Teksti suurus:

Jeti ohutu kasutamise ja jetijuhi ettevalmistamise nõuded ning jetijuhi tunnistuse vorm

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.08.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.08.2021
Avaldamismärge:RT I, 02.08.2019, 6

Jeti ohutu kasutamise ja jetijuhi ettevalmistamise nõuded ning jetijuhi tunnistuse vorm

Vastu võetud 31.01.2006 nr 11
RTL 2006, 14, 224
jõustumine 10.02.2006

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
10.12.2007RTL 2007, 98, 163623.12.2007
24.04.2015RT I, 28.04.2015, 1301.05.2015
08.02.2018RT I, 13.02.2018, 116.02.2018, osaliselt 18.06.2018
18.07.2019RT I, 02.08.2019, 205.08.2019

Määrus kehtestatakse «Meresõiduohutuse seaduse» § 391 lõike 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrus sätestab jeti ohutu kasutamise ja jetijuhi ettevalmistamise nõuded ning kehtestab jetijuhi tunnistuse vormi.

  (2) Määruse nõuded kehtivad Eesti territoriaalvetel ja laevatatavatel sisevetel. Määruse nõuded ei laiene erialaliidu poolt vastavalt märgistatud võistlus- ja treeningjetile võistluse ja treeningu ajal.

2. peatükk JETI OHUTU KASUTAMISE NÕUDED 

§ 2.   Jeti kasutamise üldnõuded

  (1) Enne jeti kasutamist on selle juht kohustatud tutvuma tema poolt valitud sõidupiirkonnas kehtivate eeskirjadega, ilmateatega ja reaalsete ilmaoludega ning kavandama vastavalt sõidu marsruudi ja kestuse.

  (2) Jeti veeskamisel tuleb vältida kalda pinnase kahjustamist ja keskkonnareostuse tekitamist.

  (3) Jeti kasutamisel merel peab jetijuht täitma ohutu meresõidu reegleid ja jeti kasutamisel laevatatavatel sisevetel laevatatavatel sisevetel liiklemise korra nõudeid.

  (4) Jeti kasutamisel peab juhil kaasas olema jetijuhi tunnistus ja jeti registreerimistunnistus.
[RTL 2007, 98, 1636 - jõust. 23.12.2007]

  (5) Jett tuleb peatada järelevalveametnike nõudmisel dokumentide ja jeti kontrolliks. Kui seejuures nõutakse jetilt manöövrit, mis on ohtlik, võib jetijuht jätta korralduse täitmata, teatades sellest korralduse andnud järelevalveametnikule ning leppides kokku kontrollimist võimaldava koha suhtes.
[RTL 2007, 98, 1636 - jõust. 23.12.2007]

  (6) Jetiga võib liigelda veekogul valgel ajal. Piiratud nähtavuse tingimustes, milleks on udu, sumu, vihmasadu jms, tuleb püsida kalda nähtavuspiirides ja valida liiklemiseks ohutu kiirus.

  (7) Jetiga sõitjad on sõidu ajal kohustatud kandma sõitja kehakaalule vastava kandevõimega päästevesti või spetsiaalset ohuvesti.

  (8) [Kehtetu - RTL 2007, 98, 1636 - jõust. 23.12.2007]

§ 3.   Jetijuhile jeti kasutamisel esitatavad nõuded

  (1) Jetijuht on kohustatud:
  1) enne väljasõitu kontrollima jeti korrasolekut ja varustuse komplektsust (pääste- või ohuvestid kõigile sõitjatele, piisav kütusetagavara, vähemalt 5 m / 8 mm elastne pukserots);
  2) kalda nähtavuspiiridest kaugemal sõites lisaks punktis 1 nimetatud varustusele jetisõidule kaasa võtma sõidupiirkonnas toimiva veekindlas pakendis sidevahendi, käsikompassi või GPS (ülemaailmne kohamääramissüsteem) seadme ja visuaalselt nähtavate hädasignaalide andmist võimaldavad vahendid (säratuled, suitsusignaalid jms);
  3) enne väljasõitu tutvustama kaassõitjatele jetisõidul kehtivaid ohutusnõudeid;
  4) sõidu ajal pidevalt jälgima ümbritsevat veeala tagamaks jeti ohutu liiklemine ja teiste veekogu kasutajate ohutus;
  5) sõidu ajal jälgima jeti tehnilist seisukorda ja tagama kaassõitjatele jetisõidu ohutus;
  6) esimesel võimalusel teatama kahjustatud või teisaldatud navigatsioonimärgist, navigatsioonimärgistuse tulede kustumisest, ettenähtud asukohast äratriivimisest või muudest veeteedel avastatud ohtudest Veeteede Ametile ning avastatud reostusest Piirivalveametile;
  7) sõltuvalt asjaoludest teatama esimesel võimalusel õnnetusjuhtumist piirivalvele, Veeteede Ameti koordinatsioonikeskusele või politseile.

