Teksti suurus:

Kriminaaltoimiku arhiivimise kord ja säilitamise tähtajad

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.09.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 02.09.2011, 5

Kriminaaltoimiku arhiivimise kord ja säilitamise tähtajad
[RT I, 02.09.2011, 4 - jõust. 05.09.2011, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.09.2011]

Vastu võetud 30.07.2004 nr 261
RT I 2004, 60, 430
jõustumine 08.08.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
01.09.2011RT I, 02.09.2011, 405.09.2011, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.09.2011

Määrus kehtestatakse «Kriminaalmenetluse seadustiku» § 209 lõike 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse kriminaaltoimikute ja «Kriminaalmenetluse seadustiku» § 223 lõike 2 alusel toimikust kõrvaldatud materjalide arhiivimise kord ja säilitamise tähtajad.
[RT I, 02.09.2011, 4 - jõust. 05.09.2011, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.09.2011]

§ 2.   Arhiivimine

  Arhiivimisena käsitatakse käesolevas määruses arhiveerimist «Arhiiviseaduse» tähenduses.

§ 3.   Kriminaaltoimik

  Kriminaaltoimik käesoleva määruse tähenduses on „Kriminaalmenetluse seadustiku“ §-des 200–2052 sätestatud alustel lõpetatud kriminaalasja toimik ja üldmenetluse kriminaaltoimiku materjalid, mida ei ole lisatud kohtutoimikusse.
[RT I, 02.09.2011, 4 - jõust. 05.09.2011, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.09.2011]

2. peatükk KRIMINAALTOIMIKUTE ÜLEANDMINE ARHIIVI 

§ 4.   Kriminaaltoimikute üleandmine uurimisasutuse ja prokuratuuri arhiivi pärast kriminaalmenetluse lõpetamist

  (1) Pärast kriminaalmenetluse lõpetamist „Kriminaalmenetluse seadustiku“ §-des 200 ja 2001 sätestatud alustel arhiivitakse kriminaaltoimik kohtueelse menetluse läbiviinud uurimisasutuses pärast kaebetähtaja möödumist.

  (2) Pärast kriminaalmenetluse lõpetamist „Kriminaalmenetluse seadustiku“ § 201 lõike 2 alusel arhiivitakse kriminaaltoimik kohtueelse menetluse läbiviinud uurimisasutuses pärast alaealiste komisjonis alaealise suhtes otsuse tegemist.

  (3) Pärast kriminaalmenetluse lõpetamist „Kriminaalmenetluse seadustiku“ § 202 lõike 7 alusel arhiivitakse kriminaaltoimik kohtueelse menetluse läbiviinud uurimisasutuses pärast sama paragrahvi lõikes 2 ettenähtud kohustuste täitmist.

  (4) Pärast kriminaalmenetluse lõpetamist „Kriminaalmenetluse seadustiku“ § 203 lõike 6 ja § 2031 lõike 6 alusel arhiivitakse kriminaaltoimik kohtueelse menetluse läbiviinud uurimisasutuses pärast kriminaalmenetluse uuendamise aluste äralangemist.

  (5) Pärast kriminaalmenetluse lõpetamist „Kriminaalmenetluse seadustiku“ §-s 204 sätestatud alustel arhiivitakse kriminaaltoimik kohtueelse menetluse läbiviinud uurimisasutuses pärast kaebetähtaja möödumist.

  (6) Pärast kriminaalmenetluse lõpetamist „Kriminaalmenetluse seadustiku“ § 205 alusel arhiivitakse kriminaaltoimik kohtueelse menetluse läbiviinud uurimisasutuses pärast sama paragrahvi lõikes 2 sätestatud tähtaja möödumist.

  (7) Pärast kriminaalmenetluse osalist lõpetamist „Kriminaalmenetluse seadustiku“ § 2051 alusel “Kriminaalmenetluse seadustiku” § 2051 lõikes 1 nimetatud isiku suhtes arhiivitakse kriminaaltoimik kohtueelse menetluse läbiviinud uurimisasutuses pärast kriminaalmenetluses lõpliku menetlusotsuse jõustumist.

  (8) Pärast kriminaalmenetluse lõpetamist „Kriminaalmenetluse seadustiku“ § 2052 alusel arhiivitakse kriminaaltoimik kohtueelse menetluse läbiviinud uurimisasutuses pärast kaebetähtaja möödumist.

  (9) Kriminaaltoimikud arhiivitakse uurimisasutuses uurimisasutuse arhiivihalduse korra kohaselt.

  (10) Kui kohtueelse menetluse viis läbi prokuratuur, siis arhiivitakse pärast kriminaalmenetluse lõpetamist kriminaaltoimik prokuratuuris käesolevas paragrahvis sätestatud tähtaegadel prokuratuuri arhiivihalduse korra kohaselt.
[RT I, 02.09.2011, 4 - jõust. 05.09.2011, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.09.2011]

§ 41.   Kriminaaltoimiku üleandmine arhiivi üldmenetluses otsuse jõustumisel

  Üldmenetluses otsuse jõustumisel arhiivitakse kriminaaltoimik prokuratuuris prokuratuuri arhiivihalduse korra kohaselt.
[RT I, 02.09.2011, 4 - jõust. 05.09.2011, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.09.2011]

§ 42.   Toimikust kõrvaldatud materjalide üleandmine arhiivi

  „Kriminaalmenetluse seadustiku“ § 223 lõike 2 alusel toimikust kõrvaldatud materjalid arhiivitakse kohtu otsuse jõustumisel prokuratuuris prokuratuuri arhiivihalduse korra kohaselt.
[RT I, 02.09.2011, 4 - jõust. 05.09.2011, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.09.2011]

