Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 3. märtsi 2011. a määruse nr 19 „Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise tingimused ja kord” ja majandus- ja taristuministri 5. oktoobri 2015. a määruse nr 123 „Taksomeetri kohandamise tingimused ja kord, lubatud veapiirid taksomeetri kasutamisel ning üleminekukiiruse väärtus üleminekul ajatasult sõidukilomeetritasule ja vastupidi” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:05.09.2016
Avaldamismärge:RT I, 02.09.2016, 2

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 3. märtsi 2011. a määruse nr 19 „Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise tingimused ja kord” ja majandus- ja taristuministri 5. oktoobri 2015. a määruse nr 123 „Taksomeetri kohandamise tingimused ja kord, lubatud veapiirid taksomeetri kasutamisel ning üleminekukiiruse väärtus üleminekul ajatasult sõidukilomeetritasule ja vastupidi” muutmine

Vastu võetud 30.08.2016 nr 53

Määrus kehtestatakse liiklusseaduse § 76 lõike 13, § 83 lõike 5 ning ühistranspordiseaduse § 64 lõike 9 alusel.

§ 1.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 3. märtsi 2011. a määruse nr 19 „Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise tingimused ja kord” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 3. märtsi 2011. a määruses nr 19 „Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõige 9 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 4 lõike 4 sissejuhatavas lauseosas asendatakse sõna „valdaja” sõnadega „tema esindaja”;

3) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:

„(51) Käesoleva paragrahvi lõike 5 punktis 2 sätestatud dokumendid peavad kajastama vähemalt isiku ja sõiduki identifitseerimist võimaldavaid andmeid. Kui sõiduki omand on tehinguga üle läinud kahel või enamal korral ja see ei kajastu päritoluriigi registreerimistunnistusel, tuleb vajadusel esitada nimetatud tehinguid kajastavad seaduslikku omandamist tõendavad dokumendid.”;

4) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 2 sätestatud dokumendid peavad kajastama vähemalt isiku ja sõiduki identifitseerimist võimaldavaid andmeid. Kui sõiduki omand on tehinguga üle läinud kahel või enamal korral ja see ei kajastu registris, tuleb vajadusel esitada nimetatud tehinguid kajastavad seaduslikku omandamist tõendavad dokumendid.”;

5) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 81 järgmises sõnastuses:

„(81) Kui sõiduk ei ole selle registrijärgse omaniku valduses, võib käesoleva paragrahvi lõikes 8 nimetatud taotluse esitada ajutine pankrotihaldur, pankrotihaldur, kohtutäitur, sõiduki konfiskeerinud asutus või kindlustusandja. Maanteeamet teeb registrisse vastava kande.”;

6) paragrahvi 9 lõike 4 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) sõiduki võõrandamisest on teatatud käesoleva määruse § 7 lõikes 8 või 81 nimetatud viisil, kuid omandaja ei ole viie tööpäeva jooksul esitanud taotlust sõiduki registriandmete muutmiseks;”;

7) paragrahvi 10 lõike 2 viimane lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 nimetatud juhul võib sõiduki omaniku asemel taotluse sõiduki registrist kustutamiseks koos lammutustõendiga esitada Euroopa Liidu liikmesriigi vastav ametiasutus või Eesti litsentseeritud jäätmekäitleja.”;

8) paragrahvi 10 lõiked 4 ja 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 nimetatud juhul tuleb Maanteeametile esitada sõiduki kehtiv registreerimistunnistus. Maanteeamet teeb registreerimistunnistusele või selle A-osale vastava märke sõiduki registrist kustutamise kohta ja registreerimistunnistus tagastatakse taotlejale. Registreerimistunnistust ei ole vajalik esitada, kui on tõendatud, et sõiduk on juba välisriigis registreeritud. Vajadusel väljastatakse sõidukile transiitmärk käesoleva määruse § 16 lõike 1 alusel.

(5) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 3 nimetatud juhul tuleb Maanteeametile tagastada sõiduki kehtiv registreerimismärk ja tunnistus. Kui tegemist on tähtajaliselt Eestis registreeritud välisriigis registreeritud sõidukiga, tagastab Maanteeamet registreerimismärgi ja registreerimistunnistuse sõiduki omanikule.”;

9) paragrahvi 12 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

10) paragrahv 13 tunnistatakse kehtetuks;

11) paragrahvi 14 lõikes 5 ja paragrahvi 17 lõikes 21 asendatakse sõna „võistlusauto” sõnaga „võistlussõiduk”;

12) paragrahvi 19 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

13) paragrahvi 19 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Registreerimismärgi tagastamisel Maanteeametile teeb Maanteeamet registreerimismärgi tagastamise kohta registrisse kande.”;

14) määruse lisa 1 „Sõiduki registreerimistunnistus” kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2.  Majandus- ja taristuministri 5. oktoobri 2015. a määruse nr 123 „Taksomeetri kohandamise tingimused ja kord, lubatud veapiirid taksomeetri kasutamisel ning üleminekukiiruse väärtus üleminekul ajatasult sõidukilomeetritasule ja vastupidi” muutmine

Majandus- ja taristuministri 5. oktoobri 2015. a määruses nr 123 „Taksomeetri kohandamise tingimused ja kord, lubatud veapiirid taksomeetri kasutamisel ning üleminekukiiruse väärtus üleminekul ajatasult sõidukilomeetritasule ja vastupidi” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõike 1 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4) ajamõõtur skaalajaotise väärtusega vähemalt 0,1 protsenti näidust või veapiiriga ühe minuti juures mitte üle 0,5 sekundi, lähtudes sellest, kumb näitaja on suurem;”;

2) paragrahvi 3 lõike 2 punktis 1 asendatakse sõna „njuutonsekundit” sõnaga „nanosekundit”.

Kristen Michal
Majandus- ja taristuminister

Merike Saks
Kantsler

Lisa Sõiduki registreerimistunnistus

/otsingu_soovitused.json