  (2) Jetijuhil on keelatud:
  1) juhtida jetti narkootilise või psühhotroopse aine mõju all olles või juhtimist segava haiguse korral. Alkoholisisaldus jetijuhi veres ei või ületada 0,2 promilli;
[RTL 2007, 98, 1636 - jõust. 23.12.2007]
  2) anda juhtimine üle alkoholi või narkootilise või psühhotroopse aine mõju all olevale või muude meditsiiniliste vastunäidustustega inimesele;
  3) anda juhtimine üle isikule, kellel puudub jetijuhi tunnistus, välja arvatud õppesõidu korral;
  4) vastavalt merel kokkupõrke vältimise reeglitele ja sisevetel liiklemise korrale takistada või segada teiste veesõidukite liiklemist;
[RTL 2007, 98, 1636 - jõust. 23.12.2007]
  5) läheneda jetiga reisi- ja kaubakaidele ning seista nende lähedal, kui see segab reisi- või kaubalaevu;
  6) sõita tähistatud ujumistsoonides ja läheneda jetiga merel ja laevatatavatel järvedel supelrandu tähistavatele poidele lähemale kui 100 meetrit;
  7) väljuda jetiga merele või laevatatavatele sisevetele, kui jett pole tehniliselt korras.

§ 4.   Liiklemine veekogul

  (1) [Kehtetu - RTL 2007, 98, 1636 - jõust. 23.12.2007]

  (2) Seadmata ohtu iseennast ja kaassõitjaid on jetijuht kohustatud osutama abi veekogus avastatud ohus olevatele inimestele.

  (3) Juhul kui jeti konstruktsioon seda võimaldab ja eriti pikkadel sõitudel on jetijuhil soovitatav kanda sõidul kaasas täiendavat varustust (tulekustuti, nuga, veekindel taskulamp, esmaabikomplekt, remonditööriistade komplekt, tagavaraküünlad, joogivesi).

§ 5.   Liiklemine sadamas

  (1) [Kehtetu - RTL 2007, 98, 1636 - jõust. 23.12.2007]

  (2) [Kehtetu - RTL 2007, 98, 1636 - jõust. 23.12.2007]

  (3) Sadamas peab jetijuht täitma sadama eeskirja nõudeid
[RTL 2007, 98, 1636 - jõust. 23.12.2007]

3. peatükk NÕUDED JETIJUHI TEOREETILISTELE TEADMISTELE JA PRAKTILISTELE OSKUSTELE 

§ 6.   Nõuded jetijuhi teoreetilistele teadmistele

  Jetijuht peab teadma:
  1) kuidas määrata ilmakaari kompassi ja päikese järgi;
  2) kuidas määrata esemete nähtavuskaugust;
  3) kuidas määrata jeti kiirust, kurssi ja läbitud vahemaad ning kuidas kasutada selleks GPS-i;
  4) kuidas marsruuti eelnevalt läbi töötada ja teepunkte GPS-i laadida;
  5) kuidas kasutada orienteerumiseks toodreid, poisid ja kaldamärke;
  6) kuidas kasutada mere- ja järvekaarte, jõeatlast ja käsiraamatuid;
  7) kuidas saada ilmateateid;
  8) sõidupiirkonnas ilma ennustamiseks vajalikke ilmastikumärke;
  9) kuidas juhtida jetti erinevates ilmaoludes;
  10) meteoroloogia aluseid;
  11) kuidas määrata tuule tugevust ja suunda;
  12) kuidas tekib murdlainetus;
  13) hädasignaale ja nende kasutamise korda;
  14) rahvusvahelise signaalkoodi tähtsamaid ühelipulisi signaale;
  15) jeti ehitust, selle osade nimetusi, vesiturbiini tööpõhimõtteid ja hüdrodünaamika aluseid;
  16) bensiinimootori süsteeme ja hooldust;
  17) peamiste sõlmede kasutamist;
  18) kuidas juhtida jetti erineva tuule ja lainetusega ning sõitu madalas vees;
  19) põhilisi jetisõiduga kaasnevaid ohtusid (pidurdusteekond, juhitamatus tühikäigul jt);
  20) kuidas toimida ümberläinud või uppunud jetiga;
  21) kuidas pukseerida teist jetti ja muid ujuvvahendeid ning järeleveetavate veespordivahendite kasutust;
  22) kuidas kasutada pääste- ja tulekustutusvahendeid;
  23) kuidas vältida keskkonnareostust merel, siseveekogul ja sadamas;
  24) kuidas ja kellele teatada avastatud reostusest või reostusjuhtumist;
  25) enesepääste võtteid, käitumist vees, hüpotermiat, esmaabi võtteid;
  26) merel kokkupõrke vältimise reegleid (COLREG);
  27) kehtivaid meresõiduohutus- ja sisevete alaseid õigusakte.

