Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 3. märtsi 2011 määruse nr 19 “Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise tingimused ja kord”, 21. juuni 2011 määruse nr 49 „Riiklikele registreerimismärkidele ja nende valmistamisele esitatavad nõuded“ ning 21. juuni 2011 määruse nr 50 „Mootorsõidukijuhi eksamineerimise, talle juhtimisõiguse andmise kord ja juhiloa vormid ning nõuded eksamisõidukitele“ muutmine

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:05.09.2014
Avaldamismärge:RT I, 02.09.2014, 1

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 3. märtsi 2011 määruse nr 19 “Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise tingimused ja kord”, 21. juuni 2011 määruse nr 49 „Riiklikele registreerimismärkidele ja nende valmistamisele esitatavad nõuded“ ning 21. juuni 2011 määruse nr 50 „Mootorsõidukijuhi eksamineerimise, talle juhtimisõiguse andmise kord ja juhiloa vormid ning nõuded eksamisõidukitele“ muutmine

Vastu võetud 27.08.2014 nr 69

Määrus kehtestatakse liiklusseaduse § 76 lõike 13, § 83 lõike 5, § 96 lõike 8, § 100 lõike 7 ja § 158 lõike 7 alusel.

§ 1.   Majandus- ja kommunikatsiooniministri 3. märtsi 2011 määruse nr 19 “Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise tingimused ja kord” muutmine

  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 3. märtsi 2011 määruses nr 19 “Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:
„(21) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud taotlus esitatakse Maanteeameti e-teenuste infosüsteemi (edaspidi e-teenuste infosüsteem) kaudu, loetakse selline taotlus võrdseks elektroonilises vormis taotlusega.“;

2) paragrahvi 3 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

3) määrust täiendatakse §-ga 31 järgmises sõnastuses:
§ 31. Vastutav kasutaja

(1) Vastutava kasutaja registrisse kandmiseks tuleb Maanteeametile esitada andmed kasutuslepingu või omandireservatsiooniga müügilepingu kohta, mille alusel sõidukit kasutatakse.

(2) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmetele tuleb vastutava kasutaja registrisse kandmiseks esitada vastutava kasutaja nõusolek vähemalt kirjalikus või sellega võrdsustatud elektroonilises vormis.

(3) Krediidi- või finantseerimisasutuse puhul krediidiasutuste seaduse tähenduses sõiduki kasutamisel liisingulepingu või muu sarnase lepingu alusel vastutava kasutaja nõusolekut eeldatakse.

(4) Vastutava kasutajana tuleb registrisse kanda ka käesoleva määruse § 2 punktis 16 nimetatud tingimustele mittevastava isiku poolt määratud esindaja ja liiklusseaduse § 76 lõikes 5 nimetatud juhul sõiduki kaasomanike poolt määratud isik.

(5) Vastutav kasutaja võib taotleda enda registrist kustutamist, kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 või 4 nimetatud alus on ära langenud.“;

4) paragrahvi 5 lõike 2 punkti 1 täiendatakse pärast sõna „rehve“ sõnadega „või roomikuid“;

5) paragrahvi 6 lõige 10 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 7 lõike 2 punkti 1 täiendatakse pärast sõna „registreerimistunnistus“ tekstiosaga „välja arvatud, kui taotlus esitatakse e-teenuste infosüsteemi kaudu““;

7) paragrahv 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
§ 8. Sõiduki registriandmete muutmine või registrist kustutamine Maanteeameti algatusel

(1) Kui Maanteeamet saab teada registrisse kantud andmete muutusest või nende ebaõigsusest, on tal õigus kanda puuduolevad andmed registrisse või parandada või kustutada ebaõiged andmed omaalgatuslikult kooskõlas Vabariigi Valitsuse 16. juuni 2011. a määrusega nr 75 „Liiklusregistri pidamise põhimäärus”.

(2) Kui Maanteeametile on esitatud valeandmeid ja ei ole tõendatud, et valeandmete alusel registrisse kantud sõiduk vastab kehtivatele nõuetele, on Maanteeametil õigus sõiduk kooskõlas käesoleva määruse §-ga 10 registrist kustutada ja tunnistada väljastatud registreerimistunnistus kehtetuks.

(3) Kui sõidukil peab olema vastutav kasutaja, on Maanteeametil käesoleva määruse § 31 lõikes 5 sätestatud taotluse rahuldamise korral õigus sõiduk kooskõlas käesoleva määruse §-ga 10 registrist kustutada ja tunnistada väljastatud registreerimistunnistus kehtetuks.

(4) Käesolevas paragrahvis sätestatud juhul registritoimingu tegemisest teavitab Maanteeamet sõiduki omanikku või vastutavat kasutajat vähemalt kümme tööpäeva enne registris vastava kande tegemist, kuulates vajadusel ära omaniku või vastutava kasutaja arvamuse.

