Teksti suurus:

Kaubanduserialade riiklik õppekava

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.08.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:02.05.2020
Avaldamismärge:RT I, 02.08.2019, 5

Kaubanduserialade riiklik õppekava

Vastu võetud 10.08.2015 nr 37
RT I, 14.08.2015, 1
jõustumine 17.08.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.02.2017RT I, 02.03.2017, 105.03.2017
12.10.2018RT I, 25.10.2018, 128.10.2018
01.08.2019RT I, 02.08.2019, 105.08.2019

Määrus kehtestatakse kutseõppeasutuse seaduse § 24 lõike 3 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Kaubanduserialade riiklik õppekava (edaspidi riiklik õppekava) määrab kindlaks hulgi- ja jaekaubanduse õppekavarühma kuuluva kutsekeskhariduse õppekava eesmärgid, saavutatavad õpiväljundid, seosed Eesti kvalifikatsiooniraamistikuga (edaspidi EKR), õpingute alustamise ja lõpetamise nõuded, õppekava moodulid ning nende õppemahu Eesti kutsehariduse arvestuspunktides (edaspidi EKAP) koos õpiväljundite ja hindamiskriteeriumitega.
[RT I, 02.08.2019, 1 - jõust. 05.08.2019]

  (2) Riikliku õppekavaga kehtestatakse kohustuslik õppesisu kaubanduse (inglise keeles trade), EKR tase 4, õppemaht 180 EKAPd eriala kutsekeskharidusõppele.
[RT I, 02.08.2019, 1 - jõust. 05.08.2019]

§ 2.   Riikliku õppekava sisu

  (1) Riiklik õppekava koosneb eriala õppekava üldosast ja lisadest. Lisades esitatakse eriala õppesisu moodulitena.

  (2) Õppekava moodulite õpiväljundid kirjeldatakse Vabariigi Valitsuse 26. augusti 2013. a määruse nr 130 „Kutseharidusstandard” § 8 lõike 8 alusel kutse- ja erialaste teadmiste, oskuste, iseseisvuse ja vastutuse ulatuse, õpipädevuse, suhtluspädevuse, enesemääratluspädevuse, tegevuspädevuse, infotehnoloogilise pädevuse ning algatusvõime ja ettevõtlikkuspädevuse kaudu.

  (3) Kutsekeskhariduse õppekava sisaldab 60 EKAP mahus võtmepädevuste õpet, mis jaguneb erialaste põhiõpingute moodulitesse lõimitud õppe ja kõigile erialadele ühiste üldõpingute moodulite vahel. Üldõpingute moodulite loend, õppemaht, õpiväljundid ja hindamiskriteeriumid lävendi tasemel on esitatud määruse lisas 1.

  (4) Kaubanduse eriala põhiõpingute moodulite loend, õppemaht, õpiväljundid ja hindamiskriteeriumid lävendi tasemel on esitatud määruse lisas 2.
[RT I, 02.08.2019, 1 - jõust. 05.08.2019]

§ 3.   Kooli õppekava koostamine

  Kool koostab riikliku õppekava alusel eriala kutsekeskhariduse õppekava, võttes aluseks riiklikus õppekavas esitatud kohustuslikud eriala üld- ja põhiõpingute moodulid ning lisades valikõpingute moodulid.

2. peatükk Kaubanduse eriala õppekava üldosa 
[RT I, 02.08.2019, 1 - jõust. 05.08.2019]

§ 4.   Kaubanduse eriala kutsekeskharidusõppe eesmärk ja õpiväljundid
[RT I, 02.08.2019, 1 - jõust. 05.08.2019]

  (1) Õpetusega taotletakse, et õpilane omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis võimaldavad töötada kaubandusvaldkonnas nii tava- kui ka muutuvates olukordades ning jätkata õpinguid ja osaleda elukestvas õppes.
[RT I, 02.08.2019, 1 - jõust. 05.08.2019]

