriala õpetamise, pedagoogilise, eripedagoogilise ja ainedidaktilise pädevuse omandamine juba töötavate või elukutset vahetavate isikute poolt;“;

4) paragrahvi 2 täiendatakse punktiga 111 järgmises sõnastuses:
„111) õpiüritus – koondnimetus täiendusõppe raames läbiviidavatele erinevatele õpivormidele;“;

5) paragrahvi 6 lõike 3 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:
„3) lisaeriala ja ainedidaktilise pädevuse omandamine;“;

6) paragrahvi 6 lõiget 3 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:
„7) koolimeeskondade ühist õppimist toetavad õpiüritused, mille teemad määratleb rakendusasutus taotlusvooru väljakuulutamisel.“;

7) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:
„(11) Käesoleva määruse § 6 lõike 3 punktides 4, 5 ja 7 nimetatud tegevuste kulud hüvitatakse ühendmääruse §-s 8 nimetatud kindlasummalise makse alusel ning taotluse rahuldamise otsuses määratud tulemuste täielikul saavutamisel.“;

8) paragrahvi 7 lõike 2 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 7 lõike 2 punkt 7 sõnastatakse järgmiselt:
„7) ühikuhindades sisalduvate, kindlasummalise maksena või ühtse määra alusel hüvitatavate kulude hüvitamine kuludokumentide alusel;“;

10) paragrahvi 8 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „2018. aasta 31 detsembrini“ tekstiosaga „2023. aasta 31. augustini“;

11) paragrahvi 8 lõige 7 sõnastatakse järgmiselt:
„(7) Paragrahvi 6 lõike 3 punktides 4, 5 ja 7 nimetatud tegevusi sisaldava projekti abikõlblikkuse perioodi kestus on kuni 14 kuud.“;

12) paragrahvi 9 lõike 1 punktis 1 asendatakse arv „8000“ arvuga „50 000“;

13) paragrahvi 9 lõike 1 punktid 4 ja 5 sõnastatakse järgmiselt:
„4) paragrahvi 6 lõike 3 punktides 5 ja 7 sätestatud tegevusi sisaldava projekti puhul ühes taotlusvoorus 5000 eurot taotluse kohta;
5) paragrahvi 6 lõike 3 punktis 6 sätestatud tegevusi sisaldava projekti puhul kuni 1 500 000 eurot taotluse kohta.“;

14) paragrahvi 9 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „1–5“ tekstiosaga „1–5 ja 7“;

15) paragrahvi 10 lõiget 1 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:
„3) kutseõpetajate erialakoolituse puhul lisaks käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1 ja 2 viidatud taotlejatele kutseõppeasutused.“;

16) paragrahvi 10 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:
„(4) Paragrahvi 6 lõike 3 punktides 4 ja 7 nimetatud tegevuse puhul võivad taotlejaks olla haridusasutused pidaja kirjalikul nõusolekul või haridusasutuste pidajad.

17) paragrahvi 12 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Paragrahvi 6 lõike 3 punktide 4, 5 ja 7 nimetatud tegvustele esitatud projekti taotlus peab sisaldama lisaks paragrahvi lõikes 1 toodule järgmist:
1) andmeid projekti kohta, sealhulgas projekti eesmärk, oodatavad tulemused, sihtrühmade kirjeldus, osalejate arv ning haridusasutuse arendusprojekti puhul kirjeldus, kuidas projekt toetab organisatsiooni arengukava;
2) kui projekt sisaldab täienduskoolitust, väljundipõhine õppekava;
3) projekti meeskonna haridustaseme ja kogemuse kirjeldus, mis tõendab projekti eduka läbiviimise võimekust.“;

18) paragrahvi 12 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:
„(21) Juhul kui kindlasummalise makse puhul ületab kuluartikli summa 5000 eurot (ilma käibemaksuta), peab taotleja tõendama, et kulu on eelarvestatud säästlikult, otstarbekalt ning parima hinna ja kvaliteedi suhtega. Kui kuluartikli summa jääb alla 5000 euro (ilma käibemaksuta), esitab taotleja vastavad tõendid rakendusüksuse nõudmisel.“;

