Teksti suurus:

Riiklikele registreerimismärkidele ja nende valmistamisele esitatavad nõuded

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.09.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 03.06.2022, 12

Riiklikele registreerimismärkidele ja nende valmistamisele esitatavad nõuded

Vastu võetud 21.06.2011 nr 49
RT I, 28.06.2011, 17
jõustumine 01.07.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.11.2011RT I, 02.12.2011, 1305.12.2011
27.08.2014RT I, 02.09.2014, 105.09.2014
12.06.2020RT I, 19.06.2020, 1622.06.2020
30.05.2022RT I, 03.06.2022, 306.06.2022, osaliselt 30.09.2022

Määrus kehtestatakse liiklusseaduse § 76 lõike 13 ja § 158 lõike 7 alusel.
[RT I, 03.06.2022, 3 - jõust. 06.06.2022]

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse nõuded liiklusregistris registreerimisele kuuluvate sõidukite riiklikele registreerimismärkidele ja nende valmistamisele.

§ 2.   Registreerimismärkide tüübid

  (1) Registreerimismärgid jagunevad järgmisteks tüüpideks:
  1) üldkasutatav autode ja haagiste registreerimismärk – tüüp A1;
  2) eritellimusel valmistatud registreerimismärk – tüüp A2;
  3) üldkasutatav autode ja haagiste registreerimismärk vähendatud mõõtmetega – tüüp A3;
  4) diplomaatilise sõiduki registreerimismärk – tüübid A4, A5;
  5) diplomaatilise sõiduki registreerimismärk vähendatud mõõtmetega – tüübid A6, A7;
  6) teisaldatav registreerimismärk – tüüp A8;
  7) vanasõiduki ja selle haagise registreerimismärk – tüüp A9;
  8) võistlusauto registreerimismärk – tüüp A10;
  9) mootorratta ja maastikusõiduki ning nende haagise registreerimismärk – tüüp B1;
  10) vanasõiduki (mootorratas, mopeed, maastikusõiduk) ja selle haagise registreerimismärk – tüüp B2;
  11) mopeedi registreerimismärk – tüüp B3;
  12) autode transiitmärk – tüüp D1;
  13) mootorrataste, mopeedide, traktorite, liikurmasinate ja nende haagiste transiitmärk – tüüp D2;
  14) traktorite, liikurmasinate ja nende haagiste registreerimismärk – tüübid E1, E2;
  15) vähendatud mõõtmetega teisaldatav registreerimismärk – tüüp A11;
[RT I, 02.09.2014, 1 - jõust. 05.09.2014]
  16) Vabariigi Presidendi sõiduki registreerimismärk – tüüp A12.
[RT I, 03.06.2022, 3 - jõust. 06.06.2022]

  (2) Registreerimismärgi tüüpide jagunemine vastavalt sõiduki kategooriale on toodud lisas 1.

  (3) Registreerimismärkide tüüpide kujundused ja mõõtmed on toodud lisas 3.

§ 3.   Registreerimismärkide väljad ja kasutatavad sümbolid

  (1) Registreerimismärkidel peavad olema eraldi järgmised väljad:
  1) tähtede väli;
  2) numbrite väli;
  3) Euroopa Liidu embleemi ja Eesti riigi tunnusmärgi „EST” väli.

  (11) Erandina lõike 1 punktides 1 ja 2 sätestatust on A2 ja B3 tüüpi registreerimismärgil ühine tähtede ja numbrite väli ja A12 tüüpi registreerimismärgil on tähtede ja numbrite välja asemel riigivapi väli.
[RT I, 03.06.2022, 3 - jõust. 06.06.2022]

  (2) Registreerimismärgi tüübil A1 joondatakse numbrid numbrite väljal vasakule ja tähed tähtede väljal paremale ning sümbolite omavaheline kaugus väljal on maksimaalselt 28 mm. Ülejäänud registreerimismärgi tüüpidel kasutatavad sümbolid asetsevad neile ettenähtud väljadel proportsionaalselt, välja arvatud tüüp A2, kus sümbolid paiknevad välja keskel ja nende vahe on maksimaalselt 22 mm.
[RT I, 03.06.2022, 3 - jõust. 30.09.2022]

  (3) Registreerimismärkidel kasutatakse nelja erinevat kirjatüüpi kooskõlas lisaga 1 ja lisas 3 toodud registreerimismärkide kujundustega.

