Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 22. veebruari 2011. a määruse nr 12 „Liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded fooridele” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:05.08.2019
Avaldamismärge:RT I, 02.08.2019, 3

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 22. veebruari 2011. a määruse nr 12 „Liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded fooridele” muutmine

Vastu võetud 25.07.2019 nr 47

Määrus kehtestatakse liiklusseaduse § 6 lõike 6 ja § 7 lõike 11 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 22. veebruari 2011. a määruses nr 12 „Liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded fooridele” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 15 punkt 43 sõnastatakse järgmiselt:

„43) märk 578a „Tasuline parkimine” osutab, et märgiga 38, millele on kantud märgi 575a, 575b või 575c kujutis, tähistatud alal ja märgiga 575a või 575b „Parkla” või märgiga 575c „Teeninduskoha parkla” tähistatud parklas on mingis piirkonnas tasuline parkimine vastavalt kas ööpäevaringselt või teatud ajavahemikul. Märgi 578a kasutamisel täiendava teabena märgiga 38, millele on kantud märgi 575a, 575b või 575c kujutis, tähistatud tasulisel parkimisalal osutab tasulise parkimise piirkonna lõpule märk 39, millele on kantud märgi 575a, 575b või 575c kujutis;”;

2) paragrahvi 21 punkt 15 sõnastatakse järgmiselt:

„15) tahvel 871 „Parkimine ainult seisatud mootoriga” teatab, et märgiga 38, millele on kantud märgi 575a, 575b või 575c kujutis, tähistatud alal ja märgiga 575a või 575b „Parkla” või märgiga 575c „Teeninduskoha parkla” tähistatud parklas tohib sõidukit parkida ainult seisatud mootoriga;”;

3) paragrahvi 21 punktid 17 ja 18 sõnastatakse järgmiselt:

„17) tahvel 872b „Tasuline parkimine” teatab, et märgiga 38, millele on kantud märgi 575a, 575b või 575c kujutis, tähistatud alal ja märgiga 575a või 575b „Parkla” või märgiga 575c „Teeninduskoha parkla” tähistatud parklas on parkimine tasuline vastavalt kas ööpäevaringselt või teatud ajavahemikul. Tahvlile võib olla kantud parkimistasu suurus;
18) tahvlid 873 „Parkimisaja piirang” teatavad märgi 362 „Parkimiskeeld” mõjupiirkonnas, märgiga 38, millele on kantud märgi 362, 575a, 575b või 575c kujutis, tähistatud alal ja märgiga 575a või 575b „Parkla” või märgiga 575c „Teeninduskoha parkla” tähistatud parklas sõiduki lubatud pikimat parkimise kestust vastavalt kas ööpäevaringselt või teatud ajavahemikul. Parkimise algusaeg peab olema tehtud kontrollijale üheselt mõistetavalt nähtavaks. Tahvli 873c või 873d korral on parkimiskella kasutamine kohustuslik;”;

4) paragrahvi 22 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Maanteeamet võib katseliselt lubada võtta kasutusele käesolevas määruses sätestamata teemärgiseid, millega teavitatakse liiklejat liiklusohust või aidatakse liikluses orienteeruda, kuid mis ei kehtesta täiendavaid liikluspiiranguid ega anna liiklejale täiendavaid õigusi.”;

5) paragrahvi 25 lõige 30 sõnastatakse järgmiselt:

„(30) Märgis 949a „Parkimisala” tähistab märgiga 38 tähistatud parkimisala piiri (lisa 10 joonis 9). Märgis on sinine.”;

6) määruse lisa 6 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

7) määruse lisa 8 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

Taavi Aas
Majandus- ja taristuminister

Ando Leppiman
Kantsler

Lisa 6 Juhatusmärgid

Lisa 8 Lisateatetahvlid

/otsingu_soovitused.json