Teksti suurus:

Haridus- ja teadusministri 10. augusti 2015. a määruse nr 37 „Kaubanduserialade riiklik õppekava” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:05.08.2019
Avaldamismärge:RT I, 02.08.2019, 1

Haridus- ja teadusministri 10. augusti 2015. a määruse nr 37 „Kaubanduserialade riiklik õppekava” muutmine

Vastu võetud 01.08.2019 nr 29

Määrus kehtestatakse kutseõppeasutuse seaduse § 24 lõike 3 alusel.

§ 1.  Haridus- ja teadusministri 10. augusti 2015. a. määruses nr 37 „Kaubanduserialade riiklik õppekava” tehakse järgmised muudatused:

1) määruses asendatakse läbivalt eriala nimetus „Müüja-klienditeenindaja” nimetusega „Kaubanduse” vastavas käändes;

2) paragrahvi 1 lõikest 1 jäetakse välja sõnad „ning spetsialiseerumisvõimalused”;

3) paragrahvi 1 lõikes 2 asendatakse sõnad „müüja-klienditeenindaja (inglise keeles shop assistant)” sõnadega „kaubanduse (inglise keeles trade)”;

4) paragrahvi 4 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Õpetusega taotletakse, et õpilane omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis võimaldavad töötada kaubandusvaldkonnas nii tava- kui ka muutuvates olukordades ning jätkata õpinguid ja osaleda elukestvas õppes.”;

5) paragrahvi 4 lõike 2 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) on võimeline töötama kaubandusettevõtte meeskonnas, vastutades enda töö eest ning kohanedes muutuvate olukordadega;”;

6) paragrahvi 4 lõiked 3–7 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahv 6 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kaubanduse eriala õppekava õppemaht on 180 EKAPd, mis jaguneb järgmiselt:
1) üldõpingud 30 EKAPd;
2) eriala ühised põhiõpingud 123 EKAPd, sealhulgas võtmepädevuste õpe 30 EKAPd ja praktika 32 EKAPd;
3) valikõpingud 27 EKAPd.

(2) Eriala põhiõpingute moodulid ja õppemaht on järgmine:
1) kaupade käitlemine 21 EKAPd;
2) teenindamine ja müümine 24 EKAPd;
3) kassatöö 14 EKAPd;
4) müügitöö korraldamine 8 EKAPd;
5) karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused 6 EKAPd;
6) praktika 32 EKAPd;
7) toidu- ja esmatarbekaubad 18 EKAPd;
8) aia- ja ehituskaubad 18 EKAPd;
9) garderoobikaubad 18 EKAPd;
10) vabaaja kaubad 18 EKAPd;
11) elektroonika- ja bürookaubad 18 EKAPd.

(3) Õpingute läbimiseks tuleb põhiõpingute moodulitest 7–11 valida üks, mis annab põhjalikud teadmised konkreetse kaubagrupi kohta.”;

8) paragrahv 7 sõnastatakse järgmiselt:

§ 7. Õpingute läbimisel omandatav kutse

Õppekava moodulite õpiväljundite saavutamisel on õppija omandanud kutsele „Klienditeenindaja kaubanduses, tase 4” vastavad kompetentsid.”;

9) määruse lisa 2 „Müüja-klienditeenindaja eriala põhiõpingute moodulid” asendatakse käesoleva määruse lisaga 1 „Kaubanduse eriala põhiõpingute moodulid”.

§ 2.  Rakendussäte

Kooli õppekavad viiakse määrusega vastavusse kuue kuu jooksul pärast määruse jõustumist.

Mailis Reps
Minister

Mart Laidmets
Kantsler

Lisa 1 Kaubanduse eriala põhiõpingute moodulid

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json