  (4) Registreerimismärkidel kasutatavate sümbolite joonte jämedus peab kirja tüüpide 1 ja 3 korral olema 7 mm ning kirja tüüpide 2 ja 4 korral 11 mm.

  (5) Registreerimismärkidel kasutatavateks sümboliteks peavad olema ladina tähestiku suurtähed ja araabia numbrid vastavalt lisas 3 toodud registreerimismärkide näidistega kujundustele.

  (6) Registreerimismärkidel kasutatavad sümbolite kujutised peavad vastama Eesti standardi EVS 597:2004 lisale B ja käesoleva määruse lisas 3 toodud registreerimismärkide kujundustele.

  (7) Registreerimismärkide väljade mõõdud ja sümbolite paigutus on toodud lisa 3 joonistel näidistes 1–17.

§ 4.   Tehnilised nõuded

  (1) Registreerimismärkide tehnilised nõuded peavad vastama standardile ISO 7591:1982 või samaväärsetele nõuetele.
[RT I, 03.06.2022, 3 - jõust. 06.06.2022]

  (2) Registreerimismärgil peab olema tugevdusrant, mille keskmine osa on sümbolite ja väline serv aluspõhja värvi.

  (3) Paragrahvi 3 lõike 1 punktis 3 nimetatud väljale kantakse Euroopa Liidu lipu kujutis ja Eesti riigi tunnusmärk „EST” kooskõlas Nõukogu määrusega (EÜ) nr 2411/98 mootorsõidukite ja nende haagiste registreerimisliikmesriigi tunnusmärgi tunnustamise kohta ühendusesiseses liikluses (EÜT L 299, 10.11.1998, lk 1–3).

  (4) Euroopa lipu kujutise taustavärv on sinine, 12 viisnurkset ringikujuliselt paiknevat tähte on kollased ja tunnusmärk „EST” on valge.

  (5) Registreerimismärkide sümbolite ja tugevdusrandi värvi servad peavad olema kontrastsed.

§ 5.   Registreerimismärkide valmistamis- ja turvanõuded

  (1) Registreerimismärgid valmistatakse ilmastikukindlast eritöödeldud lehtalumiiniumist, mille vähim paksus on 1 mm.

  (2) Registreerimismärkidel, välja arvatud registreerimismärgi tüüpide A9, B2, D1 ja D2 korral, tuleb kasutada spetsiaalset valgustpeegeldavat kattekihti ja suunatundlikke riigispetsiifilisi turvaembleeme „EST”.

  (3) Lõikes 2 nimetatud kattekihi integraalse osana tuleb turvaelemendina kasutada kihi virtuaalset turvaniiti, mis koosneb kahest siinuselisest, horisontaalselt liikuvast ning kattuvast lainest, millest üks näib hõljuvat valgustpeegeldava kile tasapinnal ning teine, mille faas on hilisem, näib hõljuvat selle kohal.

  (31) Lõigetes 2 ja 3 sätestatu asemel võib turvaelemendina kasutada spetsiaalset valgustpeegeldavat kattekihti, millesse on lasergraveeritud erinevate nurkade all turvaelementidena sõnad „EESTI VABARIIK” ja väike riigivapi kujutis.
[RT I, 03.06.2022, 3 - jõust. 06.06.2022]

  (32) Lõikes 31 nimetatud turvaelementide kujundus ja paigutus on toodud lisas 4.
[RT I, 03.06.2022, 3 - jõust. 06.06.2022]

  (4) Registreerimismärkide sümbolite pealekandmise tehnoloogia peab välistama võimaluse neid muuta.

  (5) Käesolevas paragrahvis nimetatud turvaelemendid peavad olema nähtavad registreerimismärgi kogu kasutusaja jooksul ega tohi olla eemaldatavad ilma registreerimismärgi kattekihti pöördumatult kahjustamata.

§ 6.   Sümbolite mõõtudest tulenevad piirangud

  (1) Sümbolite kõrgused ja laiused on millimeetrites toodud lisas 2.

  (2) Tähte „A” on keelatud kasutada D2 tüüpi registreerimismärgil. Registreerimismärgi tüübi A3 korral on tähte „A” lubatud kasutada koos tähega „M” ühel korral, ülejäänud juhtudel kahel korral. Registreerimismärgi tüüpide B1, B2 ja B3 korral on tähte „A” lubatud kasutada ühel korral ja keelatud kasutada koos tähega „M”. Registreerimismärgi tüübi D1 korral on tähte „A” keelatud kasutada koos tähega „W”.