(5) Kui omaalgatusliku registritoimingu tegemine eeldab uue registreerimistunnistuse väljastamist, tehakse seda kooskõlas käesoleva määruse §-ga 11.“;

8) paragrahvi 10 lõike 5 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 2 ja 3 nimetatud juhtudel tuleb Maanteeametile tagastada sõiduki kehtiv registreerimismärk ja -tunnistus, välja arvatud juhul, kui käesolevas paragrahvis sätestatud registritoimingut taotletakse e-teenuste infosüsteemi kaudu.“;

9) paragrahvi 11 lõike 1 esimest lauset täiendatakse pärast sõna „esindajale“ sõnadega „või vastutavale kasutajale“;

10) paragrahvi 11 täiendatakse lõigetega 11–13 järgmises sõnastuses:
„(11) Sõiduki omaniku, tema esindaja või vastutava kasutaja taotluse alusel võib registreerimistunnistuse kätte toimetada lihtkirjaga Eesti riigi sisesele postiaadressile.

(12) Lihtkirjaga saadetud registreerimistunnistus loetakse isikule väljastatuks, kui see on kätte toimetatud isiku elu- või asukoha aadressil.

(13) Juhul, kui isik ei ole registreerimistunnistust lihtkirjaga kätte saanud 10 tööpäeva jooksul registritoimingu taotluse esitamisest, peab ta sellest Maanteeametit teavitama ning Maanteeamet tunnistab registreerimistunnistuse kehtetuks. Uue registreerimistunnistuse kättesaamiseks tuleb isikul pöörduda liiklusregistri büroosse.“;

11) paragrahvi 11 lõiget 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(7) Uue registreerimistunnistuse valmimisel kaotab senine registreerimistunnistus kehtivuse. Kehtivuse kaotanud registreerimistunnistus tuleb selle omanikul mõistliku aja jooksul kasutamiskõlbmatuks muuta.“;

12) paragrahvi 12 lõiget 2 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:
„4) Maanteeametile esitatakse registreerimistunnistuse asendamise taotlus e-teenuste infosüsteemi kaudu.“;

13) paragrahvi 13 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„Registreerimistunnistus, kaheosalise registreerimistunnistuse korral selle mõlemad osad, tuleb sõiduki omaniku vahetumisel või registrist kustutamisel Maanteeametile tagastada, välja arvatud juhul, kui taotlus esitatakse e-teenuste infosüsteemi kaudu või kui käesoleva määrusega on sätestatud teisiti.“;

14) paragrahvi 14 lõiked 1 ja 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
“(1) Registreerimismärgi väljastab Maanteeamet sõiduki registreerimisel ja vajadusel registriandmete muutmisel.

(2) Sõidukil on lubatud kasutada ainult majandus- ja kommunikatsiooniministri 21. juuni 2011. a määruse nr 49 „Riiklikele registreerimismärkidele ja nende valmistamisele esitatavad nõuded” kohast Maanteeameti tellimusel ja liiklusseaduse § 191 lõikes 2 nimetatud isiku poolt valmistatud registreerimismärki.”;

15) paragrahvi 14 lõige 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(8) Maanteeamet võib sõiduki omaniku või tema esindaja või sõiduki kasutamiseks õigustatud isiku taotluse alusel väljastada täiendava registreerimismärgi sõiduki tagaosas kasutatavale seadmele või koos kaherattalise mootorrattaga kallutavale üherattalisele järelhaagisele, mis varjab tagumist registreerimismärki. Eesti Autospordi Liidu taotluse alusel võib täiendava registreerimismärgi väljastada ka käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud sõidukile. Täiendava registreerimismärgi väljastamise kohta teeb Maanteeamet registrisse kande.“;

16) paragrahvi 17 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:
„(21) Eestis registreerimata võistlusauto liikluses kasutamise võimaldamiseks treening- või võistlusperioodil väljastab Maanteeamet Eesti Autospordi Liidule vastava taotluse alusel käesoleva määruse § 14 lõikes 5 sätestatud registreerimismärgi, mida võib kasutada käesolevas määruse lisas 3 toodud tingimustel.“;

17) paragrahvi 18 lõiget 2 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:
„Registreerimismärgi duplikaadi võib käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isikule tema taotluse alusel kohale toimetada ka posti teel Eesti riigi sisesele aadressile.“;

18) paragrahvi 18 täiendatakse lõigetega 21 ja 22 järgmises sõnastuses:
„(21) Posti teel saadetud registreerimismärk loetakse isikule väljastatuks, kui see on kohale toimetatud isiku poolt määratud Eesti riigi sisesele aadressile.