§ 7.   Nõuded jetijuhi praktilistele oskustele

  (1) Jetijuht peab oskama vahelduvates ilmastikutingimustes, sealhulgas murdlainetuses:
  1) käivitada ja seisata jeti mootorit;
  2) alustada sõitu turvalisest sügavusest;
  3) liikuda ja manööverdada minimaalsetel mootoripööretel;
  4) kontrollida jeti kiirust ja kiirendust;
  5) randuda turvaliselt;
  6) võtta peale kaassõitjaid, kui jeti konstruktsioonis on ette nähtud koht kaassõitja jaoks;
  7) toimida pärast jeti ümberminekut või uppumist.

  (2) Jetijuht peab oskama erinevatel kiirustel liigeldes:
  1) hinnata ja säilitada merel asuvate objektide suhtes 100-meetrist distantsi;
  2) peatuda määratud kohas veekogul;
  3) sooritada kontrollitult pöördeid ja kujundit «8» ümber poide;
  4) säilitada tasakaalu mootori ja rooli abil.

4. peatükk JETIJUHI ETTEVALMISTUS 

§ 8.   Jetijuhi ettevalmistuse korraldamine

  (1) Jetijuhi tunnistuse taotlemiseks vajalikud teoreetilised teadmised võib omandada Veeteede Ameti poolt tunnustatud isiku korraldatud kursustel või iseseisvalt.

  (2) Praktilised sõiduoskused tuleb jetijuhi tunnistuse taotlejatel omandada jetijuhi tunnistust omava isiku järelevalve all vähemalt 2 tunni ulatuses.

  (3) Jetijuhi ettevalmistus peab hõlmama käesoleva määruse 3. peatükis nimetatut.

§ 9.   Jetijuhi eksam

  (1) Jetijuhi eksam seisneb teoreetiliste teadmiste kontrollis.

  (11) Jetijuhi eksam peab koosnema vähemalt 30 küsimusest, mis vastavad 2. peatükis loetletud nõuetele.
[RT I, 13.02.2018, 1 - jõust. 16.02.2018]

  (12) Jetijuhi eksam loetakse sooritatuks, kui eksami küsimustest vähemalt 85% on vastatud õigesti.
[RT I, 13.02.2018, 1 - jõust. 16.02.2018]

  (2) Jetijuhi eksami vastuvõtmiseks määrab kursusi korraldav isik eksamineerija. Eksamineerija peab omama jetijuhi tunnistust.
[RT I, 13.02.2018, 1 - jõust. 16.02.2018]

  (3) Eksamineerija vormistab ja allkirjastab elektroonilise eksamiprotokolli.
[RT I, 13.02.2018, 1 - jõust. 16.02.2018]

  (31) Eksamiprotokoll sisaldab järgmisi andmeid:
  1) kursusi korraldava isiku nimi ja registrikood;
  2) eksami läbiviimise kuupäev;
  3) jetijuhi eksamil osalenud isiku nimi ja isikukood või sünniaeg;
  4) märge eksami sooritamise või mittesooritamise kohta.
[RT I, 13.02.2018, 1 - jõust. 16.02.2018]

  (4) Kursusi korraldav isik edastab eksamiprotokolli elektrooniliselt Maanteeametile kolme tööpäeva jooksul jetijuhi eksami läbiviimisest arvates.
[RT I, 13.02.2018, 1 - jõust. 16.02.2018]

