Teksti suurus:

Keskkonnaministri 23. mai 2013. a määruse nr 27 „Jahiulukite seireandmete loetelu ja kogumise kord ning seiret korraldama volitatud asutus” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:05.08.2019
Avaldamismärge:RT I, 02.08.2019, 9

Keskkonnaministri 23. mai 2013. a määruse nr 27 „Jahiulukite seireandmete loetelu ja kogumise kord ning seiret korraldama volitatud asutus” muutmine

Vastu võetud 31.07.2019 nr 30

Määrus kehtestatakse jahiseaduse § 21 lõike 3 alusel.

Keskkonnaministri 23. mai 2013. a määruses nr 27 „Jahiulukite seireandmete loetelu ja kogumise kord ning seiret korraldama volitatud asutus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Jahiulukite seiret korraldab ning seireandmeid analüüsib ja seirearuande koostab Keskkonnaagentuur.

(2) Paragrahvi 2 lõike 1 punktis 6, § 7 lõikes 5 ning § 71 lõikes 1 nimetatud andmeid kogub Keskkonnaamet.”;

2) paragrahvi 2 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Jahiulukite seire käigus võib Keskkonnaagentuur koguda lõikes 1 nimetamata andmeid, sealhulgas ulukikahjustuste kohta.”;

3) paragrahvi 2 lõiget 1 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

„6) lisasöötmiskoha andmed.”;

4) paragrahvi 3 lõike 1 punktist 1 jäetakse välja tekstiosa „või vaatluse koht kaardil”;

5) paragrahvi 3 lõikes 5 ja § 7 lõikes 4 asendatakse tekstiosa „1. aprilliks” tekstiosaga „20. märtsiks”;

6) paragrahvi 4 lõike 3 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 4 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Kütitud pullidelt kogutud lõike 3 punktis 1 nimetatud bioproovi saatelehele tuleb märkida isendi sarveharude arv, sarvetüviku ümbermõõt mõlema sarve kohta eraldi, sarvede laius ja sarve tüüp.”;

8) paragrahvi 4 lõike 7 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Metssea vaatlusi tehakse ajavahemikul 1. novembrist 28. veebruarini.”;

9) paragrahvi 4 lõige 8 sõnastatakse järgmiselt:

„(8) Lõigetes 1 ja 3 nimetatud andmed ja bioproovid esitab jahipiirkonna kasutaja Keskkonnaagentuurile hiljemalt jooksva aasta 10. jaanuariks.”;

10) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Lõikes 7 nimetatud andmed esitab jahipiirkonna kasutaja Keskkonnaagentuurile hiljemalt jooksva aasta 20. märtsiks.”;

11) paragrahvi 5 lõikest 1 jäetakse välja tekstiosa „või märkides selle asukoha kaardil”;

12) paragrahvi 7 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Kütitud või hukkununa leitud hundist, ilvesest, pruunkarust, hallhülgest ja võõrliigi isendist tuleb teatada Keskkonnaametile esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui üks ööpäev leidmisest arvates.”;

13) määrust täiendatakse §-ga 71 järgmises sõnastuses:

§ 71. Kütitud jahiulukite ning lisasöötmiskoha andmete kogumine ja esitamine Keskkonnaametile

(1) Ulukiasurkonna seisundi jälgimiseks jahiseaduse § 23 lõike 4 punktis 5 sätestatud ülesande täitmiseks võib Keskkonnaamet koguda kütitud või hukkununa leitud jahiulukite kohta järgmisi andmeid:
1) küttimise või hukkununa leitud isendi leidmise kuupäev;
2) küttimispaiga või leiukoha jahipiirkond ja geograafilised koordinaadid;
3) isendi sugu ja vanusegrupp;
4) lisasöötmiskoha andmed.

(2) Lisasöötmiskoha kohta tuleb esitada geograafilised koordinaadid.

(3) Lõigetes 1 ja 2 nimetatud andmete esitamise aja ja sageduse määrab Keskkonnaamet.”.

Rene Kokk
Minister

Meelis Münt
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json