  (3) Tähte „M” on keelatud kasutada D2 tüüpi registreerimismärgil. Registreerimismärgi tüübi A3 korral on tähte „M” lubatud kasutada koos tähega „A” ühel korral, ülejäänud juhtudel kahel korral. Registreerimismärgi tüüpide B1, B2 ja B3 korral on tähte „M” lubatud kasutada ühel korral ja keelatud kasutada koos tähega „A”. Registreerimismärgi tüübi D1 korral on tähte „M” keelatud kasutada koos tähega „W”.
[RT I, 03.06.2022, 3 - jõust. 06.06.2022]

  (4) Tähte „W” on keelatud kasutada A3, B1, B2, B3 ja D2 tüüpi registreerimismärkidel. Registreerimismärgi tüübi D1 korral on tähte „W” keelatud kasutada koos tähega „A” või „M”. Ülejäänud juhtudel on tähte „W” lubatud kasutada ühel korral.
[RT I, 03.06.2022, 3 - jõust. 06.06.2022]

  (5) Tähti A, M ja W ei kasutata koos A1 tüüpi registreerimismärgil.
[RT I, 03.06.2022, 3 - jõust. 06.06.2022]

§ 61.   Nõuded üksikkorras ja eritellimusel valmistatavale registreerimismärgile

  (1) Üksikkorras valmistatav registreerimismärk on sõiduki omaniku või tema esindaja taotluse alusel valmistatav ja tema poolt soovitud üldkasutatava registreerimisnumbriga registreerimismärk.

  (2) Eritellimusel valmistatav registreerimismärk on sõiduki omaniku või tema esindaja taotluse alusel valmistatud tüübi A2 kohane registreerimismärk.

  (3) Registreerimisnumber üksikkorras ja eritellimusel valmistataval registreerimismärgil ei tohi olla eksitav ega vastuolus heade kommetega.

  (4) Üksikkorras valmistatava registreerimismärgi numbri seeria peab algama number ühest.

  (5) Eritellimusel valmistataval registreerimismärgil on suurim lubatud tähtede ja numbrite arv 9, kusjuures vähemalt üks sümbolitest peab olema number ja asuma tähe või tähtede järel. Numbrite ja tähtede kombinatsiooni asetus ei tohi olla vahelduv, vaid peab olema järjestikune.
[RT I, 02.12.2011, 13 - jõust. 05.12.2011]

§ 7.   Erandid

  (1) Tähtajaliselt registreeritud sõidukile väljastatava registreerimismärgi aluspõhi on kollast värvi ja sümbolid on musta värvi.

  (2) B1-tüüpi registreerimismärgil kasutatavad numbrid võivad asuda nii tähtede ees kui ka järel. B3-tüüpi registreerimismärgil kasutatav täht võib numbrite suhtes muuta asukohta.

  (3) Võistlusauto registreerimismärk valmistatakse kaitsekilega kaetud kilest kleebisena. Võistlusauto tagumine registreerimismärk tuleb dubleerida sõiduki esiosal. Sõiduki esiosal dubleeritud registreerimismärgi mõõtmed on 250 × 60 mm.
[RT I, 03.06.2022, 3 - jõust. 06.06.2022]

  (4) Vanasõiduki registreerimismärgil ei ole nõutav § 3 lõike 1 punktis 3 nimetatud välja kasutamine.

§ 71.   Rakendussäte

  (1) Võistlusautodele väljastatud lehtalumiiniumist registreerimismärke ei pea käesoleva määruse § 7 lõike 3 nõuetele vastavate registreerimismärkide vastu ümber vahetama.
[RT I, 02.09.2014, 1 - jõust. 05.09.2014]

  (2) Enne 1. juulit 2004. a liiklusregistris registreeritud sõidukile väljastatud registreerimismärki ei pea ümber vahetama käesoleva määruse nõuetele vastava registreerimismärgi vastu.
[RT I, 19.06.2020, 16 - jõust. 22.06.2020]

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2011. aasta 1. juulil.

Lisa 1 Registreerimismärkide tüübid
[RT I, 03.06.2022, 3 - jõust. 06.06.2022]

Lisa 2 Registreerimismärgil kasutatavate sümbolite mõõdud

Lisa 3 Registreerimismärkide näidised
[RT I, 03.06.2022, 3 - jõust. 06.06.2022]

Lisa 4 Turvaelementide kujundus ja paigutus
[RT I, 03.06.2022, 3 - jõust. 06.06.2022]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json