  (5) Kursusi korraldav isik on kohustatud teavitama elektrooniliselt Veeteede Ametile kursuste ja eksami toimumise aja ja koha ning eksamineerija nime ja isikukoodi vähemalt viis tööpäeva enne nende algust.
[RT I, 13.02.2018, 1 - jõust. 16.02.2018]

  (51) Käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud teabe saamisel kontrollib Veeteede Amet käesoleva paragrahvi lõike 2 teises lauses sätestatud nõude täitmist.
[RT I, 13.02.2018, 1 - jõust. 16.02.2018]

  (6) Jetijuhi tunnistuse taotlemiseks vajalikud teoreetilised teadmised iseseisvalt omandanud isik sooritab eksami kursusi korraldava isiku määratud eksamineerija juures.
[RT I, 13.02.2018, 1 - jõust. 16.02.2018]

  (7) Korduseksamit võib sooritada mitte varem kui ühe kuu möödumisel ebaõnnestunult sooritatud eksamist.

§ 10.   Jetijuhi tunnistus

  (1) Jetijuhi tunnistuse vormi näidis on toodud määruse lisas.

  (2) Jetijuhi tunnistus on ümarate nurkadega plastikkaart mõõtmetega 53,98 × 85,6 × 0,76 millimeetrit.

  (3) Jetijuhi tunnistus on kujundatud sinakas-rohelise värviga ja turvatrükis taustamustriga.
[RT I, 02.08.2019, 2 - jõust. 05.08.2019]

§ 101.   Jetijuhi tunnistuse esikülje kirjeldus

  (1) Jetijuhi tunnistuse ülemise serva keskosas on Eesti Vabariigi väikese riigivapi stiliseeritud kujutis.

  (2) Jetijuhi tunnistuse vasaku serva ülaosas asub optiliselt muutuv element.

  (3) Jetijuhi tunnistuse parema serva ülaosas asub Eesti Vabariigi tunnusmärk negatiivina sinises ristkülikus ja ümbritsetuna kaheteistkümnest kollasest tähest.

  (4) Jetijuhi tunnistuse paremas servas asub jetijuhi tunnistuse omaniku fotokujutise ala. Fotokujutise alal asub taustaturvamuster, mis fotoga vähemalt selle serval kattub (hajuv muster).

  (5) Jetijuhi tunnistuse vasaku serva alaosas on ultraviolettvalguses nähtav tekst „EST”.

  (6) Jetijuhi tunnistuse esiküljel on järgmised tekstid ja andmeväljad:
  1) EESTI VABARIIK / REPUBLIC OF ESTONIA, mille all on mikrokirjas EESTI VABARIIK;
  2) JETIJUHI TUNNISTUS / CERTIFICATE OF COMPETENCE FOR OPERATORS OF PERSONAL WATERCRAFT;
  3) Nr/No.

  (7) Jetijuhi tunnistuse number ja omaniku fotokujutis lasergraveeritakse.
[RT I, 02.08.2019, 2 - jõust. 05.08.2019]

§ 102.   Jetijuhi tunnistuse tagakülje kirjeldus

  (1) Jetijuhi tunnistuse tagaküljele kantakse tekst ja andmeväljad lasergraveerimise teel.

  (2) Jetijuhi tunnistuse tagaküljel on järgmised tekstid ja andmeväljad:
  1) perekonnanimi / Surname;
  2) eesnimed / Given names;
  3) isikukood / PIC;
  4) sünniaeg / Date of birth;
  5) välja antud / Date of issue;
  6) kehtib kuni / Date of expiry;
  7) väljastaja / Issued by;
  8) omaniku allkiri / Holder’s signature.
[RT I, 02.08.2019, 2 - jõust. 05.08.2019]

§ 11.   Jetijuhi tunnistuse väljastamine

  (1) Jetijuhi tunnistuse väljastab Maanteeamet isiku avalduse ja eksamiprotokolli või Veeteede Ametis või Maanteeametis olevate muude jetijuhi tunnistuse omamise õigust tõendavate dokumentide alusel.
[RT I, 13.02.2018, 1 - jõust. 16.02.2018]

  (2) Avalduse saab esitada kolme tööpäeva möödumisel jetijuhi eksami edukalt sooritamisest.
[RT I, 13.02.2018, 1 - jõust. 16.02.2018]