  (2) Pärast õppekava läbimist õpilane:
  1) rakendab kaubandusettevõttes tulemuslikult vajalikke suhtlemisoskusi ja töövõtteid, info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat ning kasutab töövahendeid säästlikult;
  2) mõistab infotehnoloogia rolli, võimalusi ja potentsiaalseid ohte; hangib, kasutab, töötleb, edastab ja säilitab tööalast infot, kasutades infotehnoloogilisi vahendeid ja erinevaid andmebaase;
  3) tuleb kaubandusettevõttes toime kaupade käitlemise, teenindamise, müümise ja kassatööga, tundes kaupa ning lähtudes müügitöö korraldamise põhimõtetest;
  4) on võimeline töötama kaubandusettevõtte meeskonnas, vastutades enda töö eest ning kohanedes muutuvate olukordadega;
[RT I, 02.08.2019, 1 - jõust. 05.08.2019]
  5) õpib ja täiendab ennast iseseisvalt ning ennastjuhtivalt, hindab ja analüüsib oma teadmiste ja tööoskuste taset, vajadusel otsib nõu, teavet ja tuge;
  6) koostab juhendamisel endale lühi- ja pikaajalise karjääriplaani, on algatusvõimeline ja leiab iseseisvalt võimalusi erialaseks täiendamiseks ning tööturul rakendumiseks;
  7) väärtustab tervislikke eluviise, oskab hoida ja vajaduse korral taastada oma vaimset ning füüsilist vormi;
  8) mõistab loetud tekste ning väljendab ennast õppekeeles selgelt ja arusaadavalt nii suuliselt kui ka kirjalikult;
  9) suhtleb õpitavas võõrkeeles iseseisva keelekasutajana;
  10) kasutab oma matemaatikateadmisi nii erialaselt kui elus edukalt toimetulekuks;
  11) mõistab loodusteaduslikku maailmapilti, väärtustab ja järgib jätkusuutliku arengu põhimõtteid;
  12) mõistab ühiskonna arengu põhjuslikke seoseid ja lähtub ühiskonnas kehtivatest väärtustest;
  13) kasutab kunstialaseid teadmisi ja kogemusi oma elukvaliteedi tõstmiseks ja isiksuse arendamiseks.

  (3) [Kehtetu - RT I, 02.08.2019, 1 - jõust. 05.08.2019]

  (4) [Kehtetu - RT I, 02.08.2019, 1 - jõust. 05.08.2019]

  (5) [Kehtetu - RT I, 02.08.2019, 1 - jõust. 05.08.2019]

  (6) [Kehtetu - RT I, 02.08.2019, 1 - jõust. 05.08.2019]

  (7) [Kehtetu - RT I, 02.08.2019, 1 - jõust. 05.08.2019]

§ 5.   Nõuded õpingute alustamiseks ja lõpetamiseks

  (1) Õppima võib asuda põhiharidusega isik või vähemalt 22-aastane põhihariduseta isik, kellel on põhihariduse tasemele vastavad kompetentsid.

  (2) Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on omandanud kaubanduse eriala õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel.
[RT I, 02.08.2019, 1 - jõust. 05.08.2019]

§ 6.   Õppekava maht ja põhiõpingute moodulite loetelu ja õppemaht

  (1) Kaubanduse eriala õppekava õppemaht on 180 EKAPd, mis jaguneb järgmiselt:
  1) üldõpingud 30 EKAPd;
  2) eriala ühised põhiõpingud 123 EKAPd, sealhulgas võtmepädevuste õpe 30 EKAPd ja praktika 32 EKAPd;
  3) valikõpingud 27 EKAPd.

  (2) Eriala põhiõpingute moodulid ja õppemaht on järgmine:
  1) kaupade käitlemine 21 EKAPd;
  2) teenindamine ja müümine 24 EKAPd;
  3) kassatöö 14 EKAPd;
  4) müügitöö korraldamine 8 EKAPd;
  5) karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused 6 EKAPd;
  6) praktika 32 EKAPd;
  7) toidu- ja esmatarbekaubad 18 EKAPd;
  8) aia- ja ehituskaubad 18 EKAPd;
  9) garderoobikaubad 18 EKAPd;
  10) vabaaja kaubad 18 EKAPd;
  11) elektroonika- ja bürookaubad 18 EKAPd.

  (3) Õpingute läbimiseks tuleb põhiõpingute moodulitest 7–11 valida üks, mis annab põhjalikud teadmised konkreetse kaubagrupi kohta.
[RT I, 02.08.2019, 1 - jõust. 05.08.2019]

§ 7.   Õpingute läbimisel omandatav kutse

  Õppekava moodulite õpiväljundite saavutamisel on õppija omandanud kutsele „Klienditeenindaja kaubanduses, tase 4” vastavad kompetentsid.
[RT I, 02.08.2019, 1 - jõust. 05.08.2019]

3. peatükk Rakendussätted 

§ 8.   Kooli õppekavade määrusega vastavusse viimine

  Kooli õppekavad viiakse määrusega vastavusse kuue kuu jooksul pärast määruse jõustumist.

§ 9.   Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

Lisa 1 Üldõpingute moodulite kirjeldused
[RT I, 25.10.2018, 1 - jõust. 28.10.2018]

Lisa 2 Kaubanduse eriala põhiõpingute moodulid
[RT I, 02.08.2019, 1 - jõust. 05.08.2019]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json