Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 30. juuli 2004. a määruse nr 261 "Kriminaaltoimiku arhiivimise kord ja toimiku säilitamise tähtajad pärast kriminaalmenetluse lõpetamist" muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:05.09.2011
Avaldamismärge:RT I, 02.09.2011, 4

Vabariigi Valitsuse 30. juuli 2004. a määruse nr 261 "Kriminaaltoimiku arhiivimise kord ja toimiku säilitamise tähtajad pärast kriminaalmenetluse lõpetamist" muutmine

Vastu võetud 01.09.2011 nr 118

Määrus kehtestatakse "Kriminaalmenetluse seadustiku" § 209 lõike 2 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 30. juuli 2004. a määruses nr 261 „Kriminaaltoimiku arhiivimise kord ja toimiku säilitamise tähtajad pärast kriminaalmenetluse lõpetamist“ (RT I 2004, 60, 430) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri  sõnastatakse järgmiselt:

„Kriminaaltoimiku arhiivimise kord ja säilitamise tähtajad“;

2) määruse tekstis asendatakse sõnad „maa- ja linnakohus“ sõnaga „maakohus“ vastavas käändes;

3) paragrahv 1 sõnastatakse järgmiselt:

„§ 1. Määruse reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse kriminaaltoimikute ja „Kriminaalmenetluse seadustiku“ § 223 lõike  2 alusel toimikust kõrvaldatud materjalide arhiivimise kord ja säilitamise tähtajad.“;

4) paragrahv 3 sõnastatakse järgmiselt:

㤠3. Kriminaaltoimik

Kriminaaltoimik käesoleva määruse tähenduses on „Kriminaalmenetluse seadustiku“ §-des 200–2052 sätestatud alustel lõpetatud kriminaalasja toimik ja üldmenetluse kriminaaltoimiku materjalid, mida ei ole lisatud kohtutoimikusse.“;

5) paragrahv 4 sõnastatakse järgmiselt:

„§ 4. Kriminaaltoimikute üleandmine uurimisasutuse ja prokuratuuri arhiivi  pärast kriminaalmenetluse lõpetamist

(1) Pärast kriminaalmenetluse lõpetamist „Kriminaalmenetluse seadustiku“ §-des 200 ja 2001 sätestatud alustel arhiivitakse kriminaaltoimik kohtueelse menetluse läbiviinud uurimisasutuses pärast kaebetähtaja möödumist.

(2) Pärast kriminaalmenetluse lõpetamist „Kriminaalmenetluse seadustiku“ § 201 lõike 2 alusel arhiivitakse kriminaaltoimik kohtueelse menetluse läbiviinud uurimisasutuses pärast alaealiste komisjonis alaealise suhtes otsuse tegemist.

(3) Pärast kriminaalmenetluse lõpetamist „Kriminaalmenetluse seadustiku“ § 202 lõike 7 alusel arhiivitakse kriminaaltoimik kohtueelse menetluse läbiviinud uurimisasutuses pärast sama paragrahvi lõikes 2 ettenähtud kohustuste täitmist.

(4) Pärast kriminaalmenetluse lõpetamist „Kriminaalmenetluse seadustiku“ § 203 lõike 6 ja § 2031 lõike 6 alusel arhiivitakse kriminaaltoimik kohtueelse menetluse läbiviinud uurimisasutuses pärast kriminaalmenetluse uuendamise aluste äralangemist.

(5) Pärast kriminaalmenetluse lõpetamist „Kriminaalmenetluse seadustiku“ §-s 204 sätestatud alustel arhiivitakse kriminaaltoimik kohtueelse menetluse läbiviinud uurimisasutuses pärast kaebetähtaja möödumist.

(6) Pärast kriminaalmenetluse lõpetamist „Kriminaalmenetluse seadustiku“ § 205 alusel arhiivitakse kriminaaltoimik kohtueelse menetluse läbiviinud uurimisasutuses pärast sama paragrahvi lõikes 2 sätestatud tähtaja möödumist.

(7) Pärast kriminaalmenetluse osalist lõpetamist „Kriminaalmenetluse seadustiku“ § 2051 alusel “Kriminaalmenetluse seadustiku” § 2051 lõikes 1 nimetatud isiku suhtes arhiivitakse kriminaaltoimik kohtueelse menetluse läbiviinud uurimisasutuses pärast kriminaalmenetluses lõpliku menetlusotsuse jõustumist.

(8) Pärast kriminaalmenetluse lõpetamist „Kriminaalmenetluse seadustiku“ § 2052 alusel arhiivitakse kriminaaltoimik kohtueelse menetluse läbiviinud uurimisasutuses pärast kaebetähtaja möödumist.

(9) Kriminaaltoimikud arhiivitakse uurimisasutuses uurimisasutuse arhiivihalduse korra kohaselt.

(10) Kui kohtueelse menetluse viis läbi prokuratuur, siis arhiivitakse pärast kriminaalmenetluse lõpetamist kriminaaltoimik prokuratuuris käesolevas paragrahvis sätestatud tähtaegadel prokuratuuri arhiivihalduse korra kohaselt.“;

6) määrust täiendatakse paragrahvidega 41 ja 42 järgmises sõnastuses:

„§ 41. Kriminaaltoimiku üleandmine arhiivi üldmenetluses otsuse jõustumisel

Üldmenetluses otsuse jõustumisel arhiivitakse kriminaaltoimik prokuratuuris prokuratuuri arhiivihalduse korra kohaselt.

§ 42. Toimikust kõrvaldatud materjalide üleandmine arhiivi

„Kriminaalmenetluse seadustiku“ § 223 lõike  2 alusel toimikust kõrvaldatud materjalid arhiivitakse kohtu otsuse jõustumisel prokuratuuris prokuratuuri arhiivihalduse korra kohaselt.“;

7) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) Pärast kriminaalmenetluse lõpetamist kohtuistungil „Kriminaalmenetluse seadustiku“ §-s 2031 sätestatud alusel arhiivib maakohus pärast sama paragrahvi lõikes 3 ettenähtud kohustuste täitmist kriminaaltoimiku maakohtu arhiivihalduse korra kohaselt.“;

8) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

„(6) Pärast kriminaalmenetluse lõpetamist kohtuistungil „Kriminaalmenetluse seadustiku“ §-s 2742 sätestatud alustel arhiivib maakohus kriminaaltoimiku pärast kohtumääruse jõustumist maakohtu arhiivihalduse korra kohaselt.“;

9) paragrahvi 6 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Pärast kriminaalmenetluse lõpetamist „Kriminaalmenetluse seadustiku“ §-s 200, § 201 lõikes 2, §-des 203, 2031, 204, 205, 2051, 2052 ja 2742 sätestatud alustel tuleb kriminaaltoimikut säilitada kümme aastat alates kriminaalmenetluse lõpetamise määruse koostamisest või kohtumääruse jõustumisest.“;

10) paragrahvi 6 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Üldmenetluses otsuse jõustumisel tuleb kriminaaltoimikut säilitada kümme aastat alates kohtulahendi jõustumisest.“;

11) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) „Kriminaalmenetluse seadustiku“ § 223 lõike 2 alusel toimikust kõrvaldatud materjale tuleb säilitada kümme aastat alates kohtulahendi jõustumisest.“;

12)  paragrahvi 6 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Uurimisasutuse, maakohtu ja prokuratuuri arhiivis säilitatakse arhivaale hävitamiseni nende säilitustähtaja möödumisel või üleandmiseni avalikku arhiivi.“.

§ 2. Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1. septembrist 2011. a.

Andrus Ansip
Peaminister

Kristen Michal
Justiitsminister

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json