Teksti suurus:

Kütuse käitlemise andmekogu põhimäärus

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.08.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.03.2019
Avaldamismärge:RT I, 02.08.2018, 10

Kütuse käitlemise andmekogu põhimäärus

Vastu võetud 31.07.2018 nr 32

Määrus kehtestatakse vedelkütuse seaduse § 51 lõike 7 ja § 9 lõike 53 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Andmekogu nimetus

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse riigi infosüsteemi kuuluva andmekogu, ametliku nimetusega „Kütuse käitlemise andmekogu” (edaspidi andmekogu), põhimäärus.

  (2) Andmekogu ametlik lühend on KKS.

§ 2.   Andmekogu eesmärk

  Andmekogu pidamise eesmärk on riiklike maksude kogumise tagamiseks, maksupettuste tõkestamiseks ja ebakvaliteetse kütuse ringluse siseturul vähem tõenäoliseks tegemise tagamiseks kütuse käitlemise kohta teabe kogumine ja töötlemine.

§ 3.   Andmekogus sisalduvate andmete kaitse

  (1) Andmekogu vastutav ja volitatud töötleja tagab organisatsiooniliste ja tehniliste meetmetega andmekogu andmete tervikluse ja autentsuse, samuti andmekogu pidamise ja selles sisalduvate andmete töötlemise, kaitse, säilimise ja arhiveerimise.

  (2) Andmekogu turvaklass on K2T2S2.

§ 4.   Andmekogu vastutav ja volitatud töötleja ja nende ülesanded

  (1) Andmekogu vastutav töötleja on Maksu- ja Tolliamet, kes täidab järgmisi ülesandeid:
  1) vastutab andmekogu haldamise, järjepideva toimimise ja arendamise eest;
  2) määrab andmekogu turvanõuded ning annab volitatud töötlejale selleks vajalikke suuniseid;
  3) korraldab järelevalvet andmekogu pidamise üle;
  4) tagab andmekogu pidamise õigusaktides sätestatud nõuete järgi;
  5) rakendab koos volitatud töötlejaga andmekogus sisalduvate andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks vastavaid organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid;
  6) määrab isikud, kellel on õigus andmekogusse andmeid sisestada, täiendada, muuta ja kustutada;
  7) täidab muid vastutava töötleja õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.

  (2) Andmekogu volitatud töötleja on Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus, kes täidab järgmisi ülesandeid:
  1) tagab andmekogu majutamise ja hooldamise;
  2) arendab andmekogu koostöös vastutava töötlejaga, korraldab infosüsteemi pidamiseks vajalikke projekteerimis- ja arendustöid ning tagab andmekogu andmete käideldavuse ja tervikluse;
  3) võtab andmete turvalisuse tagamiseks kasutusele andmekogu turvanõuetele vastavad organisatsioonilised, füüsilised ja infotehnoloogilised turvameetmed ning rakendab neid järjepidevalt;
  4) korraldab andmekogusse kantud andmete säilitamise kehtestatud nõuete kohaselt ja varukoopiate tegemise;
  5) täidab muid vastutavale töötlejale omaseid ülesandeid.

§ 5.   Andmekogu pidamise viis

  (1) Andmekogu peetakse ühetasandilise infotehnoloogilise andmekoguna.

  (2) Andmekogu pidamisel kasutatakse automatiseeritud andmetöötlust ja andmed säilitatakse digitaalsel kujul.

2. peatükk Andmekogu koosseis ja juurdepääs andmetele 

§ 6.   Andmeandja

  Kütuse käitlemise andmekogusse esitavad andmeid:
  1) kütuse müügi tegevusluba omav isik;
  2) Maksu- ja Tolliamet;
  3) vedelkütuse seaduse § 9 lõigetes 52, 53 ja 6 nimetatud isikud.

§ 7.   Andmekogusse kantavad andmed

  Andmekogusse kantavate andmete loetelu on sätestatud määruse lisas.

§ 8.   Juurdepääs andmetele

  (1) Andmekogus olevatele andmetele on juurdepääs vastutava ja volitatud töötleja ametnikel ja töötajatel nende teenistus- ja tööülesannetes määratud ulatuses ja viisil.

  (2) Andmekogule on juurdepääs lisaks andmekogu vastutavale ja volitatud töötlejale vedelkütuse seaduse § 21 lõikes 1 ja § 51 lõikes 6 nimetatud isikutel.

§ 9.   Andmete säilitamine

  (1) Andmekogusse kantud andmed arhiveeritakse digitaalselt nende aktuaalsuse kaotamise päeval.

  (2) Andmekogu arhiveeritud andmeid säilitatakse kümme aastat andmete arhiveerimisest arvates.

Toomas Tõniste
Rahandusminister

Veiko Tali
Kantsler

Lisa Kütuse käitlemise andmekogusse kantavate andmete loetelu

/otsingu_soovitused.json