Teksti suurus:

Justiitsministri 8. veebruari 2018. a määruse nr 7 „Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kantselei kodukord” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:05.08.2018
Avaldamismärge:RT I, 02.08.2018, 2

Justiitsministri 8. veebruari 2018. a määruse nr 7 „Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kantselei kodukord” muutmine

Vastu võetud 23.07.2018 nr 20

Määrus kehtestatakse tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 61, § 313 lõike 4 ja § 315 lõike 5 alusel.

§ 1.  Justiitsministri 8. veebruari 2018. a määruses nr 7 „Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kantselei kodukord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse kohtute seaduse § 42 lõike 1 ja § 127, kriminaalmenetluse seadustiku § 1562 lõike 2 ja § 165 lõike 6, tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 61, § 3111 lõike 8, § 313 lõike 4, § 315 lõike 5, § 344 lõike 6 ja § 458 lõike 4 ning väärteomenetluse seadustiku § 41 lõike 10 ja § 471 lõike 2 alusel.”;

2) paragrahvi 27 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kuni kõikides kohtuasjades digitaalse toimiku kohustuslikule pidamisele üleminekuni on digitaalse toimiku pidamine kohustuslik järgmistes asjades:”;

3) paragrahvi 27 lõike 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) halduskohtumenetluses halduskohtumenetluse seadustiku 27. ja 28. peatüki, välismaalaste, kodakondsuse, nimeõiguse, isikut tõendavate dokumentide, viivistasu kohtuasjade ja maksuasjade kohta;”;

4) paragrahvi 27 lõike 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) haldus- ja tsiviilkohtumenetluses kõikides kohtuasjades;”;

5) paragrahvi 27 lõike 1 punktid 3 ja 4 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 27 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Kui toimiku digitaalne pidamine on selleks vajalike infosüsteemide mittetoimimise või muu erandliku asjaolu tõttu võimatu, peetakse toimikut või selle osa paberkandjal, sealhulgas masina- või käekirjas. Erandliku asjaolu möödumisel tuleb paberkandjal toimiku pidamiselt minna viivitamatult üle digitaalse toimiku pidamisele.”;

7) paragrahvi 45 täiendatakse lõigetega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:

„(11) Käesoleva määruse § 27 lõike 1 punkti 1 kohaldatakse halduskohtumenetluse seadustiku 28. peatüki asjades üksnes Tallinna Halduskohtus. Tallinna Halduskohtu rahvusvahelise kaitse asjadele käesoleva määruse § 27 lõike 1 punkti 1 ei kohaldata.

(12) Käesoleva määruse § 27 lõike 1 punkti 1 kohaldatakse viivistasu asjades üksnes Tartu Halduskohtus.”;

8) määruse lisa nr 5 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2.  (1) Määruse § 1 punkt 8 jõustub 1. oktoobril 2018. a.

(2) Määruse § 1 punktid 4 ja 5 jõustuvad 1. jaanuaril 2020. a.

Urmas Reinsalu
Minister

Marko Aavik
Asekantsler kantsleri ülesannetes

Lisa 5 Väljastusteate/kättetoimetamisteatise vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json