  (21) Jetijuhi tunnistuse taotlemisel tuleb esitada foto, mis vastab isikut tõendavate dokumentide seaduse alusel isikut tõendava dokumendi väljaandmise taotlemisel kehtestatud fotole esitatavatele nõuetele. Isiku nõusolekul kasutatakse jetijuhi tunnistusel liiklusregistris või isikut tõendavate dokumentide andmekogus olevat allkirjakujutist ja näokujutist, või fotot, mis vastab isikut tõendavate dokumentide seaduse alusel isikut tõendava dokumendi väljaandmise taotlemisel kehtestatud fotole esitatavatele nõuetele. Liiklusregistris või isikut tõendavate dokumentide andmekogus olevat fotot või näokujutist võib kasutada, kui see ei ole vanem kui viis aastat.
[RT I, 13.02.2018, 1 - jõust. 16.02.2018]

  (3) [Kehtetu - RT I, 13.02.2018, 1 - jõust. 16.02.2018]

  (4) Jetijuhi tunnistus kehtib 10 aastat.

  (5) Jetijuhi tunnistuse omanik võib taotleda uue jetijuhi tunnistuse väljastamist eelmise tunnistuse kehtivuse lõppemisel või muul põhjendatud juhul.
[RT I, 13.02.2018, 1 - jõust. 16.02.2018]

  (6) [Kehtetu - RT I, 13.02.2018, 1 - jõust. 16.02.2018]

  (7) Jetijuhi tunnistus väljastatakse kümne tööpäeva jooksul alates avalduse esitamisele järgnevast päevast.
[RT I, 13.02.2018, 1 - jõust. 16.02.2018]

  (8) Jetijuhi tunnistus väljastatakse omanikule või tema esindajale allkirja vastu Maanteeametis. Jetijuhi tunnistuse omaniku taotluse alusel võib jetijuhi tunnistuse isikule kätte toimetada lihtkirjaga Eesti postiaadressile.
[RT I, 13.02.2018, 1 - jõust. 16.02.2018]

  (9) Jetijuhi tunnistuse üleandmisel omanikule või tema esindajale kaotab varem välja antud jetijuhi tunnistus kehtivuse. Lihtkirjaga uue jetijuhi tunnistuse väljastamisel loetakse uus tunnistus kättesaaduks ning varem välja antud tunnistus kehtivuse kaotanuks kolme tööpäeva möödudes postitamisest arvates. Kehtivuse kaotanud jetijuhi tunnistus tuleb selle omanikul mõistliku aja jooksul kasutuskõlbmatuks muuta.
[RT I, 13.02.2018, 1 - jõust. 16.02.2018]

  (10) Juhul, kui isik ei ole jetijuhi tunnistust lihtkirjaga kätte saanud 10 tööpäeva jooksul alates jetijuhi tunnistuse taotluse esitamisest, tuleb tal sellest uue jetijuhi tunnistuse saamiseks Maanteeametit teavitada ning Maanteeamet tunnistab jetijuhi tunnistuse kehtetuks. Uue jetijuhi tunnistuse kättesaamiseks tuleb isikul pöörduda Maanteeametisse.
[RT I, 13.02.2018, 1 - jõust. 16.02.2018]

§ 12.   Välisriigis sooritatud jetijuhi väljaõpe või välisriigis välja antud jetijuhi tunnistus

  Välisriigis välja antud jetijuhi väljaõpet tõendava dokumendi alusel ei väljastata Eesti Vabariigi jetijuhi tunnistust ja välisriigis välja antud jetijuhi tunnistust ei vahetata Eesti Vabariigi jetijuhi tunnistuse vastu.

5. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 13.   Paragrahv 11 lõike 3 kohaldamine

  Paragrahvi 11 lõikes 3 nimetatud korda kohaldatakse isikute suhtes, kes sooritavad jetijuhi eksami alates käesoleva määruse jõustumisest.

§ 14.   Varem väljaantud jetijuhi tunnistuse kehtivus ja tunnistuse vahetamine

  (1) Enne 2005. aasta 1. juulit väljastatud jetijuhtide tunnistused kehtivad kuni 2006. aasta 31. detsembrini.

  (2) Taotlus lõikes 1 nimetatud tunnistuse vahetamiseks määruse lisas toodud vormil jetijuhi tunnistuse vastu tuleb esitada hiljemalt 2006. aasta 31. detsembriks.

Lisa Jetijuhi tunnistuse vormi näidis
[RT I, 02.08.2019, 2 - jõust. 05.08.2019]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json