(22) Juhul, kui isik ei ole registreerimismärki posti teel kätte saanud 10 tööpäeva jooksul registritoimingu taotluse esitamisest, peab ta sellest Maanteeametit teavitama. Uue registreerimismärgi kättesaamiseks tuleb isikul pöörduda liiklusregistri büroosse.“;

19) paragrahvi 18 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Käesoleva määruse § 14 lõikes 5 sätestatud registreerimismärgi puhul väljastab Maanteeamet Eesti Autospordi Liidu taotluse alusel ühest või rohkemast registreerimismärgi duplikaadist koosneva komplekti.“;

20) määruse lisa 3 “Sõidukite teisaldatavate registreerimismärkide ja nende kasutamise päevikute väljastamise, kasutamise ja tagastamise kord” kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2.   Majandus- ja kommunikatsiooniministri 21.06.2011 määruse nr 49 „Riiklikele registreerimismärkidele ja nende valmistamisele esitatavad nõuded“ muutmine

  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 21.06.2011 määruses nr 49 „Riiklikele registreerimismärkidele ja nende valmistamisele esitatavad nõuded“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõiget 1 täiendatakse punktiga 15 järgmises sõnastuses:
„15) vähendatud mõõtmetega teisaldatav registreerimismärk – tüüp A11“;

2) paragrahvi 7 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Võistlusauto registreerimismärk valmistatakse kaitsekilega kaetud kilest kleebisena. Võistlusauto tagumine registreerimismärk tuleb dubleerida sõiduki esiosal. Sõiduki esiosal dubleeritud registreerimismärgi mõõtmed on 350×60 mm.“;

3) määrust täiendatakse §-ga 71 järgmises sõnastuses:

§ 71. Rakendussäte

Võistlusautodele väljastatud lehtalumiiniumist registreerimismärke ei pea käesoleva määruse § 7 lõike 3 nõuetele vastavate registreerimismärkide vastu ümber vahetama.“;

4) määruse lisa 1 „Registreerimismärkide tüübid“ kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

5) määruse lisa 3 „Registreerimismärkide näidised“ kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 3.   Majandus- ja kommunikatsiooniministri 21.06.2011 määruse nr 50 „Mootorsõidukijuhi eksamineerimise, talle juhtimisõiguse andmise kord ja juhiloa vormid ning nõuded eksamisõidukitele“ muutmine

  Majandus-ja kommunikatsiooniministri 21.06.2011 määruses nr 50 „Mootorsõidukijuhi eksamineerimise, talle juhtimisõiguse andmise kord ja juhiloa vormid ning nõuded eksamisõidukitele“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõike 2 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„4) juhtimisõigust tõendava dokumendi juhul, kui see on eelnevalt väljastatud (kaasa arvatud välisriigis väljastatud) ning liiklusregistris puuduvad selle kohta andmed;

2) paragrahvi 14 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Liiklusregistri büroos või mujal seaduses ettenähtud kohtades uue juhtimisõigust tõendava dokumendi kätte toimetamisel kaotab varem välja antud juhtimisõigust tõendav dokument kehtivuse dokumendi üle andmisel. Lihtkirjaga uue juhtimisõigust tõendava dokumendi kätte toimetamisel kaotab varem välja antud juhtimisõigust tõendav dokument kehtivuse dokumendi valmimisele järgneval päeval. Kehtivuse kaotanud dokument tuleb selle omanikul mõistliku aja jooksul kasutamiskõlbmatuks muuta.“;

3) paragrahvi 18 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
 „(3) Juhtimisõigust tõendav dokument antakse üle omanikule või tema esindajale allkirja vastu liiklusregistri büroos või mujal seaduses ettenähtud kohas. Dokumendi omaniku taotluse alusel võib juhiloa või esmase juhiloa isikule kätte toimetada lihtkirjaga Eesti riigi sisesele postiaadressile.“;

4) paragrahvi 18 täiendatakse lõigetega 31 ja 32 järgmises sõnastuses:
 „(31) Liiklusregistri büroos kätte toimetatud juhtimisõigust tõendav dokument loetakse isikule väljastatuks pärast selle üleandmist juhtimisõigust tõendava dokumendi omanikule või tema esindajale. Lihtkirjaga saadetud juhiluba või esmane juhiluba loetakse isikule väljastatuks, kui see on kätte toimetatud isiku elu- või asukoha aadressil.

(32) Juhul, kui isik ei ole juhiluba või esmast juhiluba lihtkirjaga kätte saanud 10 tööpäeva jooksul alates juhiloa vahetamise taotluse esitamisest või sellekohase eksami sooritamisest, peab ta sellest Maanteeametit teavitama ning Maanteeamet tunnistab juhiloa või esmase juhiloa kehtetuks. Uue juhiloa või esmase juhiloa kättesaamiseks tuleb isikul pöörduda liiklusregistri büroosse.“;

5) määruse lisa 1 „Eksamite liigid, olenevalt juhtimisõiguse taotlemise eesmärgist“ kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

6) määruse lisa 7 „Nõuded eksamisõidukile ja juhi varustusele” kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määruse § 1 punkt 16 jõustub 2015. aasta 1. juunil.

Urve Palo
Majandus- ja taristuminister

Merike Saks
Kantsler

Lisa 3 Teisaldatava registreerimismärgi ja selle kasutamise päeviku väljastamise, kasutamise ja tagastamise kord

Lisa 1 Registreerimismärkide tüübid

Lisa 3 Registreerimismärkide näidised

Lisa 1 Eksamite liigid olenevalt juhtimisõiguse taotlemise eesmärgist

Lisa 7 Nõuded eksamisõidukile ja juhi varustusele

/otsingu_soovitused.json