§ 5.   Kriminaaltoimikute üleandmine maakohtu arhiivi
[RT I, 02.09.2011, 4 - jõust. 05.09.2011, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.09.2011]

  (1) Pärast kriminaalmenetluse lõpetamist kohtuistungil «Kriminaalmenetluse seadustiku» §-s 200 sätestatud alustel arhiivib maakohus kriminaaltoimiku pärast kohtumääruse jõustumist maakohtu arhiivihalduse korra kohaselt.
[RT I, 02.09.2011, 4 - jõust. 05.09.2011, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.09.2011]

  (2) Pärast kriminaalmenetluse lõpetamist kohtuistungil «Kriminaalmenetluse seadustiku» § 201 lõike 2 alusel edastab maa kohus kriminaaltoimiku alaealise elukohajärgsele alaealiste komisjonile. Pärast alaealise suhtes otsuse tegemist tagastab alaealiste komisjon kriminaaltoimiku koos komisjoni otsuse koopiaga samale kohtule, kes selle arhiivib maakohtu arhiivihalduse korra kohaselt.
[RT I, 02.09.2011, 4 - jõust. 05.09.2011, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.09.2011]

  (3) Pärast kriminaalmenetluse lõpetamist kohtuistungil «Kriminaalmenetluse seadustiku» §-s 202 sätestatud alusel arhiivib maakohus pärast sama paragrahvi lõikes 2 ettenähtud kohustuste täitmist kriminaaltoimiku maakohtu arhiivihalduse korra kohaselt.
[RT I, 02.09.2011, 4 - jõust. 05.09.2011, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.09.2011]

  (4) Pärast kriminaalmenetluse lõpetamist kohtuistungil «Kriminaalmenetluse seadustiku» §-s 203 sätestatud alustel arhiivib maakohus pärast sama paragrahvi lõigetes 4 ja 5 sätestatud kriminaalmenetluse uuendamise aluste äralangemist kriminaaltoimiku maakohtu arhiivihalduse korra kohaselt.
[RT I, 02.09.2011, 4 - jõust. 05.09.2011, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.09.2011]

  (41) Pärast kriminaalmenetluse lõpetamist kohtuistungil „Kriminaalmenetluse seadustiku“ §-s 2031 sätestatud alusel arhiivib maakohus pärast sama paragrahvi lõikes 3 ettenähtud kohustuste täitmist kriminaaltoimiku maakohtu arhiivihalduse korra kohaselt.
[RT I, 02.09.2011, 4 - jõust. 05.09.2011, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.09.2011]

  (5) Pärast kriminaalmenetluse lõpetamist kohtuistungil «Kriminaalmenetluse seadustiku» §-s 204 sätestatud alustel arhiivib maakohus kriminaaltoimiku pärast kohtumääruse jõustumist maakohtu arhiivihalduse korra kohaselt.
[RT I, 02.09.2011, 4 - jõust. 05.09.2011, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.09.2011]

  (6) Pärast kriminaalmenetluse lõpetamist kohtuistungil „Kriminaalmenetluse seadustiku“ §-s 2742 sätestatud alustel arhiivib maakohus kriminaaltoimiku pärast kohtumääruse jõustumist maakohtu arhiivihalduse korra kohaselt.
[RT I, 02.09.2011, 4 - jõust. 05.09.2011, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.09.2011]

3. peatükk KRIMINAALTOIMIKU SÄILITAMISE TÄHTAJAD  

§ 6.   Säilitamise tähtajad

  (1) Pärast kriminaalmenetluse lõpetamist „Kriminaalmenetluse seadustiku“ §-s 200, § 201 lõikes 2, §-des 203, 2031, 204, 205, 2051, 2052 ja 2742 sätestatud alustel tuleb kriminaaltoimikut säilitada kümme aastat alates kriminaalmenetluse lõpetamise määruse koostamisest või kohtumääruse jõustumisest.
[RT I, 02.09.2011, 4 - jõust. 05.09.2011, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.09.2011]

  (2) Pärast kriminaalmenetluse lõpetamist «Kriminaalmenetluse seadustiku» §-s 2001 sätestatud alustel tuleb esimese astme kuriteos kriminaaltoimikut säilitada viisteist aastat ja teise astme kuriteos kriminaaltoimikut säilitada kümme aastat, alates kriminaalmenetluse lõpetamise määruse koostamisest.

  (3) Üldmenetluses otsuse jõustumisel tuleb kriminaaltoimikut säilitada kümme aastat alates kohtulahendi jõustumisest.
[RT I, 02.09.2011, 4 - jõust. 05.09.2011, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.09.2011]

  (31) „Kriminaalmenetluse seadustiku“ § 223 lõike 2 alusel toimikust kõrvaldatud materjale tuleb säilitada kümme aastat alates kohtulahendi jõustumisest.
[RT I, 02.09.2011, 4 - jõust. 05.09.2011, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.09.2011]

  (4) Kriminaaltoimikuid süüteos inimsuse vastu, sõjasüüteos või süüteos, mille toimepanemise eest on «Karistusseadustikus» ette nähtud eluaegne vangistus, tuleb säilitada alaliselt.

  (5) Uurimisasutuse, maakohtu ja prokuratuuri arhiivis säilitatakse arhivaale hävitamiseni nende säilitustähtaja möödumisel või üleandmiseni avalikku arhiivi.
[RT I, 02.09.2011, 4 - jõust. 05.09.2011, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.09.2011]

4. peatükk RAKENDUSSÄTE 

§ 7.   Arhiivihaldusealase dokumentatsiooni kooskõlla viimine

  Uurimisasutustel ning maakohtutel viia oma asutuse arhiivihaldusealane dokumentatsioon hiljemalt 1. detsembriks 2004. a kooskõlla käesoleva määruse nõuetega.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json