19) paragrahvi 13 lõikes 11 asendatakse tekstiosa „punktis 5“ tekstiosaga „punktides 4, 5 ja 7“;

20) paragrahvi 13 lõikes 4 asendatakse tekstiosa „punktis 4“ tekstiosaga „punktides 4, 5 ja 7“;

21) paragrahvi 14 lõikest 2 jäetakse välja teine lause;

22) paragrahvi 16 lõike 1 sissejuhatavast osast jäetakse välja tekstiosa „10 tööpäeva jooksul taotluse registreerimisest“;

23) paragrahvi 22 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:
„(31) Kindlasummalise maksena toetuse andmisel võib taotluse rahuldamise otsust muuta taotluste menetlemise määruse § 10 lõike 2 punktis 5 nimetatud projekti abikõlblikkuse perioodi tingimuste osas. Muuta ei ole lubatud projekti toetatavat tegevust, väljundit, tulemusnäitajat ja selle sihttaset, väljundnäitajat ja selle sihttaset ning kindlasummaliste maksete arvu ja suurusi. Kui muutuvad taotluste menetlemise määruse § 10 lõikes 2 nimetamata asjaolud, tuleb muudatus rakendusüksusega kooskõlastada enne muudetud kujul tegevuste elluviimist kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.“;

24) paragrahvi 23 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Käesoleva määruse § 7 lõike 1 punktides 3 ja 4 nimetatud kulud hüvitatakse vastavalt ühendmääruse § 15 lõigetele 1 ja 2, § 7 lõike 1 punktis 2 nimetatud kulud hüvitatakse vastavalt ühendmääruse § 15 lõigetele 1 ja 4 ning § 7 lõikes 11 nimetatud kulud hüvitatakse vastavalt ühendmääruse § 15 lõigetele 1 ja 3. Ülejäänud § 7 lõikes 1 nimetatud kulud hüvitatakse tegelike kulude alusel vastavalt ühendmääruse § 14 lõike 1 punktile 1.“;

25) paragrahvi 23 lõikest 3 jäetakse välja tekstiosa „või registri väliselt rakendusüksuse kinnitatud vormil“;

26) paragrahvi 23 lõige 10 sõnastatakse järgmiselt:
„(10) Juhul, kui kulusid ei hüvitata kindlasummalise makse või maksete alusel, tehakse lõppmakse pärast projekti kulude abikõlblikkuse ja tegevuste elluviimise ja kulude maksmise tõendamist ning lõpparuande kinnitamist. Lõppmakse suurus on vähemalt 5% projekti abikõlbliku kogumaksumuse toetuse summast.“;

27) paragrahvi 23 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:
„(11) Kindlasummaliste maksete puhul tehakse toetuse väljamakse pärast toetuse taotluse rahuldamise otsuses kinnitatud kindlasummalise makse või maksete aluseks olevate tegevuste tegemist ja tulemuste saavutamist. Tulemuste osalisel saavutamisel jääb toetus välja maksmata. Lõppmakse tehakse pärast projekti lõpparuande kinnitamist.“;

28) paragrahv 24 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Toetuse saaja esitab rakendusüksusele struktuuritoetuse registri kaudu vahearuandeid ja lõpparuande vastavalt taotluse rahuldamise otsusele.“;

29) paragrahv 24 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Aruande vormi ja aruandes esitatava teabe kehtestab rakendusüksus ja avalikustab struktuuritoetuse registri kaudu või oma veebilehel.“;

30) paragrahvi 24 lõike 5 punktist 4 jäetakse välja tekstiosa „(koos tõendustega)“;

31) määruse lisa kehtestatakse uues sõnastuses vastavalt lisatule.

Mailis Reps
Minister

Tea Varrak
Kantsler

Lisa Määruse “Tänapäevase õpikäsituse rakendamine ja kompetentsikeskuste arendamine ülikoolides“ koolituste ja seminaride standardiseeritud ühikuhinnad

/otsingu_soovitused.json